G. P. P. Burggraaf en Rokende Vlaswiek

Ds. H. Paul / 70 reacties

07-01-2015, 08:52

Vraag

Aan een dominee van de Ger. Gem. Kennissen van mij hebben hun lidmaatschap van de kerk opgezegd en luisteren nu naar G. P. P. Burggraaf (Rokende Vlaswiek). Ik heb zelf wat geluisterd, maar kan het niet aanhoren wat hij spreekt. Hoe moet ik me nu opstellen naar de kennissen? Ik zou ze zo graag waarschuwen, maar hoe en wat moet ik zeggen? Ik schrijf bewust kennissen, omdat het contact minimaal is, maar ik ben hier erg van geschrokken!

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het is misschien gebrek aan belangstelling, maar ik heb geen kennis van wat de heer Burggraaf leert. Wel weet ik zeker dat het verkeerd is een kerkverband te verlaten om één man te volgen die zijn opvattingen ventileert. Mijn houding zou zijn om de navolgers van zulke opvattingen maar te negeren, totdat zij beterschap vertonen. Daar mag je toe oproepen.
 
Gods Woord waarschuwt telkens weer zich niet door onbijbelse opvattingen te laten leiden. Houd vast aan wat op grond van Gods Woord en de belijdenis geleerd wordt en vraag om de verlichting van de Heilige Geest.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

christenenrokende vlaswiek
70 reacties
sydneylover
07-01-2015 / 11:45
Het doet mij sterk denken aan de historie van de Filadelfiagemeente in Culemborg met haar illustere voorganger Den Hartog. Lees de columus van Jan van Klinken nog maar eens na. Hij noemt dit met reden een sekte en ik denk dat dhr. Burggraaf ook alle kenmerken van een sekteleider heeft.

Ik ben het overigens totaal oneens met ds. Paul om de navolgers te negeren! Ik zou vooral in gesprek proberen te gaan en te motiveren waarom jij denkt dat op Bijbelse gronden hun keus niet de juiste is. Juist omdat ze dreigen te verstrikken in sektarisch gedachtengoed..
Gerard
07-01-2015 / 15:58
Het is nuttig opmerkzaam en kritisch te zijn, en alles aan de Bijbel te toetsen. Er zijn echter mensen die het grootste deel van hun tijd en moeite lijken te besteden aan het aanwijzen wat er allemaal bij anderen fout zit. Voortdurende afbraak zonder opbouw. Ik heb sterk de twijfel of dat christenen zijn. Ze blinken uit in gebrek aan zelfkennis. De vrucht die ze produceren komen uit een andere bron, niet uit Christus. Genade, barmhartigheid en ontferming lijken voor hun abstracte termen te zijn, niet iets dat ze uit een eigen verlorenheid hebben leren kennen en en anderen toewensen.

Dit alles staat haaks op wat Jezus predikt, op wat Paulus predikt, keer op keer. Enkele voorbeelden.

Ef 1: 15-21
Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Ef 3: 14-19
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Kol 3: 12-17
Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Laten we dat navolgen. De Bijbel heeft ons zoveel te leren op dat gebied wat we allemaal nodig hebben om dat meer tot leven te brengen in ons leven.
Omega
07-01-2015 / 17:34
Lees deze column van ons oud-panellid en een ieder weet voldoende: http://arnoldhuijgen.nl/2013/07/03/ronkende-vlaswiek/
mluther
07-01-2015 / 18:56
En voor de volledigheid de reactie van Burggraaf hierop: <a url="http://www.derokendevlaswiek.nl/index.html?target=2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODS_ANTWOORD_OP_CGKzpREFOLASTERGAL.html"> Gods antwoord aan mijn ziel op Kleeniaanse/Weststraatiaanse CGK-Refo-lastergal van dr. A. Huijgen</a> Trek zelf uw conclusie(s) hieruit.
mluther
07-01-2015 / 18:57
De link werkt niet... Nogmaals proberen: < href="http://www.derokendevlaswiek.nl/index.html?target=2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODS_ANTWOORD_OP_CGKzpREFOLASTERGAL.html">Gods antwoord aan mijn ziel op Kleeniaanse/Weststraatiaanse CGK-Refo-lastergal van dr. A. Huijgen</a>
Dinand
07-01-2015 / 19:15
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Discussieren over (kinder)doop kan op ons forum.</i>
Gerard314
07-01-2015 / 19:54
Die GPPB is toch mooi één van Nederlands top-cabaretiers!

Je suis Charlie
Bambi
07-01-2015 / 22:33
Nou dominee, als je maag en je hart het aan kunnen, hier een 'preek' van dhr. Burggraaf.
Luister en huiver en merk op dat de liefde van Christus door de Heilige Geest ontbreekt en het alleen maar vol zit met verachting en haat. :

https://www.youtube.com/watch?v=np5IKv4M1is
erishoop
08-01-2015 / 00:59
een gewaarschuwd mens telt voor 2
en het antwoordt van de DS is overduidelijk heel voorzichtig want binnenkort wordt zijn naam door het duivelse slijk getrokken door Burggraaf en zijn addergebroedsel

ik ken de site ook al wat langer en de conclusie is zo klaar als een klontje

Burggraaf is 1 ingedoctirineerde door de duivel gezonden egoist, die alles maar dan ook alles over de tong haalt en op alles en iedereen commentaar uit,
het zij de levende, het zij over die gene die de Eeuwige rust reeds deelgenoot zijn
Oudgereformeerd of Synodaal ,PKN of Hersteld, Uitgetreden of een Vrije.
Burggraaf trapt overal tegen en heeft kak aan alles. net als de beheerder van de rokendevlaswiek..
het zijn Duivelsgezinde Sekte leden die thuis geen spiegel hebben maar alleen een waagschaal,
Dit soort egoisten zaaien geen evangelie maar HEL en VERDERF,
Zij zaaien geen vrede en haleluja zij bidden niet voor de eenheid van de kerk maar uiten openlijk een opjagen van meer verdeeldheid,

maar hun oogst zal zijn,de verblindende zonnesteek weerkaatst door de spiegel die hun eenmaal voor ogen gesteld zal worden.
want zij wilde niet dat JEZUS Koning over hen is, want ze uiten zich zelf als koning oordelend en veroordelend de werken en GEZANTEN van Koning JEZUS
cees0102
08-01-2015 / 01:46
@ erishoop,
Ik ken de site ook en dhr Burggraaf ken ik niet persoonlijk. Als je vindt dat dhr Burggraaf zijn boekje te buiten gaat al oordelend en veroordelend, merk dan op dat je zelf ook een nogal radicaal oordeel veldt over deze persoon. Hieruit blijkt dat je zelf geen haar beter bent en de door jou genoemde laatste zin op jezelf moet toepassen.

De Heere Jezus schrijft nooit iemand af. Jij durft dit wel te doen.

Ga in de leer bij David. Lees 2samuel 16 eens en zie hoe David reageert op Simei.
Omega
08-01-2015 / 08:09
@Cees0102 Je zou ook eens kunnen lezen over hoe radicaal de Heere Jezus spreekt over de Farizeeën en Schriftgeleerden: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?", Matt. 23:27.
Antonia
08-01-2015 / 11:24
Op zich is het niet on-Bijbels om een persoon te volgen en de gevestigde orde te verlaten. Christenen werden ook gesmaad en genoemd: die van die weg waren, nl van de sekte der Nazarenen. Alleen we moeten hetgeen ze uitdragen en hun wandel toetsen aan het Woord van God. Persoonlijk heb ik al jaren geleden kennis gemaakt met colporteurs van dhr. Burggraaf die langs de deur kwamen om boeken van hem, namens zijn uitgeverij te verkopen. Toen ik aangaf geen interesse te hebben, bleven ze aandringen. Zo aandringen, dat ik het toch niet met mijn geweten kon verantwoorden om niet te kopen? Toen ik vroeg hoe ze aan mijn adres kwamen, zeiden ze dat ze een ledenlijst hadden van onze kerkelijke gemeente. Ik zei, dat in deze ledengids duidelijk vermeld staat, dat ze die niet mogen gebruiken voor commerciële doeleinden dan alleen met toestemming van de kerkenraad. Die toestemming hadden ze niet, volgens onze scriba. Dit toont al aan dat ze het met regels niet zo nauw nemen. Zodanig is zijn wandel. En zijn leer? Die hoef ik niet eens meer te weten.
denkna
08-01-2015 / 13:41
In elke godsdienst komen dit soort mannen voor. Dat is van alle tijden, en ik ben bang dat dit ook niet zal veranderen. Je herkent ze aan het volgende:

- Charismatische persoonlijkheden;
- Een bepaald soort verbale gaven (hard schreeuwen, dan weer intiem fluisteren);
- Ze hebben altijd trouwe volgelingen;
- Hebben een direct lijntje met God (‘het is me geopenbaard..’)
- Ze hebben een grote missie..!
- En zijn niet vies van macht.

Als het daar bij blijft kan je er in zekere zin nog om lachen. Want verdere uitwassen zijn helaas ook mogelijk.

Maar troost je, het is altijd een tijdelijk verschijnsel. Met de man verdwijnt vrijwel altijd weer de beweging.
De volgelingen verdwaast achterlatend….
cees0102
08-01-2015 / 19:09
@ Omega,
Hier gaat iets mis. Je verwijst naar iets wat Jezus zegt over de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Uiteraard zijn de bewoordingen van de Heere Jezus radicaal te noemen. Híj mag dit doen. Want Híj kent hun hart.
Jij kent het hart van dhr. Burggraaf niet!

Je opmerking is wat mij betreft zeer ongepast.

Erishoop classificeert dhr. Burggraaf vanuit emotie. Ik Citeer: Burggraaf is 1 ingedoctirineerde door de duivel gezonden egoist,…
Erishoop is hier God, de Alwetende. Hij kent dhr. Burggraaf schijnbaar in zijn hart. Hij weet van hem dat het een gezant van de duivel is, etc. Dit kan natuurlijk absoluut niet! En daar ga ik scherp tegenin. Heel jammer voor Erishoop, maar als je dit zegt, ben je geen haar beter. Vandaar mijn oproep om tot inkeer te komen.
Daarom houdt ik het toch maar liever bij mijn opmerking over de geschiedenis van David en Simei. Daaruit komt David’s genade openbaar.
Verwijt iemand gerust een onbijbelse levensgang/ gedrag/ opmerking/ etc. maar vel geen oordeel over iemand zijn staat.
grootmama
08-01-2015 / 20:20
Deze man, Burggraaf, gaat te ver wanneer hij, zoals je regelmatig op zijn site kunt lezen mensen persoonlijk aanvalt. Wat doet hij met het tweede gebod? Als hij zich vanaf nu ten doel zou stellen om alle mensen om vergeving te vragen die hij ooit onnodig gekwetst heeft, zou hij zich een stuk beter voelen.
cees0102
09-01-2015 / 00:50
@ grootmama,
U stelt dat dhr Burggraaf te ver gaat door mensen persoonlijk aan te vallen. Weet u dit zeker? Heeft u hier voorbeelden van? Wat is eigenlijk iemand persoonlijk aanvallen?
U veronderstelt dat dhr. Burggraaf zich niet goed voelt. Waar baseert u dat op? Heeft hij u dat verteld?
Met uw reactie kan ik met de huidige informatie niet zoveel.
janneman
09-01-2015 / 08:11
2 dingen, Gerard314 en erishoop, jullie reacties horen niet op refoweb.
en de redactie moet zich houden bij "geen tegenstrijdige reacties".

En nu over Burggraaf, ik heb verschillende boeken van hem gelezen van wat langere tijd geleden, zoals, "Trap en mate in de kennis van Christus" en "de gelijkenis van de verloren zoon" , beide boeken zijn leerzaam en zeer begrijpelijk. Waarom op Refoweb deze man besproken moet worden, en een ds van de Ger Gem dat moet beantwoorden, en hij niet weet wie Burggraaf is,dus uiteindelijk het antwoord schuldig blijft....waarom, waarom allemaal? Zijn dit hoegenaamd nuttige vragen?
Gerard314
09-01-2015 / 10:32
@janneman,
Als de reacties van erishoop en van mij niet passen binnen een refokalifaat dan horen wij dat vanzelf wel via de moderators. Maar GPPB blijft voor mij een idioot die de kerk van Christus bewust aan het beschadigen is. Wat wij echt bevreemd is dat mensen die kunnen lezen en schrijven, dus enige intelligentie hebben, hem serieus nemen.
Je suis Charlie
Dinand
09-01-2015 / 11:19
Ik heb een dienst geluisterd van J.P.P Burggraaf op youtube naar aanleiding van je vraag.
Eerlijk gezegd moest ik even wennen hoe hij sprak ik ben dit niet gewend zo, maar heb het toch afgeluisterd.
Ik ken deze man verder ook niet, of je het nu eens bent of niet wat hij zegt m.i. wel het overdenken waard wat hij zegt of je het er nu mee eens bent of niet.
Hij noemde en dat ben ik met hem eens: Als er uit Gods Woord gepredikt word, dan zou je toch verwachten dat er een beweging zou ontstaan in de kerk verticaal naar God.
Hij spreekt van Woord verkrachting , iets over na te denken wat bedoeld hij daar mee.
Bedriegerij, om de brei heen draaien, betoverd, en als hij zegt als je de valse leer leert laat God je varen, dat kan gebeuren.
En zo zegt hij nog meer rake dingen om over na te denken het toetsen waard.
Of je er nu mee eens bent of niet, ik heb wel naar hem geluisterd, wat zegt hij nou en wat probeert hij nou duidelijk te maken, hij zegt ook dingen waar ik niet in mee ga.

Er is 1 God en tig kerken en verschillende kijk op geloven.
En het kan allemaal mooi lijken waar je bent maar het kan je ook zo bedriegen.

De ene die houd het bij het Woord alleen uit de bijbel, en een ander, dat zegt J.P.P. Burggraaf ook om de bijbel te begrijpen hebben ze de uitleg van Calvijn en Luther nodig, waarvan hij zegt dat dat niet klopt en een hoop verwarring geeft.

Ik denk dat we ons niet moeten vergissen wat we allemaal in de kerk horen, en hoe een kerk functioneert om dat Woord heen dat het gelijk als waarheid erkent moet worden, toetsing is heel belangrijk, je kunt zo een predikant blindelings na lopen en dat gebeurt ook.
Dat er heel veel mis is in kerken in geloofsbeleving dat is wel bekent.
Ik houd me niet vast wat J.P.P.Burggraaf zegt en hoe hij het zegt, maar wel het overdenken waard wat hij zegt.
J.P.P Burggraaf Komt hard over liefdeloos over, zou daar ook geen voorstander van zijn.

Een vriendelijke mail aan J.P.P Burggraaf kan misschien wonderen doen.

Laten we elkaar zoeken, beschermen, en laten voeden onder dat ene ware Woord dat leid tot de eeuwigheid allemaal op dezelfde weg.
Vriendelijke groet,
Johnvb
09-01-2015 / 11:34
Gerard314:

Je schrijft Je suis Charlie.
Is dat zo? Ben jij Charlie?
Ben jij dezelfde, ben jij er net zo een als iemand die anderen zomaar keihard wegzet, beledigd, belachelijk maakt etc?

Let wel: Ik veroordeel absoluut de vreselijke daad in Parijs, maar ik veroordeel ook op grond van de Schrift het veroordelen, belachelijk maken, het beledigen van anderen.

Allen: Heb elkander lief, zegent hen die u vervloeken. Dat is wat Jezus zei.
Wij moeten als Hem zijn.
Je suis Jésus.
Ik wens te zijn als Jezus.

Dan houden we onze mond over Burggraaf, al mogen we zijn daden en woorden afwijzen, maar dan bidden we voor hem en hebben hem, ondanks zijn aanvallen, dan hebben wij hem lief.

Terug in de tijd

Heel graag wil ik deze vraag richten aan dominee C. Harinck. Ik ben lid van de Gereformeerde Gemeente, in een gemeente t...
5 reacties
07-01-2013
Een tijdje terug heb ik voor God gekozen. Daarmee ben ik heel gelukkig! Toen ik deze keuze maakte, woonde ik al een aant...
1 reactie
07-01-2017
Ik ben een vrouw van eind 20. Sinds ongeveer een jaar heb ik een relatie, mijn vriend en ik zijn erg gelukkig met elkaar...
geen reacties
08-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering