Twee keer naar de kerk

Ds. A.K. Wallet / 5 reacties

11-02-2014, 13:59

Vraag

Waarom gaan we elke zondag twee keer naar de kerk en niet een keer? Is dit om meer onderwijs vanuit Gods Woord te ontvangen, of heeft het ook een andere reden? Er zijn ook veel kerken die één dienst houden. Maar klopt dit dan wel?

Antwoord

Beste vrager,

Eigenlijk gaat het bij jouw vraag om de zin van de zondag. Wat is het centrale van de zondag? In de kerkdienst klopt het hart van de zondag. Een zondag is geen zondag zonder de erediensten. Dan gaan we zingend naar Gods huis, zoals de oude kerkgangers al zongen: “Hoe lieflijk hoe vol heilgenot, o Heer’ der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen.” De kerkdiensten willen een heerlijke ontmoeting zijn met de Heere. Iemand zei eens tegen mij:” ik zeg nooit: Ik ga naar de kerk, maar altijd, ik ga naar de Heere Jezus.” Die man had gelijk, want Jezus zegt Zelf: ”waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden.” Als je dat beseft ga je met verwachting naar de kerk.

Maar je vraagt: waarom twee keer? Er zijn ook kerken waar maar één keer dienst gehouden wordt. Ik beperk me tot de Nederlandse situatie. We zien inderdaad een ontwikkeling waar de tweede dienst wordt nagelaten. Veelal gebeurde het dat er steeds minder mensen in de tweede dienst kwamen en later zag ook de kerkenraad het nut er niet meer van in. Hoe vult men dan de rest van de zondag in?

Ik vrees dat dan ook die ene dienst op de tocht staat. Het wordt minder en minder, ook al omdat men een andere visie heeft op de zondag. Het is niet meer de dag van de Heere, maar van de mens. Als de kerkenraad de gemeente samenroept doet zij dat in Naam van Christus. Een kerkdienst is maar geen bijeenkomst zonder meer, maar een dienst waarin Christus Zijn gemeente vergadert. Daarom moet ieder aangesproken worden op de trouw in de diensten.

Twee keer? Zo vaak als de kerkenraad roept. Het is geen vrijblijvende zaak. Twee keer? Gelukkig kennen we die in onze traditie. In de morgendienst is er een prediking uit een van de Bijbelboeken. En in de middag/avonddienst? Dan is er de prediking die meer het karakter heeft van een leerdienst. In de regel wordt daar een gedeelte uit een van de belijdenisgeschriften behandeld, tot een beter verstaan van de Schrift en de leer van de kerk. Die belijdenis is een samenvatting van de kernwaarheden van Gods Woord. Denk bijzonder aan de Heidelbergse Catechismus, waarbij het geloof (de twaalf artikelen ), het gebod (de tien geboden) en het gebed (het Onze Vader), behandeld worden. Alles komt rechtstreeks uit de Bijbel. Zie de teksten die er onder de zondagen van de Catechismus staan. Dat zijn ook woorddiensten, want de belijdenisgeschriften zijn gegrond op het Woord van God en het Woord is ook in die dienst leidraad.

Waar de leerdiensten verdwijnen, verdwijnt er meer. Daar is een beweging die het fundament van de kerk doet verdwijnen. Laten we dankbaar zijn dat we nog twee keer naar de kerk mogen gaan. Waar leden de tweede dienst gaan verzuimen, komt ook de eerste dienst op de tocht te staan. De praktijk bewijst het, het is daar waar kerken gesloten worden.

Waar Christus de hoogste plaats in het leven gekregen heeft, daar is de zondag het hoogtepunt van de week. Dit is de dag de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Wie dorst heeft kome.

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

kerkdienstkerkgang
5 reacties
Valk
11-02-2014 / 23:51
Ik heb weleens gehoord dat de oorsprong van twee diensten per zondag mede vanuit het Oude Testament afkomstig is (twee keer offeren per dag).
John61
12-02-2014 / 07:42
Ds. Wallet geeft een eerlijk antwoord: "Twee keer? Gelukkig kennen we die in onze traditie" en ”waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden.” Het laatste citaat slaat op de kerk en op bijeenkomsten buiten de kerk. Ook daar kunnen er twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn. Het geldt ook voor de bijbelstudie, de jongerenvereniging, de vrouwenvereniging, het pastoraal huisbezoek, de EO-jongerendag, de gezinsdag en alle andere bijeenkomsten op alle plaatsen en op alle tijden, waar De Heere centraal staat. De kerk is er daar één van.
MvR
12-02-2014 / 10:38
@ John61
1. Op zich is het waar; gelukkig wel! Ook op andere plekken kunnen mensen in Zijn Naam bijeen zijn.
2. Dit doet echter niets af van het belang van de kerkdienst. Wat is namelijk eigen aan de kerkdienst (wat er in andere samenkomsten niet is)? De prediking en de sacramenten. En overal in de Bijbel zie je, hoe centraal de prediking is. (Prediking is het met gezag verkondigen van Gods Woord; dat is dus iets anders dan met elkaar over Gods Woord spreken.)
3. Dat betekent, dat de kerkdienst bij uitstek van belang is op de zondag. Doordeweeks mogen er ook allerlei samenkomsten zijn (om de 'vrucht' van de kerkdiensten niet te verliezen bijvoorbeeld), maar dat laat onverlet de noodzaak van het als gemeente samenkomen op Gods dag.
4. Het is inderdaad een traditie. Maar als je van een traditie af wilt, dan moet je dat alleen maar doen om die in te ruilen voor een betere. In dit geval: een traditie die nóg beter dienstbaar is om de zondag het karakter te laten behouden van de 'dag des Heeren'. Verzin wat: 's morgens een dienst van 2,5 uur, en 's avonds een Bijbelstudie? Op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn. Alleen, 't is de vraag of dat werkt....
John61
12-02-2014 / 11:41
@MvR: ik pleit niet voor het afschaffen van wat dan ook. Ik doe een poging e.e.a. te relativeren. Ook buiten de kerk is er prediking. Overal waar het woord verkondigd wordt is er prediking, dat is niet voorbehouden aan dominees of het kerkgebouw. Jezus heeft niet voor niets vissers verkozen boven gestudeerde theologen zoals farizeeën, sadduceeën, rabbi's, e.d. Jezus predikte vooral buiten, in het openbaar. De kerk is niet beperkt tot een denominatie, een gemeente of een gebouw, de kerk dat zijn alle gelovigen; wij zijn de kerk! Het koninkrijk van God is niet beperkt tot binnen de kerkmuren. Ik heb afgeleerd zo beperkt over het koninkrijk van God te denken door contact met andere gelovigen, door perioden van afvalligheid (van mij) en doordat ik een tijd niet in staat was naar de kerk te gaan door een medische oorzaak. Het koninkrijk van God is overal, zelfs in de gevangenkampen in Noord-Korea. God is veel groter dan de kerk en de kerk heeft niet het alleenrecht op God. De kerk, dat zijn wij. Ik wil je een inspirerend lied aanbieden, vooral de tekst is de moeite van het beluisteren en lezen waard:
http://www.youtube.com/watch?v=KJmER6fQC6Y
juni
14-02-2014 / 21:44
beste vragensteller,u krijgt een mooi antwoord van ds Wallet.

k,wenste wel dat de kerk dagelijks open was,zijn we gewent in onze streek.

een dag in Uw huis is mij meer...

elke dag een ochtend preekje,zou een stukje hemel op aarde zijn.
tGeeft altijd moed en krachten.
een kerk kan net een spelonk van adullam zijn...

k,ben wel eens jaloers op die oude testament mensen....

Terug in de tijd

Hoe komt het dat er meer bekeringsgeschiedenissen zijn van vrouwen dan van mannen?
geen reacties
11-02-2015
Ik ben drie jaar geleden door de Heere zoekend gemaakt en heb soms momenten waarop ik mag weten dat God mij genadig is e...
1 reactie
11-02-2019
Ruim een jaar geleden begon ik met het inwerken van mijn nieuwe collega. Het was een leuke collega, ik kon heel goed met...
3 reacties
11-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering