Angst voor komst Islamitische Staat

Ds. P. van der Kraan / 15 reacties

29-06-2015, 11:00

Vraag

Ik worstel de laatste tijd met een enorme angst voor de toekomst. Ik geloof stellig dat we in de laatste dagen leven als je ziet naar de huidige gebeurtenissen in de wereld. Vooral de genocide die door IS op christenen wordt gepleegd. Bang dat dat ook hier komt. Niet eens bang voor mijn leven, maar vooral die van mijn kinderen, ze zijn zo klein 4 en 3 jaar en wat staat hen te wachten. Moeten we er in bijbels opzicht ook van uit gaan dat IS het ook hier voor het zeggen krijgt?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Uw vraag kan ik begrijpen. Bij wie slaat van tijd tot tijd de angst niet om het hart bij het horen en zien van wat IS doet. Op het moment waarop ik dit schrijf, vertellen de nieuwsberichten het verhaal van de bloedige aanslagen van IS in Frankrijk, Libie en Koeweit. Weer zoveel doden - kleinen en groten. Waarom? 
 
Inderdaad draagt onze tijd de sporen van de eindtijd. waarmee nog  niet gezegd is dat daarmee ook het einde werkelijk wordt ingeluid. De Heere Jezus laat ons weten dat als we horen van oorlogen en geruchten daarvan en van andere rampen toch het einde er nog niet is (zie Matth. 24:6). Maar gelet ook op de snelheid waarmee de Bijbel over de aarde wordt verspreid en vertaald wordt in talen waarin tot voor kort nog geen (gedeeltelijke) Bijbelvertaling bestond, lijkt de dag niet ver meer waarop de Heere Jezus als Rechter van hemel en aarde op de wolken zal verschijnen. De vraag is of we bereid zijn. Een bereidheid die een christen overigens altijd moet hebben. 
 
Of de IS het ook in Nederland voor het zeggen krijgt, is een vraag waarop God het antwoord alleen weet. Als het gebeurt, kunnen we slechts belijden dat we dit oordeel verdiend hebben als land en volk.

U spreekt van angst voor de (nabije) toekomst van uw kleine kinderen als u ziet en hoort welke dreiging er van de acties van IS uitgaat. Maar er is meer. Als ik kijk naar mijn kleinkinderen bekruipen mij soortgelijke gedachten als ik let op de geestelijk – ethische ontwikkelingen in ons eigen land. Voor welke keuzes zullen zij geplaatst worden. Met welke ontwikkelingen krijgen zij in Nederland te maken? Zouden echter ook onze (voor)ouders niet met zulke vragen geworsteld hebben ten aanzien van hun (klein)kinderen? Wellicht dat ze hun heil en troost gezocht en gevonden hebben in de oude woorden van Mozes: “Heere, U bent ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht” (Ps. 90:1b). Bij alle vrees en angst inboezemende verschijnselen, ontwikkelingen en gebeurtenissen komt des te sterker de klem op ons af om in gebed, voorbeeld en onderwijs onze kinderen te werpen op de God van hun doop bij wie ze alleen veilig zijn. En bedenk verder ook dat we niet moeten vrezen voor degenen die het lichaam wel, maar de ziel niet kunnen doden, maar veel meer voor degene die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel (Matth. 10:28). Dat maakt de klem om onze schuilplaats in Christus te zoeken alleen maar groter.

Om de angst te lijf te gaan, is er dus maar één ‘geneesmiddel’ (ik ga er van uit dat de angst geen psychische / psychiatrische oorzaak heeft) en dat is: vluchten naar en schuilen bij Hem die ooit heeft gezegd (ik citeer in een Duitse, Lutherse vertaling) Johannes 16 vers 33: “In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.” Woorden van Jezus, die in Nederlandse vertaling luiden: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” 

Als we onze schuilplaats niet in Christus zoeken en vinden, blijft angst of onverschilligheid over. Schuil daarom bij Hem die gezegd heeft  “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Matth. 28:18). Dat maakt Hij waar. En ook al worden Zijn kinderen in andere landen vervolgd, verdrukt en gedood, dan geldt (en van zulke getuigenissen horen wij ook) dat Hij dwars door alles heen Zijn belofte waar maakt: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matth. 18:20).   

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

angstislamterrorisme
15 reacties
John61
29-06-2015 / 11:22
Ja, zeker beangstigend. Anderzijds is de vrijheid en welvaart die wij de afgelopen 70 jaar in het westen gewend zijn héél bijzonder. Laten we daar vooral dankbaar voor zijn. Vervolging en dreiging van geweld zijn van alle tijden en plaatsen. De Bijbel staat er vol mee. Ik vind het niet meer dan logisch dat wij daar in het westen ook (weer) mee te maken krijgen. Als het zover komt, vertrouw ik daarin op de Heere. Ik hoop oprecht dat jij dat ook kunt vragensteller.
maria
29-06-2015 / 12:53
Bij mij komt de laatste tijd psalm 99 nogal eens voor de aandacht:" God de HEER regeert!" Moeten we daar niet veel meer bij leven? Het is en het zal Hem nooit uit de hand lopen. In Christus zijn we veilig, maar dan moeten we wel onze toevlucht tot Hem nemen en bij Hem schuilen.
Kan ons dan niets gebeuren, zeker wel, maar Hij staat boven alles en heeft macht in hemel en op aarde. Verlaat je dan op Hem alleen, dan zijn we voor altijd veilig. Hij weet precies wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. We mogen al onze vragen, angsten en zorgen bij Hem brengen en laten, is dat geen troost?
Samanthi
29-06-2015 / 16:23
ik ben opgegroeid tijdens de koude oorlog "de russe komme" was het tendens, de vervolging was een veelbesproken onderwerp, maar de tijd uitkopen niet, nu het licht is en er vrijheid is zouden we dat kunnen gebruiken om anderen van de Heere Jezus te vertellen.
mortlach
29-06-2015 / 17:32
We zien IS flink tekeergaan in het midden-oosten, en dat is verschrikkelijk, maar laten we niet vergeten dat dat een behoorlijk onstabiele regio is met grote 'wettenloze' gebieden en dat het buitenland tot nu toe (begrijpelijkerwijs) weinig zin heeft zich daar in een nieuwe oorlog te werpen.

Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat IS misschien in Irak en Syrië wel wat voet aan de grond krijgt, maar dat toch echt heel wat anders is dan hetzelfde hier in het goed-georganiseerde en van de allianties aan elkaar hangende Westen.

IS ondervind weinig tot geen tegenstand in het MO, maar ik moet nog zien dat ze bijvoorbeeld Turkije binnenkomen. Om over Centraal/West europa nog maar te zwijgen. De Europese legers zouden geen spaan van ze heel laten in een defensieve oorlog op eigen grondgebied.

Natuurlijk is het niet leuk wat er allemaal gebeurt, en misschien is het goed meer afstand te nemen van het nieuws als het tot zulke zorgen leidt, maar besef je ook dat de specifieke zorgen van IS in nederland niet heel erg realistisch zijn.
panny
29-06-2015 / 20:27
Romeinen 8
28 En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
...
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
...
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
NicovanderSmit
29-06-2015 / 23:41
Mooi @panny; Deze bijbeltekst komt ook als eerste bij mij op. Natuurlijk speelt ook bij mij wel eens een soort angst of vrees waarom dit allemaal moet.

Veel mensen zijn ermee bezig. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij de wereldse situatie. Het word ineens wel erg spannend...

Ten eerst mag ik je aansporen Jezus te zoeken en in Hem te geloven. Bekeer je tot hem! Wat er dan ook zal gebeuren; als in Hem gelooft zul je eeuwig leven! Ga Hem volgen. We hebben geen aanslag nodig om het tijdelijke met het eeuwige te ruilen.

Onlangs heb ik onderwijs gekregen uit openbaringen 20:4. Hier staan al deze zaken verwoord. Het is niet nieuw wat er gebeurd. We hebben een opdracht om te volharden in de Liefde, verdraagzaamheid en vertrouwen op onze toekomst. Spreek veel met mensen over Jezus. Zijn Woord zal nooit ledig wederkeren!
Haas
30-06-2015 / 02:26
Mattheus 24

De komst van de Mensenzoon
1Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’
3Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8dat alles is het begin van de weeën. 9Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
15Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
29Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

45Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? 46Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 47Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. 50Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, 51en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.

(24:1-35) Marc. 13:1-31, Luc. 21:5-33 (24:2) Luc. 19:44 (24:6) Op. 1:1 (24:7) 2 Kron. 15:6, Jes. 19:2 (24:9) Mat. 10:22 (24:15) Dan. 9:27 (24:17-18) Luc. 17:31 (24:21) Dan. 12:1 (24:24) Deut. 13:2-6, 2 Tes. 2:9, Op. 13:13 (24:27) Luc. 17:23-24 (24:28) Job 39:30, Luc. 17:37 (24:29) Jes. 13:10, 34:4, Ezech. 32:7, Joël 2:10, 3:4, Op. 6:12-13, 8:12 (24:30) Dan. 7:13, Op. 1:7 (24:31) Deut. 30:4, Mat. 13:41 (24:36) Hand. 1:7 (24:37-39) Luc. 17:26-30 (24:37) Gen. 6:5-8 (24:39) Gen. 7:6-24, 2 Petr. 3:6 (24:40-41) Luc. 17:34-35 (24:42-51) Marc. 13:32-37, Luc. 12:35-48, 21:34-36 (24:42) Mat. 25:13 (24:43) 2 Petr. 3:10 (24:44) 1 Tes. 5:2, Op. 3:3, 16:15 (24:45-51) Luc. 12:42-48 (24:47) Mat. 25:21
AHHK76
30-06-2015 / 09:06
Mooi antwoord. Deze tekst troost mij ook, als ik het moeilijk heb met deze tijd/eindtijd!
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde... en Zie Ik ben met u al de dagen tot de voleindig der wereld.... Hij blijft bij ons en onze kinderen!!!
Wat mij ook helpt: zingen als ik bang ben! God troost mij dan vaak vanuit wat ik zing...
NdB
30-06-2015 / 11:25
Ik kom toevallig op dit artikel door een tweet. Er moet mij iets van het hart. Mijn vader was gelovig, ging naar de kerk, gaf zelfs les op de zondagsschool.
Een jaar of vijftien geleden kreeg hij een 's nachts een visioen, althans zo noemde hij het. Veel anderen noemden het een zware nachtmerrie. Hij zag in 'zijn visioen' dat je onthoofd werd door moslims als je je niet bekeerde tot de Islam. Vanaf die nacht werd hij geleefd door die angst en probeerde hij zijn visioen met anderen te delen. Iedereen verklaarde hem voor gek, zelfs de kerk waar hij zich al die jaren zo voor ingezet had. Vanwege zijn angst, kreeg hij zware medicatie voorgeschreven maar zelfs die hielpen hem niet van zijn (waan)idee af. Door de heftige medicatie is hij uiteindelijk gestorven.
Het laatste jaar twijfel ik, was het wellicht toch een visioen. Als je de beelden op TV soms ziet en hoort was IS roept is het exact wat hij zag.

Als ik bovenstaand artikel en over de angst lees, denk ik 'lekker makkelijk praten'. Iemand die dit jaren gelden al voorzag werd door zijn eigen kerk niet eens geloofd en genegeerd. De kerk heeft hem keihard laten vallen.
helmuthoorn
01-07-2015 / 15:56
Ben het voor het eerst een beetje met @Mortlach eens.
Maar IS zal nooit een reguliere oorlog in Europa beginnen, maar zich hoogstwaarschijnlijk bedienen van terreuraanslagen. En vergeet niet dat IS niet de enige radicaal islamistische groepering is en dat veel in West Europa woonachtige moslims met het radicale islamisme sympathiseren.
Ervan overtuigd dat wij er nog een hoop trammelant mee zullen krijgen.
Maar de keerzijde hiervan zal zijn dat wij Nederlanders, christen of niet, hierdoor weer bij elkaar zullen worden gebracht. En dat wij de heilloze gevolgen van de geestelijke, morele en politieke ramp, die ons land en ons volk in jaren `60-`80 van de vorige eeuw heeft getroffen, onder ogen zullen zien en af zullen zweren. En daarmee ook het socialisme en het daarbij horende culturele marxisme, wat ons o.a. de rampzalige mislukking van het multiculturalisme in de maag heeft gesplitst.

Ben er dus niet zo bang voor.
Ten eerste weten wij Wie wij in de strijd tegen de machten van het duister en de satan aan onze zijde zullen hebben. (Ps. 144:1 en Ps. 68:1)
Daar vertrouw ik meer op dan op de PVV en Geert Wilders.
En ten tweede heb ik ook nog wel vertrouwen in ons volk. Dat is nl. een volk dat van een land, wat in 1945 geruineerd was en in puin lag, ondanks het verlies van een enorm koloniaal imperium in 1949 en een vernietigende watersnoodramp in 1953, een van de meest welvarende landen ter wereld heeft weten te maken.

Kom op zeg.
We zijn Nederlanders.
Ons land en ons volk is N.B. gebaseerd op godsdienstvrijheid en het ons van daaruit, met Gods hulp, ontworstelen aan vreemde en vijandige overheersing.
Zouden wij dan bang moeten zijn voor een stelletje moorddaardige woestijnbarbaren en hun aanhang?
Laten ze maar bang worden voor ons.
En wanneer zij denken hun terreur hierheen te kunnen exporteren worden ze dat echt nog wel.....
Je mantaindrai!
Omega
03-07-2015 / 11:36
@hulmuthoorn Neerlands bloed heeft echter massaal God en Zijn gebod de rug toegekeerd. Vanuit Gods Woord weten we wat daarvan de gevolgen zijn: rampen en oorlogen. Kijk naar wat er gebeurd is met de joden in OT en NT. Zijn wij boven hen verheven? We moeten niet alleen Gods beloften, maar ook Zijn bedreigingen serieus nemen.
helmuthoorn
06-07-2015 / 13:09
@omega
Dat is zonder meer waar en verwijs er in de bovenstaande reactie ook naar; (de geestelijke en morele ramp die ons land en ons volk in de jaren `60-`80 van de vorige eeuw getroffen heeft.) En Deut. 28:43-48 geeft ons ook een niet mis te verstane en indringende waarschuwing waar het deze zaak betreft.
Aan de andere kant staat ondergetekende vrijwel iedere zondag voor volle kerken.
Nu zegt dat natuurlijk ook niet alles, omdat daar veel conformisme en uiterlijke godsdienstigheid onder zit; bloed van bokken en rammen dat wellicht niet in staat zal zijn om Gods toorn, over bijv. het feit dat hier in dit land jaarlijks tienduizenden kinderen in de moederschoot worden vermoord, af te wenden.
Niettemin mag dit toch ook nog wel een indicatie heten dat er onder dit volk, door Gods genade, toch nog altijd een substantieele minderheid is die de knie niet voor de Baals heeft gebogen.
Meer dan 4 eeuwen reformatorisch christendom heeft diepe, nu wellicht grotendeels drooggevallen sporen door dit land en dit volk heen getrokken, die niet zomaar in binnen het tijdsbestek van enkele tientallen jaren kunnen worden uitgewist, hoezeer het wensdenken van de goddelozen en het pessimisme van sommige christenen dit feit dan ook wil tegenspreken.
Deze sporen zijn te beschouwen als droog gevallen rivierbeddingen, die zomaar, en misschien wel van de ene dag op de andere, weer gevuld kunnen worden. Dat is al eerder in onze geschiedenis voorgekomen. Wijs je bijv. op de Afscheiding van 1834, de Doleantie van 1886, en de oorlogs- en bezettingsjaren.
Vertrouw, zoals ook ds. Van der Kraan dit stelt, in de eerste plaats op de Heere.
Maar ook nog wel op dit land en op dit volk.
Want mag vrijwel iedere zondag onbevreesde Gideons, onwrikbare Deborah's, moeders in Israel, en strijdvaardige Jehu's ontmoeten. Daarmee wil ik geenszins ontkennen dat de situatie buitengewoon ernstig is en dat de christenheid in dit land de komende tijd staat voor de grootste crisis sinds meer dan 4 eeuwen.
Maar dat hoeft geen reden te zijn tot verlammend en fatalistisch pessimisme.
Hoop op God!
mluther
06-07-2015 / 17:29
Wat een heerlijke reactie van Helmut Hoorn. Inderdaad is er een generatie van de jaren '60 - '80 waar een hoop mensen de kerk de rug hebben toegekeerd. Echter mag er naar mijn idee een blijde constatering zijn dat er juist veel jongeren actief bezig zijn met Gods Woord (ik reken mezelf trouwens ook nog daaronder). In dat opzicht moet ik oppassen om ouderen pessimistisch te noemen, maar dat doe ik dus wel. Natuurlijk speelt daar wat levenservaring in mee, maar het valt me ook op dat ouderen jongeren al snel eerder afhouden van Christus (door dogma's etc.), dan dat ze ernaar worden verwezen. In dat verband denk ik ook aan de kinderen die tot de Heere Jezus werden gebracht. Toen waren het nota bene zijn eigen discipelen die de kinderen af hielden.

Zijn er dan geen zorgen over ons en onze kinderen? Ja, dat zal zeker wel. Echter, in plaats van bezorgd te zijn, zouden we ons aan Hem moeten vast klemmen. Breng de zorgen bij Hem. Hij ziet het allemaal wel. De angst van de Islamistische Staat. De angst voor wat er gebeurd met Rusland. De angst voor wat betreft Griekenland. De angst voor wat er terecht komt van onze kinderen. Hij ziet het allemaal. Wees niet langer bang, maar wend alle zorgen op Hem. Het is alles in Zijn hand. Uiteindelijk gaat naar de grote overwinning toe. Achter alles woed nog altijd de geestelijke strijd van de vrouw en het beest. Echter is de eerste strijd al gewonnen. De overwinning is zeker.

Tot slot. Luther zei als het gaat om de eindtijd: 'Als ik wist dat Jezus morgen terug zou komen, plantte ik vandaag nog een appelboom' Daartoe zijn we opgeroepen. We leven nu in NL zonder IS. Zou dat geen gevaar kunnen vormen in de toekomst? Dat zou kunnen, maar aangezien we niet in de toekomst kunnen kijken moeten we nu onze tijd gebruiken voor de dingen die hier, nu, op dit moment in Nederland spelen. Dat hoeft onze angst niet kleiner te maken. Dat hoeft geen onverschilligheid te betekenen of gebrek aan bewogenheid met de christenen in het Midden-Oosten. Wel betekend dat, dat we onze richten op wat er nu in Nederland gebeurd. Richt je in de eerste plaats op de bagage die je kinderen meekrijgen. Dan bedoel ik, putten ze genoeg kracht uit het geloof? Ben je ze tot obstakel om vrijmoedig tot Hem te gaan of mogen in vrijmoedigheid en kinderlijk vertrouwen tot Hem gaan?
Omega
06-07-2015 / 20:36
@helmuthoorn Dat er nog volle kerken zijn, is inderdaad een wonder. Ik vrees echter dat het vooral kerkgang is uit gewoonte en niet zozeer uit behoefte aan een Zaligmaker. Afijn, je weet dat zelf als geen ander. Bovendien staat daar tegenover het zorgwekkende tempo waarmee kerken leeglopen. En om kerkelijke afscheidingen met waterrijke rivierbeddingen te vergelijken, lijkt me niet bepaald in de lijn met de Schrift. Ik kan me niet voorstellen dat er vreugde is in de hemel bij iedere nieuwe scheuring, en al helemaal niet als je kijkt naar de gevolgen er van. Jehu's ijver, betitelt het Woord ook niet bepaald als positief ;-)

Kortom, ik ben zeer pessimistisch over land en volk. Niet als het gaat om de trouw, barmhartigheid, goedertierenheid en lankmoedigheid van onze hemelse Vader, maar wel wat betreft de hardheid, koudheid en onwilligheid van (ook) veel reformatorische christenen en hun wederstaan van de Heilige Geest.
Rkapitein
12-07-2015 / 22:44
Er staat een prachtig stuk in de bijbel hierover,

"Werpt al uw bekommernissen op Hem"
Leg al je zorgen maar bij je Heiland neer en laat ze daar liggen.

Al die zorgen zorgen er alleen maar voor dat je je oog van Jezus afhoud,
Paulus was radicaal en zag dat ook, dat al die zorgen een blokkade werden voor verdere groei in die gemeente.
Daarom werp je zorgen maar op Hem, geef ze aan Hem over leg het bij Hem neer.

Daarna staat er "verblijd u in de Heere, ja nogmaaks verblijd u"
Dan het opbouwende.. het doel, verblijd je in Hem..
Als je je zorgen bij Hem neerlegt is de weg weer open, om je in Hem te verblijden.
Juist door Hem te genieten, en dicht bij Hem te blijven, zul je groeien en de opstandingskracht van Hem ervaren in je leven.

Dan roep je het uit met Paulus,,
"Wie zal mij nog scheiden van de liefde Gods die is In Christus Jezus..
Vervolging, verdrukking, benauwdheid, (zorgen).
Als God voor mij is wie zal dan tegen mij zijn"

De Heere zei met je geest,
Groet

Terug in de tijd

Ik heb enige vragen over het boek Richteren. Ik heb ze opgespaard, zodat ik ze nu kan stellen omdat ik Richteren inmidde...
geen reacties
29-06-2005
Ik ben een vrouw van 43 en in de overgang, dat heeft lab-onderzoek uitgewezen. De gynaecoloog heeft gezegd i.v.m. mijn n...
geen reacties
01-07-2019
Aan prof. M. J. Paul. Ik verdiep mij in stamboomonderzoek. Via een adellijke tak ben ik bij Karel de Grote uitgekomen. V...
geen reacties
30-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering