God dienen en eren

Ds. A.K. Wallet / 2 reacties

23-06-2017, 11:32

Vraag

Onlangs is er een groot wonder gebeurd en heeft de Heilige Geest in mijn hart het geloof gewerkt. Nu mag ik geloven dat Christus ook mijn Zaligmaker en Heiland is! Zo groot en onbegrijpelijk! Ik snap ook niet goed waarom ik werd uitgekozen. Ik ben een zondig mens en zo vaak druk bezig met studie of met sociale contacten. Dan ben ik helemaal niet op Hem gericht. Hoe kan ik Hem ooit genoeg eer toebrengen en Hem dienen? Ik voel me daartoe totaal niet in staat. Overigens twijfel ik niet aan het feit dat ik geloof. Alle onrust en doelloosheid van het leven zijn weg en over alles wat ik doe lijkt een soort glans te liggen vanuit de liefde en blijdschap die ik in Hem heb. Kunt u in deze situatie wat richting geven en mogelijk een boek wat ik zou kunnen lezen hierover?

Een blijde maar ook zoekende jongeman.

Antwoord

Beste vrager,

Gefeliciteerd met je geloof! Ik denk dat ik het toch even anders moet zeggen: niet maar met je geloof, maar met Hem, Die het geloof werkte in je hart. Als het goed is zal er diepe verwondering zijn, zoals ook bij jou het geval is. Hoe langer je met de Heere mag leven, des te meer zal er de verwondering zijn. Niet alleen dat Hij het goede werk in je begonnen is, maar dat Hij ook dit Zijn werk zal voleinden.Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde.

Je mag aan het begin staan van het leven met de Heere. De levensreis in geestelijke zin is begonnen. Dat je uitverkoren bent om het eigendom van Jezus Christus te zijn blijft altijd onbegrijpelijk. De Heere zegt van Israël dat Hij het volk heeft uitverkoren niet omdat het zo’n geweldig volk was, want het was veeleer de minste van alle volken, maar alleen omdat de HEERE u liefhad (Deut. 7:7,8). Deze liefde laat zich nooit verklaren. Christus zegt tegen Zijn discipelen: “Jullie hebben Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren” (Joh. 15:16). Dus is er nooit een roemen in ons, maar altijd in de God en Vader, Die zondaren aanziet in Christus.

Vaak lezen we in de Schrift dat we nog veel dienen te leren op de weg die de Heere met ons gaat. Naarmate we meer ontdekt worden aan onszelf. krijgen we ook meer zicht op wie God in Christus voor ons is en zijn zal. De gewone weg die de Heere met ons gaat is dat we gaan leren Christus nodig te krijgen als onze Borg. We gaan leren dat we zalig worden uit genade alleen. Waar blijven onze zonden? Hoor Paulus in Rom.5:1: “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”

Laat de Heere maar werken door Woord en Geest  in je leven. Hij zal ons altijd leiden langs wegen die we niet gekend hebben en die wijzelf niet zouden verkiezen, maar het zijn wel de wegen die uitkomen in de eeuwige heerlijkheid. Christus zegt: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, IK heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).

Het is wel zo dat we de wereld niet kunnen ontvluchten. We zijn midden in de wereld van 2017 door God geplaatst. Maar op de plaats waar we mogen verkeren dienen we het christen-zijn uit te dragen. Daartoe is goed elke dag te beginnen met ‘stille tijd’, een gedeelte lezen uit het Woord en in gebed alles bij de Heere te brengen en Zijn leiding af te smeken.

Je vraagt om een boekadvies te geven. Er is heel veel verschenen dat ons kan dienen. Het eerste boek blijft de Heidelbergse Catechismus, onderdeel van de drie formulieren van eenheid met de Ned. Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Daarnaast denk ik aan een boek van ds.  R. van Kooten: “Welkom in de strijd”. Een boekje van ds. C. G. Vreugdenhil “Vruchtdragen uit Hem”. De christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan en de uitleg daarvan door ds. C. den Boer: “Een vreemdeling hier beneên”. Ds. J. Westerink over het Avondmaal.  Ik zou er nog veel meer kunnen noemen, maar al lezend kom je daar vanzelf wel achter.

“Wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Petrus  3:18.)

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

geloofsleven
2 reacties
Jedidjas
23-06-2017 / 14:38
Wat mooi om te lezen. Alle eer aan de Heere! Wat mooi dat je mocht ontdekken dat het genade is dat je een Kind van de Heere mag zijn ondanks al je zonden en tekortkomingen. "De zaligmakende genade Gods is verschenen aan ALLE mensen" Titus 2:11 Hoe rijk is dat! Het is verschenen aan ALLE mensen: wie weet mag jij ook hiervan gaan getuigen naar mensen die de Heere op jouw pad zal sturen.

Je vroeg om een goed boek wat richting geeft:
Ik zou je willen adviseren om allereerst (!)het allermooiste Boek wat er is (en het beste richting kan geven) persoonlijk te gaan onderzoeken. Er zijn heel veel opbouwende boeken, maar er is het gevaar dat we meer daarin lezen dan in de Bijbel zelf. In de bijbel openbaart Hij zich aan ons heel persoonlijk: erg bijzonder! Bid vooraf om de werking van de Heilige Geest en lees bijvoorbeeld een hele brief van Paulus of een psalm. Onderstreep dingen die jou persoonlijk aanspreken of schrijf deze op. Je zult merken dat Hij heel persoonlijk door Zijn Woord tot jou spreekt. Ik adviseer je om er een eenvoudige bijbelvertaling naast te lezen: allebei lezen dus, omdat sommige stukken moeilijk te begrijpen kunnen zijn.
Sammie2016
24-06-2017 / 08:48
De zoon van onze God en Vader Jahweh is voor iedereen gestorven en iedereen die een actief geloof in hem heeft zal de redding van onze Vader kunnen ontvangen.
Het is ook noodzakelijk dat we Jezus in alles navolgen, Christus verwacht van zijn volgelingen dat zij zichzelf verloochenen en hun martelpaal opnemen
Mattheüs 16:24 .. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: ‘Als iemand mijn volgeling wil worden, moet hij zichzelf wegcijferen (verloochenen), zijn martelpaal opnemen en mij altijd volgen.'

Jezus gebruikte zijn hele leven om zijn vader Jahweh te verheerlijken door in alle facetten van zijn leven Gods wetten toe te passen, God gehoorzaam te zijn en mensen te onderwijzen in Gods wetten en het bekend te maken van Gods naam. Jezus zegt zelf in Mat.17 ..
4 Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te voltooien dat u me te doen hebt gegeven.
26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, zodat de liefde die u voor mij hebt in hen zal zijn en ik in eendracht zal zijn met hen.’

Maar Christus voortdurend volgen brengt ook narigheid!
Aangezien deze wereld wordt geregeerd door satan de duivel en zijn gevallen engelen 'haat de wereld' volgelingen van Jezus zoals ze Jezus hebben gehaat.
Dus Christus brengt strijd met zich mee, wij moeten strijden tegen de slechte invloed van satan en zijn wereld maar ook tegen onszelf om niet te zondigen tegen God wat heel makkelijk gaat.

Lees en bestudeer de Bijbel elke dag, denk er diep over na en pas toe wat je hebt geleerd. Vraag God om Zijn Heilige Geest en handel er naar.

Dan zal het je goed gaan.

Terug in de tijd

Ik ben gek op een jongeman van 24 jaar, ik ben zelf ouder. Ben echt wel verliefd, merk dat ik heel veel aan hem denk. Ei...
geen reacties
22-06-2015
Kan iemand mij vertellen waarom iedere dominee zegt dat je je eigen kerkverband niet mag verlaten? Het enige wat ik hoor...
9 reacties
23-06-2016
Graag zou ik deze vraag stellen aan een Ger. Gem.-dominee. Hoe kan het dat er zo weinig mensen in de Ger. Gem. zeggen da...
2 reacties
22-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering