Belijdenis van de leer alhier

Ds. H. D. Rietveld / 2 reacties

17-04-2013, 14:44

Vraag

Ik heb een vraag over het belijdenis doen en het overstappen naar een andere christelijke stroming. Op het moment dat je belijdenis doet, doe je belijdenis van je geloof in God. Daar hoort volgens de belijdenisgeschriften bij dat je belijdenis doet van de leer zoals deze ALHIER verkondigd wordt. Zelf ben ik van mening dat het voornamelijk draait om het eerste gedeelte; het gedeelte dat je belijdt dat God voor jouw zonde gestorven is en dat je in hem als Enige en Ware God gelooft. Daarnaast zie ik de leer die verkondigd wordt, als de leer van het Oude en Nieuwe Testament. Op het moment dat je dus belijdenis doet, geef je aan dat je erachter staat dat in die gemeente een zuivere leer m.b.t. het Oude en Nieuwe Testament wordt verkondigd. Dit betekent echter niet dat de leer zoals deze in een andere stroming wordt geleerd, niet juist zou zijn. Deze staat immers ook voor de leer van het Oude en Nieuwe Testament. Oftewel, ik ben van mening dat als je bijvoorbeeld in de Vrijgemaakte kerk belijdenis hebt gedaan, maar uiteindelijk naar een andere stroming (bijvoorbeeld Christelijk Gereformeerd/PKN/Nederlands Gereformeerd) overstapt doordat je bijvoorbeeld verhuist naar een andere plaats en je je beter thuis voelt in een andere gemeente, dat dit geen probleem moet zijn. Uiteindelijk draait het om het geloof in God en de eenheid die we in Hem moeten zoeken. Zolang daar de leer van het Oude en Nieuwe Testament zuiver wordt gepredikt, is het goed. Iemand in mijn nabije omgeving denkt hier echter totaal anders over. Hij is van mening dat als je eenmaal in een bepaalde gemeente belijdenis hebt gedaan van die leer, dat je de rest van je leven bij die leer moet blijven. Je doet namelijk belijdenis van de leer zoals deze ALHIER verkondigd wordt. Overstappen naar een andere stroming wordt dan gezien als een verloochening van je belijdenis, want je hebt bij je belijdenis verklaard dat je die leer aanhangt en daar volledig achter staat. Hoe kun je dan ooit overstappen naar een andere gemeente? Ik vind het moeilijk om hiermee om te gaan en vraag me daardoor dus af wat er nu precies met de belijdenis wordt bedoeld op dit punt. Uiteindelijk zijn de belijdenisgeschriften en dergelijke m.i. geschriften die gemaakt zijn ter uitlegging van de Bijbel. Deze geschriften moeten daarom altijd gelezen worden vanuit de tijdgeest waarin deze geschreven zijn en moeten we in eerste instantie altijd kijken naar wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt ons niet dat we ons bij een bepaalde stroming moeten houden, maar dat we de eenheid in God moeten zoeken. Is dit dan niet waar het allemaal om draait?

Antwoord

Ik kan de vraagsteller best begrijpen. Mag je van kerk veranderen als je eenmaal belijdenis in een bepaalde kerk hebt gedaan? Ik zeg altijd tegen mijn catechisanten dat je belijdenis doet op een bepaald moment in je geestelijke ontwikkeling. Je kunt nooit weten hoe je over twintig jaar denkt. Het zal echter altijd moeten aankomen op een geloven en leven naar Gods Woord in een relatie met de Christus van dat Woord. Dat zal altijd het motief moeten zijn om eventueel naar een andere kerk te gaan (bijvoorbeeld ook bij de vraag hoe het moet wanneer je wilt trouwen met iemand die lid is van een andere kerk).

Laten we vanuit de kern vertrekken en dan de cirkels erom heen zien. Voorop moeten we namelijk stellen dat je belijdenis doet van het geloof in Christus als je persoonlijke Verlosser (in welke mate het in je hart ook leven mag). Dat is echt de belangrijkste van de belijdenisvragen. En dan dat je de Bijbel als het Woord van God gelooft, waarvan de waarheid is samengevat in de belijdenis van de kerk. En tenslotte dat die bijbelse leer in de kerk alhier wordt geleerd.

Maar dan moeten we de cirkel erom heen ook in ogenschouw nemen. De plaatselijke kerk is immers een deel van het grote geheel van het wereldwijde Lichaam van Christus van alle tijden en plaatsen. Zie het belijdenis doen vooral in dat grote verband! Binnen die wereldwijde kerk van Christus bestaan we als reformatorische kerken en doen we belijdenis in die kerken. Prof. H. Jonker schreef indertijd terecht dat de reformatorische kerken, hoewel ze wereldwijd een minderheid vormen, het dichtst bij de Bijbel staan. Ik zeg het hem na en wil daar met grote overtuiging bij blijven. Maar Christus’ kerk is wereldwijd. Calvijn geloofde ook dat God Zijn kinderen ook in de Rooms-Katholieke Kerk heeft. Blijkbaar heeft nog niet iedere christen zo’n wereldwijde focus, maar het is wél de realiteit. De meerderheid van christenen leeft niet meer in Europa.

De vraagsteller maakt zelf tegen het eind van zijn verhaal al de belangrijke opmerking dat de belijdenisgeschriften moeten worden gelezen vanuit de tijd waarin ze zijn ontstaan. Zo is art. 28 van de Ned. Geloofsbelijdenis te lezen als een oproep zich af te scheiden van de valse Rooms-Katholieke kerk- de enige kerk waarvan dat toen gold- en zich te voegen bij de reformatorische kerk waarvan de drie kenmerken in art. 29 beschreven worden: de zuivere bediening van Gods Woord, van de sacramenten en de handhaving van de kerkelijke tucht. Later zijn er helaas in de gereformeerde gezindte kerkscheuringen gekomen. De vraagsteller spreekt terecht van stromingen. Want alle kerken van de gereformeerde gezindte hebben dezelfde belijdenisgeschriften. Die worden niet voor niets de formulieren van eenheid genoemd. Eenheid namelijk op alle daarin genoemde hoofdzaken.

De leer van de kerk alhier kan dus geen andere zijn, hooguit met bepaalde accenten in de prediking. Toets je geloof dus aan Gods Woord en aan die belijdenisgeschriften. En blijf in afhankelijkheid trouw aan Christus en het woord van Zijn genade (Oude en Nieuwe Testament). Waar dit wordt verkondigd en gepraktiseerd, kun je van harte lid van de kerk zijn.

Per saldo: je kunt niet zomaar van kerk veranderen, maar er moet een weg zijn tussen kerkisme (overspannen en eenzijdig kerkbesef) en kerkelijk relativisme (onverschilligheid).

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

belijdeniskerkkeuze
2 reacties
Dinand
17-04-2013 / 20:23
Als je belijdenis hebt gedaan in een kerk, is niet mee gezegd dat je dan alles ook weet.
Je moet door groeien en dat is ook gezond.
Het kan zijn dat er veranderingen plaatsvinden in de kerk waar je het niet mee eens bent waardoor je niet meer opgebouwd word.
Dat kan een reden zijn om van gemeente veranderen, of dat je verhuist naar een andere plaats of stad, dat daar
die gemeente niet is.
MUS
20-04-2013 / 07:06
Zeg nooit 'amen' op menselijke leringen. Alleen het Woord van God is betrouwbaar! Sola scriptura.
Omdat er maar één gemeente is, maakt het niet uit waar je het contact met medechristenen zoekt.

Terug in de tijd

Sinds enkele jaren weet ik voor mezelf zeker dat ik homo ben. Ik heb dit niet openbaar gemaakt naar veel mensen, enkele ...
geen reacties
18-04-2017
Een jaar geleden behaagde het de Heere om mij stil te zetten onder een preek over Jakobus 5:9: “... ziet, de Rechter sta...
15 reacties
18-04-2017
Aan mw. Hoek-van Kooten. Ook ik heb last van heftige menstruaties en mijn huisarts heeft mij een mirenaspiraaltje geadvi...
geen reacties
17-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering