Als je Me lief hebt, houd dan Mijn geboden

B.S. van Groningen / 2 reacties

28-02-2018, 16:19

Vraag

De Heere Jezus zegt in de Bijbel; als je Me lief hebt, houd je dan aan Mijn geboden. Maar een mens is zondig, betekent dat dan dat je de Heere nooit werkelijk lief kunt hebben?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Terecht zeg je: een mens is zondig (van nature), maar dan zeg je maar een gedeeltelijke waarheid. We waren door God goed geschapen en konden Hem liefhebben. Door de zondeval hebben wij die liefdesrelatie totaal verbroken. Wanneer de Heere toen gezegd had: Ik wil niets meer met de mens te maken hebben, dan was dit rechtvaardig geweest. Toch heeft de Heere de mens opgezocht in Zijn oneindige liefde. Toen Adam en Eva al bevende voor de Heere op de vlucht gingen, heeft Hij gezegd: Waar zijt gij? En al in Genesis 3:15 heeft Hij het verbond der genade met de gevallen mens opgericht: “Ik zal vijandschap zetten...” Het werkverbond is verbroken en kunnen wij nooit meer houden, maar het genadeverbond laat zien dat God geen einde gemaakt heeft, maar dat Hij nog gedachten des vredes heeft en niet des kwaads.

Nu jouw vraag: De Heere Jezus zegt in de Bijbel: als je Me liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Maar een mens is zondig, betekent dat dan, dat je de Heere nooit werkelijk lief kunt hebben?

De Heere Jezus bedoelt het hier mijns inziens anders; Hij geeft aan, dat wanneer je Hem liefhebt, je ook Zijn geboden houdt. We mogen het liefhebben van de Heere nooit los zien van het houden van Zijn geboden. Wie de Heere Jezus van harte liefheeft, wil ook Zijn geboden houden, anders is die liefde niet echt. Als je in het dagelijks leven van iemand houdt, een vriend, vriendin, vader, moeder, dan ga je toch niet tegen zijn of haar gevoelens in? Dan wil je toch die ander hoogachten en datgene, wat hij of zij voorstaat niet bewust vertrappen of er telkens tegenin gaan?

Dan het tweede deel van je opmerking: maar een mens is zondig, betekent dat dan, dat je de Heere nooit werkelijk lief kunt hebben?

Als de Heere met Zijn liefde in je leven komt, dat weet Hij dat je zondig bent. Toch wil Hij zondaren Zijn liefde bewijzen. Dat gebeurt in de wedergeboorte, of zo je wilt in de bekering. De apostel Johannes heeft het zo mooi verwoord: We hebben Hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. De Heere is altijd de Eerste, het gaat van Hem uit. Uit onszelf zullen we Hem nooit liefhebben. De profeet Jeremia heeft het in zijn profetie uitgeroepen: Gij zijt mij te sterk geworden, Gij hebt in mijn leven ingegrepen. En wanneer je het aan een kind van God vraagt, dan zal hij/zij altijd bekennen: als de Heere niet in mijn leven was gekomen, dan zou ik een liefhebber van mezelf, van de wereld en van de satan zijn  gebleven. Maar wat een wonder, waar wij niet naar Hem hebben gezocht, daar zoekt Hij verloren zondaren op. Waarom? Omdat zij beter waren of al een eindje op weg waren. Nee, maar hoor wat Jeremia zegt: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik getrokken met goedertierenheid (Jeremia 31). Nooit werkelijk de Heere liefhebben omdat we zondig zijn? Van onze kant is dat onmogelijk, maar als Hij in je leven komt dat is het onmogelijk om Hem niet lief te hebben.

En dat wil je ook Zijn geboden onderhouden, dan gaat altijd samen. Bid maar veel: Heere bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Stort uw liefde ook uit in mijn hart. Mag ik door genade U hartelijk liefhebben? Zo’n gebed zal de Heere zeker verhoren, niet omdat jij zo goed kunt bidden, maar omdat Hij gezegd heeft: Wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot. Tegen Zijn liefde kan niemand op. Dan ga je met David zingen: Ik zal u hartelijk liefhebben, Heere mijn sterkte. Of met de dichter van Psalm 116: God heb ik lief, want Die getrouwe HEER’ hoort mijne stem, mijn smekingen mijn klagen, Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen, Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Die liefde van Hem, wens ik jou van harte toe. Daarmee kun je leven, maar ook sterven. 

B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

2 reacties
Niagara
01-03-2018 / 12:55
Je hebt een oude zondige natuur, maar God wil je een nieuw mens maken. Die nieuwe mens is zoals God je bedoelt heeft, hij leidt je dan zodat je steeds meer verandert naar Zijn evenbeeld, gaat lijken op Jezus.
Zolang je op aarde bent is er een strijd tussen je oude en je nieuwe ‘natuur’ zoals ze dat noemen. Die begint soms vrij onopgemerkt, mensen kunnen vaak niet een moment aanwijzen waarop het begon, maar wel een geleidelijk proces van bewustwording van wie God is, wie jij bent, hoe je je gedraagt en dat God dat langzaam bij begint te schaven.
Het is een verandering die van binnenuit plaatsvindt, door God geleid. Dus niet alleen dat je gedrag van buiten verandert, maar je hart verandert en dat ga je op gegeven moment ook zien in gedragsverandering. Gedeeltelijk maak je daar zelf keuzes in, maar die volgen op processen die God al (onbewust) in jou begonnen is.
Die nieuwe mens is dus zeker in staat goed te doen, maar is door God zo gemaakt en geeft God dus ook de eer die Hem toekomt voor alle veranderingen ten goede die de mens heeft mogen doormaken. Jezus wil graag dat we ons laten omvormen tot nieuwe mens.
Daarvoor zegt God: je moet de Heilige Geest niet tegenwerken. De Heilige Geest probeert ons dus voortdurend te veranderen naar Gods evenbeeld, en de enige manier waarop dat niet gebeurt is als wij Hem tegenwerken. Dit doen wij vanuit onze zondige natuur helaas vrij automatisch, dus voor het niet tegenwerken is elke keer weer een bewuste keuze nodig, en een belijden als het mislukt en opnieuw de leiding over je leven weer in Gods handen leggen.
Dus het Jezus liefhebben en je aan Zijn geboden houden is geen uiterlijke verandering waarmee je je redding verdient, maar het houden van de geboden is een teken van dat je Jezus liefhebt. Als je dus merkt dat het je niet lukt om de geboden te houden, is dat een aanwijzing dat je naar God terugmoet om vergeving te vragen voor je liefdeloosheid voor Jezus (die zich meestal uit in denken dat je het zelf wel beter weet en je daarom niet door God laten leiden op de goede weg), en vervolgens Hem de leiding weer te geven over jouw leven. Dat is namelijk de enige manier waarop wij Zijn geboden kunnen houden.
Sammie2016
02-03-2018 / 12:24
De 1ste brief, het 4de hoofdstuk, van Johannes is wat liefde betreft heel interessant.
Een paar gedachtes eruit: ...
vers 16: We hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft
vers 19: Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad.
verzen 16-18: God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in eendracht met God en God blijft in eendracht met hem.
17 Op deze manier is de liefde in ons VOLMAAKT geworden, zodat we op de oordeelsdag vol vertrouwen kunnen zijn, want zoals hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen angst. VOLMAAKTE liefde verdrijft angst, want angst beperkt ons. Iemand die angst kent, is niet VOLMAAKT in liefde.

Als onvolmaakte mensen kunnen we geen ABSOLUUT volmaakte liefde hebben/tonen maar we kunnen binnen onze beperkingen en mogelijkheden volkomen (als geheel) zijn in onze liefde.

Onze liefde kan dus volmaakt zijn als we in verbondenheid met de ware God Jahweh zijn en blijven!

Terug in de tijd

Als ik het Bijbelboek Leviticus en Numeri lees zijn bepaalde werkzaamheden alleen voorbehouden aan het geslacht van Aäro...
geen reacties
27-02-2020
Ik heb zelf een korte tijd verkering. Ik denk dan wel eens verder aan later, over een aantal jaren als ik/we getrouwd zu...
geen reacties
27-02-2007
Ik heb een tijdje geleden gemeenschap gehad met een jongen. Daar heb ik spijt van. Moet ik volgens Deuteronominum 22 ver...
geen reacties
27-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering