Plechtige stilte

Ds. N. den Ouden / 14 reacties

18-12-2012, 09:40

Vraag

Aan dominee N. den Ouden n.a.v. de vraag m.b.t. 'naar concert van Sela'. Ik begrijp dit niet. Ik moest zo denken aan de tempelkoren/dankkoren in de tempel. Zullen de posten van de tempel niet hebben "gedreund" van deze geweldige muziek? Heft uwe handen naar omhoog... en wij blijven zitten en houden onze handen samen. Sla naar het heiligdom uw oog en wij kijken naar beneden. En knielt eerbiedig voor Hem neer, mag nog net bij een huwelijk... Ik schrijf het misschien een beetje té, maar toch is dit wel zo. Onze ingetogenheid zit zo in onze genen, maar als we alles eens in het licht van Zijn Woord gaan zien en lezen... Denk ook bijvoorbeeld aan Psalm 150. Ik vroeg me zo af, hoe kunnen en mogen wij Hem alle dank en eer toebrengen, omdat Hij Zijn Zoon gaf en dat voor zondaren. Volgens mij zei Luther het: "Zingen is twee keer bidden." Hoe moeten wij dit allemaal dan zien?

Antwoord

Er was kortgeleden een moslim bij ons in de kerk. Hij heeft die zondag beide diensten bijgewoond. Zijn reactie? Wat een plechtige stilte, en wat een eerbied voor God! Dat had hem diep getroffen… Je opmerking over Luther onderschrijf ik van harte, maar dat gaat natuurlijk niet over muziekinstrumenten. Ik denk dat ze in de tempel ook geen lichteffecten gebruikten, of met versterkers de decibellen opvoerden….. Muziek is een goede gave van God, en ook onze emotionele kant mag worden aangesproken. Maar of emoties zo opgezweept moeten worden zoals ik op een filmpje zag, waag ik ernstig te betwijfelen.

Hartelijke groet,

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gospelsela
14 reacties
Jo24
18-12-2012 / 09:53
Ik heb ook weleens spontaan mijn psalmboekje de lucht in willen gooien. Toch maar niet gedaan.. ..maar God heeft mijn blijdschap wel gezien onder het zingen.
dkw
18-12-2012 / 10:14
Tja met de tempeldienst hadden ze waarschijnlijk ook geen microfoon waardoor de spreker goed verstaanbaar was, grapje uiteraard.
Het is een cultuur, reken er maar op dat als onze cultuur een toenmalige tempeldienst bijwoonde de meeste mensen vol afschuw zouden weglopen van de "goddeloze gedoe".
Trommels, citers, harpen, bazuinen, handgeklap, springen, het lijkt warempel wel een "halleluja" dienst!

Beetje cynisch natuurlijk, als het tot eer van de Allerhoogste is, is er niets mis mee, als het maar niet gaat om even uit je dak te gaan of voor de muzikanten of omdat het zo gezellig is, het gaat om Gods eer, dat moet in het oog gehouden worden!
Boaz
18-12-2012 / 13:21
Laten we er toch waken voor veroordeling van een uitingsvorm die de onze niet is... en daarmee de eigen vorm als de enige juiste zien.
Terecht stelt de vragensteller dat het er in de tempel waarschijnlijk ook anders aan toe ging dan bij ons.
adj106
18-12-2012 / 14:22
Als ik lees in Kronieken hoeveel trompetten er waren, 120!, dan waren er geen versterkers nodig denk ik om er voor te zorgen dat iedereen het kon horen.

Ik ben God enorm dankbaar dat Hij mensen als Kinga de kracht geeft om ondanks haar ziekte te stralen voor de koning en Hem de lof en de aanbidding te brengen die Hij toekomt.
Dat kan met hele noten, dat kan ook met geheven handen.
Het een sluit elkaar niet uit.
dkw
18-12-2012 / 15:42
@Tara,
Groot gelijk hoor, ik denk dat je dan ook niet meer naar de reformatorische kerk moet gaan, immers psalm 47 zegt om met de handen te klappen en psalm 150 om allerlei instrumenten te gebruiken, en dat gebeurd in Nederland niet, inderdaad moeten we heel voorzichtig zijn de bijbelse gegevens weg te halen en er zelf een invulling aan te geven door hele noten en met een orgel te gaan zingen.

Natuurlijk slaat het nergens op wat ik hierboven zeg, maar vasthouden aan iets waar geen argumentatie voor is en het bijbelse wegslaan vind ik ook nergens op slaan.

Wij mogen niet beoordelen of de intentie wel of niet tot eer van God is, dat mag de persoon die het uitvoert zelf verantwoorden.

Er is niets mis met drums, trommels, gitaren en dergelijk om bijvoorbeeld psalmen en gezangen en andere liederen te zingen, zeg je dat het wel verkeerd is, zeg je dat de bijbel het ook verkeerd heeft.
mieptruus
18-12-2012 / 17:40
Oei, 2 uitersten kanten. Reformatorische kant en Evangelisch?
De ene is het uit den boze om emotie ( alleen dan na een ernstige preek niet ) te tonen en bij den andere word door muziek emoties aangeslingerd.
Bij beide gaat het om het uitleven . Ik denk dat de vraag word, welke is echt? Die ingetogener of die uitbundige.
En dat is zaak van het hart mensen.
Roozemond
18-12-2012 / 18:07
Idd. in het oog blijven houden om wie het eigenlijk gaat, op wie de schijnwerpers eigenlijk staan.

En tja, je hebt altijd het persoonlijke vlak.
Tijd terug maakte ik een avond mee waarop verzocht werd niet te klappen na de gezongen stukken maar een gepaste stilte, nadenken over wat er gezongen werd, en dat gaf diepe indruk, plechtigheid en eerbied.

De tijd regeert,
jaag,
verzuimt stil te zijn
verlangend strek ik me uit
naar God
Die juist in stilte rustig klinkt
voor hen die willen horen
IceCream
18-12-2012 / 20:11
Ik vraag me af, kunnen we Romeinen 14 ook hier niet erbij pakken? De één eet alles om God te eren, de ander laat zijn eten staan om God te eren. Misschien heel plat gezegd, maar kan het niet zo zijn dat: de één naar een dergelijk concert gaat om God te eren, en dat de ander thuis blijft van zo'n concert om God te eren? Ik ga in die redenatie mee met Boaz en Tara.

Romeinen 14:
1 Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen.
2 De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden.
3 Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen.
4 Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen.
5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.
6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.
7 Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.
8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.
9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.
11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.
12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.
13 Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft.
14 Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein.
15 Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uw spijze, voor welken Christus gestorven is.
16 Dat dan uw goed niet gelasterd worde.
17 Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.
18 Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk, en aangenaam den mensen.
19 Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.
20 Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein; maar het is kwaad den mens, die met aanstoot eet.
21 Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.
22 Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.
lydian
19-12-2012 / 10:45
Beste mensen,

Waarom vragenstellen aan mensen of dingen wel of niet mogen. Vraag het aan God hij wijst je zijn weg door zijn eigen woord. Vraag aan God of je er heen mag als hij je er in zijn woord op wijst dat je er heen kan ga er met vrijmoedigheid heen en geniet er van. Zegt hij dat het niet kan ga dan niet. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet.
henken
19-12-2012 / 20:40
Wij gaan al jaren naar Sela concerten, ik zou zeggen,vragensteller, ook van de vorige vraag, ga er heen en ervaar het zelf. Ook daar zijn plechtige stilte momenten! In het RD stuk stond ook dat de tegenstand tegen zulke concerten te maken heeft met de onkunde over aanbidding.

Om over opzwepen te praten, als er in de kerk het orgel flink gas geeft met een mooie makkelijk zingbare psalm, dan zingen de meeste mensen toch ook harder. Prachtig hoor, dat doe ik ook!

Hoe ging het met Mirjam, toen het volk Israël uit de rode zee kwam. Heerlijk lijkt me dat!
Ik geloof dat als je met je hart zingt, dat het ter eer van God is. Hoe je het ook doet stil zittend of wat meer uitbundig!
possien
20-12-2012 / 09:37
Het aanhalen van Luther blijkt een gouden zet in deze vraag. Maar als je dat eens beter bekijkt: Zingen is 2x bidden.. Wat doe je met bidden? Spreken met God, actie-reactie, afstemmen op de hartsrelatie tussen God en jou.. Met zingen voeg je daar nog toon aan toe, emoties en lichamelijke inspanning. "Met heel mijn lichaam, ziel en geest, aanbid ik U." Als je dus zingt, zou je ruimte moeten bieden aan tonen, emoties en lichamelijke beweging. Sela doet daar een poging toe, zij het wat uitbundiger dan de meeste refo's gewend zijn. Maar heeft u wel eens gezien hoe enthousiast een organist zijn psalmen kan spelen? Hoe deze uit zijn dak gaat? En die man rechts achterin die stiekem met zijn rechterbeen op de maat mee beweegt? En emotie, het is een feit dat die beter opgewekt worden als u in een prettige setting bent. Wat sfeerlichten kunnen daar zeker bij helpen. Jezus besprak belangrijke zaken bij het 'avond'-maal. Het was een prima setting.

Oprecht mag je twijfelen aan intenties, daarvoor kun je echter niet puur naar een Youtube-filmpje gaan kijken. Als dit soort zingen niet geoorloofd is, verliezen we de helft aan gebed. Zonde toch?
Race406
20-12-2012 / 22:17
@Tara: ik wil jouw post even iets anders weergeven om je wat te laten relativeren..:
We kunnen veel zaken, waarin we onze eigen weg willen (blijven) gaan, goedpraten met: als het maar om Gods eer gaat...

Of dat nu kerkdiensten met orgel en psalmen op hele noten 'die tot Gods eer zouden kunnen zijn'
Of alle opgelegde wettische soberheid, waarbij het allemaal 'om Gods eer' zou kunnen draaien.
Of de nieuwste (grootste?) hoedenmode, die we zouden willen dragen, omdat we voor de rest van de kerk geen bespotting mogen zijn.

Ik weet het: ik chargeer heeeel overdreven, maar ik hoop dat je
Race406
20-12-2012 / 22:17
Moest zijn: Maar ik hoop dat je de bedoeling snapt!
MUS
22-12-2012 / 12:23
Laat een subjectieve reactie van een moslim niet leidend zijn voor je visie op lofprijzing, dankzegging en aanbidding! Sola scriptura...

Terug in de tijd

Kunt u mij uitleggen wat met Spreuken 3:6 bedoeld wordt? Dat is toch een belofte?
geen reacties
18-12-2005
Tijdens een catechisatieavond die in het teken stond van christenvervolging zei onze voorganger dat het belangrijk en go...
23 reacties
18-12-2015
“Ik zet mijn treden in Uw spoor...” Wij kunnen nooit de weg gaan die Hij is gegaan. We kunnen het proberen, maar of dat ...
1 reactie
19-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering