Zijn er bepaalde tekens van God in je leven als Hij in je werkt?

Ds. M. Pronk / geen reacties

09-01-2006, 00:00

Vraag

Zijn er bepaalde tekens van God in je leven als Hij in je werkt?

Antwoord

Laten we naar de Schift luisteren. De Heere komt tot ons in en door de Schrift. We gaan de Schrift verstaan door de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft niet alleen de zaligheid verworven, Hij past deze ook toe. Zowel de verwerving als de toeëigening van het heil liggen in Zijn handen. Hij vergadert zondaren door Woord en Geest. De Heilige Geest dompelt een mensenkind onder in het Woord zodat je levenslang een leerling van dat Woord blijft. Wanneer de Heere in je leven werkt, wordt je aan Gods Woord gebonden, heb je dat lief en brandt er een ijver tot de middelen waardoor de Heere de genade in je leven uitwerkt. Ik denk dan vooral aan de prediking, de dienst van Gods Woord, de dienst der verzoening. Paulus spreekt van het Woord der verzoening. Biddend en worstelend voor Gods aangezicht leef je uit het Woord en wil je dat verstaan. Het Woord is als een spiegel dat je laat zien wie jezelf bent en wie God is. Ik ben een zondaar, een totale zondaar en de Heere is een heilig en rechtvaardig God. Dat Woord leert mij Christus kennen Die de weg, de waarheid en het leven is. Dorst je naar Christus om Hem meer en meer te mogen kennen? Hij komt tot ons in het gewaad van de Schrift.

Je weet dat de Heere Jezus Nicodemus in een nachtelijk gesprek op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte wees (Johannes 3).  Een mens komt alleen het koninkrijk van God binnen door wedergeboorte. Nicodemus verstond dit niet. Hij had al een flink stuk van zijn levenspad afgelegd. Moest hij nu helemaal weer opnieuw  beginnen, van voren af aan?  Je bent mens geworden door geboorte. In het licht van de Bijbel weet je dat elke geboorte een scheppingswonder is. Maar ja, door de poort van de ontvangenis en geboorte kwam je in de duisternis. In ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen, zegt Psalm 51. Wil je in Gods koninkrijk komen moet je wederom geboren worden. Een geestelijke geboorte. Geboren van boven. Geboren door God. Dat is een herscheppingswonder. Zoals je vader en moeder jou tot hun kind verwekt hebben, zo verwekt God zondaren tot Zijn kinderen. We zijn van nature dood. Dat wil zeggen: van God vervreemd. Door wedergeboorte kom je in het leven, dat is in Gods gemeenschap.

Hoe word je wedergeboren? Door Woord en Geest zei ik al. De Bijbel en de prediking zijn de middelen die de Geest gebruikt om zondaren te wederbaren. Daarom gaan we naar de kerk. In de kerk bevinden we ons in het zaaiveld van de Geest. Het Woord wordt gestrooid, gezaaid. De Geest brengt het in de akker van het hart. We zetten de oren in de kerk wagenwijd open. Het geloof is immers door het gehoor. We zitten in de kerk met de mond wijd open om het zaad van het Woord op te pikken en op te eten. Als ik Uw woord gehoord heb, zo heb ik het opgegeten, het was mij zoeter dan honing. Spreek HEERE, want uw knecht hoort (1 Samuel 3: 9 en 10) .

Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Laat ik twee voorname zaken mogen noemen. Je ziet de afschuwelijkheid van de zonden. Door de zonden ga je tegen God in, overtreed je zijn geboden en inzettingen, ontheilig je Zijn naam. Zonde is vijandschap tegen God. Zonde maakt scheiding tussen God en ons. Zo gij Heere in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach wie kan dan bestaan? (Psalm 130). Daarom verafschuw je de zonde, buig je in ootmoed onder de Heere en begeer je heilig voor de Heere te leven. De Heere Jezus wordt voor je onmisbaar en noodzakelijk. Hem krijg je lief en je hongert en dorst om Hem te kennen. In Hem is het leven, de zaligheid, de vergeving en de heiligheid. Hij is de Zaligmaker die verlost van de zonden door Zijn bloed en ons heiligt door Zijn Geest.

Ik denk aan de ontmoeting van Maria en Elisabeth. Maria kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth (Lukas 1:39-46). Wat ze zei weten we niet, maar haar groetenis was zo krachtig dat deze doordrong tot diep in de moederschoot van Elisabeth. Het kindeke sprong op in haar buik en zij werd vervuld met de Heilige Geest. Ze riep met grote stem: ”Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik en vanwaar komt mij dit dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?” Hier vallen drie zaken op. Ootmoed, verwondering en geloof. Door het onderwijs van de Geest weet ze dat Maria in verwachting is van de Heere Jezus. En komt de moeder van de Heere Jezus tot haar? Ze kan alleen maar in ootmoed onder de Heere buigen. Tegelijk is er verwondering dat dan toch maar de moeder des Heeren tot haar komt. En er is geloof. De moeder van mijn Heere zegt ze. Van dat geloof getuigt ook Maria: ”Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn Geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker.” Het kind in de schoot van Elisabeth springt op van eerbied en vreugde voor Christus, nog verborgen in de schoot van Maria.
 
Ik denk dat deze zaken te vinden zijn in het leven van allen in wie de Heere werkt door Zijn genade. Ootmoed in een diep buigen als een onwaardige onder de Heere. Verwondering dat de Heere nog omziet naar een zondig mensenkind die het niet waardig is. Door het geloof neem je de toevlucht tot de Heere om rust en vertroosting te vinden in zijn belofte. Ook de blijdschap om van vreugde in jouw Heere op te springen.

Ongetwijfeld komt het in je levenswandel openbaar als de Heere in je werkt. Paulus spreekt van een leven naar het vlees en een wandelen naar de Geest. Genade verandert een mens. Genade maakt van dood levend, trekt uit de duisternis tot Gods licht, leert sterven aan het vlees en doet wandelen naar de Geest. Paulus schrijft aan Titus die hij op Kreta achterliet tot verdere opbouw van de gemeentes: ”Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen” (Titus 2: 11-4).  De genade Gods is verschenen. Gods genade ging als een licht op in de duisternis bij de geboorte van Christus. Die genade is zaligmakend. Christus is de Zaligmaker. Zaligmaken is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het grootste kwaad is dat ik door mijn zonden buiten God leef. Het hoogste goed is dat ik weer in Gods gemeenschap mag leven. Beween jij je zonden? Dorst je naar de Heere? Begeer je met God verzoend te worden? Is Christus voor jou noodzakelijk?

Maar er is meer te zeggen. Paulus gaat in Titus verder: De genade Gods onderwijst ons, voedt ons op, leert ons aan de zonde sterven om heilig voor de Heere te leven. ”Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld.” Goddeloosheid is leven zonder God en van God en Zijn woord afgekeerd. Je bent dan helemaal op je zelf gericht. Je volgt de wereldse begeerten, de lusten van het zondige vlees. Gods genade leert je daaraan te sterven. Om heilig voor de Heere te leven. Matig, dat is beheerst en bezonnen. Rechtvaardig is naar Gods wet leven in liefde tot God en de naaste. Godzalig in de vreze des Heeren.

Er valt veel meer te schrijven. Ik heb je enkele wezenlijke zaken uit de Bijbel aangereikt waaraan je kunt zien dat de Heere werkt in je leven. Laat ik nog even mogen wijzen op de zaligsprekingen (Mattheus5). De Heere spreekt van armen van geest, treurenden, zachtmoedigen, van een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. ”Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf” (2 Kor.13:5).

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Beste beantwoorder. Ik loop er tegenaan dat mijn hoofd/denken overheerst en dat dit mij belemmert om dingen te doen. Op ...
geen reacties
10-01-2020
Laatst hoorde ik een prachtig lied van de muziekgroep Pentatonix “Mary did you know.” Toen ik me wat ging verdiepen in d...
geen reacties
09-01-2017
Ik ben een 26-jarige vrouw uit de Gereformeerde Gemeente. Ik heb al lang het verlangen om de Heere te dienen en voor Hem...
8 reacties
09-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering