Plaatsvervanging van Jezus

Ds. P. Koeman / 3 reacties

15-02-2012, 16:05

Vraag

Waar in de Bijbel wordt gesproken over de plaatsvervanging van Jezus met betrekking tot onze gerechtigheid? (graag geen verwijzing naar de catechismus of andere menselijke schrijfsels). Ik lees dat Jezus onze zonden en schuld gedragen heeft maar eigenlijk weet ik niet of het wel klopt dat Hij plaatsvervangend voor ons een zondeloos leven geleefd heeft. Wij worden toch geroepen om zelf een licht te zijn en om vrucht te dragen? Hebben we dit niet uit de (nadere) reformatie overgenomen, terwijl het eigenlijk zo niet in de Bijbel is terug te vinden? De gelijkenis van die man die geen bruiloftskleed aanhad voldoet niet, want degenen die wel een kleed aanhadden hebben dat zelf aangetrokken (actie van de mens). Zo moeten wij door de kracht van de Heilige Geest de nieuwe mens aandoen.

Antwoord

Op uw vraag de volgende verwijzingen: In Lev.16 en 17 geeft God Zelf duidelijke aanwijzingen voor de verzoening die zondige mensen ten goede komt. U vindt dit ook terug in Psalmen en Profeten o.a. Ps. 40 en Jesaja 53. Het is niet voor niets, dat Christus Zelf op uw vraag een duidelijk antwoord geeft in Zijn onderwijs aangaande Zijn Persoon en Zijn Middelaarswerk. Ik noem alleen al Marcus 10:45. Ook de instellingswoorden bij het Avondmaal onderstrepen dit. En het machtige Hogepriesterlijke gebed spreekt boekdelen. Geen wonder dat de apostel Paulus in zijn brieven steeds verwijst naar Christus offer en overwinning. Overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Rom.3:21v ;Rom.4:22v ; 2 Cor.5:11v., Col.112v. , etc. En de brief aan de Hebreeën geeft duidelijk onderwijs in deze zaak. Gelukkig maar dat Christus Jezus voor ons -het woordje voor betekent: in de plaats van, ten behoeve van en solidair met ons- het werk van de verzoening en verlossing heeft volbracht. Wij zijn er ten enen male niet toe in staat. Wie zelf genade ontvangt en de Heere Jezus als Borg en Middelaar leert kennen, wordt door de Geest heilig overtuigd van de noodzaak van plaatsvervanging en van de zegen ervan.

Inderdaad worden wij geroepen om licht en zout etc. te zijn. Alleen dat komt niet vanzelf en uit onszelf. Wij ontvangen in geloof deze gaven uit Christus door de Geest. Goede werken zijn door God Zelf voorbereid! Die doen wij uit dankbaarheid. Dit hebben wij echt niet uit de (Nadere) reformatie over genomen. Wie de geschriften van de Reformatoren leest, weet beter. De opgaven die God stelt, worden gedragen door Zijn genadegaven. Bij alle geloofsactiviteiten gaan wij belijden en beleven: uw vrucht wordt uit Mij gevonden. God stelt ons verantwoordelijk, maar het is antwoord op. Augustinus wist al: geef wat U eist.

Om misverstand te voorkomen: de belijdenisgeschriften zijn geen menselijke verzinsels, of schrijfsels, maar spreken de Schriften na -belijden is hetzelfde zeggen, beamen- en willen in de confrontatie met allerlei menselijke meningen en dwalingen die vroeger en nu opgeld doen de Bijbelse gegevens aanreiken.

Ik hoop dat u de rijkdom en de reikwijdte van het verzoenend handelen van God des te meer leert kennen en bewonderen. Dan is er de lofzang op het Lam.
 
Met vriendelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

plaatsvervanging
3 reacties
EVA
15-02-2012 / 16:27
Zelfs direct na de zondeval zegt God dat al in Gen 3:15
de sittuatie die is ontstaan is niet voor altijd, Hij belooft dat er uit het zaad van de vrouw een mens zal opstaan die de satan zal verslaan, en dat dus de weg naar de Vader weer open is,
lees Rom 5 ook eens na
plderoos
15-02-2012 / 17:53
inderdaad Eva, toen ik deze vraag las dacht ik, dan heb je romeinen vijf nog nooit gelezen.

lees ook Gallaten 2:16, statenvertaling, en dan heel nauwkeurig lezen.
adriano313
16-02-2012 / 13:21
vragensteller, Ik moest denken aan het verzoendeksel van de ark, het OT is een blauwdruk van ons huidige NT , dus alles van nu, (ook jou vraag) ligt opgesloten in deze blauwdruk

Het deksel symboliseert Jezus en is met de 2 cherubsen uit een stuk gemaakt wat symboliseert dat God één is. Het deksel (jezus) bedekt (de vloek van) de wet die hier in ligt. De bijbel leert dat de wet zonde doet kennen maar dat niemand gekwalificeerd was om de wet na te kunnen leven. Jezus wel vandaar dat Hij tussen God de vader + de heilige Geest als plaatsvervanger in staat (ligt). Hij vervult hiermee de wet en hierdoor is de ark bedekt. De wet ligt in het hart van de ark opgesloten. Niet overboord gegooid maar ook in een vleese hart opgesloten en gecoverd door Jezus Christus. Maar ook ligt de dood => het gevolg van zonden, => het gevolg van overtreden van de wet, begraven in de ark waarboven Jezus Christus heerschappij voert. (Als het deksel er af viel dan ging je gelijk dood) Hoe is deze heerschappij tot standgekomen, de grote verzoendag. De hogepriester (ook een typebeeld van jezus, maar dan in de vorm van h. priester) sprenkelt 1 x per jaar 7x bloed uit over het verz.deksel (hallelujah) de 7x staan symbool voor de 7 wonden van de kruisdood. Door het kruis is de dood overwonnen

De bijbel leert dat wij een levend en Gode welgevalle offer zijn en hoe werd in OT een offer in het brandofferaltaar aangestoken….door vuur van Gods zelf en waar geen vreemd vuur (zonen van aaron) bij mocht komen. Het vuur is het typebeeld van de h.Geest die in ons brand. De 7 armige kandelaar (Jezus in het midden en 6 gemeenten die aan 1 stuk uit hem komen) laat zien dat die in deze alleen maar kan branden door olie. (h.Geest). Deze olie komt terug in de walmende vlaspit (olieloos) en de 7 dwaze maagden
De lamp die dus brand in een Christen kan alleen een wedergeboren Christen zijn die verzegeld of vervuld is aan/met de h.Geest. Dan gaat de olie stromen.

Dan bestaat er ook nog het beweegoffer wat het typebeeld is van de H.Geest en samengaat met Jezus Christus (Jezus Christus bestaat uit 3 bloedoffers (bloed) en 3 spijsoffers (brood) wat weer een heenwijze is naar het avondmaal) al met al duidelijke voorbeelden van ons huidige priesterschap (we maken deel uit van een koninklijk priesterschap) wat is afgeleid van de priesterwijding die staat beschreven in ex 29.

Het kleed staat symbool voor de geestelijke naaktheid (adam) als je niet verzegeld bent aan de heilige Geest zal je geestelijk naakt en dood zijn, Als je wel verzegeld bent aan de h.Geest zal je bekleed zijn met de manetel der gerechtigheid (verloren zoon). Adam probeerde ook zijn naaktheid te bedekken maar kon dat niet zelf. Er moest eerst bloedt vloeien vanuit Gods kant en Hij beklede Adam en Eva opnieuw (je kan dus niet zelf je kleren aantrekken) Ook de nieuwe mens aandoen is meer gericht op een nieuw leven onder leiding van de H.Geest dan dat je zelf de gerechtheid aandoet. Die krijg je in je dagelijkse handel en wandel door de relatie met Christus (het brood voedt). Hij zegt dan ook niet voor niets in joh 15: 4

"Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen".

In alles blijkt dat God alles voor ons wil doen, de vraag is of Hij het ook kan doen
Hierop zegt Hijin zijn Woord maar 1 ding

Zoon/ dochter, Geef mij jou Hart!
(alleen zo kan Hij het doen)

Terug in de tijd

Ik zou een keer een dienst in een Ger. Gem. of Ger. Gem. in Ned. mee willen maken. Ik heb me laten vertellen dat je niet...
12 reacties
15-02-2013
De synode van de Ger. Gem. wil een boetedag houden vanwege de seculiere samenleving, maar mijn vraag is: begint men niet...
6 reacties
15-02-2014
Misschien een rare vraag, maar ik denk er over na. Wij hebben een eeneiige tweeling. Eeneiig betekend dan ze ooit één wa...
1 reactie
16-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering