Geestelijke Jeruzalem

Ds. W. Pieters / 4 reacties

05-07-2012, 16:25

Vraag

Aan dominee Pieters. Via, via kregen wij van iemand aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de dienst van zondag 17-6-2012 over Zacharia en daar hebben wij een vraag over. Wij lezen in vers 8 waar u over heeft gepreekt "En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid." Uw reactie is hierop: "Dat allen terug zullen keren en in Jeruzalem zullen wonen is niet gebeurd. Ze kunnen ook niet allen in Jeruzalem wonen, dan zou de stad wel erg uitgebreid moeten worden. Het gaat ook om het geestelijke Jeruzalem, symbool voor de ware gelovigen, zij wonen allen in Jeruzalem." Wij hebben dit met enige verbazing zitten te lezen, want wij dachten dat u ook wars bent van de vervangingsleer. We zien toch gebeuren dat het volk Israel terugkeert naar hun en ook Zijn Land, want Hij heeft gezegd dat Hij daar zal wonen toch? En dat de grenzen nog groter zullen worden in Israel kunnen we toch ook in de Bijbel lezen? Of ziet u dit inderdaad toch allemaal geestelijk? Dit vinden wij eigenlijk best wel moeilijk, want wat moeten wij dan in de Bijbel geestelijk en wat moeten wij dan letterlijk nemen?

Antwoord

Ik ben tegen een vervangingsleer waarin Israël wordt geëlimineerd, maar ik ben voor een vervangingsleer waarin voor heidenen plaats is als ingeënte takken in plaats van de afgehouwen takken – zoals we in Romeinen 11 lezen.

Wat we van de profetieën in het Oude Testament geestelijk moeten zien en wat niet, is niet zo eenvoudig, maar ik ben vast van mening dat alle beloften –zo velen als er zijn– alleen in CHRISTUS ja en amen zijn, en niet buiten Hem om. Dat betekent onder andere dat het licht van het Nieuwe Testament ons de weg wijst, waar heel wat gedeelten van het Oude Testament een geestelijke duiding krijgen. Neem maar de uitleg van Amos 9 vers 11 door Handelingen 15 – waar het over de gelovige heiden gaat, terwijl ik ze in Amos 9 niet zou hebben vermoed.

Over het algemeen hebben onze statenvertalers de juiste richting aangegeven in hun kanttekeningen op de oudtestamentische profetieën, behalve dat ze te snel of te ongenuanceerd het woord "kerk" gebruiken, waarbij ik graag verdisconteer wat Paulus in Efeziërs 2 schrijft over jood én heiden, die samen de ene gemeente van Christus vormen, in geloofsverbondenheid met Hem.

Trouwens: wie horen er bij Israël? Een zeer klein gedeelte alleen, namelijk dat kleine deel van al de Israëlieten die eeuwenlang het volk Israël uitmaakten, dat net in die eeuw leeft dat een zekere profetie letterlijk in vervulling gaat? Als we in Zacharia 8 de stad Jeruzalem aardrijkskundig moeten opvatten, kunnen zeker niet alle Israëlieten er wonen én in andere profetieën wordt dat ook niet gezegd (maar gaat het over een lánd – hoe wijd of nauw dat ook moge zijn). Maar dan nog: zal heel Israël, zullen alle Israëlieten in de vervulling van de beloften delen, of alleen die ene generatie (of vanaf die bepaalde generatie)? Ik geloof er NIETS van. Al Gods volk hoort bij Israël, en alleen Gods volk is Israël. Denk aan een woord van Ezechiël in hoofdstuk 20 vers 40. Daar staat: "Op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal het hele huis Israël Mij in het land dienen, zij allen." Wie zijn "zij allen"?

Verder is er nog een punt: een preek is geen lezing. In een preek gaat het om Gods Woord voor de luisteraars (en natuurlijk ook voor de spreker), en dat is niet een joodse gemeente, of een vergadering Israëli’s, maar dat is de gemeente van Jezus Christus te Garderen bijeen – en dan gaat het dus onder andere over de vraag wat voor die mensen zo’n tekst te zeggen heeft.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Jeruzalemvervangingsleer
4 reacties
plderoos
06-07-2012 / 07:28
Klopt helemaal. Paulus is in Romeinen bezig te laten zien wie er allemaal behouden worden en dat is het nageslacht van Abraham. En het nageslacht van Abraham zijn niet de kinderen naar het vlees, maar de kinderen der belofte. (Rom. 9:7-8) Die belofte heeft Abraham gekregen in zijn onbesneden staat (4:10), zodat die belofte niet geldt voor hen die uit de besnijdenis zijn, maar voor hen die óók treden in het voetspoor van Abraham's geloof. (4:12) Degenen die níet treden in de voetsporen van zijn geloof worden uit de olijfboom uitgebroken (11:17) Dus van het volk Israël wordt niet iedereen behouden, alleen hen die hun vertrouwen op God gesteld hebben. Maar het volk Israël is dan ook niet het echte nageslacht van Abraham want alleen de kinderen der belofte gelden voor nageslacht en dat nageslacht bestaat dus uit gelovige Joden, én gelovigen uit de heidenen. En Paulus noemt al die gelovigen "gans Israël". 11:26: En aldus zal gans Israël behouden worden.

Israël wordt dus niet vervangen door de kerk, De gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen zijn samen het nageslacht van Abraham dat behouden wordt.
Boaz
06-07-2012 / 08:48
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
dalethvav
09-07-2012 / 10:21
Met die hele verfoeilijke vervanginsleer kun je maar één ding doen: 'm in z'n totaliteit afwijzen (inderdaad, met alle gevolgen van dien).
MUS
09-07-2012 / 11:42
Nadat God Zijn volk uit de heidenen gehaald heeft zal de 'vervallen hut van David' weer hersteld worden (Amos 9). Hiervoor hadden veel reformatoren en ook de kanttekeningen geen aandacht. Voor hen heeft Israel geheel afgedaan. Wij zien inderdaad het tegendeel voor onze ogen gebeuren.

Overigens, Israel en de gelovigen uit de heidenen vormen wel één gemeente, maar blijven wel afzonderlijk en onderscheiden.

Zacharia 8, dat lees je uit vers 3 en 22 bijvoorbeeld, is ook voor ons nog toekomst!

Terug in de tijd

Wanneer kun je beleven/ervaren dat je een kind van God bent? Is dat wanneer je Christus niet meer missen kunt? Als je da...
geen reacties
05-07-2003
Heel veel medebroeders en zusters bij HeartCry hebben zich opnieuw laten dopen. Ook in mijn vriendenkring is het een fei...
geen reacties
05-07-2013
Ik ben een meisje van 17 jaar. Mijn vader zegt steeds dat hij verliefd op me is en naar me verlangt. Is dat normaal!? In...
geen reacties
05-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering