Angstige tijden

Ds. B. de Romph / 3 reacties

29-09-2014, 12:24

Vraag

Ik zit al een hele poos vol met angst voor de dood. De hele dag spookt er van alles door mijn hoofd. Sinds er van alles gebeurt in de wereld en men steeds vaker praat over het einde, volg ik al het nieuws op de voet. Ik word hier zeer onrustig van en ben zo bang! Laatst hoorde ik van een Godvrezende vrouw dat zij voelde dat God gaat oordelen over ons en ik kan alleen maar steeds denken: mijn arme kinderen... Ik word er radeloos van! Ik probeer ook steeds meer zonden te laten, ook al bereik je daar van jezelf niets mee. En ik denk steeds: we leven nog maar even, wat gaat er gebeuren? Met name IS, Rusland... Ik durf zelfs niks meer vooruit te plannen, ik denk steeds maar: dat maken we toch niet meer mee. Ik bid ook veel tot de Heere, maar er lijkt wel een muur te staan die alles tegenhoudt. Ik word er zo radeloos van. Aan de ene kant hoop ik op iemand die me geruststelt en zegt dat het wel meevalt, maar dan houd ik mezelf ook voor de gek. Ik hoop zo dat de Heere onze gebeden wil verhoren, maar voel me zo een huichelaar dat ik alleen mijn eigen behoud op het oog heb, en dat van m’n man en kinderen. Mag dat wel een drijfveer zijn om God te zoeken?

Antwoord

Geachte vraagstelster,
 
Hartelijk dank voor uw vraag. Het is een actueel punt, waar velen in deze tijd mee zitten. De gebeurtenissen van de laatste tijd zijn werkelijkheid en maken de mensen ongerust. We zien het in de beelden, we horen het in de berichten. De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn zorgwekkend. Als je ziet hoeveel mensen moeten vluchten en in erbarmelijke omstandigheden verkeren, waaronder ook kleine kinderen zijn. Ze zoeken een veilig heenkomen. Dan nog die duizenden die in de strijd omkomen. De vliegtuigramp waarbij ook vele Nederlanders betrokken waren, heeft ons erg aangegrepen. Op meerdere plaatsen in deze wereld laait het oorlogsvuur op en dan te denken aan de talloos vele christenen die om het leven gebracht worden. Daarop ziende kan ik u niet geruststellen, dat het allemaal wel mee zal vallen. We mogen dankbaar zijn dat wij hier nog in vrijheid en vrede mogen leven. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. We zien het zich over de hele wereld verspreiden en we kunnen er niet vanuit gaan dat het hier niet zal komen.

We zien hier, wat de zonde teweeg gebracht heeft en waartoe een mens in staat is. Hij is totaal in de macht van de vorst der duisternis overgeleverd en het zijn de werken der duisternis die ten uitvoer gebracht worden. En al zouden die onheilen ons niet treffen, toch is daar de dood die elk leven afmaait en voor zich opeist. We leven in deze wereld die ligt onder het oordeel der verderfenis. Deze situatie zal voortduren zolang de wereld bestaat. We hoeven niet op verandering te rekenen. Zo is het alle eeuwen door geweest en zo zal het blijven tot het einde der tijden.
 
Het is ons trouwens ook voorzegd. Als we het boek Openbaring lezen dan weten we dat er verschrikkelijke tijden zullen aanbreken. Het wordt ons in dit laatste Bijbelboek getekend in apocalyptische kleuren. Er zal een tijd komen dat, als God het niet verhoedde, zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. Zo heeft God het ons geopenbaard. Maar dat wordt ons door de Bijbelschrijvers niet meegedeeld om ons mismoedig en troosteloos te maken. De Heere heeft dat niet voorzegd om ons bang en angstig te maken. Het zijn roepstemmen. We horen hier van de noodzaak van bekering. Hij wekt de Zijnen er toe op: “als u van deze dingen hoort, weet dan: uw verlossing is nabij.” Beschouw het niet, dat u iets vreemds overkome, want al deze dingen moeten geschieden. Het boek Openbaring tekent ons verschrikkelijke dingen die staan te gebeuren. Maar dat is niet het enige waarop Johannes in de Openbaring wijst. Hij mag ook de gouden draad van Gods genade aanwijzen die dwars door dit dit boek heenloopt. Het is niet uitzichtloos. Gods werk gaat niet als een nachtkaarsje uit. De wereldgeschiedenis eindigt niet in mineur.
 
Er is toekomst; er is verwachting. De duivel heeft niet het laatste woord. Christus heeft overwonnen. Op Golgotha is de kop van satan vermorzeld. We zien er op het ogenblik misschien niet zoveel van dat satan overwonnen is. We zien het alleen in het geloof. God de Heere regeert. Hij houdt de teugels van bestuur in handen. Het loopt Hem niet uit handen. Hij is bezig om geschiedenis te schrijven en Hij werkt aan op het grote doel, waartoe Hij de wereld geschapen heeft. Het gaat naar de eindoverwinning. Alles wat er in deze wereld gebeurt, zijn de geboorteweeën van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die nieuwe toekomst zal komen door de gerichten en oordelen heen. Dan zullen de vijanden verdaan worden en satan en zijn trawanten zullen gebonden en geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en sulfer.Dan zal satan gebonden worden en kan hij geen kwaad meer doen. Maar voor alleen die in Hem geloven zal de eeuwige toekomst aanbreken. We zien vaak op de omstandigheden en dan worden we verschrikt. Dan vragen we ons af: waar zal dit allemaal op uitlopen? Wat moeten wij en onze kinderen nog moeten meemaken? Maar de Heere wil onze aandacht richten op Degene die op de troon zit. Hij bestuurt alle dingen. Wat is het nodig dat we een schuilplaats hebben. Hoe belangrijk is het, dat we geborgen zijn in het bloed van het Lam. Dan hebben we geen kwaad te vrezen. Dat zal eenmaal werkelijkheid worden.
 
Telkens als de Heere in Zijn woord spreekt over de naderende oordelen, biedt Hij tegelijk troost voor Zijn verdrukte kerk. De profeet Maleachi spreekt in het laatste Bijbelboek van het OT over de dag des Heeren. Die komt voor de goddelozen als een brandende oven en zal alle hoogmoedigen in vuur en vlam zetten. Hij voegt er tegelijk eraan toe: “Ulieden daarentegen zal de Zon der gerechtigheid opgaan.” In Openb. 5 lezen we van het Lam, dat waardig bevonden wordt het boek met de zeven zegelen open te breken en ze ten uitvoer te brengen. Johannes mag zich getroost weten, dat de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel Davids overwonnen heeft. Als hij daarop ziet worden zijn tranen gedroogd.  Wie het Lam toebehoort, hoeft niet te vrezen. Zij mogen vertrouwen op Zijn genade. Hoe noodzakelijk is het dat we weten geborgen te zijn. Je mag daarom vragen. Wat je zaligheid betreft mag je voor jezelf en je man en kinderen begeren. In dat opzicht mag je egoïstisch zijn. Maar ze moeten die weg zelf ook gaan. Daarom vrees niet, want Hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Zie van de omstandigheden dan op Hem die op de troon zit.
 
Ik wens je van harte Gods zegen toe,
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

angsteindtijd
3 reacties
Jello
29-09-2014 / 13:29
Je wordt onrustig van het wereld gebeuren, je zit vol van angst voor de dood en volgt alle berichten op de voet...

Bedenk dat we in een 'veilige' wereld ook sterven kunnen, bijvoorbeeld als we zo eventjes op de fiets stappen om een boodschap te halen en een auto rijdt ons aan. We kunnen zelfs elk moment een hersenbloeding krijgen en we zijn niet meer, om maar iets te noemen.

Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Mocht het ons allen maar aanzetten om de Heere te zoeken, ons te haasten en te spoeden om ons levens wil. HEDEN, zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet maar laat u leiden.
Antonia
29-09-2014 / 14:32
Beste vraagsteller,

Mee eens met Jello.
Ik hoop niet, dat als de dreiging weg is, je werkzaamheden ook weg zijn. Maar werk je niet verkeerd? Je bidt, je probeert steeds meer zonden te laten, en dat is goed, maar je merkt zelf wel, je komt niet vooruit. Hoe komt dat? Omdat je niet in het geloof werkzaam bent. Je ervaart een muur, maar besef je dat je die zelf opwerpt? De Heere niet, want Hij zegt het: Roept Mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uit helpen en gij zult Mij eren. Geloof je dat? Ben je gedoopt? Ja? Dan heeft de Heere voor jou persoonlijk dit woord ook nog eens onderstreept. Wees nu niet langer ongelovig, maar gelovig. Laat je ook door de duivel niet afhouden van de Heere. Het is de bekende tactiek die hij toepast: inwerpen dat het om zelfbehoud gaat, dat je niet oprecht bent etc. Allemaal met het doel om je te doen wanhopen aan de Heere. Geef hem maar een beetje gewonnen en zegt dat je niet oprecht bent, dat het om zelfbehoud gaat. Het ging in eerste instantie bij veel bijbelheiligen om zelfbehoud, denk aan Rachab. Het staat de Heere niet in de weg om te helpen.
levensbron
29-09-2014 / 19:43
Wat een wijs en liefdevol antwoord.
Precies zoals de Dominee het zegt,dit alles is allemaal al voor zegt,het staat in de Bijbel het woord van "Waarheid"
In die zelfde Bijbel staat ook dat je bij Hem om raad mag vragen als je zo radeloos bent.
Hij is jou grote Raadgever. In die zelfde Bijbel staat ook : " Werp al je bekommernis op Hem, hij zorgt voor u"
Misschien moet je je " pak van angst" bij het kruis brengen en het daar laten. "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven,"Hij wil jou last dragen.

Misschien ook een aanrader, kijk niet zoveel naar beangstigende programma's het geeft teveel prikkels voor jou en het houd je maar bezig en maar bezig.
Probeer het met Gods hulp los te laten.
Maar.....heft je hoofd omhoog want de Koning komt, dat zal waar en zeker zijn.
Wat die godvrezende vrouw betreft, zeker Gods oordeel komt, maar zij is geen helder ziende die weet wanneer dat gaat gebeuren.
Alle dingen zijn bij de Heere bekent,maar iedereen kan het uit de Bijbel weten dat de eindtijd nabij is.
Er zijn zoveel tekenen, oorlogen en pestilentie(embola) rampen enz.

Een rustgevende groet en heel veel sterkte toegewenst.

Terug in de tijd

Kunt u wat vertellen over de achtergronden van New Wine en hoe wij daar als (reformatorische) christenen tegenaan 'moete...
20 reacties
29-09-2012
Aan ds. C. G. Vreugdenhil. Een tijdje geleden werd er tijdens een dienst een preek van u gelezen over Hebreeën 12. Op ee...
4 reacties
29-09-2017
Een vraag voor ds. M. van Campen. Afgelopen zondag was ik onder uw gehoor tijdens een doopdienst. En tijdens het lezen v...
geen reacties
30-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering