Geloof alleen voldoende?

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

26-05-2016, 11:29

Vraag

Aan ds. G. A. van den Brink. Ik beluister met enige regelmaat uw preken en heb ook diverse lezingen van u gevolgd. Daarin klinkt de eenvoudige boodschap van het evangelie door, waarvoor dank. Enkel het geloof in Jezus Christus is de grond van zaligheid. Ik mag wel zeggen dat onder andere de heldere evangelieverkondiging door u, voor mij levensveranderend is geweest. Toch heb ik nog ontzettend veel vragen. Ik zal ze u niet allemaal stellen, maar hierbij toch enkele:

1. De Bijbel is duidelijk dat geloof voldoende is, maar daarbij is is ook bekering nodig (het afkeren van de zonde, en toekeren naar God). Toch staan er ook veel voorbeelden in van mensen die het Koninkrijk van God niet zullen beërven (1 Korinthe 6:9-10). Dan lijkt het toch weer anders te zijn dan enkel geloof wat voldoende is: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” Maar ook Joel 2:32: “En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.” Lijkt dit niet in tegenspraak met elkaar? Kun je met geloof in de Heere Jezus dan toch niet zalig worden? Als bijvoorbeeld een homoseksueel volhardt in zijn zonde (omdat hij denkt dat het geen zonde is, zoals er in bepaalde kerkverbanden geleerd wordt), maar wel gelooft in Christus is er voor diegene geen grond van zaligheid? Het is misschien een ingewikkelde vraag, maar ik hoop dat u wat duidelijkheid kunt verschaffen.

2. Er zijn al verschillende discussies geweest over diverse muziek, zoals gospel etc. Maar als geloof in Christus voldoende is, maakt het dan eigenlijk wel uit dat Jezus op een andere manier wordt bezongen? Wat is gevaar dan precies van Hillsong, ik weet dat er al een antwoord staat over op Refoweb, maar geloof is dan toch ook voldoende?

3. Geloof is voldoende, waarom is er dan toch zoveel onderscheid tussen reformatorische kerken en evangelische kerken, pinkstergemeenten etc.? Wat kan er mis zijn aan een andere leer als geloof in Christus voldoet? Ik zie dat het een lange vraag is geworden, maar ik hoop dat u enkele antwoorden kunt verschaffen.


Antwoord

Beste vragensteller of –stelster,

Veel dank voor je vragen. Het stemt me dankbaar dat je door de eenvoud van het Evangelie mocht komen tot geloof in Christus en in Hem alles ontvangt wat tot de zaligheid nodig is. 

In mijn antwoord op je vragen begin ik bij het begrip zonde. We kunnen hierbij drie dingen onderscheiden: er is (a) de daad van de zonde; (b) de schuld van de zonde; (c) de smet van de zonde. Van een zondige daad (a) is sprake als wij de norm van de wet overtreden (1 Joh. 3:4). De schuld van de zonde (b) maakt ons strafbaar. En de smet van de zonde (c) maakt ons slecht en verdorven. Neem als voorbeeld de zonde van doodslag; er is sprake van zonde omdat het zesde gebod wordt overtreden (a). Door deze daad moet er straf en veroordeling volgen (b). En tenslotte doet zo’n daad iets met je innerlijk: je wordt er een slecht en misdadig mens van (c).

Na deze inleiding kan ik nu antwoord geven op je vragen:

1. Het werk van Christus neemt niet alleen de schuld weg, maar ook de smet. Dankzij Zijn werk worden wij niet alleen van de straf bevrijd, maar ook van de innerlijke slechtheid die door onze zonden is ontstaan. Christus geeft ons (om het theologisch te zeggen) rechtvaardiging én heiliging. Beide zijn evenzeer nodig, want zowel de schuld als de smet zijn verschrikkelijke gevolgen van onze zonden. Thomas Boston zegt ergens: een christen verlangt naar rechtvaardiging en heiliging beide, en naar beide evenveel. En dat is ook logisch. Het zou niet goed zijn als je wel van de straf maar niet van de smet van de zonden bevrijd zou willen worden. Dan ben je als een misdadiger die misdadiger wil blijven en slechts buiten de gevangenis wil blijven. In teksten als 1 Kor. 6:9-10 wordt tegen die verkeerde tweedeling gewaarschuwd. Zelf geef je dit punt trouwens ook aan door te zeggen dat het Evangelie voor jou levensveranderend (!) is geweest.

2. Christus verlost ons volkomen van de schuld én volkomen van de smet. Hij geeft ons immers rechtvaardigmaking en heerlijkmaking (Rom. 8:30). De heiligmaking is daarbij de voorbereiding op de heerlijkmaking. Het is waar, in dit leven worden wij nog niet volledig van de smet van de zonde verlost. Dat is echter geen reden om aan de zaligheid te twijfelen. De heerlijkmaking zal immers zeker volgen.

3. Wat nu als wij in het leven van anderen zien dat de heiligmaking onvolkomen is? Gaan zij dan verloren? Die vraag kunnen we niet zomaar voor een ander beantwoorden. Ten eerste kan het zijn dat mensen “onwetend en dwalend” zijn (Hebr. 5:2). Zij zondigen omdat zij niet goed zien wat de norm van God is (zie boven, punt a). Er is sprake van verborgen afdwalingen (Ps. 19:13). Toch heeft Christus, als Hogepriester ook met hen medelijden (Hebr. 5:2). Ten tweede kan het dat mensen de vrijheid van het evangelie misbruiken voor het vlees (Gal. 5). Zij willen wel van de schuld maar niet van de smet worden bevrijd. In dat geval zullen zij niet behouden worden.

4. Of er bij mensen sprake is van het eerste of van het tweede, valt voor ons lang niet altijd duidelijk te beoordelen. In zo’n geval zijn wij verplicht tot “het oordeel der liefde”. De liefde gelooft alle dingen (1 Kor. 13:7). Dit houdt in, aldus de kanttekening, dat wij de dingen “die enigszins geloofwaardig en niet openbaar vals zijn, namelijk aangaande het doen van zijn naaste, altijd ten beste duiden, zolang het tegendeel niet blijkt.”

5. Tenslotte kan het ook nog eens zo zijn dat wij dingen afwijzen als onbijbels die het feitelijk niet zijn. Lees daarover Rom. 14:2,5,14. Je zou hier kunnen denken aan kleding, muziek, zondagsinvulling, etcetera.

Kortom: als jij verlangt naar rechtvaardiging en heiliging beide, en ze beide van Christus ontvangt, zul je zeker zalig worden. Ook als er in dit leven nog onvolkomenheden zijn. Dit geldt voor jou maar ook voor alle andere mensen. 

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloof
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vind het moeilijk om te bepalen wie God voor mij is. Ik ervaar Hem als een grote steun in mijn leven. Al mijn zorgen ...
1 reactie
26-05-2011
Waarom zeggen christenen altijd: "Ik bid voor je"? Hoeveel mensen dat al niet tegen mij gezegd hebben! Het zal nodig zij...
11 reacties
26-05-2010
Beste dominee Simons. Ik heb een vraag voor u over het gebed. Mijn moeder heeft volgens artsen nog maar een korte tijd t...
geen reacties
26-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering