Pijn, zorg, moeite en verdriet

Ds. P.C. van Keulen / 6 reacties

28-01-2017, 10:06

Vraag

Is God nog in mijn leven? Of kijkt hij toe? Korte opsomming van de dingen waar ik mee worstel: mijn man stierf door moord, ik was jong weduwe; mijn zoon is depressief geweest; mijn dochter van 14 geeft aan dat zij niet meer wil leven; ik ben (lichamelijk) ziek. Het houdt nooit eens op... Ik vind het moeilijk om mijn ‘geloof’ te houden. Wanneer gaat de zon weer schijnen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je somt heel wat zorg, moeite en verdriet op. Ingrijpend te lezen wat er in jouw leven heeft afgespeeld en nog afspeelt daarin, zeker als ik lees dat jouw man gestorven is door moord. Dat heeft zijn weerslag op jouw gezin, je staat overal alleen voor en het zal ook z'n uitwerking hebben (gehad) op jouw kinderen. Mogelijk dat de moord op jouw man ertoe heeft bijgedragen dat jouw zoon depressief geweest is en jouw dochter aangeeft dat zij niet meer wil leven. Vanuit de enkele gegevens die je weergeeft vind ik dat moeilijk om te bepalen en lijkt het mij zeer raadzaam om voor jullie als gezin professionele (christelijke) hulp te zoeken met wie je dieper kunt ingaan op de door jou geschetste problematiek. Via jouw huisarts kan er een verwijzing plaatsvinden.

De door jou geschetste problematiek wordt in jouw vraag omlijst met geloofsvragen die heel menselijk zijn. Je schrijft: het houdt nooit eens op... Als daar voortdurend pijn, zorg, moeite en verdriet is en het schijnt dat het nooit ophoudt, dan kun je als mens zo je vragen hebben met betrekking tot God: Is Hij er nog in mijn leven? Of kijkt Hij toe? Waarbij ook komt dat het voor jou zo moeilijk is om jouw 'geloof' te houden wanneer daar geen enkel zonnestraaltje door de donkere wolken van, over en boven je leven heen breekt en het tot aan de horizon maar zwaar bewolkt blijft. Ik ga nu alleen maar voorhouden wat de Bijbel ons voorhoudt, Gods Eigen woord/woorden om daar moed en kracht uit te putten, om te midden van de zwaarte van jouw leven en dat van jouw kinderen toch aan Hem vast te houden en het van Hem in alles te verwachten.

Ik denk aan de dichter: “Uit diepten van ellenden, roep ik met mond en hart, tot U, Die heil kunt zenden, O,HEER' aanschouw mijn smart” (pijn, zorg, moeite en verdriet). De dichter ging in zijn nood tot Hem: “Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar 'k in mijn druk versmacht.” Opdat de morgen (het licht, de zon) aanbreekt, de morgen, ach wanneer? Hoop zo met de dichter in al jouw klachten op Zijn onfeilbaar woord! Laat niet af jouw hand en oog op te heffen naar omhoog! Al schijnt Hij niet te horen, het is slechts schijn, want, om met Psalm 10:14 te spreken: “U (o, God) ziet het wél, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.”

Ook al zijn de omstandigheden heel anders in Psalm 10, toch mogen deze woorden in jouw persoonlijke situatie ook zeggenschap hebben. Het verdriet in de genoemde tekst is een heel sterk woord, het betekent ook: wrevel, ergernis. Leg het alles maar in Zijn hand, Hij is niet doof of blind, Hij aanschouwt het en wel op een zodanige wijze, dat wanneer je het in Zijn hand legt, Hij het “nauwkeurig bekijkt, het bewaart en te Zijner tijd zal geven wat nodig is.” Dat 14e vers zegt ook: “Op U verlaat zich de arme.” Verlaat je maar op Hem te midden van al jouw omstandigheden. Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken, ja, wacht op de HEERE. Wachten betekent ook verwachten, en wie het van Hem verwacht zal nooit beschaamd uitkomen. Dit betekent per definitie niet dat al je problemen uit de lucht zullen zijn en er een wolkeloze hemel is, maar het betekent wel dat je in alles je gedragen, ondersteunt en gesterkt mag weten en dat dat ook kracht zal geven om verder te kunnen gaan.

Ik wens je heel veel sterkte toe en Gods nabijheid in alles.

Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

6 reacties
Gerard
28-01-2017 / 11:36
Ik denk dat in deze video al je vragen worden beantwoord. Rachel Barkey spreekt over de oorzaak, het doel, de uitweg en hoe er mee om te gaan. Wanneer dit werkelijk doordringt, en het zal tijd vragen dit werkellijk door te denken en te begrijpen, dan gaat de zon schijnen, temidden van alle pijn, zorg en moeite.
Gerard
28-01-2017 / 11:37
De link kwam niet door. Hier opnieuw: https://www.youtube.com/watch?v=oYcrDNvCYPM
Sammie2016
30-01-2017 / 08:08
Lieve zus, wat ontzettend erg wat je allemaal moet meemaken.
Ja de aarde waarop wij mensen leven is een tranendal en het wordt alleen maar erger.
Maar wanhoop niet hoor de ware God bestaat echt en Hij staat te popelen om je te helpen en jou en je gezin in Zijn sterke armen te sluiten.
Je moet wel op zoek gaan naar Hem, voor je helingsproces moet je moeite doen om Zijn wezen en wil te begrijpen.
Om dat te bereiken moet je elke dag op zoek gaan naar de God van de Bijbel, die tevens onze Schepper is!
Lees de Bijbel elke dag, raak vertrouwd met Zijn liefdevolle woorden.
Ik geef je een aantal teksten die bewijzen dat Bijbellezen en toepassen wat je hebt geleerd een mens gelukkig maakt: ..
- Psalm 1 Gelukkig is de mens die niet naar goddelozen luistert
2 Maar zijn lust is in de wet van de Heer Jahweh,
En in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem.
3 En hij zal stellig worden als een boom, geplant aan waterstromen,
Die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is En waarvan het gebladerte niet verwelkt, En al wat hij doet, zal gelukken.

- Math 5:3 .. GELUKKIG zijn de gene die ernstig om Gods geest vragen

- Filipenzen 4:6-7 .. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

- 28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

heel veel sterkte en liefde toegewenst.
Je broer.
Mamacas
01-02-2017 / 00:27
Wat fijn om gehoord te worden! Ik ga alles goed teruglezen en zal zeker de Bijbel weer gaan lezen...de video ga ik op mijn gemak eens kijken.
Tranen in mijn ogen omdat iemand die ik niet ken mij oprecht 'zus' noemt en ondertekend met 'je broer'; wat mooi en ontroerend.

Dit geeft mij weer hoop!

Dank
Nieuwverbond
01-02-2017 / 08:53
Beste vraagsteller,
Fijn dat je wat hebt gehad aan het antwoord. Ik heb met verdriet je situatie gelezen. Wat is er veel moeite en pijn op de wereld.
Ik moest denken aan een preek die ik hoorde op een moment dat ik zelf door moeilijkheden in mijn gezin en huwelijk schreeuwde naar God waar bent U. Het ging over de storm op zee en Jezus die sliep. Het heeft me veel gedaan. Als we leven met de Heere Jezus dan leven we ook in de storm, op weg naar de toekomende rust. En al denken we dat Jezus het niet ziet en hoort, Hij is er wel. Hij bid namelijk voor ons in de hemel. Dat ons geloof niet ophoud en we vol kunnen houden. Toen besefte ik pas dat ik niet alleen was en God mij niet los liet. Ik gun dat jou ook zo.
Wat mij heeft geholpen is dat ik met gelovige zusters elke week op maandagochtend begin met bijbellezen en persoonlijk gebed voor en met elkaar. Samen onze nood en zorg bij de Heere brengen. Ik hoop dat jij ook op die manier contacten mag hebben met mede gelovigen. Samen sta je sterker en voel je je minder eenzaam. Ik zal voor je bidden.
Sammie2016
04-02-2017 / 08:10
Mamacas,

Ken je de tekst in Johannes 3:16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

De Almachtige God heeft jou en je kinderen (en natuurlijk alle mensen) zo erg lief dat Hij het kostbaarste wat hij had heeft gegeven Zijn eigen zoon.
Want wij mensen zaten in een uitzichtloze situatie namelijk door onze zondige bestaan de eeuwige dood tegemoet gaan.
Echter, God heeft het eeuwige leven dat Adam heeft verloren door het offer van zijn zoon weer teruggekocht als het ware, dit is de rechtvaardige norm van onze hemelse Vader.

Daarom kan iedereen die Gods wil doet de hoop hebben om in vrede in een rechtvaardige nieuwe wereld te mogen leven.
De Bijbel zegt hierover en put daar alsjeblief kracht uit ....
Ps 37:11, 29 ... 11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten
en vreugde scheppen in grote vrede.
29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
en voor eeuwig daarop wonen.

Wanhoop niet lieve zus de Almachtige wil je helpen, laten je gebeden bij Hem bekend worden, stort je hart bij Hem uit. God zal je niet verachten. Hij is in feite heel dicht bij je.

Terug in de tijd

Wij hebben een zoontje van vijf jaar met de diagnose PDD-NOS. Nu is het de laatste tijd zo dat hij erg gericht is op pis...
9 reacties
28-01-2013
Ik heb een probleem wat ik eigenlijk goed heb kunnen verbergen. Ik ben vaak bang voor mannen. In de bus ga ik het liefst...
geen reacties
28-01-2006
Met veel schroom stel ik deze vraag. Ik ben moeder van een jong gezin, actief in de kerk, baan binnen de reformatorische...
4 reacties
29-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering