Simeon en de vervulling van de belofte

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

25-01-2014, 13:57

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeente. Afgelopen zondagen zal er in veel kerken gepreekt zijn over Simeon en de vervulling van de belofte. In onze gemeente werd er een preek gelezen van een overleden dominee en 's avonds heb ik via internet nog een andere dominee over deze geschiedenis gehoord. Mijn vraag is deze: in de gelezen preek werd gesteld dat Simeon weliswaar wel een rechtvaardig man was, maar nog niet gerechtvaardigd. Simeon kende tot dat moment Christus nog niet. Nu is het zo dat zonder de kennis van Christus een mens verloren gaat. Toch lijkt me dat bij Simeon niet aan de orde. In de preek die ik 's avonds beluisterde stelde de dominee juist dat Simeon groeide in de genade. Ook stelde de dominee dat de belofte de vervulling nog niet is. Ik zit er mee dat er wordt gepreekt dat zonder de (geloofs)kennis van Christus er geen behoud is terwijl er wel wordt geschreven dat Simeon een rechtvaardig, godvrezend mens was. Jezus heeft bovendien gezegd: "Tenzij iemand wederom geboren worde..." dus Simeon was toch al wel opgewekt uit zijn doodslaap en leefde. Zou Simeon, voordat hij Jezus in zijn armen sloot, aan het Avondmaal gemogen hebben in onze tijd? Soms hoor ik van wel, soms van niet.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Simeon was “rechtvaardig”. Dat staat in de Bijbel. Als het in de Bijbel staat, denk ik dat we dat gewoon moeten laten staan. Maar we kunnen wel eens even naar dat woord kijken.“Rechtvaardig”, wat houdt dat in? Ik heb het opgezocht in een alleszins geaccepteerde (algemene wereldse) encyclopedie. 1. In overeenstemming leven met bepaalde ethische beginselen. 2. Betrouwbaar, braaf, billijk, behoorlijk, eerlijk, fair, gerechtigd, gewettigd, handelbaar, mak, onpartijdig, redelijk denkend, rechtgeaard, rechtschapen, redelijk, rechtmatig, wetmatig, wettig.

In de “Christelijke Encyclopedie” lees ik in een artikel door wijlen professor doctor A.G. Honig, onder andere het volgende:

-Rechtvaardig is een mens die het recht aan zijn zijde heeft. Ex 23:7,8; Deut 25:1; Spr. 18:17. Enzovoort.
-Rechtschapenheid van een mens; deugdzaam leven; leeft burgerlijk correct; staat in een juiste verhouding met God en Gods wet. Rechtvaardig tegenover goddeloos in de zonde levend.
-Iemand die door zijn manier van leven duidelijk laat zien dat hij of zij in Gods wegen wil wandelen.
-Oorspronkelijk was de betekenis eigenlijk: Iemand die leeft overeenkomstig de door de goden gegeven rechtsorde. Om met de Bijbel te spreken: iemand die leeft overeenkomstig de door God gegeven rechtsorde en wetten.
-In de Bijbel wordt het woord het meest gebruikt om aan te geven dat iemand in de “Vreze des Heeren” leeft. Die op God en Zijn heil blijft hopen. Dit krijgt zijn volle betekenis in het “rechtvaardig zijn” voor God.

Slechts als we “in Christus” zijn kunnen we voor God rechtvaardig zijn. En alleen door het geloof kunnen we die vrijspraak ontvangen, aannemen. 

Na dit technische deel; de praktijk in het leven van Simeon. Wat zullen we aannemen over zijn leven? Leefde hij in de zonde? Nee! Hij leefde rechtvaardig! Hij zocht te leven met de Heere en Zijn beloften. De grote vraag: Is er zonder Christuskennis geloofsbehoud mogelijk? Is de vraag niet een beetje oneigenlijk? Iedereen weet dat er buiten Christus geen mogelijkheid is om zalig te worden.

Andere vraag: Had Simeon Christuskennis voor het moment dat hij het kindje Jezús in zijn armen had? Ja! Door het geloof in de belofte kende Simeon de Heiland.

Stelling van de prediker: “Ook stelde de dominee dat de belofte de vervulling nog niet is”. Klopt helemaal. Maar een belofte van God is de zekerheid van de Allerhoogste. We mogen hier nooit aan zitten te morrelen. De beloften van de Heere zijn “ja en amen”! Door het geloof in de komende Messias, ontving Simeon de vergeving van zijn zonden. Zo hebben alle gelovigen van het Oude Testament deel gehad aan Christus, aan Zijn lijden en sterven, maar ook aan Zijn opstanding en zelfs hebben ze in Zijn eeuwig Koninkrijk geloofd.

Daar zijn zulke mooie dingen van te zien in het OT. Job 19:25-27: “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde;  mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.” Jesaja 9: 5-7: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.”

Zij wisten niet van de Naam Jezus, maar zij wisten wel van de verlossing van hun zonden door het geloof in de Zaligmaker. Ze hadden Gods beloften. En die was voor hen heilig en zonder twijfel aanvaard. Toen Simeon het Kindje in zijn armen nam, ging de belofte over in vervulling.

Dus: “Mocht Simeon voor hij Jezus in zijn armen nam aan het Heilig Avondmaal?” Ja!
Voor mij is Simeon een voorbeeld van een eerlijk kind van God, dat met de Heere leeft. Hij had in gebed zijn nood aan de Heere bekend gemaakt en de Heere had hem geantwoord. Geweldig toch? Dat zegt iets van je geloof. En... alles speelde bij Simeon duidelijk rondom Jezus.

Probeer deze dingen eens voor jezelf op een rijtje te krijgen. Zoek wat na in verantwoorde lectuur. Durf uit de sleur te stappen en nieuwe dingen te ontdekken in het Woord van God.

Ontvang de zegen van de Heere,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert
www.evangelist-van-dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

1 reactie
MUS
26-01-2014 / 07:50
Het is ingewikkeld geworden...
Het evangelie is gelukkig eenvoudig, genade is gratis (niet goedkoop!).
De discipelen vierden ook avondmaal voordat zij iets van Jezus kruisdood kenden!
En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. (Johannes 6:4o)
Hou je aan de Bijbelse taal en niet aan kerkspecifieke theologieen!

Terug in de tijd

Ik ben nu 23 jaar, getrouwd en in verwachting van ons eerste kindje. Dat is voor ons een wonder. Jaren had ik gedacht do...
2 reacties
25-01-2010
Wanneer mag je nu weten dat je eeuwig mag leven?
geen reacties
26-01-2016
Bidden vind ik zo moeilijk. Zo vaak heb ik het idee dat het alleen maar eenrichtingsverkeer is. Ik weet wel dat God alle...
4 reacties
25-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering