Stille tijd houden

J.A. Mol / 2 reacties

06-07-2013, 14:00

Vraag

Het is belangrijk om voortdurend gemeenschap met God te hebben, omdat Hij de Bron van ons leven is. Onze dominee roept daarom ook vaak op om vooral je stille tijd niet te vergeten. Onder stille tijd wordt dan verstaan een moment waarop je een stil plekje opzoekt om te bidden en Bijbel te lezen. En wordt er dan bijgezegd: Hoe drukker je het hebt, hoe meer stille tijd je nodig hebt. Als -ik dacht- Luther het dubbel zo druk had, bad hij ook dubbel zo lang. Nu vind ik hierbij iets lastig. De Heere Jezus zegt namelijk dat we niet lang moeten bidden, niet veel woorden moeten gebruiken, omdat onze Vader in de hemel precies weet wat we nodig hebben, voordat we tot Hem bidden. Hij geeft vervolgens zelf de woorden van het Onze Vader om te bidden. Nu wil ik deze opdracht, net als elke andere Bijbelse opdracht, serieus nemen. In m'n stille tijd bid ik daarom kort tot God (niet steeds het Onze Vader, maar misschien is het eigenlijk de bedoeling dat ik dat wel doe? Maar ja, Paulus bad lijkt mij ook andere dingen als ik zijn brieven lees). Maar hoe kan ik dan voortdurend gemeenschap met God hebben? En er staat trouwens ook weer ergens: bid zonder ophouden, en dat we sterk aan moeten houden in het gebed. Nou, het zijn eigenlijk meerdere vragen. De belangrijkste is hoe ik gemeenschap met God onderhoud en hoe ik daarbij moet bidden. Alvast hartelijk bedankt voor uw antwoord!

Antwoord

Beste vriend(in),

Het is heel terecht dat je dominee je oproept je stille tijd niet te vergeten. Dat je tijd neemt om te bidden en Bijbel te lezen. En laat daar ook een moment van overdenking, van meditatie niet ontbreken: wat zegt God tot mij door dit Bijbelgedeelte? Wees echt stil voor God.

Gemeenschap met God gaat niet buiten Zijn Woord om en gaat ook niet buiten het gebed om. Je noemt verschillende dingen over het gebed. Ik ga op een paar dingen in:

- De Heere Jezus zegt dat we niet met een omhaal van woorden moeten bidden, niet veel woorden moeten gebruiken (Matth. 6:7-8). Deze tekst staat in het kader van het gezien willen worden door de mensen. Eigen eer staat hier op het oog. God hoort niet naar het gebed om reden dat we lang bidden.

- Het Onze Vader. Het is goed om dit gebed te bidden. En laten we dan bedenken wat we hier bidden. Denk aan de uitleg die de Heidelbergse Catechismus van het gebed geeft. Maar het is ook goed om in eigen woorden te bidden. Dan geven we concreet stem aan de dingen die in ons leven spelen. Dan kunnen we God concreet danken voor zijn zegeningen en hulp vragen voor specifieke noden.

- Sterk aanhouden in het gebed (Kol. 4:2) en bidden zonder ophouden (1 Thess. 5:17) zijn plaatsen die niet de lengte van het gebed aan de orde stellen, maar die oproepen tot volhouden (volharding) en tot verwachting van God.

Stille tijd is nodig. Want leven met God gaat niet vanzelf. Vanuit onszelf zoeken we de dingen van de aarde. Maar we worden opgeroepen te zoeken de dingen van boven (Kol. 3:1). Stille tijd is een middel om ons daarbij te helpen. Zodat we op geestelijke wijze dit aardse leven zullen leven. Leven als een vreemdeling op aarde, omdat onze wandel in de hemel is. Dat heeft toch alles te maken met gemeenschap met God?

Maar hoe onderhoud je nu de gemeenschap met God? Dat is je vraag. Laten we het eerst eens omdraaien: wat een wonder en wat een voorrecht dat God met ons gemeenschap wil onderhouden. En dat Hij ons uitnodigt steeds weer in het gebed tot Hem te gaan. Dat Hij oog voor ons heeft en ons alles wil schenken naar wat wij nodig hebben. Dat is toch niet vanzelfsprekend!

Gemeenschap met God kunnen wij niet maken. En toch kunnen we die ervaren. Hoe dan? Door consequent en serieus met je stille tijd om te gaan. Net als Daniël, die drie keer per dag het aangezicht van de Heere zocht. En zo werkelijk tijd te nemen voor Hem. Je hart te openen voor Hem, en niets achter te houden. Hem je zonden te belijden en te schuilen achter het bloed van Christus. Het is onze verantwoordelijkheid in de weg van het gebed en in het bestuderen van het Woord God te zoeken. En ja, dan laat Hij ook wel eens iets ervaren. Dat heeft altijd iets verrassends. Gemeenschap met God is gemeenschap met Christus door de Heilige Geest. En als je Zijn stem wilt horen, als je Zijn nabijheid wilt ervaren, moet je bij Zijn Woord zijn. Dat is het middel bij uitstek dat Hij gegeven heeft om Zichzelf bekend te maken en om jou de weg te wijzen. Daar mogen we verwachting van hebben!

Met hartelijke groet,
Kand. J. A. Mol

J.A. Mol

J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driesum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

biddenstille tijd
2 reacties
adriano313
08-07-2013 / 11:52
Beste vragensteller, ter bemoediging.

Waar bent u naar op zoek, naar een "Relatie of een Prestatie"
De bijbel kenmerkt zich door tal van principes waarbij de Liefde van God voor de mens duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Liefde is gebaseerd op intimiteit en intimiteit geeft vrucht
Dat is het eerste wat God sprak tegen de mens...Wees vruchtbaar!

Misschien denk je wat heeft dit met mijn vraag te maken
Ik denk juist alles, want dat is Gods bedoeling met ons als mens. Jezus bevestigd dit ook in de gelijkenis van de ware wijnstok. Want waarin verheerlijkt de Vader zich? => dat gij veel stille tijd houdt....nee, dat gij veel vrucht draagt.

Hoe draag je vrucht?=> door intimiteit met Jezus
"Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij(!) kunt u niets doen".

Om terug te keren naar uw vraag, moet u dus veel stille (dubbele) (extra) tijd houden?
ja en nee

Ik denk dat het voor een ieder persoonlijk is hoe je intiem met Jezus om gaat. De een betrekt Jezus de hele dag overal in, de ander neemt er op een gezet tijdstip tijd voor. Er bestaat n.l geen formule hoe je relatie (onder)houdt, ook niet met Jezus. Voor u is dat op uw manier en voor mij is dat op mijn manier. Het punt is vaak als mensen zich schamen of schuldig voelen, ze hierdoor ter compensatie, 2 tot 3 keer harder gaan presteren . Maar dat lijkt mij juist de valkuil. Genade is niet dat je opeens iets moet presteren.... genade is juist dat je iets niet kunt leveren, dat Jezus iets geleverd heeft en u blij mag zijn dat God je accepteert en aanvaard met al je tekortkomingen, schuld en schaamte.

Een druif groeit niet doordat hij harder gaat "werken" maar omdat er meer "water" door de ranken gedurende het groeiproces wordt aangevoerd. Zo ook bij een Christen de vrucht komt niet door werken maar door de H.Geest! Dat is het (levende) water in uw leven die er voor zorgt dat u gaat groeien zodat u vrucht gaat voortbrengen. => Dat u vruchtbaar bent

Wat een ieder dus nodig heeft in haar/ zijn leven is meer van de H.Geest. Aan de andere kant dat u erkent dat uw eigen werk(gerechtigheid) leidt tot een eigen product. Dat is dus niet van God en leidt ook niet tot vrucht waarin de Vader zich verheerlijkt. Daar heb je een heel OT vol van staan, dat een mens niet in staat is om zelf iets volmaakt te presteren.

Gelukkig is de Liefde van God groter dan onze eigengereid(zinnig)(wijs)heid en mogen we Hem prijzen dat Hij het met ons door Zijn Zoon Jezus WEL ziet zitten om met ons tot intimiteit en vrucht te komen. Dan bid je niet dit, dat, zus of zo.....maar doordat je bovenstaande elke dag meer begrijpt, zul je zeggen: Dank U wel Papa, dank U wel Jezus, dank U wel Heilige Geest...

Vaak betrekken wij God in ons probleem, het punt is denk ik juist andersom. Wil jij elke dag wel IN God betrokken zijn...Het gaat dus om je hartgesteldheid en je keuzevrijheid en niet of je wel of niet vaardig genoeg bent..." Daar heeft Jezus ons juist de Heilige Geest voor belooft, om ons in alles (!) te helpen.

Op een dag zei mijn zoontje, papa ik begrijpt het, bidden is telefoneren met God...Ik prijs God voor deze wijsheid want relatie is er voor jong en oud, van papua tot gereformeerd, Hij kijkt naar het hart. Dus ook voor U, Hij kijkt naar uw hart.
Helaas kijkt Hij niet zo zeer naar ons geploeter omdat Jezus juist geploeterd heeft. Daarom is de boodschap ook "bekeer u (van uw denken) en geloof het" of "om niet heeft u het gekregen"
Werp dan ook uw bekommernissen op Jezus en verwacht eens iets moois terug... Vaak mopperen mensen al harder dan dat ze iets verwachten. (Ik zie niets, ik merk niets, ik voel niets etc.)

Verder denk ik dat u er geen goed aan doet om teksten tegen elkaar uit te spelen. Ik zou u juist willen aansporen om er voor te bidden dat u het verband waarin het gezegd wordt beter begrijpt. Dat lost de verwarring of tegenstelling juist op

Tot slot, Jezus is de Hogepriester die bidt en pleit(Hij doet het voor ons) lees anders eens de Hebr.brief er op na en dank God er voor. Bidden kan verder op tal van manieren, ik wil daar verder niet over uitweiden, maar dit wil ik u wel graag meegeven.
1. Wat zou u nu fijn vinden om gewoon met God te delen, tegen Hem te zeggen, of met Hem om te gaan? vertel het Hem maar gewoon en doe het op uw eigen manier
2. Vraag aan God voor dat u gaat bidden" God waar wilt u dat ik voor bid"... en verwacht antwoord
3 Blijf in Hem, door het avondmaal(Joh 6:56) dan blijft Hij in jou

Ik zal voor u bidden
Gods zegen en liefde toewenst
en een fijne dag
emaildfj1atgmailpuntcom
10-07-2013 / 17:57
Om dicht bij God te blijven is het belangrijk om te bidden en ook om voor hem te leven.
Als je wilt kun je de eerste brief van Johannes lezen om te zien wie er dicht bij God is.
Reactie: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Graag wil ik een vraag stellen over een tweetal liederen uit de bundel Johannes de Heer, zijnde "Juich aarde, juich alom...
6 reacties
07-07-2017
Voor evangelist Van Dooijeweert. Beste broeder Jan. Ik las op Refoweb over jullie. Ik heb mij al vaker verbaasd over het...
45 reacties
06-07-2015
Ik ben 16 jaar en sinds m'n 12e al ongesteld. Ik heb al meerdere keren geprobeerd een tampon in te brengen. Echter is he...
2 reacties
06-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering