Polygame en homoseksuele relaties

Ds. H. Korving / 5 reacties

13-06-2012, 16:40

Vraag

In orthodox-christelijke kring worden homorelaties afgewezen. God heeft het huwelijk bestemd voor één man en één vrouw, zo wordt vanuit de Bijbel geargumenteerd. Wie wel gericht is op het eigen geslacht, moet de rest van zijn leven daartegen strijden en mag zeker geen relatie aangaan. Doet die persoon dat wel, dan is voor hem of haar geen plaats meer in de kerk of in aan de kerk gelieerde organisaties. In het gunstigste geval gaat men daar heel pastoraal mee om, helaas in andere gevallen wat minder. Nu vroeg ik mij het volgende af: Ook in de Bijbel komen alternatieve samenlevingsvormen voor. Abraham, Jakob, David en Salomo waren allen getrouwd met meer dan één vrouw tegelijk. Ook dat is in strijd met het principe "één man en één vrouw". God gaf aan Adam Eva en niet ook Mirjam, Sarina en Joke. Maar dat het wel voorkwam, wordt in reformatorische en evangelische kringen vaak een beetje vergoeilijkt. "Dat was toen", "dat mocht eigenlijk niet", "het was ook niet goed, dat zie je aan hun gezinnen" zijn doorgaans uitspraken die je in dit verband hoort. Maar niemand is van mening dat David en Salomo eigenlijk geen koning konden zijn, terwijl mensen met een homorelatie toch geen raadslid voor de ChristenUnie of SGP kunnen zijn. En geen dominee die zegt dat het een verschrikkelijke zonde was dat Jakob alsnog met Rachel trouwde, terwijl hij toch wettig met Lea was getrouwd. Is dat niet een beetje dubbel? Geeft het voorkomen van polygame relaties in bijbelse tijden niet een beetje ruimte voor homoseksuele relaties in onze tijd? Zo van: het ideaal is anders, maar we hebben nu eenmaal te maken met een gebroken wereld? Liever niet, maar het is ook voor een homo beter te trouwen dan te branden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik wil proberen op je vraag in te gaan. Aan de vraag die je stelt zitten een paar kanten. Je vraagt eigenlijk om ruimte en begrip voor christenen die een seksuele geaardheid en gerichtheid hebben op mensen van hetzelfde geslacht. Je weet dat dit in reformatorische kerken op grond van de Bijbel wordt afgewezen, maar je vraagt of dat niet inconsequent is vanwege het voorkomen van polygamie in de Bijbel. Dat wordt niet zo streng veroordeeld; is dat niet meten met twee maten?

Ik wil beginnen met te zeggen dat het te betreuren is als in reformatorische kerken nog steeds hard afwijzend en onpastoraal wordt omgegaan met mensen met een homofiele geaardheid. Dat is onterecht en vergroot de nood van de betrokkene. In sommige kerken wordt het probleem, vrees ik, simpelweg genegeerd. Anderzijds meen ik wel te signaleren dat er, zeker de laatste tijd, meer aandacht en begrip is gekomen. Je noemt dit in je vraag "het gunstigste geval." Ik kan natuurlijk niet namens alle kerken spreken, maar wil wel bepleiten dat de kerken hun uiterste best moeten doen om op een eerlijke, open, pastorale wijze om te gaan met deze gemeenteleden.

Dit gezegd hebbende, komt ik tot de beoordeling van je argumentatie. Ik vind het wel slim bedacht, maar kan er toch niet mee uit de voeten. Laat ik proberen uit te leggen waarom.

Het probleem van de polygamie in het Oude Testament is inderdaad een lastig vraagstuk. Het is wel wat generaliserend om te stellen dat het voorkomen van polygamie in reformatorische kringen wordt vergoelijkt. Wanneer gezegd wordt: "Het was ook niet goed, dat zie je aan hun gezinnen" houdt dat in ieder geval een afkeuring in. Je noemt zelf het voorbeeld van Jacob. In het geval van Jacob zie je mijns inziens twee lijnen. De keus van Jacobs vlees was Rachel; de keus van de Heere voor Jacob was Lea. Het huwelijk met Lea was het door God gewilde huwelijk. Lea werd immers de stammoeder van de Messias. De zonde van Jacob is dat hij niet tevreden was met de keus van de Heere en volhardde in zijn eigen keus. Hij had, nadat hij Lea had gekregen, principieel gezien moeten afzien van een huwelijk met Rachel. Daar kan geen zegen op rusten. Kortom, ik weet niet of ik de enige ben die dit tweede huwelijk van Jacob afkeur, maar een stilzwijgende goedkeuring is minder algemeen dan je suggereert.

Maar goed, nu naar de toepassing. Je past dit voorkomen van polygame relaties toe op de huidige tijd en zegt: zou er, zoals er toen klaarblijkelijk ruimte was voor relaties die toch kennelijk niet in overeenstemming zijn met Gods oorspronkelijk bedoeling, vandaag ook niet wat ruimte moeten zijn voor homoseksuele relaties. We leven toch in een gebroken wereld?

Ik wil deze vraagstelling benaderen door je een aantal tegenvragen voor te leggen. Allereerst leg ik je de vraag voor of je ook de consequentie van polygame relaties wil aanvaarden op grond van dezelfde argumenten? Deze toepassing ligt eerder voor de hand dan de toepassing naar homoseksuele relaties. Als iemand vandaag nu behoefte heeft aan meer dan één vrouw, en hij kan een paar dames bereid vinden om elkaar niet als concurrenten te zien maar als mede-huisgenoten, wat valt er dan bijbels gezien tegen in te brengen als jouw redenering klopt?

Mijn tweede tegenvraag  heeft te maken met het Nieuwe Testament. Ik heb al toegegeven dat het voorkomen van polygamie in het Oude Testament een lastige kwestie is. Maar de dingen die in de Bijbel onduidelijk zijn moeten we altijd proberen te verstaan vanuit de dingen die wel duidelijk zijn. De voortgang van de heilsopenbaring van Oude naar Nieuwe Testament speelt hierbij een belangrijke rol als sleutel tot een goed verstaan. Mijn vraag is: waar vinden we in het Nieuwe Testament een voorbeeld van polygamie in de christelijke gemeente? Als er zo’n voorbeeld was –maar ik ben het niet tegengekomen– zou mijn vervolgvraag zijn: wordt zo’n relatie kritiekloos geaccepteerd?

Doorslaggevend is het onderwijs dat de Heere Jezus heeft gegeven inzake het huwelijk  (Matth. 19, 1-12) en daarbij teruggrijpt op het "in den beginne." Daar ligt de norm: wat God met het huwelijk voorhad. Dit sluit m.i. kritiek achteraf in op de periode waarin polygamie voorkwam. In de christelijke gemeente kunnen we en willen we en mogen we niet achter dit normatieve onderwijs van Christus teruggaan.

Dat brengt mij tot de conclusie dat de toepassing die je zou willen maken van het voorkomen van polygamie in het Oude Testament naar meer ruimte voor homoseksuele relaties in de Nieuwe bedeling, een ongeldige redenering is. Richtinggevend voor onze visie daarop moet zijn wat de Bijbel ons leert over de positieve waarde van het christelijk huwelijk tussen één man en één vrouw en -mede in dat verband- de afwijzing van homoseksuele relaties. De duidelijkheid van dit standpunt mag niet in mindering komen op de pastorale en hartelijke bejegening van hen die in dit opzicht soms een eenzame strijd hebben te strijden. De kerk moet wel de zonde als zonde blijven aanwijzen -trouwens niet alleen op dit terrein!- maar de persoon niet afwijzen.

Ik hoop op deze manier je vraag voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

geaardheidpolygamiescheppingsorde
5 reacties
hbos
13-06-2012 / 18:09
Een aspect ontbreekt nog in de beantwoording van ds. Korving. De vraagsteller vraagt of hij dan maar zijn hele leven tegen zijn begeerte moet strijden. Ja,dat kan God van ons vragen. Zoals God ook vraagt om ons hele leven te strijden tegen andere zondige begeertes, zoals ons egoisme, onze leugenachtigheid, huichalerij enzovoorts. Verder zijn er ook mensen die getrouwd waren en die tegen hun wil gescheiden zijn die moeten afzien van geslachtsgemeenschap en daarmee in hun eigen vlees moeten snijden, zoals beschreven is in Matt. 19: 12. Dat is niet makkelijk, en het is zelfs zo moeilijk dat de discipelen voorstellen om dan maar helemaal niet te trouwen (Matt. 19: 10).
Tenslotte is het goed dat getrouwden ook binnen hun huwelijk tijdelijk afzien van gemeenschap, om zo dichter bij de Heere te komen door gebed en vasten (1 Kor. 7: 5). En er zijn mensen als Paulus die in dienst van de Heere heel hun leven afzien van gemeenschap en daarmee doen ze beter dan degenen die getrouwd zijn (1 Kor. 7: 32-38). Afzien van gemeenschap en strijden tegen begeerte is dus een taak van elke christen (Kol. 3: 5).
cbl
14-06-2012 / 14:28
http://www.vergadering.nu/boeknunn-homoseksualiteit.htm

Bovenstaande link betreft een aanrader.
Boekje van Philip Nunn over homo relatie.
Kort samengevat: bijbels gefundeerd onderwijs over deze problematiek.

neem en lees !
Daniel
14-06-2012 / 14:49
De Heere Jezus heeft met die Gemeente ook een hele bijzondere relatie, waarvan u in Éfeze 5 kunt lezen. De Heere Jezus vergelijkt de relatie tussen man en vrouw, met de relatie tussen Hem en Zijn Gemeente! Zoals de man het hoofd is van de vrouw (in de eenheid man/vrouw is de vrouw het lichaam, Ef. 5 : 23, 28), zo is Jezus Christus het Hoofd van de Gemeente (Ef. 5 : 23, zie ook Ef. 1 : 22, 23). En wanneer de Bijbel dan spreekt over het huwelijk tussen man en vrouw (Ef. 5 : 31), dan zegt Gods Woord: “Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente” (Ef. 5 : 32). Zoals man en vrouw één worden, door één vlees te worden (= het huwelijk), zo zullen de Heere Jezus en Zijn Gemeente ook één worden! Met andere woorden, het huwelijk tussen man en vrouw is een Bijbels beeld voor de (liefdes)relatie tussen Jezus Christus en Zijn Gemeente. De Bijbel noemt dit een verborgenheid! Dit is niet iets wat voor iedereen openbaar is, maar door het bestuderen van Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest mogen we daar licht op krijgen.


De Gemeente wordt dan ook wel eens ‘de Bruid’ genoemd. Maar is dat wel Bijbels? Is niet Israël, het volk van God, de Bruid? Of is niet het Nieuwe Jeruzalem met de twaalf fundamenten, met daarop de namen van de twaalf apostelen (Openb. 21 : 14), en met de twaalf poorten, met daarop de namen van de twaalf stammen Israëls (Openb. 21 : 12), is dat niet de Bruid? Oftewel: Is de Bruid niet zowel Israël als de Gemeente.
In de Bijbel lees ik niets over homoseksualiteit, dus het bestaat niet.
Wat een mens niet weet bestaat niet, Sinterklaas bestaat ook niet.
jsml
14-06-2012 / 21:14
levi 18:22 Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

romeinen 1:27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.
Lendy
16-06-2012 / 01:08
Laten we eerlijk zijn, dat zegt de Bijbel. Maar is dat bij de doorsnee mensen de reden van afwijzen. Wijst men de zaak niet veel meer af bij de gedachte "vies", want laten we eerlijk zijn, net gezegd, de gedachte is bij voorbaat al dat er dan, zo denkt men,(ook dat zal wel gebeuren) dat er een stukje vlees van de ene man geraakt wordt op een plaats waar vies bruin spul zijn weg vindt. Dat geeft een afkeer, niet te weten dat er in Rom. 1 vers 26 over vrouwen gezegd wordt dat ze het natuurlijk gebruik nalaten, maw, dat ze dan op die plaats dat stukje vlees van de man waar ze mee getrouwd zijn ook op die plek contactueel voelen. Getrouwd met een man dus, dus een zichtbaar normaal huwelijk, waar DAT OOK GEBEURD, daarom kan deze tekst niet op lesbisch slaan, maar juist op datgegen wat zo gebeurd. Waarom gebeurt dat? omdat de lustgevoelens ook daar wel eens een plaats krijgen die daar met de schepping niet bedoed zijn.
Dit is iets om met kiesheid na te denken.

Terug in de tijd

Ik zit met een probleem. Ik zit bij een evangelische pinkstergemeente, met alle uitingen van dien. Maar nu las ik in het...
9 reacties
13-06-2011
Ik heb een jongen in mijn klas die ik leuk vind. Ik ken hem goed, wij zijn gewoon goede vrienden. Maar nu weet ik bijna ...
geen reacties
13-06-2007
Ik heb drie jaar verkering gehad met een jongen die negen jaar ouder dan mij is. Na dat we verloofd waren heb ik het met...
geen reacties
13-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering