Roeping voor vrouw om dominee te worden

Ds. C.J. Barth / geen reacties

23-02-2016, 15:46

Vraag

Hoe kan het zijn dat vrouwen zich geroepen weten door God om dominee te worden? Paulus spreekt hier mijns inziens duidelijk genoeg over in zijn brieven (Korinthe). Ik krijg dan een beetje het idee dat het best apart is wanneer God je zou roepen als vrouw voor het predikambt, terwijl Hij dit niet wil. Waarom zou Hij die roeping geven, of beter gezegd: waarom zou een vrouw zich geroepen weten als dominee?

Mijn vraag komt een beetje hier vandaan. Ik verlang al jaren om theologie te mogen doen, maar omdat ik een vrouw ben, was dit niet meteen vanzelfsprekend (allereerst voor mijzelf niet!). Ik heb de Heere naar Zijn weg gevraagd en toen luisterde ik naar een preek over Handelingen 13:47. Ik voelde me geroepen en dat is ook door de maanden/jaren heen bevestigd door andere dingen. Wat precies mijn plek zal worden na mijn opleiding zou ik nog niet weten. Dat zal de Heere me te Zijner tijd wel laten zien.

Is mijn 'roeping' die ik ervaar en waarvan ik geloof dat deze van God is, enkel een misverstand omdat de vrouw op de achtergrond moet blijven? En ik weet dat er ook andere manieren zijn, zoals Bijbelvertaalwerk, maar daar ligt mijn hart niet. En God legt dat verlangen om voluit Zijn Woord te verkondigen aan een ieder toch zelf in mijn hart? Dan kom ik weer terug op mijn vraag: hoe kan een vrouw het verlangen hebben om echt te preken en ook leiding geven aan gemeente? Dat kan nooit vanuit haarzelf komen omdat ze zelf zondig is en dat niet zou verlangen. Het moet dus van God komen of is een vrouw dan daarin 'doorgeslagen' wanneer ze echt dominee wil worden? Ik besef dat de zending een ander terrein is dan dominee zijn. Maar voor de Bijbel gelden dezelfde regels lijkt mij.

Antwoord

Beste vraagsteller, mijn excuses dat je hebt moeten wachten op het antwoord.

1. Je hebt een roeping ervaren vanuit Handelingen 13:47: “Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.” Paulus citeert daarmee uit Jesaja 42:6 en 49:6 waar duidelijk blijkt dat deze tekst over de Messias gaat (zie ook Lukas 2:32). Jezus Christus is het licht voor de heidenen. En Paulus trekt die tekst door naar zijn eigen zendingswerk. Deze tekst die voor Christus geldt, geldt ook voor de christenen. In navolging van Christus heeft de kerk ook de roeping om tot licht voor de heidenen te zijn. Er is geen reden om dit te beperken tot mannen alleen. Nee, de hele kerk, man en vrouw, heeft samen met elkaar deze roeping. Dus het is niet vreemd als de Heere je met deze tekst roept als vrouw. 

2. Je schrijft: “Wat precies mijn plek zal worden na mijn opleiding zou ik nog niet weten. Dat zal de Heere me te Zijner tijd wel laten zien.” Dat is goede geestelijke houding, voor vrouwelijke en mannelijke theologiestudenten.

3. Je schrijft: “Omdat de vrouw op de achtergrond moet blijven”. Maar wat bedoel je daarmee? In de Bijbel zijn er de bekende teksten, op grond waarvan vele kerken alleen mannen toelaten in het ambt. M. i. is dat terecht. Maar daarnaast lezen we in het NT over vele vrouwen die bij het gemeente- en zendingswerk actief betrokken waren, en niet alleen maar op de achtergrond: Lydia in Handelingen 16:40, Febe in Romeinen 16:1, Maria in Romeinen 16:6, Persis in Romeinen 16:12, Priscilla in Hand. 18:2 en Romeinen 16:3 als een medearbeider van Paulus, Euodia en Syntyche als medestrijders in het evangelie. Zeker die laatste uitdrukkingen laten zien dat vrouwen heel actief werkzaam zijn geweest. Medearbeiden en medestrijden! We weten dat Paulus vrouwen in zijn zendingsgezelschap had, al lees je daar niet over in Handelingen maar wel in zijn brieven. Hoe dat concreet invulling had, zie je bijvoorbeeld bij Priscilla die samen met haar man bijbelse uitleg gaf aan Apollos. Het is dus Bijbels als je een bijzondere roeping ervaart om actief werkzaam te zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

4. Je schrijft: “Hoe kan een vrouw het verlangen hebben om echt te preken en ook leiding geven aan gemeente? Dat kan nooit vanuit haarzelf komen, omdat ze zelf zondig is en dat niet zou verlangen.” Die laatste redenatie vind ik riskant. Ik heb als predikant te vaak met zulk soort redenaties dingen goed gepraat zien worden die niet met de Bijbel klopten. Met redeneren kunnen wij mensen makkelijk de fout ingaan. Houd liever vast aan de dingen die helder zijn vanuit de Bijbel en vertrouw dat God te Zijner tijd zal laten zien wat de bestemming is. 

Ds. C. J. Barth,
Langbroek

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Langbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

roepingvrouw in ambt
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb al erg lang een eetprobleem. Slank willen zijn en lijnen nemen een grote plaats in in mijn leven. Ik probeer dit ...
geen reacties
23-02-2006
Een mens is van nature een zelfbedoeler, zo leren wij. Met elke daad, elke gedachte bedoelt de mens zichzelf. Toch zijn ...
geen reacties
23-02-2008
Hoe is een eeuwige straf als rechtvaardiging voor tijdelijke zonden te verklaren? Waar in de Bijbel staat dat de verdoem...
geen reacties
23-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering