Geboren met een ander geloof

Ds. J.J. van Holten / 5 reacties

12-01-2018, 08:06

Vraag

Stel, ik was in een ander land geboren als bijvoorbeeld Hindoe of Moslimmeisje... Gaan al deze mensen met een ander geloof naar de hel? Krijgen zij wel een eerlijke kans? Onze God is toch een God van liefde? Ik zou er bijna zelf niet meer door geloven.

Antwoord

Je vraag is heel herkenbaar. Gaan mensen met een ander geloof naar de hel en krijgen ze wel een eerlijke kans als ze in een ander land zijn geboren en met een andere godsdienst (of helemaal geen godsdienst) zijn opgegroeid? Je zegt je deze vraag zo zeer aan te trekken dat je daardoor bijna zelf je geloof zou verliezen omdat je dat niet kunt rijmen met de liefde van God. 

Laat ik beginnen te zeggen dat ik het antwoord op je vraag niet weet. Ik weet niet wie er uiteindelijk behouden worden en wie er verloren gaan. Eigenlijk ben ik daar ook wel blij om dat ik dat niet weet. Stel dat ik het wél zou weten? Dan zou dat toch een vreemde situatie opleveren. Dan zou ik er bijvoorbeeld ook geen moeite voor hoeven te doen om te evangeliseren voor die mensen die toch verloren zullen gaan. Dit zijn zaken die ik ook niet hoef te weten. God weet het wel en dat is voor mij genoeg.

Wat ik ook weet: dat God wil dat alle mensen zich tot Hem zullen bekeren en dat er niemand verloren gaat (Ezechiël 18 vs. 32, Ezechiël 33 vs. 11, 1 Tim. 2 vs. 4, 2 Petr. 3 vs. 9). God wil dus dat alle mensen behouden zullen worden. Daaruit mogen we concluderen dat alle mensen ook behouden kunnen worden.

De vraag die je stelt is een vraag van onderop. Vanuit ons menselijk denken. Vanuit wat wij eerlijk vinden en wat niet. Een vraag vanuit ons naar God toe. Wel een hele begrijpelijke vraag maar toch geen goede vraag. Want je vraagt hierin naar de verborgen wil van God. Je probeert met die vraag God na te rekenen en Gods uiteindelijke beslissingen te beoordelen. Kunnen wij mensen bepalen of wat God doet of dat eerlijk is of niet? De Bijbel zegt: Het leem (dat zijn wij) kan niet tegen de pottenbakker (dat is God) zeggen hoe hij een pot moet maken. Dat maakt die pottenbakker zelf wel uit. Zo kunnen ook wij God niet narekenen in zijn uiteindelijke beslissing over de zaligheid van mensen.

Ik lees dat ook in het Nieuwe Testament, in Lukas 13 vs. 23 en 24: Er komt iemand naar Jezus toe met net zo’n vraag. “Meester zijn het weinigen die zalig worden?”  En dan zegt Jezus: “Strijd jij om in te gaan door de nauwe poort.”

Jezus maakt dit probleem, net als jij zelf doet: Heel persoonlijk. Want uiteindelijk heeft niemand verdiend om behouden te worden en is het enkel genade dat jij God wel kent en Hem mag dienen en Zijn liefde mag ervaren.

Daarmee geeft Jezus dus aan dat dat geen goede vraag is. De vraag moet veel meer zijn: Of ik zelf wel door het geloof aan Jezus verbonden ben en mij voor de eeuwigheid geborgen weet in Zijn offer aan het kruis? En vandaar uit hebben wij ook een taak om alle mensen die op onze weg komen te vertellen van Jezus en Zijn werk.

Dus niet je geloof verliezen, maar juist je erover verwonderen en verbazen dat jij God wél kent, Hem mag dienen en mag delen in Zijn liefde. En ook dat je daardoor geroepen bent om Zijn naam aan anderen bekend te maken. Dat is een Bijbelse houding tegenover het probleem dat je in je vraag aansnijdt. Geloven is soms ook erkennen dat je dingen niet weet maar dat je vertrouwt op God die zich niet vergist.

Ik hoop dat je door dit antwoord wat verder komt in het doordenken van dit probleem.

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
5 reacties
lin1991
12-01-2018 / 10:06
Iedereen heeft een ingeschapen Gods kennis. Al ken je God niet door Zijn Woord, de Bijbel dan nog heb je gezondigd tegen zijn geboden. Of je dan in een andere stam of wat geboren wordt of in het Christendom, de vergeving van zonden is voor alle mensen nodig. God is te kennen uit de schepping en bestuur. Lees ook Romeinen 1 vers 19 en 20. En wat daar aan vooraf gaat.

Als je denkt aan je ongelovige buren / mensen of aan mensen met een ander geloof dan besef je pas hoe rijk wij gezegend zijn als Christenen met onze Bijbel.
Sammie2016
12-01-2018 / 23:00
Iedereen krijgt een eerlijke kans van God om gered te worden.
Denk maar aan de moeite die God doet om mensen met de reddende boodschap te bereiken.
Die boodschap is "het goede nieuws van Gods Koninkrijk" .... Mat. 24:14 zegt:
"En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen."

Maar het is ook "het goede nieuws omtrent de Christus (Jezus Christus)", want God heeft hem toch gegeven om de mensheid te bevrijden van zonde en dood.
Dus redding geeft God alleen maar door middel van Christus Jezus en niet door Mohammed, een of ander Hindoegod of enig ander door mensen gemaakte god.

De Bijbel verwijst naar het 'zoenoffer' van Jezus, waarmee God de wereld weer met zich wil verzoenen en dat is het beste nieuws ooit .....
1Kor 9:12 ...het goede nieuws omtrent de Christus...

vriendelijke groet.
Emeth
28-01-2018 / 18:47
1 Timotheüs 2:3-6 God wil dat ALLE mensen gered worden en tot kennis der waarheid komen.
Job 23:13 Wat Zijn ziel verlangt dat zal Hij doen.

1 Korinthe 15:22 Want zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
1 Timotheüs 4:10 Wij spannen ons in en worden gesmaad omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een REDDER is VAN ALLE mensen, in het bijzonder van gelovigen.
Sammie2016
29-01-2018 / 07:59
Ja Emeth,

Jahweh, de Allerhoogste, wil dat alle mensen worden gered, maar de mens heeft een vrije wil en in de praktijk zie je dat mensen de redding door God niet zien, zij geloven niet in God en velen WILLEN niet worden gered omdat zij daar gewoonweg niet in geloven.
Maar God gaat niet tegen de vrije wil in, Hij verplicht niemand om naar Hem te luisteren en Zijn redding d.m.v. Jezus' loskoopoffer te aanvaarden.
De meeste mensen kiezen een vrij leven los van God, ze erkennen Hem niet als hun maker en bron van het leven.

Volgende tekst laat zien dat 2 zaken essentieel zijn voor redding door God en dat is vasthouden aan nauwkeurige kennis van de Waarheid (omtrent God en Zijn voornemen) en aanvaarding van de zoon van God, Jezus Christus, als enige redding voor de mensheid.
1 Timotheüs 2:3-4 staat geschreven ....
Het is zijn wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. 5 Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus,

Dus je kunt geboren worden in een ander geloof maar als je gered wil worden dan zal je een ware discipel van Christus moeten worden.
Emeth
29-01-2018 / 08:15
Spreuken 21:1
“Het hart van de koning is in de hand van Jahweh als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.”

Psalm 105:25
“Hij veranderde hun harten, zodat zij Zijn volk haatten en listig handelden tegen Zijn knechten.”

Daniël 4:35
“Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met ... de bewoners van de aarde.”

Efeziërs 1:11
“...naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil.”

Romeinen 9:16
“Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.”

Romeinen 9:18
“Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.”

Romeinen 9:21
“Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei
zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?”

Terug in de tijd

Ik zit in het examenjaar van vmbo-4. Ik wil hierna de opleiding OA gaan doen. Het is alleen nog niet duidelijk op welke ...
6 reacties
11-01-2012
Hoe kan ik op een goede manier wandelen met God? Een jaar geleden heeft God mij stilgezet en sindsdien staat Hij op de e...
6 reacties
11-01-2014
Onze predikant zei dat liefde voor het recht van God, allemaal emotie is. De liefde van Christus ligt achter het recht. ...
2 reacties
11-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering