God Of The Moon And Stars

G. Slurink / 16 reacties

05-09-2012, 15:30

Vraag

Al een tijdje heb ik mijn twijfels bij een bepaald nummer van Kees Kraaijenoord. Zelf kerken mijn man en ik in de Christelijk Gereformeerde Kerk (missionaire gemeente in een grote stad, uiterste puntje van de linkerflank). We hebben een achtergrond in de pinkster/evangelische wereld die we, vanwege de vele dwaalleren die er helaas te vaak de ruimte krijgen, al een aantal jaar geleden zijn 'ontvlucht'. Op het gebied van Psalmen en Gezangen hebben we echter nooit helemaal kunnen aarden in de gereformeerde gezindte, ondanks dat we overigens diep respect hebben voor degenen die hieraan sterk hechten. We zijn dan ook erg dankbaar dat er in onze gemeente ruimte is voor liederen die dichter bij onze beleving van het geloof staan, zodat we onze dankbaarheid aan, liefde en enthousiasme voor God kunnen uiten middels het zingen. Dit betekent echter niet dat we nooit vragen hebben bij bepaalde liederen die in de gemiddelde gereformeerde kerk waarschijnlijk zouden worden afgewezen. In het bijzonder heb ik mijn twijfels over een lied van Kees Kraaijenoord (hoewel ik het vermoeden heb dat de man zelf de beste bedoelingen heeft). Dit is de tekst: "God Of The Moon And Stars God of the moon and stars God of the gay- and singles bars God of the fragile hearts we are, I come to you God of our history, god of the future that will be What will you make of me, I come to you God of the meek and mild, God of the reckless and the wild God of the unreconciled, I come to you God of our life and death God of our secrets unconfessed God of our every breath, I come to you God of the rich and poor God of the princess and the whore God of the ever open door, I come to you God of the unborn child God of the pure and undefiled God of the pimp and paedophile, I come to you God of the war and peace God of the junkie and the priest God of the greatest and the least, I come to you God of the refugee God of the prisoner and the free God of our doubt and certainty, I come to you God of our joy and grieve God of the lawyer and the thief God of our faith and unbelief, I come to you God of the wounds we bear God of the deepest dreams we share God of our unspoken prayer, I come to you God of a world that's lost God of the lonely cross God who has come to us, I come to you." In dit lied wordt God, de God van homobars, junkies, pooiers, pedofielen etc. genoemd. Natuurlijk kan ik me hierbij voorstellen dat de bedoeling van het lied is: duidelijk maken dat God, door Christus, open staat voor elke zondaar. Of dat God uiteindelijk Heerser is over alles wat leeft/de hele schepping. Maar bij mijn weten wordt God, in de Bijbel, nooit en te nimmer de God van zondaren genoemd. Want dan zou je ook kunnen zeggen dat Hij zowel de God van Israel is, als de God van de Filistijnen/Moabieten/Egyptenaren. Wat is uw mening hierover en hoe kunnen we hier in de kerk het beste mee omgaan? Alvast hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de vraag.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Dank u voor uw vraag. Goed dat u hier over nadenkt en hier bewust mee omgaat.

Allereerst wil ik even opmerken voor de lezers dat ik het niet wil hebben over Kees Kraayenoord zelf. Ik geloof best dat Kees het goed bedoelt. Maar het gaat niet om goede bedoelingen. Het gaat er om dat we in Gods Woord blijven (Joh 8:31). Wat Kees zelf betreft wil ik me houden aan 1 Kor 4:5. Ondertussen wil ik alles toetsen aan de Bijbel en me daar aan houden.

Ik vermoed dat als je het Kees zou vragen dat hij zou zeggen dat het er in het lied om gaat dat ieder mens welkom is bij God en dat Hij niemand uitsluit. Dat God een liefhebbende Vader is die voor allen zorgen wil. En in zekere zin klopt dat. De laatste zin van het lied bevat twee mooie elementen: een wereld die verloren is en God die naar ons toegekomen is. Dat klopt helemaal. God is in Christus naar ons toegekomen om ons te redden. God had ons lief toen wij nog vijanden waren (1 Joh. 4:10).

Toch kan ik over het lied niet enthousiast zijn. Dit soort liederen spreken vooral over Gods liefde, maar helaas wordt Gods liefde in onze tijd vaak sterk gesentimentaliseerd waarbij alle oncomfortabele elementen worden weggelaten. In het bijzonder ook in de kringen waarin Kees zich veel beweegt zijn het juiste deze elementen die ondergesneeuwd lijken te zijn en is het evangelie veelal gereduceerd tot "God is liefde." Daarmee is het evangelie van haar inhoud ontdaan. De blijde boodschap is niet dat God liefde is; de blijde boodschap is dat Christus heeft overwonnen, dat de zonde betaald is, dat er redding en verlossing is voor ons. Door Gods liefde los te maken van het geheel, ontstaat er een verdraaid, humanistisch, sentimenteel en vooral onbijbels beeld van God. Misschien zal een bijbels christen het nog juist kunnen plaatsen, iemand die de Bijbel niet goed kent en wiens beeld van liefde is gevormd door de moderne cultuur zal een totaal verkeerd beeld van God krijgen. Zo iemand zal ook niet begrijpen hoe een God van liefde de ellende in deze wereld kan toestaan. Ik wil graag verwijzen naar een boekje van Don Carson "De lastige leer van de liefde van God". Hij zet daarin goed uiteen wat de Bijbel zegt over Gods liefde en wat er gebeurt als we dit vervangen door een humanistisch beeld van liefde, als Gods liefde wordt losgemaakt van Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid en Gods toorn en hoe uiteindelijk hierdoor ook het offer van Christus zijn betekenis verliest.

Ik mis een aantal belangrijke dingen in het lied, die Kees denk ik op zich niet zou ontkennen, maar die mijns inziens cruciaal zijn en zonder dit worden het lege en potentieel misleidende woorden.

Allereerst mis ik de verzoening. God is de schepper van alles en in die zin is God inderdaad de God van alle mensen. Hij houdt alles in stand en in Zijn lankmoedigheid verdraagt Hij de zondige mens. Maar er is een scheiding tussen de mens en God. De mens leeft in vijandschap met God en is verstoten van God. Verzoening is er alleen door Jezus Christus. Dit mag niet lichtvaardig worden genomen. Gods liefde openbaart zich er in dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben (Joh 3:16). "Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen" (Jes 53:5). "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Kor. 5:21). "Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is" (Rom. 3: 25-26). "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen" (1 Petr. 2:24). Dit is de centrale boodschap in de Bijbel. Je kan niet praten over Gods liefde zonder dit centraal te stellen, want dit is de liefde van God ten top. Jezus is de Immanuel - God met ons. Jezus = God redt. Je kan het niet hebben over Gods liefde zonder het te hebben over Jezus als Verzoener.
 
Het is daarom verkeerd te zeggen dat God een God is van homo en single bars, van de roekelozen en de wilden, van de onverzoenden, van onze niet-beleden geheimen, van de prinses en de hoer, van de pooier en de pedofiel, van de twijfelaar, van oorlog, van de junkie en de priester, van de advocaat en de dief. Zeker, God heeft hen geschapen en zorgt ook voor hen en wil dat allen tot geloof komen. Maar buiten Christus zijn ze kinderen des toorns net zoals u en ik waren (Ef. 2:3).

Ik mis ook de oproep tot bekering. God is niet de God van zondaren, God is de God van bekeerde zondaren. God is niet de God van ongelovigen, maar van gelovigen. En geloof gaat gepaard met bekering. Je kan niet geloof hebben zonder bekering of bekering zonder geloof. In één van mijn favoriete bijbelgedeelten, Openbaringen 21, staat : "En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn (vs. 3). Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn (vs. 7). Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt (vs. 8)." God is niet de God van de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en leugenaars. God is de God voor de gelovigen die Hem vrezen (Openb. 19:5), die zich ongeacht hun afkomst en verleden, hoe netjes en braaf of hoe verdorven en slecht dat ook is, zich hebben bekeerd van hun zondigde leven en Gods genade zoeken in Jezus Christus.

God is de God van hen die hun verlorenheid, zondig en vijandschappelijk hart tegenover God erkennen, belijden en zich hiervan bekeren. Van bekeerde roekelozen en wilden die niet langer roekeloos en wild zijn. Van onverzoenden die zich hebben laten verzoenen met God en hun medemens, van de mensen met geheimen die hun geheimen niet langer geheim houden voor God, van de prinses en de hoer, de pooier en de pedofiel die zich van hun kwade werken hebben bekeerd, van de twijfelaar die niet langer twijfelt maar in Christus gelooft, van de oorlogszuchtige die vredestichter is geworden, van de junkie, de priester, de advocaat en de dief die zich hebben bekeerd van hun zonde en ongeloof. Van de gereformeerde of de evangelische, de brave burger, de goede kerkganger, die zich bekeert van een leven vol zonde, die hun oude leven hebben gekruisigd en hun geloof en hoop op Jezus Christus vestigen. Van de onrechtvaardige die niet zichzelf probeert te rechtvaardigen maar verlangt te worden overkleed met de gerechtigheid van Christus.

Ik persoonlijk zou het lied dan ook niet mee kunnen zingen. Als het zou worden gezongen in onze gemeente zou ik het aan de orde stellen en vragen waarom het wordt gezongen. Ik zou het aankaarten bij de ouderlingen en/of andere leden van de gemeente: klopt dit wat we zingen wel met de Bijbel? Daarbij zou ik ook kijken naar de andere liederen die worden gezongen en de prediking en de leer binnen de gemeente op zich. Is dit lied een vreemde eend in de bijt of is dit kenmerkend voor wat er verder wordt geleerd of ontbreekt in de leer? In de gemeente dient iedereen elkaar een hand en voet te zijn, ook in de zuiverheid van de leer. Als uw gemeente een bijbelse gemeente is zullen de oudsten uw bezwaar serieus nemen en er serieus en bijbels op in gaan. Ik begrijp dat zuiverheid belangrijk voor u is, als u zegt dat u een achtergrond waar dwaalleren te vaak de ruimte krijgen bent ontvlucht. Mogelijk vond u geen weerklank op uw bezwaren en bent u op zoek gegaan naar een plek waar u de zuivere melk van het Woord (1 Petr. 2:2) ontvangt. Een keuze waar ik volledig achter sta. Ik zou zeggen: ga verder in dat spoor. Verlang naar zuiverheid. Laat u niet met een kluitje in het riet sturen. Wees niet bang voor een confrontatie in alle zachtmoedigheid. Bid voor een goede gelegenheid en een open oor en praat er over in uw gemeente.

Tot slot wil nog even kort ingaan op wat u zegt over de psalmen en gezangen. Het verwondert mij een beetje dat u zegt dat u liederen kent die dichter bij uw beleving van het geloof staan dan de psalmen en gezangen. Begrijp me goed, er zijn veel liederen naast de psalmen om die ik mooi vind en die bijbels zijn. Ikzelf hou bijvoorbeeld erg van de liederen van Paul Gerhardt die getuigen van een, van het leven doortrokken geloofsleven. Maar mijn vraag aan u zou zijn wat u dan minder bevalt aan de psalmen en gezangen. Is het de melodie, de manier van zingen of de inhoud? Of zijn het de (oude) woorden die ongemakkelijk klinken in uw oren? Ik kan me haast niet voorstellen dat het om de inhoud zou gaan. Ik moest denken aan Psalm 121: "Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HEERE, die alles heeft geschapen." Ik weet niet hoe u dit ervaart is, maar dit is een enorm geweldige inhoud, heel concreet: mijn Heere, de Schepper van alles, komt mij te hulp, altijd en overal. Een simpele tekst, maar als je het op je laat inwerken is het een tekst waarmee je kunt leven en sterven. Hier zit alles in wat een gelovig mens nodig heeft. Iemand die dit gelooft en zich daar aan houdt leidt een zorgeloos leven, wat voor stormen er dan ook over je leven heengaan. Het is slechts ons kleingeloof dat ons hier telkens weer van af wil brengen.

Mogelijk heeft u moeite met de de oude berijming. Ik kan begrijpen dat die soms vragen oproept. Sommige zijn wat gekunsteld en sommige wijken ook inhoudelijk af van de onberijmde versie. Ik vind dat ook erg jammer. Ik had liever gehad dat de berijmers zich aan de letterlijke tekst van de onberijmde psalmen hadden gehouden. Maar tegelijkertijd ken ik weinig liederen die zo diep gaan in de geloofsrelatie met God als de psalmen. Ik zeg dit alleen om u op te roepen ook daar u te richten op de inhoud.

Lofliederen zijn goed. Zing de Heere een nieuw lied. Dat kan ook een zelfgemaakt lied zijn. Maar pas op dat het niet gaat om een emotie die voornamelijk wordt opgewekt door de muziek en uitvoering. Veel moderne liederen en uitvoeringen willen vooral emotie opwekken. Nu is emotie goed, maar het moet komen als reactie op de inhoud. Toen ik psalm 121 overdacht kreeg ik een brok in mijn keel. Maar dat komt voort uit de inhoud, de betekenis van de woorden, die helder, concreet en troostrijk is. Niet uit een emotie die voornamelijk is opgewekt door de muziek. Kijk naar liederen die rijk zijn aan inhoud, die concreet en bijbels zijn, of het nu een psalm, een gezang of een ander lied is. Ikzelf wil dicht bij de Bijbel blijven. Daar heb ik vaste grond onder mijn voeten. Er zijn liederen die misschien voor de helft bijbels zijn, maar verder onvolledig zijn of halve waarheden bevatten. Ik ga liever voor de zuivere en onvervalste melk. Daar heb ik een vaste bodem. Als ik op het bijbelse spoor blijf heb ik duidelijkheid en kan ik groeien in kennis van God naar Hem toe (Ef. 4: 11-15).

Ik hoop dat ik u met dit antwoord help.

Met hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospelsongtekst
16 reacties
possien
07-09-2012 / 09:14
Mijn eerdere reactie was verwijderd, maar ik vroeg me gewoon even af of je niet op alle slakken zout aan het leggen bent, als je op deze manier verkeerde dingen uit een liedje aan het zoeken bent.. Zoals zowel de vragensteller als de beantwoorder betogen, twijfelt niemand aan de intentie van het liedje. Waarom dan toch het liedje afkraken? Zijn er soms bepaalde woorden die we nooit in een liedje mogen gebruiken of zijn er soms woorden die we altijd in een liedje moeten gebruiken? Staat dat dan altijd los van de context? Kan iemand met verkeerde bedoelingen, door gebruik te maken van de juiste woorden, toch een goed liedje schrijven?

Als je een dergelijk advies geeft, zou ik in eerste instantie hard zijn en dan ook de intentie of vermogens van de auteur betwijfelen, want dan heeft hij de woorden, zoals jullie ze interpreteren, bewust of onbewust in een verkeerde volgorde of zinsopbouw ingebracht. Maar als je zijn bedoeling hebt leren herkennen, kan je die woorden toch ook gewoon in die context blijven zien?

Anders moet je dingen wel wat consequenter gaan indelen en zou je bij het missen van bepaalde woorden in bijvoorbeeld een Psalm, ook de auteur moeten gaan betwijfelen en dus het Woord van God.
Sabine
07-09-2012 / 09:43
Eens met possien.
Bovendien zie ik in het lied zelf ook een soort boodschap die wijst dat God vaak voor andere mensen gekomen is dan wij wel eens denken. Jezus gaf om de hoer die eigenlijk gestenigd moest worden. Hij vertelde de vrouw bij de waterput dat zij dorstte naar Hem. Natuurlijk zei Hij toen ook: Ga heen en zondig niet meer. Maar wij christenen kijken vaak zo neer op dat soort mensen, en Kees Kraayenoord laat in dit lied wel zien dat we dat niet zouden moeten doen omdat God dat ook niet doet. Ik had zelf wel eens moeite met de zin: God of the pedopfile... Maar toch; zou Jezus niet misschien in zijn huis zijn gaan eten?
Veel liederen zijn niet evenwichtig. Ook de psalmen niet. De combinatie van liederen, met een preek erbij, dat geeft evenwicht.
(en misschien wil God ons soms wel eens even uit ons evenwicht laten raken?)
Omega
07-09-2012 / 10:08
God is volmaakte liefde, maar ook volmaakt rechtvaardig. Die twee zaken kun je niet uit elkaar halen, ook niet in een lied. De eenzijdige God waar Kees over zingt bestaat namelijk helemaal niet. God is liefde voor mensen die om vergeving vragen en Hem aanbidden door het geloof in Jezus Christus. Voor alle anderen is Hij een verterend vuur (Hebr. 12:29). Kees laat wel vaker bewust dit aspect in zijn toespraken buiten beschouwing en zo creëer je het beeld van een God die alles wel prima vindt en als het er op aan komt, wel met Zijn hand over Zijn hart strijkt. Zo ook het verhaal van Kees over de verloren zoon. Het berouw van de zoon komt niet eens aan bod. Zo'n God bestaat niet, althans niet in de Bijbel.

Ik probeer met de beste bedoelingen sneller te rijden dan wettelijk is toegestaan. Dan ben ik namelijk sneller thuis en heb ik meer tijd voor mijn gezin. De overheid denkt over mijn intentie toch iets anders ;-)
possien
07-09-2012 / 10:19
@ Omega: Nu doe je dus precies wat ik in mijn tweede alinea voorstelde, je speelt het op de persoon en stelt dat zijn intenties sowieso niet kloppen. Zowel vragensteller als de beantwoorder hebben dit bewust niet gedaan en waarderen juist de intenties, dus je bent met je eigen topic bezig. De tip om consequent te zijn is daarom ook voor jou, zoals uit mijn derde alinea bleek.

Als je sneller thuis wilt zijn, moet je gewoon eerder vertrekken..
adriano313
07-09-2012 / 11:48
God is liefde voor mensen die om vergeving vragen en Hem aanbidden door het geloof in Jezus Christus.

@Omega, het klinkt vroom maar het bovenstaande is in strijd met de Bijbel.
God zegt helemaal niet: - als jij gelooft, - heb ik je alleen lief -.
Er staat geschreven "alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft en niet verloren gaat"

Beste vragensteller, dat is ook de kern waar het in uw kwestie en vraag om draait
God heeft de wereld lief en Hij maakt elk mens met een bestemming in Zijn Zoon Jezus Christus
Al voordat de wereld bestond heeft Hij dit plan gemaakt en kende Hij jou en al die andere mensen. Lees dit maar eens biddend door in psalm 139 en efeze 1 en nodig Jezus hier maar is in uit.

Het punt is dat mensen zelf vroom denken dat zij die naar de kerk gaan en in Jezus geloven alleen recht hebben! maar dat is zo hoogmoedig als het maar zijn kan!

De bijbel leert dat God rechtvaardig is, daarom is Hij nog steeds de schepper van elk mens waar Hij een plan mee heeft en die Hij lief heeft! Deze liefde is de Goddelijke agape liefde.
God verklaren dat Hij expres homo's , boeddhisten, zieken, pedofielen, heidenen en ga zo maar door maakt is een eigen bedachte leer. Al deze mensen hebben te maken gekregen met de ellende van deze wereld! De Bijbel leert dat de machten achter deze wereld de oorzaak zijn achter alle ellende en verdriet!

Daarom is het in deze tijd juist zo oppassen geblazen want door op een humanistische manier te denken wordt al deze ellende in een hoek gezet van acceptatie! of God is een god van romantische, sexuele of natuurlijke liefde, die je als een hippie te pas en te onpas kan toepassen. En in het ergste geval is god opeens een fabel en lossen we het zelf op omdat sommige het zo goed denken te weten en dansen ze in hun onderbroek op een rondvaartboot
Dat is de atmosfeer waar half Nederland zowat in gelooft en als Kees van der Staaij zegt dat elk kind er 1 is, staat 3 kwart van Nederland op zijn achterpoten! (goed zo kees!)

Maar elk kind is er 1, of je moslim, pedofiel, Christen, homo, timboektoenees, gehandicapte, mormoon of evangelist bent....er staat geschreven HIJ HEEFT de WERELD LIEF

Dat wil niet zeggen dat God er verenigbaar mee is, totaal niet, want Hij HAAT de zonden. Het zijn juist de mensen die suggereren dat liedjes over God niet verenigbaar zijn met een z.g.n vroom moreel. Wees dan zelf nuchter en waakzaam want als uw kind in de wereld afdwaalt, dan blijft het nog steeds uw kind! Daarom is de vader ook zo bewogen over Zijn verloren kind dat terug keert. Hij houdt ze in het oog en ziet ze al van verre aankomen...

Volgens mij zingt Kees kraaienoord over als deze verlorenen en is het wat confronterend om al deze ellende voorbij te zien komen maar is het prachtig om desondanks te weten dat onze God de maker is van een ieder en Heeft Hij ze lief. Als u het er desondanks toch niet in kunt vinden dan zou ik gewoon een ander nummer opzetten Mag ik u een nummer aanbevelen?

a href="http://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY"> - Opwekking 717 - Stil, mijn ziel, wees stil</a> (klik)

a href="http://www.youtube.com/watch?v=zlA5IDnpGhc">- Our God is Greater - Chris Tomlin</a> (klik)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=X_2qG22SPwU&feature=related">- Jesus Culture - Your Love Never Fails</a> (klik)

Er over door praten mag altijd, laat anders een mailtje achter bij de redactie of op het forum
adriano313
07-09-2012 / 11:57
Volgens mij ging er wat fout en misten we wat tekst bij deze nog een keer de linkjes

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY"> - Opwekking 717 - Stil, mijn ziel, wees stil</a> (klik)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zlA5IDnpGhc"> - Our God is Greater - Chris Tomlin</a> (klik)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=X_2qG22SPwU&feature=related"> -Jesus Culture- Your Love Never Fails </a> (klik)
Omega
07-09-2012 / 13:15
De liefde van God ligt in het feit dat Hij ons de eeuwige heerlijkheid aanbiedt. Dat is niet onvoorwaardelijk! Je zegt het zelf @Adriano313: ...opdat een ieder die in Hem gelooft! Gods liefde gaat via Jezus. En inderdaad, er is geen zonde te groot of te diep, of deze kan vergeven worden. Geloof in God zonder bekering is daarom een hopeloze zaak. En daarom is het lied van Kees op z'n minst suggestief. Hij laat de indruk achter dat het wel goed met je komt als je naar God gaat, ondanks dat je een pedo bent. Bovendien is God, niet de God van oorlog zoals het lied suggereert.

@possien Ik heb mijn reactie een paar keer doorgelezen, maar ik zeg nergens dat de intenties van Kees "sowieso niet kloppen." Wat ik wel proef bij Kees is een eenzijdige voorstelling van wie God is. Niet alleen in zijn liederen, maar ook in zijn preken. Dat hoeft niets met zijn intenties te maken te hebben, maar kan ook het gevolg zijn van een beperkte Bijbelkennis.

Precies @possien, Kees moet eerder vertrekken. Je hebt het helemaal begrepen. Het gaat niet om je goede bedoelingen, maar om de waarheid.
adriano313
07-09-2012 / 14:58
@ beste omega, volgens mij geloof je nu in je eigen verhaal, er is niemand die zegt dat je zomaar omdat God liefde is naar de hemel kunt gaan, dat maak jij zelf er van. Ik had ook totaal niet de indruk dat het liedje gaat over dat het wel zo wel goed komt. Maar volgens mij gaat het niet om jou of mijn indruk maar om de boodschap aan die mensen die zich wel aangesproken voelen dat God ook hun God is i.p.v dat ze zich aan de kant geschoven voelen.

Ik zeg dat je de bijbel gewoon moet laten spreken wat er geschreven staat en dat is dat God liefde is (dat is de agapeliefde en agape betekent in deze, onvoorwaardelijk zodat je er geen liefde voor in return hoeft te geven) en dat Hij deze liefde openbaart door Jezus Christus, opdat wij zouden leven door Hem.
Openbaart heeft dus betrekking op een relatie die Hij met zijn schepsel aan wilt gaan maar dat kan alleen maar door Jezus Christus.
Nogmaals de liefde van God is er omdat Hij liefde is, en om zichzelf te openbaren heeft Hij zijn Zoon gezonden. Ook al staat er een torenhogen zondenmuur in de weg, dan blijft God God. De bedenker van jou, van mij, de man achter de pedofiel, de vrouw onder de hoofddoek, de man achter de sjaman... van alle zondige mensen. Echter Hij kan nooit met ons door de zondeval verenigbaar worden...dat gaat alleen door het volbrachte werk van Zijn eigen zoon Jezus Christus. Dus God kijkt niet naar jou of mij, maar naar Christus en heeft zo de wereld lief!

Hierin is de liefde van God:
niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. (1joh4:10)
De liefde van God ligt dus in beginsel niet in het feit dat Hij ons de eeuwige heerlijkheid aanbiedt maar in de liefde die Hij vandaag door Zijn Zoon Jezus Christus aan jou en mij en anderen aanbiedt

Toen wij zondaren waren, bewees God echter zijn liefde jegens ons, doordat Christus voor ons gestorven is (Rom5:8)

Gelukkig is het door deze tekst geen hopeloze zaak, heeft dit niets met de bekering van de mens zelf te maken maar wel met het volbrachte werk zo'n 2012 jaar geleden.
Kortom het liedje van kees gaat dus niet over een oproep tot bekering of een eenzijdige voorstelling maar over dat God de God is van alle mensen....
Betekend dat dat je gered bent?
Nee, daarvoor moet je persoonlijk zelf bekeren en zelf het evangelie geloven (mark.1:15)
daf
07-09-2012 / 20:33
@Possien en Sabine
Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een eenzijdige Psalm die geen volledig recht doet aan Gods woord?

Kees moet zich overigens gewoon bij de Psalmen houden. ;-) Zijn uitvoering van nummer 68 is fantastisch.
Gerard
07-09-2012 / 22:14
Het gaat er niet om het liedje of de componist af te kraken maar om hoe we met Bijbelse waarheid omgaan.

Laat ik voorbeeld nemen van patat eten bij gebrek aan een beter voorbeeld. Iemand vraagt: mag ik patat eten of niet. Het antwoord dat komt is dan dat patat eten ongezond is en niet de voedingsstoffen bevat die je nodig hebt. Vervolgens komen er reacties, dat je mensen die patat eten niet mag oordelen, dat er niets mis is met patat, dat het ervan afhangt hoevaak je het eet en waarmee je het eet, dat het je niet op alle patat zout moet doen enz. En vervolgens wordt de aanbeveling om gezond te eten weggedrukt en genegeerd. Maar het gaat niet om de patat, het gaat om het gezonde eten.

Veel van de dingen die in het lied worden genoemd zijn de zondige kenmerken van mensen. Maar God is niet de God van de zonde. Zo'n boodschap noem ik patat en geen gezond voedsel. Je kan er best een positieve draai aan geven, maar de recht voor zijn raap betekenis is dat God de God van zondaren is en dat is niet Bijbels. Dat is hooguit een halve waarheid. Denk aan het volk Israël. Aan de ene kant is God de God van Israël en ontfermde Hij zich keer op keer. Aan de andere kant haatte Hij hun ongeloof en ongehoorzaamheid en velen kwamen om. Je moet beide kanten naast elkaar laten staan.

Gods liefde is in bepaalde aspecten inderdaad onvoorwaardelijk, maar in andere aspecten niet. Denk aan Ananías en Saffira (Hand 5) die dood neervielen. Denk aan Hebr 3:7-19. Denk aan Jezus zegt dat niet allen die Heere Heere zegt zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die doet wat de wil van de Vader is (Matt 7:21-23). En de wil van de vader is dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft (Joh 6: 40). Er zijn vele vele voorbeelden van Gods toorn in de Bijbel. Joh 3:36 "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem." Rom 11: 20-22 "Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden."

Dit betekent niet dat wij iets verdienen door ons geloof, geen christen zal zeggen dat er iets aanbevelenswaardig in hem of haar is, integendeel, dat is juist waarom een christen zich aan Christus vastklampt in geloof en het van Hem verwacht en daarmee in Zijn goedertierenheid blijft.

In het bijzonder in onze tijd, waar de mensen leren dat de enige dwaling die er is, de gedachte is dat er zoiets bestaat als een dwaling en de waar de grootste zonde is te denken dat je de waarheid in pacht hebt, is het meer dan ooit belangrijk een zuiver geluid te laten horen.
adriano313
07-09-2012 / 23:56
@gerard, even los van al je patatvoorbeelden :) volgens mij geeft de het liedje aan het eind een duidelijke bijbelse waarheid aan.

God of a world that's lost
God of the lonely cross
God who has come to us, I come to you

Bij mij gaat het er niet om of dat het liedje mooi is of niet of ben ik het met sommige zinnetjes niet eens, ik hoop dat het iemand in deze genoemde categorieën zal raken om ook te kunnen zegen " Ik kom tot U " Dat is niet meer en minder een harte wens

Veder is Jezus wel gekomen voor zondaars tot bekering (Luc. 5:32) en het mag duidelijk zijn hoe hij met deze mensen omgaat. Het mag ook duidelijk zijn wie langs de zijlijn Hem maar bleven bekritiseren voor Zijn omgang met al deze zondaars en niet met rechtvaardigen.
Persoonlijk vind ik dit het mooiste van het evangelie, of om het in jou metafoor uit te drukken Jezus is gekomen voor de ongezonde patateter....

Het mooie van patat is dat je er gewoon eentje kan en mag eten, echter Jezus geeft na zijn bezoek aan de zondaar de boodschap mee: " zondig niet meer ". De gevolgen van toch zondigen lijken mij boekdelen te spreken. Een rechtvaardig oordeel heeft dan niets te maken met de liefde van God maar met het oordeel, want anders zou hij zichzelf te kort en dat lijkt mij niet!

Dus het lijkt mij niet dat je Gods agepe liefde moet wegstrepen tegen zijn gerechtigheid en lijkt mij Gods toorn niet het beginpunt om God te leren kennen als iemand die jou als eerste heeft liefgehad. De toorn leer je denk ik alleen kennen als je zondig en weerspannig blijft doorgaan
schaapje
08-09-2012 / 10:43
Het ljikt me dat de onvoorwaardelijke liefde niet hetzelfde is als de 'voorwaardelijke' genade van God.
De zoon die zijn eigen weg ging, werd ondanks zijn levensstijl nog steeds geliefd door de Vader, pas toen de zoon terug ging naar het huis van de Vader en berouw had over zijn daden en leven, ontving hij genade.

De liefde van God is onvoorwaardelijk, genade niet.
Omega
08-09-2012 / 12:57
@Adriano Volgens mij verschilt onze visie niet zozeer op theologisch terrein, maar over de uitleg van dit lied. Daar komt nog bij dat de fans van Kees vooral christenen zijn en die zet je m.i. met zo'n lied op het verkeerde been. Of denk je inderdaad dat onze God ook een oorlogsgod is?
adriano313
08-09-2012 / 13:43
@Omega, ik ben blij met je reactie want dat is het denk ik ook de spijker op de kop. We hoeven met sommige liedjes of personen niet altijd op een zelfde golflengte te zitten maar het gaat er wel om hoe we met elkaar omgaan.
Persoonlijk ervaar ik altijd dat Christenen onderling nog genoeg van elkaar kunnen leren of aanzichzelf mogen werken maar dat heeft met het eigen proces te maken. En daar wil ik me graai bij aansluiten want hoe meer ik groei hoe minder stekels en minder brokstukken.

En zoals ik al zei tegen @gerard, ik ben het niet eens met alle regels in zijn lied of eerder gezegd ik snap het niet waarom hij b.v kiest een god van oorlog of een god van vrede...
Het lijkt me eerder dat Hij een God is van alle mensen waaronder van diegene die blindelings oorlog voeren etc. maar dat zullen we aan Kees zelf moeten vragen wat hij daar dan mee bedoelt

Anyhow, mooie dag , zip festifal, wereldhavendagen
be blessed
Sabine
09-09-2012 / 19:46
@daf
Nou dat lijkt me iets wat jezelf ook kunt uitzoeken. 1 voorbeeld: psalm 150.
Niets ten nadele van de psalmen. Ik hou van ze. Maar het argument van eenzijdigheid vind
ik voor dit lied niet opgaan.
katlheen
10-09-2012 / 12:36
Volgens mij probeert de zanger gewoon duidelijk te maken dat, hoe verrot deze wereld is, God altijd voor ons klaar staat. Dat God niet alleen de God is die in een bepaalde denominatie is te vinden. Ik ken het nummer ook, en ik vind het een prachtig ontroerend nummer.

Maar wellicht kunnen we het Kees gewoon zelf vragen?

Terug in de tijd

Ik ben gelovig opgevoed, ga twee keer naar de kerk. Mijn probleem is dat ik verder in de 'wereld' leef en dat ik me prim...
5 reacties
05-09-2011
Ik zit in de klas met een meisje die het wicca-geloof aanhangt. Zij noemt zichzelf een witch. Hoe moet ik daar als chris...
geen reacties
05-09-2005
Ik ben van de Gereformeerde Gemeenten en heb sinds kort mijn vriend leren kennen. Hij heeft me verteld dat hij samen met...
geen reacties
05-09-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering