Sion wordt door recht verlost

Ds. C. Harinck / 3 reacties

10-11-2016, 10:42

Vraag

“Sion wordt door recht verlost” (Jesaja 1:27) wordt vaak aangehaald om aan te tonen dat gelovigen door het recht worden verlost (vaak zonder dat wordt toegelicht wat dat betekent). Wat mij echter enorm verbaast, zeker met de uitleg van ds. C. Harinck over allegorie en allegorese in het achterhoofd, is dat juist deze tekst ‘misbruikt’ wordt om iets te duiden over het geestelijk leven van een gelovige. Deze tekst staat in de context van het oordeel over de stad Jeruzalem. Dat wordt in de context meerdere keren genoemd. Het is dus duidelijk een profetische boodschap.

Predikanten citeren zelfs deze tekst maar deels, want de volledige tekst is deze: “Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid.” Sion kán dan al helemaal niet Gods kinderen betekenen, want de tekst zelf zegt dat het gaat om dat deel van Sion dat zich zal bekeren. Hoe kan het dan dat vele predikanten juist deze tekst, die heel duidelijk is waar het over gaat, gebruiken voor iets wat het helemaal niet betekent? Predikanten die het Woord van God bestuderen, zich laten leiden door de Geest. Ik snap hier erg weinig van.

Antwoord

De aanhaling van de tekst uit Jes. 1:27 is voor het doel waarvoor men die gebruikt inderdaad niet correct. Het is een ingeslopen gewoonte geworden deze tekst te gebruiken. Het klinkt ook goed. Je benadrukt dat het recht van God niet wordt overgeslagen. Maar het is niet de juiste verklaring van deze tekst. Men kan wel zeggen dat in Christus zondaren zonder terzijdestelling van Gods rechtvaardigheid op een rechte wijze worden verlost. Maar deze tekst daarvoor gebruiken is niet correct. Er staat namelijk: “Sion zal door gericht verlost worden.” God zal het zondige Sion, het volk van Juda, dat Hem heeft verlaten en andere goden dient, door het gericht van Babel heen verlossen. Gods gerechtigheid, Gods verbondstrouw zal hen tot Hem met berouw doen wederkeren. Het gericht van Babel wordt Gods middel om hen tot inkeer te brengen. In dit opzicht zegt de tekst, dat Juda door gericht verlost zal worden. 

Ik heb daar natuurlijk ook wel eens over gepreekt en dan het gericht dat God over de zonde heeft geveld op Golgotha, waar Christus moest voldoen, er bij betrokken. Het recht brengt ook geen verlossing. Naar Gods recht moeten wij verdoemd worden. Maar door het geloof in Christus worden we gered van de verdiende toorn. En deze verlossing gaat niet ten koste van God recht. Ik zou dus liever zeggen: Sion zal door als een goddeloze in Christus te geloven worden verlost. Het gericht dat over Christus is gegaan, brengt de zondaar verlossing. 
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

tale Kanaäns
3 reacties
Mona
10-11-2016 / 11:16
"Ik zou dus liever zeggen: Sion zal, door als een goddeloze in Christus te geloven, worden verlost. Het gericht dat over Christus is gegaan, brengt de zondaar verlossing."

Amen!
Dit is een andere bewoording van Johannes 3 vers 16, de kern van het Evangelie.
Voor een ieder die twijfelt of hij wel goed genoeg is, spel deze bovenstaande woorden!
Zo komt deze tekst uit Jesaja, die zo vaak verkeert gebruikt wordt, volledig tot zijn recht.
Jeremiah
10-11-2016 / 13:34
Het recht betekent dat God de tegenstanders van Sion zal straffen vanwege de zonde. Want de tegenstanders van Sion zijn de tegenstanders van God zelf. Ik wil mbt "het recht" ook wijzen op kanttekening 87, die 2 Thess. 1:6 bijna letterlijk overneemt.

[87] Dat is, door de gerechtigheid Gods; dewijl het recht is bij God, verdrukking te vergelden degenen die anderen verdrukken.

2 Thess. 1:6: [f] Alzo het recht is bij God, verdrukking te vergelden degenen die u verdrukken.

Dat het in deze tekst te doen is om de toorn/wraak van God die degene straft die Zijn kinderen verdrukken blijkt ook uit de verwijzing naar Zach. 2:8

[f] Zach. 2:8: Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Na de heerlijkheid over u heeft Hij Mij gezonden tot die heidenen die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt [23] Zijn oogappel aan.

[23] Te weten des Heeren. De zin is: Die ulieden beledigt of schade aandoet, dat is zoveel alsof hij den Heere Zelven beschadigde, hetwelk Hij wreken zal.

In de kanttekening van de verwijstekst die daarbij hoort, Jak. 5:7 kanttekening 25, komen we hetzelfde tegen namelijk:

[25] Die alsdan het ongelijk den vromen aangedaan, zal wreken en aan hun verdrukkers rechtvaardiglijk vergelden.

Daarnaast ook HC, Zondag 5 vr. 12; HC, Zondag 19 vr. 52
Sammie2016
14-11-2016 / 08:41
De barmhartige God zou destijds Israël uit Babylonische slavernij bevrijden. God had Israël voor hun goddeloosheid (andere goden nalopen dan Jahweh) gestraft door toe te laten dat zij door de toenmalige wereldmacht van Jeruzalem als slaven werden gedeporteerd naar Babylon.
God liet hier profeteren dat Israël na 70 jaar weer terug mochten komen naar de stad van God Jeruzalem de zetel van ware aanbidding. Maar dat zal zijn door toepassing van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid niet door verdiensten van het volk zelf want die hadden zij absoluut niet.

Deze weg van Babylon naar Jeruzalem werd 'de weg der rechtvaardigheid' genoemd en 'geen onrechtvaardige of goddeloze' zou deze weg mogen bewandelen.

In deze tijd gebeurt iets soortgelijks. Na een hele lange tijd is de ware aanbidding jegens de enige Levende God Jahweh weer hersteld en mensen mogen d.m.v Gods zoon weer in een reine verhouding staan tot de Hemelse Vader.

Zoekt Jahweh terwijl hij te vinden is. Roept tot hem terwijl hij nabij blijkt te zijn (Jes 55:6).

Terug in de tijd

Enige jaren geleden heeft er o.l.v dr. Herbert Benson een bijzonder gebedsexperiment plaatsgevonden. Een serieus experim...
14 reacties
10-11-2011
Ik ben verliefd op een jongen die drie of vier jaar ouder is dan mij. Hij doet de opleiding: Bijbelschool. Ook zit ik bi...
geen reacties
10-11-2003
Mijn zus behoort in de VS tot de Church of Christ. In Nederland bekend als Gemeente(n) van Christus. Wat nu zo 'anders' ...
1 reactie
10-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering