Toekomstleer volgens de Bijbel

Ds. M. M. van Campen / 2 reacties

16-07-2015, 16:12

Vraag

Aan ds. M. M van Campen. De laatste tijd heb ik me verdiept in de Openbaring van Jezus Christus. Razend interessant, maar minstens zo ingewikkeld. Het viel me op dat het heel gereformeerd is... In Zach 14. staat duidelijk dat na de komst van onze Heiland er nog genade is. In ieder geval voor de joden. Ook Hand. 3:19-26  wijst in die richting (vs. 22, ze kúnnen ongehoorzaam zijn, dus het is voor het laatste oordeel). En dan hebben we het nog niet gehad over al die profetieën in Jesaja en Zacharia etc. Er zijn echter ook andere geluiden. Er wordt in de Bijbel maar over in één opstanding van goddelozen en rechtvaardigen gesproken, niet over twee wederkomsten: Dan. 12:2, Joh. 5:28-29, Hand. 24:15, 2 Thess. 1:7-10. Jezus zegt dat zijn Koninkrijk niet op waarneembare wijze komt, maar in de harten van de gelovigen is: Luk. 7:20-21 (postchiliasme dan?). De duivel is al gebonden en buitengeworpen volgens Matt. 12:28-31, 2 Petr. 2:4, Judas 6 (bron). Tja, wat is het nu?

Antwoord

De vraagsteller heeft de klok horen luiden, maar weet nog niet waar de klepel hangt, zo is mijn indruk.  Ik wil een paar dingen duidelijk stellen:

1. Over de toekomstleer volgens de Bijbel zijn vele meningen. Zoals over elke waarheid in de Bijbel, is er strijd over gevoerd op het kerkelijk erf. Belangrijkste betreffende de toekomstleer is de vraag: Verwacht u Hem? Daar zijn alle wedergeboren christenen het over eens én ze verlangen ernaar: ze hebben de Verschijning van de Heere Jezus lief! De Geest en de bruid zeggen samen: Kom Heere Jezus (Maranatha). Als we dat van harte kunnen beamen, is de rest bijzaak.

2. Met de rest bedoel ik dan: of je nu postchiliast, prechiliast of achiliast. Achiliast = het duizendjarig rijk is er reeds nu sinds Pasen tot aan de wederkomst. We leven nu in de genadetijd, dat is de heilstijd. Postchiliast = er komt nog een bloeitijd voor kerk, Israel en de wereld en daarna komt Jezus terug. Prechiliast = het wordt donkerder en goddelozer en op het dieptepunt van de geschiedenis komt Jezus terug naar deze aarde om zijn Messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid te stichten. Die heerlijke heilstijd van duizend jaren zal dan overgaan, na het oordeel van de goddelozen, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

3. Na grondig onderzoek ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat het prechiliasme mij het meest bijbels lijkt. Openbaring 19 beschrijft de wederkomst, daarna komt Openbaring 20 dat het duizendjarig vrederijk beschrijft - en tenslotte Openbaring 21 dat de nieuwe hemel en aarde beschrijft. In die volgorde staat het dus opgetekend.

4. Wie als christen eveneens na grondig onderzoek van het boek de Openbaring tot een andere conclusie komt, is een even goede vriend van mij. Ik ben het niet met je eens, maar je bent en blijft mijn broeder in de Heere. En die band laten we niet vieren door een verschil van inzicht in de Schrift. We kennen maar ten dele: dat geldt voor mij en dat geldt voor alle kinderen en knechten van God.
 
5. Ik heb de link naar het kerkbode- artikel  gelezen. Wat er bij mij niet ingaat, is dat de satan nu gebonden is. Dat is gewoon belachelijk, met alle respect, om dat te beweren. Een gemeenteavond waarin je de SDOK of Open Doors uitnodigt om iets te vertellen over de vervolgde en ondergrondse kerk, zal het tegendeel doen blijken. Nooit eerder waren er zoveel christenen die gedood worden om Christus’ wil als juist in deze en de afgelopen eeuw. Satan gaat echt steeds heviger te keer als een roofdier en zoekt om te verslinden. Hij is nog niet in de put van de afgrond geworpen (Openb. 20:1), dat komt pas bij de wederkomst. Integendeel: we staan op het punt om mee te maken dat de satan de hemelse gewesten wordt uitgeworpen (Openbaring 12:70) en op aarde zal worden neergeworpen met zijn demonen om daar met grote grimmigheid tekeer te gaan, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft.

6. Op Golgotha is de duivel wel verslagen, maar nog niet definitief uitgeschakeld. Anders kan Petrus niet schrijven, jaren later, dat de duivel rond gaat als een brullende leeuw (1 Petrus 5). Satan kan het nooit meer winnen. Het is D-day geweest, maar het einde van de oorlog, V-day, dat moet het nog worden. En dat komt pas als Jezus als de Vredevorst terugkomt, om Zijn rijk te stichten en de aarde vol te maken met de kennis van de Heere zoals de wateren de bodem van de zee bedekken.

7. “Want gij zijt mijn heil o Heer, ik blijf U al de dag verwachten!” Onthoud niet de drie meningen over de toekomst, maar de drie V’s: verzoening - vervulling - verwachting. Verzoening met God, daar begint het mee: niet wat is je toekomstvisie, maar ben je met God verzoend?  Dat bepaalt jouw eeuwige toekomst! Dan vervulling met de Heilige Geest: ben je een Geestvervuld christen? Dan kan God je nu goed gebruiken in Zijn dienst. En vervolgens ook: verwachting van de Heere Jezus. We verkondigen zijn dood in Woord en sacrament totdat Hij komt! Verwacht je Hém? Dan mag je met opgeheven hoofd leven.

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
2 reacties
1849DesRues
16-07-2015 / 20:25
Ds. Van Campen. Ik dank u hartelijk voor uw bijzonder duidelijke uitleg als antwoord op de vraag van de vraagsteller. Waarom doe ik dit, u bedanken terwijl u geen eer wilt van mensen ? Om uiting te geven aan de idee en het gevoelen dat wij Eén zijn in de Heere Jezus. Het mag dan zijn dat onze kerkbanken of kansels in verschillend getinte delen van het lichaam van Christus staan maar ze staan er, en we mogen in de verscheidenheid op weg zijn naar Hem die ons liefheeft. En in de tijd die vóór ons ligt is het goed om zoveel mogelijk hetgeen wát ons Eénheid geeft te tonen aan de wereld om ons heen. De Heere roept ons om gereed te zijn om Hem en mensen te dienen met het doen van handreikingen zodra het nog moeilijker zal zijn. Vanuit alle kerken en gemeentes. Rijst op rijst op voor Jezus dat was vroeger de leus en dat is ie nog. Laten wij elkaar in kerk en kring maar daartoe aansporen. Opdat wij wakker zullen zijn en Hem zullen verwachten en ook zullen "zien" aankomen. Daartoe is het nodig dat wij allen onderricht blijven worden door het Woord. Dat de Heere u zal zegenen bij de bediening daarvan is mijn bede voor u. En, tot ziens bij Hem !
coby
16-07-2015 / 22:01
ook mij wordt steeds duidelijker vanuit Gods woord dat wij het prechiliasme moeten geloven vanuit de schrift
ook bij mij wil het er niet in dat de duivel nu gebonden is,waar merk je dat aan dan? hij gaat immers te keer als het beest.

Terug in de tijd

Aan iemand uit de Ger. Gem. Ik ben erg verdrietig en helemaal in de war. Een paar jaar geleden heeft de Heere me uit mi...
22 reacties
16-07-2012
Ik woon inmiddels geruime tijd in mijn huidige woonplaats. Het valt mij op dat niet-christenen in deze omgeving heel neg...
geen reacties
17-07-2019
Is het roken van wiet een zonde die een mens in zijn lange levensweg kan begaan?
geen reacties
16-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering