Leven uit de Bijbel

Ds. E. Gouda / 1 reactie

20-11-2017, 10:24

Vraag

Waarom is de Bijbel niet alleen een inspiratiebron om waardevolle dingen uit te halen als naastenliefde enz. En wat betekent leven uit de Bijbel?

Antwoord

Beste vragensteller, je vraag is een beetje (te) algemeen. Ik zal proberen om je vraag te beantwoorden zoals ik die begrijp. De Bijbel is het Woord van God. In de Bijbel spreekt God tot ons. Alles wat erin staat is belangrijk voor ons. Daarom zijn andere geschriften ook niet in de Bijbel terechtgekomen (zoals bijvoorbeeld de Apocriefen). De Bijbel is voor veel mensen een inspiratiebron (geweest). De Bijbel is ook een Boek dat veelzijdig is. Het is literair bijvoorbeeld van hoog gehalte. De Bijbel is een wonderlijk boek. Over een lange tijd ontstaan, door veel auteurs geschreven, zonder een vooropgezet plan, met toch een duidelijke boodschap.

Er zou zeker meer te zeggen zijn, maar laten we bij het hart van de Bijbel blijven. Het hart van de Bijbel wordt niet door een doctrine gevormd, maar door een Persoon. Deze Persoon is niemand minder dan Jezus Christus. De Schriften zijn het immers die van “Mij” getuigen, zegt Hij (Joh. 5:39). In de Bijbel gaat het daarom altijd om Hem. Het gaat er niet om wat ik aan de Bijbel heb en wat ik aan inspiratie opdoe via de Bijbel. De Bijbel is “Christus als de vleeswording van het Woord.”

En wat is nu het doel van dit alles? Dat niet meer ik leef, maar dat Christus in mij leeft! (Gal. 2:20). En als Christus in mij leeft, dan leef ik zoals Hij leefde, dat wil zeggen tot eer van Zijn hemelse Vader! En als ik leef tot eer van Hem, dan heb ik Hem boven alles lief. En vanuit die liefde leer ik ook om mijn (zichtbare) naaste lief te hebben als mezelf. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is... (Matt. 22:37-40). Daar heeft een mens zijn handen een leven lang aan vol. Daarom heb ik ook elke keer Christus als mijn Zaligmaker, mijn Borg en Middelaar nodig. Daarom kan er geen dag voorbijgaan zonder dat ik bij het Kruis geweest ben.

Dat hiernaast de Bijbel, Gods Woord op allerlei wijzen inspireert, is ontegenzeggelijk waar. Maar deze inspiratie staat nooit los van de Geest der inspiratie, die Zijn Woord doorademt heeft. Anders blijft de Bijbel uiteindelijk maar een boek als alle andere boeken met wellicht een religieus tintje maar niet meer dan dat.

Dat brengt me bij het tweede wat je aan de orde stelt. Wat betekent leven uit de Bijbel? Geen mooier antwoord op deze vraag dan wat de apostel Jakobus daarover zegt in zijn brief:

“En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld” (Jak.1:22-27).

Daarover gaat het en wat deze apostel verder in zijn briefje schrijft. Dat is leven uit de Bijbel. Dat is ook leven mét de Bijbel. Dat is ook horen naar de Bijbel. Dat is ook gehoorzamen aan de Bijbel. Dat is ook liefde tot de Bijbel. Dat is ook je onderwerpen aan de Bijbel. In de Bijbel vind ik mezelf terug, want in het Woord sta ik voor de spiegel. Het Woord stelt me schuldig, maar wijst me ook op het vleesgeworden Woord waardoor voor arme zondaren de deur naar het heil geopend wordt. En Hij zegt van het Woord: Hoort naar Hem!

Ik sluit af met een citaat van prof. dr. J. van Bruggen: “De wereldkerk van alle eeuwen, heeft haar Koning in de hemel, Gods Geest in het hart en de Bijbel in de hand.”

Dat wens ik je van harte toe!
 
Vriendelijke groet,
Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbel
1 reactie
Lecram
20-11-2017 / 13:17
Ik hoorde laatst een mooie uitspraak van een predikant die zei:
het gaat om het Koninkrijk van God in de bijbel, maar het draait om Jezus. Jezus predikte dan ook het Evangelie van het Koninkrijk (van God) (Mattheüs 9:35)

Terug in de tijd

Binnen een kerkverband (in mijn geval Geref. Gem.) kan er veel verschil zijn in de prediking e.d. Zelfs binnen een gemee...
geen reacties
20-11-2003
Ik heb een vraag over het Comma Johanneum (1 Joh. 5:7) in de HSV. Dit vers is afgedrukt in de lijn met de keuze voor de ...
1 reactie
20-11-2012
Ik heb sinds twee weken verkering met een hele leuke vrouw. Toen ik haar leerde kennen zo'n driekwart jaar geleden was h...
geen reacties
20-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering