God is een verterend vuur

Ds. W. Pieters / geen reacties

09-01-2006, 00:00

Vraag

Ds. Pieters, ik heb een vraag naar aanleiding van uw antwoord op de vraag “Ik ga naar de EO-jongerendag, is dat een zonde?”. Daar noemt u God een verterend vuur. Dan nu mijn vraag: Voor wie is God een verterend vuur?

Antwoord

In de Heilige Schrift lezen we meer dan eens dat God een verterend vuur is. Exodus 24 vers 17: "En het aanzien van de heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste van die berg, in de ogen der kinderen Israëls." Deuteronomium 4 vers 24: "Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God." Deuteronomium 9 vers 3: "Zo zult gij heden weten, dat de HEERE, uw God, Degene is, Die voor uw aangezicht doorgaat, een verterend vuur: Die zal hen verdelgen, en Die zal hen voor uw aangezicht nederwerpen; en gij zult ze uit de bezitting verdrijven, en zult hen haastig te niet doen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft." Jesaja 30 vers 27: "Ziet, de Naam des HEEREN komt van verre, Zijn toorn brandt, en de last is zwaar; Zijn lippen zijn vol gramschap, en Zijn tong, als een verterend vuur." Jesaja 30 vers 30: "En de HEERE zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating van Zijn arm doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen." Jesaja 33 vers 14: "De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwige gloed wonen kan?" Hebreeën 12 vers 29: "Want onze God is een verterend vuur."
 
Slechts één keer staat erbij voor wie, in Deuteronomium 9 vers 3, de vijanden van Israël. We moeten dan ook concluderen dat iedere lezer met deze wérkelijkheid dat onze God een verterend vuur is, tot zichzelf moet inkeren en gewetensvol moet onderzoeken: hoe sta ik hiertegenover? Letten we op de laatste keer dat het in de Schrift staat, dan blijkt uit het voorgaande vers, Hebreeën 12 vers 28 ("Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid"), dat Paulus het aanhaalt om zijn godzalige lezers nog eens in te scherpen dat we, als Zijn kinderen, in het dienen van onze God niet moeten vergeten dat Hij een verterend vuur is. We kunnen dan ook uit Hebreeën 12 vers 29 concluderen: Onze God is ook voor óns een verterend vuur. Wanneer dat bij de organisatoren van een jeugddag wordt overwogen, zal dat -denk ik- zeker invloed hebben op de invulling van die dag...!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een artikel gelezen uit 2005 over dat God straft, maar is het niet zo dat we ons zelf straffen omdat we in overtr...
geen reacties
10-01-2018
Laatst hoorde ik een prachtig lied van de muziekgroep Pentatonix “Mary did you know.” Toen ik me wat ging verdiepen in d...
geen reacties
09-01-2017
Mijn vraag is gericht aan een (behoudende) gereformeerde bondspredikant. In de hervormde gemeente waar wij naar toe gaan...
15 reacties
11-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering