Trouwen in het wit en scheve gezichten

ds. D.M. Elsman / geen reacties

30-04-2018, 11:03

Vraag

Over ongeveer negen maanden gaan mijn vriend en ik trouwen. Hij komt van oorsprong uit een kerkverband waar trouwen in het wit niet is toegestaan. Na ons trouwen willen wij ons aansluiten bij een gemeente in de plaats waar we hopen te gaan wonen. Dit wordt het kerkverband waar ik ben opgegroeid. We zijn hier samen uitgekomen. Mijn schoonouders vinden trouwen in het wit niet goed. Mijn vriend en ik hebben hier echter geen moeite mee. Wat moet ik nu doen? Trouwen in het wit en scheve gezichten krijgen en misschien wel problemen of ruzie? Of moet ik dan maar in een kleur trouwen? Hetzelfde probleem is er met een hoedje: alleen een sluier vinden zij niet goed en ik heb er geen moeite mee. Wat zou u adviseren?

Antwoord

Dank je wel voor je vraag. Daaruit spreekt zorgvuldigheid. Wat moet je doen? Trouwen in het wit en scheve gezichten, of in een kleur? Met alleen een sluier of toch maar met een hoedje?

In het huwelijksformulier worden onze ouders uitdrukkelijk genoemd: dat wij de huwelijkse staat aangaan naar christelijke ordening met instemming van onze ouders. In die ordening is ook het vijfde gebod besloten: dat wij onze vader en moeder zullen eren. Jullie huwelijksvoltrekking markeert de overgang van het ouderlijk huis -dat onder het gezag van de ouders staat- naar het eigen huis, het ‘zelfstandig’ wonen als man en vrouw.

Het is belangrijk dat jullie straks een goed begin/goede ingang van jullie huwelijk mogen hebben, en dat jullie vrij van onnodige spanning mogen zijn als het uit de mond van de predikant zal klinken: “Uw begin zij in de naam des Heeren, Die hemel en aarde geschapen heeft.”

Ook in de dagen van de apostel Paulus waren er verschillen van inzicht over wat wel en wat niet mocht naar christelijke regel en vrijheid. In 1 Korinthe 8 roept hij ertoe op om omwille van de liefde (vs. 1) geen aanstoot te zijn (vs. 9). Het gaat daar specifiek over de vraag of het als christen wel of niet geoorloofd is vlees te eten dat aan de afgoden geofferd is (vergelijk Handelingen 15:20, 29). De apostel wijst de weg om te gaan: “Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere” (vs. 13).

In Romeinen 14 wijst hij diezelfde weg: “Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf dien niet met uw spijze, voor welken Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worde. Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehaaglijk, en aangenaam den mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient” (vs.13-19).

Heb je ook nagedacht over wat de reden kan zijn van de gevoeligheid om in het wit te trouwen? Bruid en bruidegom: het is een gelijkenis/afbeelding van het huwelijk tussen de HEERE en Zijn volk (Hosea 2:18) en van de Heere Jezus Christus en Zijn gemeente (Efeze 5:22 e.v.). De bruid van Christus is stralend wit! Wit ziet op ware bekering. Op haar reiniging en heiliging. Niet van buiten allereerst, maar van binnen.

Treed dan in het huwelijk naar christelijke regel door na te jagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Laat het biddend je diepste verlangen zijn om samen met je aanstaande man tot die stralende bruid te mogen behoren, in onderdanigheid en liefde, zonder “vlek of rimpel” (Efeze 5: 27). Dat is een zaak van het hart en niet van uiterlijk vertoon allereerst.

Van harte bid ik jullie dat toe!

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bruidsjurk
geen reacties

Terug in de tijd

Kan het zijn dat je bekeerd bent, maar dat je dat zelf (nog) niet weet? Hoe krijg je zekerheid van je bekering als je ni...
geen reacties
28-04-2004
De laatste tijd als ik met mijn vrouw heb gevreeën en niet meteen erna douche, krijg ik rode vlekjes op mijn eikel en vo...
geen reacties
28-04-2007
Ik ben een man van 31 jaar en drie maanden geleden heb een iemand leren kennen waar ik nu twee maanden verkering mee heb...
geen reacties
28-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering