Rooms-katholieke kerk

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

05-05-2014, 08:15

Vraag

Ik ben door de EO gevraagd een brief te schrijven aan God. Die wordt gepubliceerd in het jongerenmagazine van juni. Ik heb in die brief de Rooms-katholieke kerk waarin ik ben opgegroeid in een positief daglicht gezet. Nu las ik gisteren een artikel met daarin vrij bijbelgetrouwe onderbouwing dat de antichrist uit de Rooms-katholieke kerk voortkomt. Zij is de hoer uit Babylon, aldus het artikel. Wat vindt u ervan?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt op verzoek van de EO voor het jongerenmagazine een brief aan God geschreven waarin je de Rooms-katholieke kerk, mede omdat je in die kerk opgegroeid bent, in een positief daglicht hebt gezet. Maar nu heb je een artikel gelezen waarin met, zoals je schrijft, een vrij bijbelgetrouwe onderbouwing gezegd wordt dat uit de Rooms-katholieke kerk de antichrist voortkomt en de RKK de hoer uit Babylon is. Je vraag is wat ik daar van vind.

Laat ik meteen maar zeggen: ik denk dat we met zulke boude uitspraken erg voorzichtig moeten zijn. In de eerste plaats omdat we in de eerste Johannesbrief (2:18) lezen dat de antichrist komt maar ook dat er veel antichristen zijn. Antichristelijke machten zijn er vanaf de eerste christentijd in meer of mindere mate geweest. Tegen de tijd van Jezus’ wederkomst zal dat uitlopen op de komst van dè antichrist, hoofd van een kerkelijke/religieuze en wereldlijke macht die zich met geweld tegen Christus en Zijn Gemeente zal keren. Maar laten we voorzichtig zijn met van tevoren met de vinger te wijzen. Profetieën zijn geen ‘voorspellingen’, maar voorzeggingen die we zullen herkennen als het zover is en ons scherp willen houden in Wie of wat we belijden.

In de tweede plaats: Johannes schrijft (1 Joh. 2:22) dat de antichrist degene is die de Vader en de Zoon loochent. Dat kunnen we, zoals Johannes dat bedoelt, van de RKK niet zeggen. De RKK belijdt de drie-enige God en we hebben met de RKK bijvoorbeeld de Apostolische geloofsbelijdenis gemeen. Over en weer erkennen zowel protestanten als Rooms-katholieken daarom elkaars doop, als deze bediend is in de Naam van de drie-enige God. Bovendien zijn er ontwikkelingen in de RKK waar we ons als protestanten over kunnen verblijden, zoals bijvoorbeeld de aandacht voor de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. Ik denk ook aan de beide boeken van Joseph Ratzinger, waar best wat opmerkingen over te maken zijn maar waarin veel positieve dingen gezegd worden.

Als we de Bijbel goed lezen moeten we bij de antichrist denken aan iemand aan het hoofd van een grote antichristelijke geestelijke en wereldlijke macht. Daarbij is vaak gedacht, en wordt nog wel gedacht, aan de islam, waarin religieuze/geestelijke en wereldlijke macht samen gaan, met aan het hoofd Mohammed. Maar er is ook vaak gedacht aan de RKK, waar geestelijke en wereldlijke (het Vaticaan als wereldlijke staat) eveneens samengaan. Met name was dat de gedachte in de tijd van de reformatie, toen protestanten om het geloof vervolgd werden, het concilie van Trente vele vervloekingen uitsprak over hen die de protestantse leer aanhingen en velen hun leven eindigden op de brandstapel. De bijbelse onderbouwing daarvan waren vooral teksten in het boek Openbaring. Inderdaad wijzen veel teksten in Openbaringen op Rome.

Alleen denk ik dat het niet juist is om daarbij te denken aan de RKK, maar dat in die teksten gedoeld wordt op het machtige Romeinse wereldrijk van die dagen, met o.a. keizer Nero en zijn opvolgers, die ook religieuze macht claimden (de keizer, en niet Jezus, als ‘Kurios, Heer’) en de christenen vervolgde. Zo wijst Openbaring 17:3 en 9 op de stad Rome (gebouwd op zeven bergen), idem de uitdrukking “het grote Babylon” (o.a. 14:8, 16:19, 17:5) en ook het getal 666 (13:18) zou op Rome kunnen wijzen (kan staan voor Lateinos = Rome). Johannes zou de naam Rome niet ronduit hebben genoemd omdat dat het geweld tegen christenen zou doen verhevigen; daarom gebruikt hij symbolische taal: Babylon, stad op zeven bergen, Lateinos e.d. Tekenend is dat ook veel rooms-katholieke verklaarders dat zeggen; sommigen zeggen daarbij dat de antichrist in Rome zal zetelen, in die zin: hij zal de paus van zijn troon stoten en vanuit Rome zijn religieuze en wereldlijke antichristelijke macht uitoefenen.

Best boeiend allemaal, maar nog eens, ik denk niet dat we op deze wijze met de profetieën en apocalyptische taal moeten omgaan. Zien we bovendien in onze tijd niet weer andere antichristelijke machten die er in de tijd van Johannes nog niet waren (Teheran? Noord-Korea? China?).

Dat wil niet zeggen dat we als protestanten niet heel wat bezwaren hebben tegen de rooms-katholieke leer. Ik denk aan de leer van de ‘verdienstelijkheid’ van de goede werken in tegenstelling tot het 100 procent door het geloof (sola fide) en 100 procent uit genade (sola gratia) van de reformatie. Of aan de grote aandacht voor Maria en het bidden tot haar, alsof zij medeverlosseres is. Of aan het gezag van de paus, dat weliswaar minder is dan vroeger, maar die door velen toch altijd nog gezien wordt als de stedehouder van Christus en het hoofd van de christelijke kerk. Gelukkig dat er in de RKK de laatste decennia, in tegenstelling tot vroeger toen het lezen en soms het bezit van de Bijbel verboden was, grote aandacht is gekomen voor het lezen en bestuderen van de Bijbel en, wat uiterst belangrijk is, de noodzaak van het persoonlijk geloof in Jezus Christus en de vernieuwing van ons leven door de Heilige Geest. Ik denk dat over die dingen het onderlinge gesprek moet zijn en we elkaar als christenen vooral rond de Bijbel moeten ontmoeten.

Beste vriend(in), dank voor je vraag. Ik hoop dat de beantwoording voor je duidelijk is.          
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
1 reactie
Ermelo
05-05-2014 / 08:31
Zou deze vraag echt zijn? Het komt me nogal gekunsteld over.

Terug in de tijd

Als christen heb ik de neiging om alle problemen van een ander op te willen lossen en te streven naar een perfecte omgev...
geen reacties
06-05-2021
Ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik heb wel interesse in God en geloof ook dat er iets Boven is. Wat is de beste manie...
7 reacties
05-05-2022
Gaat het bedrijven van de liefde met je nog niet-gehuwde geliefde in tegen de samenvatting van alle geboden om lief te h...
geen reacties
07-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering