Jezus alleen voor Gods volk aan het kruis gegaan

Ds. H. van den Belt / geen reacties

10-10-2005, 00:00

Vraag

Ik heb laatst een gesprek met een kennis gehad en zij vertelde dat de Heere Jezus voor alle mensen aan het kruis is gegaan. Ik heb haar verteld dat Jezus alleen voor Gods volk aan het kruis is gegaan. Graag wil ik hier een reactie op hebben.

Antwoord

De vraag die jij stelt, is jaren geleden ook al behandeld op de synode van Dordrecht (1618-1619). Het is een belangrijke vraag, omdat jouw zaligheid ervan afhangt, of de Heere Jezus voor jou gestorven is.
 
Wat zegt de Bijbel? In de meeste teksten wordt de dood van de Heere Jezus sterk verbonden met het ware geloof. Hij is de Goede Herder, die Zijn leven stelt (geeft) voor de Zijnen (Johannes 10:11). Of zoals de apostel Paulus het vaak uitdrukt: Hij is voor ONS gestorven en dan is het heel duidelijk dat hij daarmee oprechte christenen bedoelt (Romeinen 5:8, 1 Korinthe 15:3). Soms zijn er ook teksten in de bijbel die een wat algemenere strekking hebben, zoals 2 Korinthe 5:15: "Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven..." Het is dan natuurlijk wel de vraag wie met ALLEN bedoeld worden. In ieder geval worden alle mensen die het evangelie horen, uitgenodigd en opgeroepen om te geloven in de gekruisigde Heere Jezus Christus en hen als hun Zaligmaker door het geloof te omhelzen (2 Korinthe 5:20): "Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen." Om aan deze twee lijnen in de Bijbel recht te doen, staat in de Dordtse Leerregels enerzijds dat het offer van de Heere Jezus Christus overvloedig genoeg is voor de zonde van de hele wereld. (Dordtse Leerregels 2.3) en dat de belofte van het evangelie dat een ieder, die in de gekruisigden Christus gelooft, het eeuwige leven heeft aan alle volken en mensen zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. (Dordtse Leerregels 2.5) Dat is dus de reden dat de gekruisigde Jezus aan jou verkondigd wordt als volkomen Zaligmaker!
 
Anderzijds wordt altijd vastgehouden dat het offer van de Heere Jezus alleen maar effect heeft (krachtdadig is) voor degenen die in hem geloven, of met andere woorden: voor degenen die van alle eeuwigheid door de Vader in Christus zijn uitverkoren tot het eeuwige leven. Als je dat loslaat, zou het werk van Christus namelijk krachteloos worden. Dan zou Zijn bloed tevergeefs gevloeid hebben... voor mensen die eeuwig zijn vijanden blijven. Daarom zeggen de Dordtse Leerregels dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dood van Jezus zich uitstrekt tot alle uitverkorenen. God heeft gewild, dat Christus door Zijn bloed die allen en die alleen zou verlossen, die van eeuwigheid door de Vader aan Hem gegeven zijn (Dordtse Leerregels 2.8).
 
De leer van de persoonlijke (of particuliere) verzoening is een grote troost. Stel je voor dat jij de enige zondaar of zondares was in de hele wereldgeschiedenis. Alle andere kinderen van Adam en Eva waren volmaakt, maar jij alleen was gevallen. Was dan hetzelfde offer van de Heere Jezus aan het kruis nodig om jou alleen te redden? Antwoord: JA. Zou de Heere Jezus bereid geweest zijn om voor jou alleen Zijn leven te geven? Antwoord: JA! Zo persoonlijk is de verzoening en zo persoonlijk is het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij nam mijn plaats en stierf voor mij.
 
Het is belangrijk dat je het verschil weet tussen de leer van de algemene verzoening en de persoonlijke verzoening. Het is goed dat je die leer probeert duidelijk te maken in een discussie. Maar het is niet genoeg! Jij kunt alleen maar zalig worden als jij zelf gelooft in het offer van de Heere Jezus Christus. Dat mag jij geloven, niet omdat jij uitverkoren bent (want dat weet jij niet van tevoren) maar op grond van de belofte van het evangelie. Waarom geloof jij nog niet een Hem? Jouw ongeloof is de grootste zonde en de grootste blokkade tussen God en jou. Dat ongeloof kun je zelf niet overwinnen, dat doet de Heilige Geest!

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

alverzoeningverzoening
geen reacties

Terug in de tijd

In de hemel zullen huizen zijn. Is het dan wel zo zeker dat daar geen huwelijken meer zijn? Het huwelijk is toch een par...
5 reacties
10-10-2011
Ik ben psychisch niet in orde geweest... Voordat ik ziek werd, was ik heel opstandig. Nu ik beter ben, ben ik weer aan h...
geen reacties
10-10-2003
In het boek "Toch Gered" komt een scene voor waarin de hoofdpersoon in de satanskerk het lied "Kumba Ya" (of "Kumba Yo")...
geen reacties
10-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering