Kerkvoogden en notabelen

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

08-03-2013, 08:25

Vraag

Kan iemand mij uitleggen wat precies de taken van kerkvoogden en notabelen zijn? Hoe zijn deze functies ooit ontstaan? Ik weet dat er sommige kerken zijn waar ze nog bestaan. In andere gemeenten is dit toch al jaren afgeschaft?

Antwoord

Beste vragensteller,

Kerkvoogden en notabelen bestaan alleen in de hervormde traditie. Elders spreekt men (in afgescheiden kerken) over een commissie van bijstand/beheer en in de PKN tegenwoordig over kerkrentmeesters. Momenteel zijn er dus alleen kerkvoogden en notabelen in de HHK, die zich baseert op de kerkorde van 1951 NHK.

Hun taak ? Het beheer van de stoffelijke goederen en het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtspersoonlijke aangelegenheden. Als dat gebeurt in verantwoording aan de kerkenraad dan zijn er geen notabelen. De kerkenraad heeft dan eindbeslissing in stoffelijke aangelegenheden, al is het zo dat het college van kerkvoogden een zekere bevoegdheid heeft om lopende zaken af te handelen. Dat wordt in een plaatselijke regeling neergelegd.

Is de kerkvoogdij echter geen verantwoording schuldig aan de kerkenraad, dan kunnen er notabelen zijn die het toezicht houden op de gang van zaken binnen de kerkvoogdij. Ook is er dan te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de lidmatenvergadering  en uiteraard behoort er ook goed overleg te zijn met de kerkenraad, zodat er geen tweesporenbeleid ontstaat.

De functies zijn ontstaan (heel globaal gezegd) toen de overheid zich terugtrok als beheerder van de kerkelijke goederen. Dat gebeurde bij de scheiding van kerk en staat  rond en na 1800.

Hartelijk dank voor je vraag,
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkenraadkerkvoogdij
geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop op dit moment stage in een psychotherapeutische dagkliniek voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Deze kli...
geen reacties
08-03-2007
Wat is een reden/wat zijn redenen om het invoeren van gezangen en meer instrumenten dan het orgel af te wijzen? In de Ge...
22 reacties
09-03-2018
Als rentmeester van Gods schepping willen mijn man en ik graag zoveel mogelijk biologisch, ecologisch en fairtrade leven...
1 reactie
08-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering