Nieuwe Testament goddelijk gezaghebbend

P.C.H. Kleinbloesem / 2 reacties

25-11-2016, 13:54

Vraag

Onlangs heb ik een wonder mogen ontvangen van God en ben ik naar het pad van Sola Scriptura geleid. Nou vind ik dat persoonlijk een verschil van dag en nacht en ben ik blij om alleen Gods Woord als Leiding te kunnen accepteren. Al een paar maanden geleden ben ik daarom begonnen met het lezen in de Bijbel. Ik begon met de Torah en nu ben ik aan het lezen op de helft van Jozua. Echter heb ik na de Torah de Psalmen gelezen en daarna het Evangelie. Ik was dus in het specifiek op zoek naar de Openbaring die God geschonken had aan Mozes, David en Jezus. Nou is dat goed gelukt, behalve dat ik de structuur van de Bijbel best lastig vind te begrijpen. Vooral het Nieuwe Testament. Ik wist namelijk niet dat er zo veel profeten en boeken in de Bijbel te vinden waren. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus, zoon van Maria, de Messiah is. Echter ben ik wel op mijn hoede en dien ik kritisch te zijn tegenover wat in naam van Jezus wordt verkondigd. Je zou maar net met de paplepel in naam van Jezus de doctrine van het Vaticaan meekrijgen. Daar zou ik tenminste niet vrolijk van worden op de Dag der Opstanding.

Mijn vraag is dus of het Nieuwe Testament het letterlijk opgeschreven Woord van God is en van wie de delen/boeken daarin afkomstig zijn en of deze direct geïnspireerd zijn door God. Ik heb het gevoel dat er een aparte structuur heerst in het Nieuwe Testament. Over het Oude Testament heb ik eigenlijk geen vragen. Dat zijn profeten en per deel is er een openbaring afkomstig van een profeet. Nu heb ik begrepen dat Jezus, zoon van Maria, tevens de Messiah, apostelen verkoos door de wil van God en dat deze een speciale taak hadden om het goede nieuws/het evangelie te verkondigen. Ik heb nog niet verder gelezen dan Matt., Mark., Luc., Joh. en Hand. De Bijbel is niet zo maar een boek dat ik even binnen een week uit lees.

Nogmaals in het kort mijn vraag: wat is de structuur van het Nieuwe Testament? Is het boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers, letter voor letter, in de grondtekst een openbaring van God? Zo ja, waren het de apostelen die het goede nieuws compileerden tot het Nieuwe Testament? Oftewel, wat is het Nieuwe Testament in lekentaal?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Het OT bestaat uit 39 boeken, geschreven door verschillende mensen. Het NT bestaat uit 27 boeken, eveneens geschreven door verschillende mensen. Wat betreft het OT: de Heere Jezus erkende het OT als goddelijk gezaghebbend. Verder beschouwde Hij het OT als een eenheid die niet ‘gebroken’ kon worden (Joh. 10:35!!!). De 39 boeken van het OT vormen dus samen het OT. Geen één boek meer of minder.
 
Dat over het OT. Met het NT ligt het wat anders. De boeken van het NT werden geschreven ná de hemelvaart van de Heere Jezus, ná Pinksteren. Op grond waarvan kunnen wij nu zeggen dat ook deze boeken goddelijk gezaghebbend zijn? 

Belangrijk is het te beseffen dat de boeken van het NT niet goddelijk gezaghebbend zijn omdat ze tot de canon behoren, maar precies andersom: zij behoren tot de canon omdat zij goddelijk gezaghebbend zijn. Of met andere woorden: het is niet zo dat de boeken van het NT goddelijk gezaghebbend zijn omdat de vroege kerk dit gezag verleend zou hebben aan deze boeken. De vroege kerk heeft de boeken die wij vinden in ons NT opgenomen in de canon omdat zij goddelijke autoriteit bleken te bezitten. Het enige wat de kerk moest doen was besluiten of zij de stem van God zelf in de boeken hoorde. 

De kerk heeft dus vanaf het begin de stem van God zelf gehoord in de boeken van het NT. De woorden van de boeken van het NT, alhoewel opgeschreven door mensen, zijn onfeilbare woorden van God. Inderdaad: het NT is boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, woord voor woord, en ga zo maar door, Woord van God (ik doel dan natuurlijk op de originele geschriften van het NT). 

Vervolgens wil ik graag wijzen op wat we noemen het zelfverstaan van de Bijbel (dus ook van het NT). Het zelfverstaan van de Bijbel houdt in dat we de sleutel tot het verstaan van de Bijbel zoeken in de Bijbel zelf. Lees bijv. 2 Tim. 3:16. Paulus zegt daar dat al de Schrift van God ingegeven is. Misschien zeg je: Ja, inderdaad, maar dat gaat alleen over het OT. Let echter eens op 1 Tim. 5:18. Paulus zegt daar: “Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.” Het eerste gedeelte van deze tekst is een citaat uit Deuteronomium (Deut. 25:4), het tweede gedeelte is een citaat uit Matthéüs en Lukas (Matt 10:10 en Luk. 10:7). ‘Schrift’ verwijst dus niet alleen naar de boeken van het Oude Testament! De Schrift is zowel het Oude als het Nieuwe Testament. 

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken. De eerste 5 boeken noemen we historische boeken. Deze boeken beschrijven de eerste fase van het christendom. De volgende 21 boeken zijn brieven: brieven voor de Kerk van toen en van nu met geestelijk onderwijs. Het NT eindigt met een boek dat “de toekomst van onze Heere Jezus Christus” beschrijft: De Heere Jezus zal komen om bezit te nemen van deze aarde en om die te regeren in vrede en gerechtigheid, samen met Zijn bruid. 

Veruit de meeste boeken van de Bijbel werden geschreven door de apostelen. Marcus en Lucas bijvoorbeeld niet. Daarom is voor de canoniciteit van de boeken van het NT bepalender wat ik boven schreef. Van de brief aan Hebreeën zegt men wel dat alleen God weet wie de auteur is (uitspraak van Origenes (185-254 na Chr.). Maar de kerk heeft moeten en mogen belijden dat ten diepste God zelf in die deze brief aan het woord is. 

Ik eindig met iets wat ik lees in de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, in hoofdstuk 2. Paulus heeft het daar over de geopenbaarde wijsheid van God. Paulus beschrijft precies hoe die wijsheid van God bij ons terechtkomt: nl. door de Heilige Geest, in vijf stappen: 1. De Heilige Geest onderzoekt het hart van God (de diepten van God) (vs. 10). 2. Dat wat Hij vindt in het hart van God, openbaart Hij aan de apostelen (vs. 10). 3. Door de Heilige Geest begrijpen ze ook wat God hen openbaart (vs. 12). 4. Door de Heilige Geest vinden ze ook woorden om de inhoud van die openbaring mee te delen aan anderen (vs. 13). 5. De natuurlijke mens begrijpt echter niets van de wijsheid van God. Alleen door de Heilige Geest gaan wij verstaan wat de Heere God ons via de apostelen wil meedelen (vs. 14). 

Deze wijsheid van God vinden wij in onze Bijbel. Daar vinden we wat de Heere God door Zijn Geest aan de apostelen openbaarde. Diezelfde Geest hebben wij dus nodig om de Bijbel te verstaan. Van harte hoop ik dat jij, als je leest in het NT, zult ervaren dat het ten diepste God zelf is die tot je spreekt. Van harte hoop ik dat je de Heere Jezus zult zien schitteren in ieder boek van de Bijbel en dat jij hem van harte lief zult hebben. 

Gods zegen!
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

  • Geboortedatum:
    13-10-1976
  • Kerkelijke gezindte:
    PKN (Hervormd)
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

canoniek
2 reacties
Lecram
25-11-2016 / 14:23
Als je de Engelse taal beheerst kan je eens zoeken naar video's op Youtube waar bijv. Dr. Michael (Mike) Licona of Dr. Daniel (Dan) Wallace zaken uitleggen over het Nieuwe Testament. Zeer leerzaam!
Sammie2016
26-11-2016 / 09:45
Allereerst de zegt Bijbel: ..
2 Timotheüs 3:16, 17... De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig ...

Dat geldt dus voor het OT en NT, alle 66 boeken. Als je de Bijbel van voor tot achter bestudeert merk je de grote harmonie met als thema's Gods soevereiniteit, Gods heilige Naam en Gods Universele koninkrijk/bestuur.

God geeft oprechte mensen het voorrecht Hem en zijn Woord te leren kennen, want dan pas kan een mens zeggen "ik leef" in de volste zin van het woord in deze satanische wereld en als onvolmaakte mensen.
De American Standard Version deze keer ...
Pslam19:7 ... The law of Jehovah is perfect, restoring the soul:
The testimony of Jehovah is sure, making wise the simple.

Bijzonder is de passage "restoring the sole" of "de ziel wederbrengend" want zonder God leef je niet echt (ben je je ziel kwijt), God geeft je jouw ziel terug .. dan leef je pas echt.

Oprechte, ijverige, nauwkeurige Bijbelstudie en het geleerde toepassin in je leven is noodzakelijk om tot God te naderen en Hem welgevallig te zijn.
Hij zoekt naar zulke oprechten ...
Handelingen 10:34-35 ... „Ik bemerk zeer zeker dat God niet partijdig is,+ 35 maar in elke natie is de mens die hem vreest (achting en respect heeft) en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem.

fijn weekend.

Terug in de tijd

Zou een dominee predikant geworden zijn als hij er geen salaris voor kreeg?
12 reacties
27-11-2017
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik heb paar mensen die dicht bij me staan. Die gaan nu naar de Gereformeerde ...
geen reacties
25-11-2020
Ik ben een jonge meid van 22 jaar en zit momenteel met een 'dilemma'. Ongeveer drie tot vier jaar geleden heb ik een vri...
4 reacties
25-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering