Soort telepatische werking

Ds. G.A. van den Brink / 2 reacties

08-09-2012, 12:46

Vraag

Aan dominee G. A. van den Brink. N.a.v. uw twee antwoorden wil ik graag een vraag stellen. Er zijn veel opmerkelijke verhalen over wat beschouwd wordt als de leiding Gods. Bijvoorbeeld: een vrouw ervaart dat een dominee die de volgende dag komt preken "in de banden" is en gaat op de knieen. Worstelt hier uren mee. Ervaart vervolgens dat de dominee "uit de banden" is en weet ook de tekst en de punten waar de predikant over gaat preken. De volgende dag vraagt ze de dominee er naar en terwijl de tranen over de wangen biggelen, beaamt hij dat hetgeen ze ervaren heeft overeenstemt met wat hij ervaarde en haalt een preekschets uit de borstzak waarop tekst en punten staan die de vrouw zojuist noemde. Dit soort verhalen zijn er legio. Het bijzondere is dat de ander dingen weet die ze niet kon weten op natuurlijke wijze. Hoe moet ik dit nu zien? Zou de Heere toch nog op deze wijze werken? Of is er ook een andere verklaring in de zin van een soort telepatische werking als twee mensen nauw met elkaar verbonden zijn?

Antwoord

Beste vragensteller,

De christelijke overtuiging is dat God ons leven leidt. Daaruit komen twee vervolgvragen voort. De eerste betreft de vraag hoe ik (gegeven dat God mijn leven leidt) mijn keuzes moet maken. Kan ik en moet ik vooraf weten wat God van mij vraagt in deze concrete situatie? Openbaart Hij Zijn specifieke wil zodanig aan mij dat ik vervolgens daaraan gehoorzaam moet zijn? De tweede vraag is: kan ik, terugziende op mijn leven, ontdekken dat God op een bepaalde, heel persoonlijke wijze mijn leven heeft geleid?

Twee voorbeelden van beide zaken, om het verschil duidelijk te maken. David trouwde met Bathseba. Was dat, omdat God hem had geopenbaard dat hij specifiek met deze vrouw moest trouwen? Integendeel! Hun huwelijk was gebouwd op overspel en doodslag. Toch kon David, later terugziende op zijn leven, wel degelijk zien dat God zijn leven op wonderlijke wijze had geleid. Immers, Salomo de troonopvolger was een zoon die uit dit huwelijk met Bathseba is geboren. Iets dergelijks zien we in de geschiedenis van Jozef. Hij zei tegen zijn broers: gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht (Gen. 50:20). Het kwaad van de broers bleef dus kwaad. Dat God (in Zijn aanvankelijk verborgen wil) hun afgunst gebruikte in Zijn eigen heilsplan, pleitte hen niet vrij.

Kortom, zoals ik ook in de eerdere antwoorden zei: niet de verborgen wil van God, maar de geopenbaarde moet het richtsnoer zijn voor ons handelen en voor onze beslissingen (eerste vraag). Maar tegelijk geldt: als we terugkijken op ons leven, kunnen we soms verwonderd zijn over de wijze waarop God alle dingen deed medewerken ten goede (tweede vraag).

Nu naar jouw voorbeeld: wat een apart verhaal. Ik vind het te schimmig om het zomaar te geloven. Welke dominee was dat, welke vrouw, welke preek? Zijn er meer gegevens bekend? Ten tweede zou ik er graag bij horen waarover de preek dan ging en wat de uitwerking van die preek was. Dat lijkt me uiteindelijk toch de hoofdzaak. Verhalen die alleen onze verbazing en verbijstering oproepen maar niet spreken over de zegenrijke doorwerking van het Woord, moeten we maar zeer kritisch bekijken. Een verhaal als dit bewerkt hoogstens een wondergeloof, geen zaligmakend geloof. Dan reageren we als de mensen op de Karmel. Ze riepen wel "De Heere is God" (1 Kon. 18:39) maar staken geen hand uit toen Izebel Elia wilde doden (1 Kon. 19:2).

Maar kan het dan niet echt zo gebeuren? Zeker wel. En wat dan nog? Er zijn vergelijkbare verhalen in de joodse, islamitische, boeddhistische godsdiensten; en in de roomse, Russisch-orthodoxe en in de evangelische traditie. Je kunt er dus het gelijk van de betreffende dominee niet mee bewijzen. We moeten de waarheid verdedigen met de waarheid zelf en met de waarheid alleen. Dus als misschien het verhaal wordt doorverteld met de suggestie dat deze dominee blijkbaar de zuivere waarheid brengt, zou ik protesteren. We moeten preken niet toetsen aan bijzondere verhalen, maar aan het Woord van God. Het zuivere kenmerk van een ware profeet is, dat hij bedienaar (uitdeler) is van de verzoening (2 Kor. 5:11-21). Die toetssteen is openbaar. Zie ook de kanttekeningen bij 1 Joh. 4:1.

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gods wilpredikant
2 reacties
Jane22
09-09-2012 / 20:41
Goedenavond,
Ik wil even reageren op deze vraag, omdat ik zelf het bovenstaande verhaal gehoord heb kortgeleden,
het betreft ds. M. Heikoop en de vrouw die werkzaamheden had met de banden waar deze dominee
inzat is Liesje van Rooijen, vrouw van ouderling Bart Roest van de Ger. Gem. te Scherpenzeel en als ik het
goed begrepen heb, staat dit in de levensbeschrijving van genoemde dominee.
AHHK76
10-09-2012 / 17:48
Tijdens een vakantie in het buitenland, ben ik tot geloof gekomen ben. Dat heb ik toen niet aan de dominee verteld, die toen preekte. Ik wist toen nog niet precies hoe en wat er gebeurd was en hoe ik dat (in een andere taal) onder woorden moest brengen. Daarom zou ik willen zeggen, dat het kan zijn, als een dominee voor iemand speciaal preekt, dat hij dat niet altijd zelf ook weet/hoort. Dus eerlijk gezegd vind ik dat geen argument of iets wel of niet van God is.
Wel ben ik het nog steeds met de vraagbeantwoorder eens, dat het niet Gods gewone weg, is als er zulke aparte dingen gebeuren. Tegelijk denk ik dat God wel hele speciale dingen kan laten gebeuren....! Als ik dus een bijzonder verhaal hoor, wil ik het oordeel graag aan God over laten, wat er van klopt en waarvoor het bedoeld is.

Terug in de tijd

Beste drs. Els J. Van Dijk, Hartelijk dank voor uw reactie over extreme huilbuien in augustus. Uw reactie heeft me zeker...
2 reacties
08-09-2009
Aan Ds. Molenaar (uit Lunteren). Ik ben een jongeman van tegen de 30 en worstel heel erg met zonden. Ik ben erg scherp e...
1 reactie
09-09-2015
Aan een beantwoorder van de Ger. Gem. Mag je de conclusie trekken dat je niet in de juiste (dus valse) kerk verkeert (NG...
3 reacties
08-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering