Lichaamloze ziel in de hemel

Ds. A. Kot / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Als we sterven gaat onze ziel naar de hemel of naar de hel. Ons lichaam blijft achter. Hoe moet ik dat zien? Is er dan sprake van een lichaamloze ziel, dus een geest die in de hemel God eert? En als dat mogelijk is, wat hebben wij dan aan een lichaam dat we terugkrijgen bij Christus' wederkomst?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

1. Je hebt het goed begrepen dat bij de dood ons lichaam van onze ziel gescheiden wordt. Ons lichaam behoort dan op christelijke wijze te worden begraven. Onze ziel gaat dan naar haar eeuwige bestemming. Ons lichaam is dus een sterfelijk lichaam (door de zonde). Maar onze ziel leeft eeuwig. Dat is of bij de Heere in de hemel als het gaat om iemand die in Christus ontslapen is of bij de duivel in de hel als wij zonder Christus zijn gestorven. Wat een vreselijke mogelijkheid is dat. Laten we daarom niet rusten voor we weten vrede met God te hebben door het bloed van het Lam.

2. Tot de wederkomst van Christus rust ons lichaam in de aarde en is onze ziel op haar eeuwige bestemming. Maar als Christus terugkomt en het grote eindgericht gehouden zal worden zullen alle mensen met lichaam en ziel voor Zijn rechterstoel geplaatst worden. De graven zullen de lichamen dan teruggeven. De zee eveneens. Ja, al zouden wij ons hebben laten verbranden en de as op de oceaan hebben laten uitstrooien, dan nog zal God alles bijeenvergaderen en wij zullen met dat lichaam én met onze ziel die daarin zal terugkeren het oordeel van God in Christus ondergaan. En zo zullen we met lichaam en ziel eeuwig vertroost worden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar Christus alles en in allen is. Of wij zullen met lichaam en ziel voor eeuwig sterven zonder ooit te sterven in de hel en daar de angsten en smarten ondergaan die ons voorzegd zijn.

3. Waarom moet die vereniging met lichaam en ziel plaatsvinden? Waarom kan ons lichaam niet blijven rusten in het graf terwijl onze ziel in de hemel haar plaats heeft? Of waarom kan ons lichaam niet blijven rusten in de aarde terwijl onze ziel haar straf krijgt in de hel? Waarom kan dat niet? Daarvoor zijn tenminste vier redenen.

(a) Het is nodig vanwege het oorspronkelijke doel dat God had. God heeft de mens immers goed geschapen naar lichaam en ziel. Door de zonde is dit prachtige werk vernield. De zonde heeft haar sporen dan ook getrokken in ziel en lichaam. Maar door het werk van Christus worden lichaam en ziel hersteld en zo alleen zal de mens op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer gaan beantwoorden aan het goddelijke doel: een Godlover te zijn naar ziel en lichaam. En dat voor eeuwig.

(b) De mens heeft in de gedaante van lichaam en ziel tegen God gezondigd. Daarom kan het niet anders of de rechtvaardigheid van God eist dat de mens ook naar ziel en lichaam gestraft zal worden voor eeuwig.

(c) Het is een troost voor Gods kinderen te mogen weten dat het lichaam dat hier door de zonde gebroken wordt straks eeuwig God zal verheerlijken. Christus' voldoening aan het kruis en Zijn opstanding uit de doden is de voorbode van onze zalige opstanding (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 45).

(d) Alleen zo blijkt de onuitsprekelijke kracht van het bloed van Christus. Als ons lichaam in de dood had moeten blijven vanwege de zonde was Zijn bloedstorting kennelijk niet krachtig genoeg geweest om het te herstellen. Maar nu is het krachtig genoeg om ziel en lichaam te herstellen. Het moet ons des te meer op Christus doen vertrouwen die dit grote werk heeft gedaan en daarin Zijn almachtige kracht getoond heeft.

Tenslotte is het zo dat wij het nut van de vereniging van ziel en lichaam helemaal niet behoeven in te zien. Het is ons genoeg dat God het ons geopenbaard heeft. Ook deze waarheid wil niet begrepen maar geloofd worden.

Zul ook jij met lichaam én ziel God voor eeuwig grootmaken door het bloed van Christus?

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

hemelNieuwe hemel en aarde
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte ds. G van 't  Spijker. Ik wil nog even ingaan op de door u beantwoorde vraag over valse schaamte. Het heeft inde...
geen reacties
30-11-2006
Mijn hele leven loop ik al tegen dingen aan die mij het leven heel moeilijk maken. Recent ben ik er achter gekomen dat i...
5 reacties
30-11-2009
Na veel open en eerlijke gesprekken blijkt seksualiteit voor mijn man zijn grootste behoefte te zijn. Ik wist dat het be...
4 reacties
30-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering