Geen wet nodig

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

12-08-2013, 12:35

Vraag

Onlangs las ik dit. Moeten wij dit serieus nemen? "Als je je laat leiden door de Heilige Geest, heb je geen wet nodig om jezelf schoon te houden. Met het leven van de Heilige Geest onttrek je je automatisch van alles wat slecht en zondig is. Dus christenen die wel wetten nodig hebben in hun kerk, laten zich niet leiden door Heilige Geest. Geloof dat het is zoals in Galaten 5 staat: Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet."

Antwoord

Beste vraagsteller,

Duidelijk is dat de Bijbel een christen aanspoort om door de Heilige Geest te leven en zich niet onder de wet te stellen. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 7 en 8 en aan Galaten 5. Die boodschap is erg belangrijk. Ieder christen moet die tot zich laten doordringen... De vraag die dan (o.a.) op ons afkomt is deze: laten we ons leiden door de Heilige Geest, of laten we ons leiden door de wet?

“Leven door de Heilige Geest” doe je als christen in ieder geval niet automatisch. Als je dat als christen automatisch zou doen, zou Paulus er niet toe oproepen! “Leven naar het vlees”, dat doe je automatisch. Paulus zegt daarom tegen de gelovigen: “Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen” (Gal. 5:16). Ik citeer de HSV omdat deze hier m.i. beter weergeeft wat de bedoeling van de tekst is.
 
Punt is dat wij mensen zijn die ook na ontvangen genade niet in staat zijn Gods geboden te doen. Een christen die denkt van wel en probeert om God te behagen door te proberen om naar Gods wet te leven, zal telkens weer verzuchten: het goede dat ik wil, doe ik niet, en het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik! Dat is denk ik de les van Romeinen 7.

Daarom moet je je dus door de Heilige Geest laten leiden! Maar, let op: dat betekent niet direct dat je om voor God te leven geen enkele geschreven wet meer nodig hebt! Ook in het Nieuwe Testament staan er geboden – heel veel zelfs. Als je gaat te tellen, kom je aan meer dan 1000! Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de gelovigen te Kolosse (3:5-10): “Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft.”

Deze geboden, en al die andere geboden, staan er toch niet voor niets?

Als iemand door de Geest geleid wordt, is hij vol van Christus, die de wet heeft in het binnenste van Zijn ingewand. Iemand die door de Geest van God geleid wordt, leeft daarom overeenkomstig de wetten van God, maar dikwijls geheel onbewust (zonder dus de geschreven wet nodig te hebben). Wie liefheeft, vervult de wet. Augustinus (dacht ik) zei daarom: “heb lief, en doe wat je wilt...”
 
Dat klinkt vrij gemakkelijk. De werkelijkheid is echter weerbarstig. Ik heb al gezegd: wat we automatisch doen, is niet “leven door de Geest”, maar “leven naar het vlees.” Zelfs Paulus getuigt (behoorlijk aan het eind van zijn leven!): “Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben” (Fillip. 3:12).

“Leven naar het vlees” zien wij dikwijls aan voor “leven door de Geest.” Ik geloof dat de Heere door het geven van Zijn geboden onze zwakheid tegemoet komt. Laat ik dat uitleggen met behulp van een voorbeeld. Mensen kunnen hun gedrag soms rechtvaardigen met een beroep op wat zij in hun hart ervaren als een antwoord van God op hun gebed, terwijl zij niet doorhebben -of van minder belang vinden- dat hun gedrag indruist tegen Gods Woord. Iemand meent bijvoorbeeld dat hij na jaren getob wel een punt achter z’n huwelijk mag zetten – hij heeft er ‘vrede’ over gekregen... En hebben we niet allemaal wel eens gehad dat we eerst van iets dachten dat we het heel Geestelijk deden, terwijl we er later achterkwamen dat we het “in het vlees” deden? Zonder Gods geboden zouden we dat nog veel vaker hebben.  Gods geboden laten ons helder en duidelijk zien wat Gods wil is. Twijfel is op heel veel punten niet aan de orde! We mogen daarom blij zijn met Gods geboden. Nee, laten we niet denken dat we ze kunnen volbrengen. Ze zijn in de eerste plaats een spiegel. Ze zijn daarom reden om te bidden “om de genade van de Heilige Geest” (catechismus vr./antw. 115) om ook van dit of dat verlost te worden en hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van Christus vernieuwd te worden. God wil gebeden zijn: “Heere, mij lukt het niet om uw gebod te doen. Schrijf toch uw wet met Uw vinger (wijst op de Heilige Geest!) in mijn hart.” Dat is leven door de Geest. Gods wet op een tafel van steen helpt mij niet. Ik heb nodig dat God die schrijft in de tafel van mijn hart!

Ik eindig met te wijzen op een bijzondere tekst: 2 Kor. 3:18. Daar staat dat wij terwijl wij de heerlijkheid van Christus aanschouwen, naar Zijn evenbeeld vernieuwd worden: door de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest in ons hart heeft altijd iets ‘verborgens’. Één ding is echter duidelijk: waar de Heilige Geest werkt in het leven van een christen, is het oog gericht op Christus.  Als de Heilige Geest werkt in je leven, wordt Christus steeds groter voor je, met alle gevolgen van dien.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Ds. P. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

wet
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb bij buikpijn, altijd veel pijn. Zoveel dat ik er van flauw val. Waar komt deze buikpijn eigenlijk vandaan? toe...
geen reacties
14-08-2015
Mijn vriendin is een paar jaar geleden getrouwd. Het lijkt er op dat ze getrouwd is vanwege de romantische gevoelens die...
geen reacties
12-08-2009
Dominee Hulsman heeft, zo heb ik gehoord, wel eens iets gezegd wat neerkomt op het volgende: dat er mensen zijn die van ...
geen reacties
12-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering