Zin van het leven

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

10-10-2017, 15:09

Vraag

De laatste tijd vraag ik me heel erg af wat nu eigenlijk de zin van het leven is? Niet omdat ik depressief ben, naar meer omdat ik hierna benieuwd ben.

Antwoord

Graag had ik wat meer achtergrondinformatie van je gehad: je leeftijd, wat je doet, studeren of werken, enz. Je bent dus in ieder geval niet depressief, want juist dan kan de vraag naar de zingeving van het leven ons gaan beheersen. Maar ook als we niet depressief zijn kunnen we van tijd tot tijd ons afvragen wat de zin van het leven is. Vooral als we kijken naar het reilen en zeilen van deze wereld ver weg en dichtbij. Waarom heeft die eeuwige God Die een onmetelijke heelal heeft geschapen en in dat onmetelijke heelal een klein stofje geplaatst -aarde geheten- met daarop mensen die al spoedig in zonden vallen en elkaar het leven zuur maken? Als dit soort van gedachten bij ons opkomen zijn we geneigd om opstandig te worden omdat we het niet eens zijn met Gods beleid en denken dat Hij het allemaal fout doet. Ook als het in ons persoonlijk leven niet gaat zoals wij ons dat hadden voorgesteld. De teleurstellingen waar we mee te maken krijgen, enz.

Al deze gedachten komen op vanuit ons eigen verdorven hart. Laat dat duidelijk zijn. Wij mogen daarom de Heere vragen om wijsheid zodat wij de dingen anders gaan zien. Wij zullen ontdekken wanneer wij de Bijbel lezen, dat de Heere ons goed heeft geschapen in het Paradijs met de bedoeling dat we Hem eeuwig zouden dienen en liefhebben en dat in de volmaakte zin van het woord. Adam en Eva hadden een zinvol leven door hun Schepper te loven en te prijzen, door de hof van Eden te bouwen en te bewaren. En toen kwam daar de zondeval, helaas. Maar de zondeval betekent niet dat het leven op aarde geen zin meer heeft. Want de Heere gaat een andere weg om ons tot het  eeuwige leven te brengen namelijk door de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde. Hij die Zijn leven gaf om ons te kunnen redden van het eeuwig verderf en om de eer van Zijn Vader te herstellen. Kortom om het leven op aarde zinvol te maken. Om persoonlijk een zinvol leven te kunnen leven is wel nodig dat wij gehoor hebben gegeven aan de roepstem van de Heere. “Ik moet heden in uw huis blijven”, zoals Zacheus kreeg te horen. Hij kwam uit die boom en ontving Jezus met blijdschap in zijn huis. Toen pas had zijn leven echt zin. Daarvoor niet, want wat baat het een mens als hij de hele wereld zou gewinnen en schade lijden aan zijn ziel.

Wat is de zin van het leven? Dat we ons bekeren tot God en geloven dat de Heere Jezus mijn Zaligmaker wil zijn. De diepste zin van het leven komt openbaar in de liefde tot God en de naaste. Dat zien we ook bij Zacheus. Hij is bereid om zijn gestolen goederen terug te geven aan zijn naaste. Niet jezelf meer verrijken ten koste van de naaste maar nu een blijmoedige gever te zijn. Als we zo leven dan zal de vraag naar de zingeving van het leven nauwelijks meer gesteld worden. Temeer omdat ieder kind van God weet dat het beste nog moet komen. Na de strijd op aarde de overwinning in en door Jezus Christus, het eeuwig thuis komen, de nieuwe hemel en aarde waarop gerechtigheid wonen zal.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

1 reactie
John61
10-10-2017 / 16:42
De Liefde geeft zin aan het leven. God is Liefde. Daaruit volgt dat het God is die zin aan het leven geeft. De Liefde is nooit klaar, daarom hoort de eeuwigheid bij de Liefde. Nooit meer afscheid.

Terug in de tijd

Ik ben gedoopt in de hervormde vereniging Calvijn te Dordrecht. Deze kerk is niet bij een kerkgenootschap aangesloten. I...
geen reacties
09-10-2007
Wanneer is het lijden van Christus begonnen? In meerdere dogmatische werken lees ik van Zijn geboorte en besnijdenis, ma...
geen reacties
09-10-2019
Hoe bepaalt een predikant waar zijn preek in z’n eigen gemeente of in een andere gemeente over zal gaan?
geen reacties
10-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering