Religie bij geboorte

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

28-10-2016, 16:02

Vraag

Is het redelijk om aan te nemen dat de religie die men bij zijn geboorte meekrijgt, noodzakelijkerwijs de volledige waarheid is? Is de religie waarin iemand geboren is derhalve automatisch de ware, door God goedgekeurde religie?

Antwoord

Beste vrager,

Een mensenleven begint als religieus persoon inderdaad bij de geboorte. Zelfs vóór de geboorte. Paulus mocht  belijden dat God hem al kende van de moederschoot af (Galaten 1:15). We lezen van meer mensen in de Bijbel die al in de moederschoot gekend werden door God. Jacob, Jeremia, Joh. de Doper waren ook zulke mensen. David zong dat zijn moeder hem op God wierp in de moeilijke bevalling van hem. Een feit is dat de mens meer is dan een bonk vlees en vocht.

We belijden dat de mens een ziel heeft. Dat in onderscheid met een dier, die we met de planten rekenen tot de onbezielde schepping. Een ziel wil zeggen dat God een relatie met de mens gelegd heeft. Er staat in het begin van de Bijbel dat God de mens formeerde en later dat Hij de adem bij de mens inblies en zo werd die mens tot een levende ziel.  Zie ook voor het feit dat de mens lichaam en ziel is: Matth. 10:28.

Elk mens is zoals we belijden een religieus wezen. We noemen dat ook wel dat de mens een ingeschapen Godskennis heeft. Men heeft nooit een volksstam gevonden die niet op de een of andere wijze aan Godsdienst deed. Soms was het een verering van de voorvadergeesten in een boom of iets dergelijks.

Nu is er een grote diversiteit op de wereld wat betreft geloof. Er zijn de grote wereldgodsdiensten en er zijn ook nog eens allerlei variaties onder de christenen. Jouw vraag is: moet je blijven zoals je binnen een bepaalde religie geboren bent? Dat zou betekenen dat alle religie hetzelfde is. Er is maar één God, maar deze God wil ook op één wijze gediend worden. Dat is het eerste gebod van de wet: U zult geen andere goden voor mijn Aangezicht hebben. Dat is de drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus opdat wij Hem zullen leren kennen is het de opdracht van  Christus dat het Evangelie aan heel de wereld gepredikt moet worden. Waarom? Omdat zij God niet kennen zoals Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft. Christus zendt zijn kerk uit met de boodschap: Gaat dan heen in de gehele wereld, predik het Evangelie aan alle volkeren; die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:15,16.

Er is geen andere God dan de God en Vader van Jezus Christus. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat de duivelen als zij offeren dat niet doen aan God maar aan de duivel. Dat is nogal scherp gezegd. Maar er is geen ander Evangelie. Aan de Galaten schrijft hij dat zij die een ander Evangelie prediken, vervloekt zijn.

Misschien heeft je vraag ook te maken met het feit dat er variatie is binnen het christendom. Er zijn vele kerken en wat moet je als binnen een bepaalde kerkelijke gemeenschap geboren bent? Ben je dan verplicht om daar te blijven? Men zegt wel: het is Gods voorzienigheid dat je binnen deze kerk geboren bent, dus moet je daar blijven. Dat kun je niet zomaar zeggen: het kan zijn dat in een kerk een valse leer wordt verkondigd. Een leer waarin Jezus Christus niet beleden wordt als de Borg en Middelaar. Het kan zijn dat alles zo verwaterd is dat er niet meer gesproken wordt over wedergeboorte en bekering. Zie hierover art. 29 van de Ned. Geloofsbelijdenis. De Heilige Geest zal je dan leiden door het onderzoeken van Gods Woord naar ene gemeente met een zuiveren prediking. Je mag niet zomaar een gemeente/kerk verlaten, maar als Gods Woord de weg wijst dan is het geoorloofd. 

Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

christendom
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb pas een lezing over de satan gehoord; heel aangrijpend. Kunt u mijn vraag beantwoorden of de duivel zoveel macht ...
geen reacties
28-10-2004
Ik ben een vrouw van in de dertig en zit met mijn handen in het haar... Ik schaam me er enorm voor en wil in alle openhe...
2 reacties
29-10-2019
"...Is een kind van 10-12 jaar schuldig aan misbruik..." Deze vraag heb ik jaren geleden gesteld. Nu is het zo dat mijn ...
geen reacties
28-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering