Reformatorische baptisten

Ds. M.W. Muilwijk / 46 reacties

30-12-2014, 15:22

Vraag

Wij zijn onlangs overgegaan naar de reformatorische baptisten, in de voetsporen van Spurgeon en Bunyan. Beide predikers worden regelmatig geciteerd in onze reformatorische kerken. Alhoewel men goed weet dat beide predikers de volwassendoop voorstonden waarbij we van Spurgeon weten dat hij -naast dat hij als kind gedoopt is- zich ook als volwassene heeft laten dopen. Wij zijn volledig reformatorisch in al ons doen en laten, behalve wat betreft de doopvisie. Waar wij mee zitten is het volgende. Wij zijn niet welkom meer op de reformatorische scholen, dit omdat we de drie formulieren principieel niet meer kunnen ondertekenen en omdat er sprake is van opnieuw als volwassenen gedoopt te zijn (naast kinderdoop). Wij aanvaarden wel de Bijbel als volledige grondslag in ons leven. Kortom, hoe moeten wij nu handelen? Hoe kunnen we het bestuur van de reformatorische scholen overtuigen dat we bij hen horen? Principieel kunnen wij niet achter de drie formulieren staan, dat zou huichelen zijn. We willen best wel tekenen dat we accepteren dat deze drie formulieren de grondslag van de school zijn. Aan de andere kant, al zouden we tekenen, dan zijn we nog niet welkom omdat we opnieuw gedoopt zijn. Kortom, best wel een lastige kwestie en we zijn hierdoor genoodzaakt om onze kinderen op een openbare school te doen. Maar dat botst in alles tegen onze principes. We zijn door en door reformatorisch. We zien rondom ons steeds meer reformatorische baptisten. Die zijn allemaal niet meer welkom op de reformatorische scholen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Stel dat het er teveel worden, dan hebben de reformatorische scholen straks geen bestaansrecht meer. En dit door een theologisch verschil van mening over de doop, maar voor de rest kunnen we het prima met elkaar vinden. Wordt het niet teveel op de spits gedreven? Als Spurgeon zijn kinderen zou aanmelden op één van onze reformatorische scholen, dan waren die niet welkom. Dat is toch triest? Hoe te handelen? Wij vinden het erg moeilijk en hebben hier veel verdriet van. Maar we kunnen er met geen mogelijkheid doorheen komen. Hoe nu verder?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Door drukte is beantwoording langer blijven liggen dan gewild. Voordat ik het eigenlijke antwoord geef, vooraf een paar opmerkingen vooraf. Dan weet je gelijk mijn uitgangspunten en persoonlijke overtuigingen.

In de eerste plaats, ik ben ten volle overtuigd van het bijbelse alleenrecht van de kinderdoop en heb daarom persoonlijk wel grote moeite met overdoop. In tweede plaats, je spreekt over volwassendoop. Ik denk dat je geloofsdoop bedoelt, want in de gevestigde kerken hebben we zelfs een formulier voor de doop van volwassenen. Wat tegenover elkaar staat is de vraag: worden kinderen gedoopt omwille van het verbond of omwille van het geloof. In de derde plaats, ik heb zelf op een reformatorische middelbare school gezeten; ik heb op een reformatorische middelbare school lesgegeven en ben nu voorzitter van het verenigingsbestuur van een reformatorische middelbare school. Noch op de Guido de Bres, noch op de Driestar, noch op de Gomarus worden leerlingen geweigerd puur om het feit dat men op grond van geloof is gedoopt of zich men wil laten dopen. Men zal altijd een gesprek aangaan.
 
Dan de beantwoording van de vraag zelf. Hierin moeten we eerlijk naar elkaar zijn. Het mag niet zo zijn dat leerlingen geweigerd worden puur om een doopstandpunt alleen. Anders moeten we Bunyan, Spurgeon en Philpot ook principieel afwijzen. Bovendien is er binnen de opvatting van de kinderdoop ook een breedte. Bijvoorbeeld Dordtse Leerregels I,17 wordt ook verschillend gewaardeerd. Maar ik vraag mij af of leerlingen om dit standpunt alleen worden geweigerd. Als je zegt: "Aan de andere kant, al zouden we tekenen, dan zijn we nog niet welkom omdat we opnieuw gedoopt zijn", vraag ik me af of dat waar is. Maar ik ken niet alle reformatorische scholen.
 
Ik lees in je vraag: "Wij zijn niet welkom meer op de reformatorische scholen, dit omdat we de drie formulieren principieel niet meer kunnen ondertekenen en omdat er sprake is van opnieuw als volwassenen gedoopt te zijn (naast kinderdoop)." Later lijk je dit te relativeren. Maar om door te gaan op de geciteerde zin, hier zit wel een belangrijk punt. Want blijkbaar is de overtuiging van de geloofsdoop zo sterk, dat je en jezelf laat overdopen (en dus kinderdoop terzijde stelt als doop) en de grondslag van de school niet meer kunt ondertekenen. Dan wil ik voorzichtig de vraag stellen wie dingen op de spits drijft. In het boek van H van 't Veld, “De pelgrimsstaf is in mijn hand”, p. 220, wordt gesteld dat in de gemeente van Bunyan overdoop niet noodzakelijk was bij toetreding; wie als kind was gedoopt, hoefde niet opnieuw gedoopt te worden.
 
Volgens mij is er best gesprek mogelijk met de schoolleiding en wanneer blijkt dat jullie met uitzondering van het doopstandpunt, achter de grondslag van de school kunnen staan, lijkt het mij dat er van uitsluiting geen sprake is/hoeft te zijn. Maar wanneer jullie zelf bepaalde punten op de spits drijven, wordt het een ander verhaal.
 
Zoals je merkt, ik ga wat relativerend om met het gestelde probleem en bovendien wil ik een balletje bij je terugleggen; namelijk, hoe onbuigzaam stel je jezelf op inzake bepaalde nieuw aangenomen inzichten en nieuw aangenomen standpunten? Dat lijkt mij al voor een deel bepalend. Wat ik in de media over de reformatorische baptisten lees, doet mij het gevoel krijgen dat juist zij sommige dingen op de spits drijven, namelijk een radicaal en actief afwijzen van de kinderdoop. Wanneer je jezelf zo opstelt, verandert dit veel voor de houding van een schoolleiding. Bovendien is het sterk de vraag of je als reformatorische baptisten de predicaat reformatorisch kunt verdedigen met een beroep op Bunyan, Spurgeon of Philpot. Philpot was een hypercalvinist en wat ik van de reformatorische baptisten weet, zijn zij geen hypercalvinisten. Spurgeon en Bunyan hebben beide het standpunt van de geloofsdoop aangenomen in verzet tegen een verbondsautomatisme, waarbij wedergeboorte, geloof en bekering overbodig geacht werden. Dit kan niet gezegd worden van ons doopformulier en evenmin van de plaats die de doop heeft in de behoudende kerken.
 
Samenvattend, wanneer het doopstandpunt voor jou een theologisch verschil van inzicht is, dan bepaalt dat in de eerste plaats jullie houding naar de reformatorische school; zeg de grondslag te ondertekenen met uitzondering van het standpunt van de kinderdoop. En laten de reformatorische baptisten zelf ook geen zaken op de spits drijven en ook echt reformatorisch zijn. Bij sommige namen die in deze nieuwe beweging genoemd worden, rijst bij mij de vraag of ze op heel veel meer punten geen vragen hebben bij de drie formulieren van enigheid en daarmee bij fundamentele punten van de reformatorische leer. Wanneer het werkelijk alleen het doopstandpunt is, zie ik niet in, waarom een leerling niet toegelaten zou mogen worden.
 
Tenslotte, bovenstaande is geschreven door een bevooroordeeld persoon. Het doopstandpunt is voor mij geen theologisch verschil, maar een principieel verschil. Maar tegelijk is het geen verschil van zaligmakende waarde. Iemand kan leerstellig zuiver zijn en voor eeuwig verloren gaan; iemand kan leerstellig zijn dwalingen hebben en toch eeuwig de Heere loven. Een volgeling van Whitefield vroeg eens aan Whitefield of Wesley in de hemel zou zijn. Wesley had Whitefield fel aangevallen over de bijbelse leer van de uitverkiezing en had op het punt van de uitverkiezing toch onbijbelse gedachten. Whitefield antwoordde: "Dat weet ik niet (waarop de volgeling dacht dat Whitefield twijfelde of Wesley wel zalig zou worden), want hij zal zo dicht bij de troon van God staan en ik er zo ver vanaf dat ik hem niet kan zien." De Heere geve mij en jou dezelfde zachtmoedigheid om enerzijds geen millimeter van de waarheid af te wijken en anderzijds een ander tot het uiterste te verdragen in liefde en gehoorzaamheid aan de leer die naar de godzaligheid is.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

baptismeoverdoopschool
46 reacties
Omega
02-01-2015 / 18:48
@Evantorisch Wat jij een reformatorische school verwijt, geldt even zo ook voor de refbabs. Daar mag je ook niet anders denken (je bedoelt waarschijnlijk doen) als voorgeschreven. In mijn kerk zijn refbaps van harte welkom als volwaardig lid. Andersom moet ik bij hen eerst in het openbaar een herdoopritueel ondergaan om lid te kunnen worden.
evantorisch
02-01-2015 / 19:03
Wie de schoen past.... Ik ken het niet hoor.
Bovendien pleit ik ook niet voor aparte scholen, geen bapto's of refo's of weet ik veel wat.
Ik vind dat iedereen welkom moet zijn.
Gerard314
02-01-2015 / 20:48
Beste Benthe,

jij zegt:

"En idd, dit is zo erg naar de wereld toe, dat ik net als jij, boos en verdrietig van word!
Er word straks niet gevraagd, ben je als baby of volwassene gedoopt, maar wel wat heb je met Mijn Zoon gedaan!"

Wij zijn het eens.

groet van Gerard
Kriek
02-01-2015 / 22:44
Grappig zeg, als men een nieuwe kerk opricht omdat men anders denkt is dat één van de ergere zondes en krijg je me er toch van langs. Maar een nieuwe school oprichten is no problemo, het wordt door sommige van hier haast opgedrongen. Ik blijf jullie bijzonder vinden.
Omega
03-01-2015 / 12:26
Dat komt @Kriek omdat er iedere week nieuwe scholen worden opgericht en dat is (vooral) een zaak van de overheid. Het scheuren van kerken is een geestelijke zaak.
Gerard314
03-01-2015 / 18:11
Als school mag je van alles en nog wat vragen je leerlingen en de ouders. Het ministerie van onderwijs zegt:
Citaat:
Bijzondere scholen worden opgericht en bestuurd door particulieren, meestal ouders. Ouders richten bijvoorbeeld een stichting op met het doel een gereformeerde of islamitische school te beginnen. Bijzondere scholen mogen leermiddelen gebruiken die aansluiten op de grondslag van de school.
Soorten bijzondere scholen

De meeste bijzondere scholen hebben een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Voorbeelden:

protestants (evangelisch, gereformeerd, reformatorisch en protestants-christelijk);
(rooms) katholiek;
hindoeïstisch;
islamitisch;
joods.

Eisen aan docenten en leerlingen op bijzondere scholen

Een bijzondere school mag van docenten en leerlingen eisen dat ze een bepaalde godsdienst of levensovertuiging hebben. Zo mag een gereformeerde school van een docent vragen dat deze een gereformeerde levensovertuiging heeft. Verder mag bijvoorbeeld een katholieke school het dragen van hoofddoekjes binnen de school verbieden.

Maar een bijzondere school mag deze eisen alleen stellen als dat nodig is om aan de principes van de school te voldoen. Hierbij mag een school niet discrimineren en de school moet zijn beleid consequent toepassen.

Een openbare school mag deze eisen niet stellen.
Einde citaat

Een kerk wordt echter niet door de overheid gereguleerd maar door God.

In Johannes staat dat Jezus tot zijn Vader bidt en zegt:
Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Terug in de tijd

Ik mag al een poosje (1,5 jaar) weten dat de Heere ook mijn deel is. Ik heb hier een jaar mijn mond over gehouden. Nu pr...
5 reacties
30-12-2011
Ik heb al veel op Refoweb gelezen over echtscheiding en hertrouwen, maar vind geen antwoord op mijn worsteling. Ik ben r...
geen reacties
31-12-2019
Ik (vrouw) ben een aantal jaar getrouwd en wij hebben (nog) geen kinderen. We zagen in onze omgeving dat sommige stellen...
28 reacties
30-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering