De Zoon des mensen

Redactie Refoweb / 1 reactie

05-06-2013, 11:32

Vraag

Ik ben begonnen met het Nieuwe Testament te lezen, alsof ik het voor het eerst lees, dus met verwondering en nieuwsgierigheid. Ik was benieuwd naar wat Jezus Zelf over Zijn bediening heeft gezegd. Daarbij viel het me op dat Jezus zichzelf vaak aanduidt als "de Zoon des mensen" of "de mensenzoon". Hij doet dat in totaal meer dan 40 keer in het NT. Ik vind dat opvallend, omdat in de leer en de prediking juist het Goddelijke van Jezus wordt benadrukt. Welke betekenis moet hieraan gegeven worden?

Antwoord

Zie voor het antwoord deze url. Ook op de website van ds. C. den Boer (dsdenboer.refoweb.nl) staan hierover enkele artikelen. Bijvoorbeeld deze.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

1 reactie
rotterdam
05-06-2013 / 16:43
Christus maakt geen onderscheid in Zijn twee titels ; zie Marcus 14 -
Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods.

Anders gezegd, Jezus beroept zich hier op Daniël 7 ;
Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. ... In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Christus is dus de Messias, de Mensenzoon die het Laatste Oordeel zal vellen.

lees ook Matteus 16 - 13/17 ; Petrus getuigde ervan. “Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.”

Terug in de tijd

Aan ds. Vergunst uit Nieuw-Zeeland. Luther zegt dat als je in waarheid boetvaardig bent, dat je dan je zonden steeds voo...
geen reacties
05-06-2008
Wat moet je als meisje van 17 doen als je weet dat je broer van 19 (dus volwassen)naar porno kijkt?
geen reacties
05-06-2009
Ik slik de pil al een aantal jaren vanwege mijn huidprobleem. Ik slik altijd twee strips achter elkaar en las dan een st...
geen reacties
06-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering