Uitspraak John Owen

Ds. C. Harinck / 1 reactie

01-08-2015, 09:38

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik las een stuk van John Owen: “In het algemeen wordt door ieder voor waar aangenomen dat Christus macht heeft om ons te zaligen als Hij wil; ja, wie zal Zijn macht om ons zalig te maken betwisten, alhoewel wij in de zonde en het ongeloof blijven voortleven? En velen verwachten dat Hij het zal doen, omdat zij geloven dat Hij daartoe machtig is als Hij wil. Maar werkelijk Christus kan het niet, Hij heeft zodanige macht niet: Hij kan geen ongelovige, onboetvaardige zondaren zalig maken, want dit kan Hij niet doen zonder Zichzelf te verloochenen, tegen Zijn Woord te handelen en Zijn eigen heerlijkheid teniet te doen. Laat niemand zichzelf behagen met zulke ijdele inbeeldingen. Christus heeft de macht om zalig te maken al diegenen, en slechts die, die door Hem tot God gaan. Zolang gij in zonde en ongeloof blijft leven, kan Christus Zelf u niet zalig maken.” Kunt u dit uitleggen?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Ik zou wel willen weten waar u dit citaat in de werken van J. Owen gevonden hebt. Ik heb wel een zelfde soort citaat gevonden in zijn verklaring over Hebr. 7:25, waar de apostel van Christus zegt, “dat Hij volkomen kan zalig maken al degenen die door Hem tot God gaan.” In zijn werk “A display of Arminianism” bespreekt hij het begrip onwederstandelijke genade en maakt enkele opmerkingen, die je toch leren wat anders naar dit begrip te kijken. Maar in de verklaring van Hebr. 7:25 komt zijn verklaring het dichtst bij uw citaat.

In de uitoefening van Zijn ambten bezit Christus volgens Owen een onbegrensde macht en volmacht van Zijn Vader. Anders zou Hij die ambten niet kunnen uitoefenen. Hij is dus niet van de menselijke medewerking afhankelijk, zoals de Arminianen leren. Zij menen zichzelf te kunnen bevrijden van de macht en heerschappij van de zonde. De gevallen mens is zo in macht van satan en zo onmachtig, dat hij zichzelf niet verlossen kan en ook niet wil. Daar is de kracht van Christus voor nodig. Die kracht mogen we onwederstandelijk noemen. De invulling van dit begrip gebeurt echter nog al eens verkeerd, alsof iemand tegen zijn wil God begint te dienen, te zoeken en in Christus begint te geloven. 

Owen betoogt dat Christus wel onbegrensde macht bezit, maar dat Hij slechts redt door de middelen die Hij besloten heeft daartoe te gebruiken, namelijk door bekering en geloof. De weg waarin Christus dit doet maakt het dus onmogelijk voor Hem om dit te doen in een andere weg. Zodanige macht heeft Jezus inderdaad niet. Hij heeft geen macht om zondaren zonder bekering en geloof zalig te maken. Hij redt alleen “die door Hem tot God gaan”, Hebr. 7:25. Dat maakt dus duidelijk waarom Christus ons niet zalig maken kan en dit ook niet wil door ons in de zonden en het ongeloof te laten.

Je merkt dat Owen het misbruik van het begrip onwederstandelijk  bestrijdt. Ook vandaag wordt dit wel misbruikt. Om bijna nog calvinistischer te zijn dan Calvijn en door te gaan voor iemand die de soevereine genade van God leert, zegt men dan: “God werkt zo onwederstandelijk. Hij brengt ons tegen onze wil tot bekering en geloof.” Men vergeet dan dat het onwederstandelijke juist bestaat in de onwillige gewillig te maken. Je gelooft niet met je vuisten vijandig naar de hemel opgeheven, maar met de tollenaar op de borst slaande. Het eerste mag indrukwekkend klinken, maar is niet uit God.

Owen zegt dan ook in “A display of Arminianism”: “Being converted, the sinner converts himself.” God is de Eerste in dit werk, maar daarna werkt de zondaar ook, of met Augustinus: “bewogen zijnde, bewegen ook wij.”

De D.L. zeggen hetzelfde: “Waarom wij ook terecht zeggen, dat de mens door de genade, die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert”, DL 3/4 art.12.

God werkt niet in ons als stokken en blokken. Hoewel Zijn werk gelukkig niet te weerstaan is, werkt Hij ook in ons het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Indien dit niet zo was zouden ook alle opwekkingen om zich te bekeren en te geloven zinloos zijn. God zou dan geen bekering en geloof nodig vinden om ons te redden van het verderf. Het blijkt maar weer hoe belangrijk de balans der waarheid is.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

oudvader
1 reactie
helmuthoorn
01-08-2015 / 14:48
Prachtig antwoord!
En heel fijn om te mogen vernemen dat ''mijn oude vriend'' John Owen nog zo goed wordt gelezen en begrepen.

Terug in de tijd

Bij ons in de gemeente zijn onlangs weer nieuwe ouderlingen en diakenen in het ambt bevestigd. Op het antwoorden van de ...
geen reacties
31-07-2006
Ik heb een vraagje over 1 Kronieken 13, waar Uza wordt gedood omdat hij de ark heeft aangeraakt. Die verschoof omdat de ...
geen reacties
31-07-2004
Stel er is een jongen die van je houdt. Je bent op een bijzondere manier op elkaars weg terecht gekomen. Het klikt. Maar...
geen reacties
31-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering