Vernietiging van de Midianieten

Ds. M. Pronk / 5 reacties

07-12-2011, 14:54

Vraag

Over Numeri 31. In dit bijbelhoofdstuk wordt het vernietigen van de Midianieten beschreven. Mozes stuurde zijn leger erop uit: Zij doodden alle mannen en de koningen van de Midianieten, maar niet de vrouwen en de kinderen. Toen zij terugkwamen in het leger van Israel werd Mozes hierover boos (dat de vrouwen nog leeften vanwege de zaak van Peor uit Numeri 25). Vervolgens gaf Mozes opdracht om alle vrouwen te doden, evenals de jongetjes. Alleen meisjes (maagden) mochten blijven leven en werden onder de Israelieten als oorlogsbuit verdeeld (vanaf vers 26). Ook de Levieten kregen hun deel in de buit (inclusief de Midianitische maagden). Mijn vragen zijn: Waarom werden de jongetjes gedood? (volgens mij hadden zij geen enkel aandeel in het gebeuren uit Numeri 25, net zo min als de maagden). Wat werd er met de maagden gedaan? Werden deze 'gebruikt' aangezien ze oorlogsbuit waren, zoals toegestaan was volgens Deuteronomium 21, of werden ze 'gewoon' slaaf gemaakt? De Levieten werden reeds door de Israelieten van levensonderhoud voorzien. Wat moesten zij met een maagd (of dienen de maagden die de Levieten ontvingen geofferd te worden)? Waarom wordt er (zover als ik weet) nooit gepreekt uit Numeri 31 (maar ook niet uit veel meer OT bijbelgedeelten)?

Antwoord

Ik geef het de vraagsteller toe dat over veel gedeelten uit het OT niet of nauwelijks gepreekt wordt. Dit hoofdstuk, Numeri 31, valt  ook onder deze categorie. Een predikant zal niet snel dit hoofdstuk kiezen om erover te gaan preken. Als gemeentepredikant hield ik mijzelf voor dat het zowel voor mijzelf als voor de gemeente een goede zaak is een Bijbelboek in zijn geheel door te preken. De zogenaamde lectio continua. Een Bijbellezing is daar heel geschikt voor. Jammer dat deze doordeweekse diensten weinig meer gehouden worden. Zelf heb ik in een serie Bijbellezingen een groot deel van Numeri doorgepreekt. Dit hoofdstuk kwam aan de beurt op woensdag 4 mei 1994.

Het hoofdstuk handelt over de strijd tegen de Midianieten. Het volk Israel is aan het einde van haar veertigjarige tocht door de woestijn vanuit Egypte gekomen. Het is gelegerd aan de oostkant van de Jordaan tegenover Jericho in de vlakke velden van Moab. De plaats Sittim wordt genoemd. Mozes zal verzameld worden tot zijn vaderen. Vlak voor zijn heengaan krijgt hij de opdracht van de HEERE de strijd tegen de Midianieten aan te gaan.

Gesproken wordt over de wraak van de kinderen Israëls en de wraak des HEEREN. Deze twee zijn nauw aan elkaar verbonden.  We krijgen de indruk dat dit een heilige oorlog, een oorlog des HEEREN is. Van elke stam moet Mozes duizend man oproepen, zodat er van de twaalf stammen dus 12.000 man ten strijde trekken. Zij vertegenwoordigen het gehele volk. Pinehas, de zoon van de hogepriester Eleazar, gaat mee met de heilige vaten en de trompetten des geklanks in zijn hand. Waaraan moeten we denken bij de heilige vaten? Bepaalde heilige voorwerpen of kledingstukken behorend bij de priesterlijke dienst in het heiligdom? Of worden met de heilige vaten de zilveren trompetten bedoeld? De priester blaast erop met een gebroken klank als een gebed tot de HEERE om hulp en genade.

De wraak van Israel en van de HEERE aan het adres van de Midianieten. De wraak van Israel is de wraak van de HEERE. Je weet wat er gebeurd is. Balak, de koning der Moabieten, heeft Bileam ingehuurd om Israel te vloeken. Echter, hij kon niet anders doen dan het volk zegenen. Daarna gaf Bileam een duivelse raad. Hij adviseerde het volk Israel te verleiden tot hoererij, om op deze manier van haar God te worden afgetrokken. In dubbele zin hoererij. Het advies luidde: Verleid het volk tot afgoderij en hoererij met uw vrouwen. Het volk Israel werd uitgenodigd om deel te nemen aan offerplechtigheden ter ere van Baal Peor. Dit offerfeest ging gepaard met verkeerde seksuele praktijken. Het is te verstaan dat de toorn des HEEREN ontstak omdat Israel de wet des HEEREN met voeten vertrad. Een zonde tegen het eerste, het fundamentele gebod: geen andere goden dienen, de HEERE uw God alleen. Er vielen onder Israel 24.000 doden door een plaag van de HEERE. De HEERE zei tegen Mozes dat hij vijandig tegenover de Midianieten moest handelen (Numeri 25, 17 en 18). Je moeten weten dat de Moabieten een verbond hadden gesloten tegen Israel met de Midianieten  (Numeri 22,4), vandaar dat de beide volken te samen worden genoemd. 

Israel staat schuldig. Zeer zeker. Zij heeft Gods verbond schandelijk verbroken. De HEERE heeft in Zijn heiligheid het volk gestraft. Maar Moab/Midian heeft het volk verleid waardoor er van Israel 24.000 stierven. Israel mag zich daarom wreken. Het is de wraak van de HEERE omdat Hij in Zijn heiligheid door Moab/Midian is aangetast en niet erkend. In Zijn heilige toorn straft Hij de Midianieten. Zowel Israel als de Midianieten dienen te weten wie de HEERE is in Zijn heiligheid. Hij straft zowel de daders van de zonden als de verleiders tot de zonden. Tegelijk is deze rechtvaardige toorn een klop op de harten, zowel van de Israëlieten als van de Midianieten, om zich tot de HEERE te bekeren. Eens zal de grote dag aanbreken waarop de HEERE allen, ook alle volken rechtvaardig zal oordelen. De dag van de wederkomst. Zijn we bereid?

Over de oorlog zelf wordt weinig vermeld. De Midianieten wordt een geweldige slag toegebracht. Allen worden gedood. Onder de Israëlieten sneuvelt er niet een.

Er valt in dit hoofdstuk veel te leren. Ik wees reeds op het komende oordeel des HEEREN. Maar er is meer. We komen de instelling van de twee zilveren trompetten tegen als teken van het gebed tot de HEERE. Een les voor ons allen om elke dag onder alle omstandigheden te leven in afhankelijkheid en aanhankelijkheid van de HEERE. Een leven waarin het gebed een grote plaats inneemt. Er is nog meer. Binnenkort zal Israel het beloofde land binnen mogen trekken. De strijd wacht. Het volk zal met gesneuvelden in aanraking komen. Dat roept om reiniging. In dit hoofdstuk wordt het volk daarop al voorbereid. Er zal buit in handen van Israel vallen. Deze moet eerlijk verdeeld worden. Vooral mag de dienst van de HEERE niet vergeten worden en het onderhoud van de priesters.

Bij de terugkeer brengen de bevelhebbers een grote buit mee. Aan vrouwen en kinderen, aan vee. Mozes en Eleazar en de oudsten van het volk gaan hen tegemoet. De ontvangst valt hen bitter tegen. In de eerste plaats mogen ze niet in het legerkamp komen alvorens ze gereinigd zijn. Immers zijn ze in aanraking geweest met gedoden. Zeven dagen lang dienen ze buiten de legerplaats te blijven en op de derde en de zevende dag gereinigd door besprenging met water. Ook alle kleding en gereedschap moet gereinigd worden. Ook de buit aan goud, zilver enzovoorts.

Waarom is dat? Wel, wie in aanraking gekomen is met een dode is onrein, kan niet deelnemen aan de diensten in het heiligdom. De HEERE is de God van het leven, de Heilige. Hij is verre van de zonden en de dood. De dood maakt ons onrein voor de HEERE. Reiniging is dus nodig om weer tot de legerplaats te worden toegelaten. Je begrijpt dat deze symbolische handeling zowel Israel als ons veel te leren heeft. Wij zijn zondaren, dood door de zonden en misdaden. We zijn als onreinen voor de Heere die niet tot Hem kunnen naderen, dan alleen door het bloed van Christus.

Vervolgens ontsteekt de toon van Mozes dat zij de vrouwen hebben laten leven. Juist de Midianietische vrouwen zijn de oorzaak van de ellende van Israel, zij hebben de mannen tot afgoderij en hoererij verleid. Alsnog moeten ook de jongens gedood worden. Immers zouden zij in de toekomst een gevaar voor Israel kunnen betekenen. Alleen de maagden mogen gespaard blijven. Zij hebben immers niet meegedaan om de Israëlitische mannen joodse mannen te verleiden.

Het grote gevaar dat Israel bedreigt wanneer het eenmaal het land Kanaän gaat veroveren en bewonen is het zogenaamde kanaänitisme, het gaan dienen van de afgoden van de Kanaänieten. Israel moet diep beseffen dat het geroepen is de HEERE te dienen zich verre te houden van de dienst aan de afgoden. Een les voor ons allemaal. Immers er zijn zoveel afgoden, alles waarop men zijn vertrouwen stelt en waarvoor men leeft buiten de HEERE.

Er volgen richtlijnen bij het verdelen van de buit. Een buit aan mensen en beesten. Bij mensen denken we dus aan de maagden die gespaard blijven. De helft is bestemd voor de strijders en de andere helft voor het overige volk dat niet mee uitgetrokken is. Een rechtvaardige verdeling van alles wat mensen uit Gods hand ontvangen. Dit geldt nog steeds voor ieder van ons.

Van de buit komt ook iets de HEERE toe, een heffing te voor de HEERE. Van het deel dat de strijders van de buit toekomt is een vijfhonderdste deel bestemd voor de priesters. Van het deel voor het volk is een vijftigste deel  bestemd voor de Levieten. Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat er meer levieten zijn dan priesters. Er moet zorg gedragen worden voor de voortgang van de dienst des HEEREN. Laten we met onze uitgaven op een  verantwoorde wijze bezig zijn. We ondersteunen ook financieel de dienst des Heeren. De gemeente heeft zorg te dragen voor haar predikanten.

Waartoe dienen de maagden die als buit de strijders, het volk en ook de priesters en de levieten toevallen? Zie dienen als slavinnen en worden ook ingezet voor het slavenwerk bij het heiligdom. Wij kunnen ook denken aan een huwelijk als bijwijf. Zie daarvoor Deut.21:10–14. Zij dienen dan wel hun vorige heidense leven af te leggen.

Het hoofdstuk sluit af met de roof van de bevelhebbers aan gouden sieraden. Zij brengen dat als offerande aan de HEERE. Om voor onze zielen verzoening te doen voor het aangezicht van de HEERE. Het blijkt dat zij in de strijd nalatig geweest zijn, dat zij zonden gedaan hebben in strijd met de heiligheid van de HEERE. Wij hebben, willen we voor de HEERE kunnen bestaan, ten allen tijde verzoening nodig. Laten we onze zonde belijden en vergeving zoeken in het bloed van Christus.

Zo, nadat ik nog even jouw vraag heb nagelezen, meen ik alle vragen te hebben beantwoord.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

Oude Testamentwraak
5 reacties
Jelmer
11-12-2011 / 15:00
De eerste vraag van de vragensteller is (citaat): “Waarom werden de jongetjes gedood? (volgens mij hadden zij geen enkel aandeel in het gebeuren uit Numeri 25… )”
Uit het gedeelte tussen haakjes kunnen we opmaken dat de vragensteller het kennelijk onrechtvaardig vindt als mensen worden gestraft of gedood voor iets wat ze niet hebben gedaan.
Het antwoord van de heer Pronk is (citaat): “Alsnog moeten ook de jongens gedood worden. Immers zouden zij in de toekomst een gevaar voor Israël kunnen betekenen.”
De heer Pronk geeft hier wel antwoord op de kwestie van de jongetjes (de jongetjes worden gedood voor iets wat ze misschien nog kunnen gaan doen in de toekomst), maar hij gaat voorbij aan het punt van de vragensteller dat het onrechtvaardig is dat iemand wordt gestraft/gedood voor iets wat hij niet heeft gedaan.
De heer Pronk gaat dus niet in op de allereerste vraag.
henkie
12-12-2011 / 12:38
Je bedoelt dat ds. Pronk niet ingaat op jouw interpretatie. Dat is wat anders.

Hier staat een antwoord op jouw vraag:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17952/geen-zin-in-oude-testament/
Jelmer
12-12-2011 / 14:12
De vragensteller schreef: “Waarom werden de jongetjes gedood? (volgens mij hadden zij geen enkel aandeel in het gebeuren uit Numeri 25… )”
Mijn interpretatie is dat we uit het gedeelte tussen haakjes op kunnen maken dat de vragensteller het kennelijk onrechtvaardig vindt als mensen worden gestraft of gedood voor iets wat ze niet hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd wat uw interpretatie is van het gedeelte tussen de haakjes in combinatie met de vraag.
In ieder geval bent u het wel met me eens dat voor mijn interpretatie van de vraag de heer Pronk geen antwoord geeft, want u verwijst me voor het antwoord naar een andere pagina.
adriano313
13-12-2011 / 16:20
Beste vragensteller, ter verduidelijking en informatie

Waarom hakt David de kop van Goliath af, waar raken de schreden van de vreemde vrouw de dood, waarom leeft koning Og in de groene weiden, waarom vallen amelekieten de achterhoede aan, waarom gaan mensen vreemd, waarom bestaat er abortus, waarom bedrijven mensen toverij, waarom….

Waarom bestaan er kerkscheuring, waarom bestaat er verschil van geloof, waarom bestaat er religie, waarom zitten er maar 10 v/d 900 mensen aan het h.avondmaal, waarom hebben mensen geloofsonzekerheid, waarom denken mensen wanneer bekeerd God mij een keer, waarom bestaat er afval, waarom…

Waarom bond abraham, Sarah niet aan het aanrecht, waarom liep Rebekka voorop naar Ezau, waarom schrijven mensen dat het evangelie niet klopt, waarom geeft God een profeet die liegt genade, waarom sterft Jezus aan het kruis….

De bijbel is geen volwassen sprookjesboek, waar reuzen of dwazen, hoeren of tovenaars elkaar afwisselen….misschien kunt u de volgende filmpjes even kijken:

a href="http://www.youtube.com/watch?v=n0tYP0sDbBY"> 1. zachtjes de naam van Jezus aanroepen (klik hier)</a>
a href=" http://www.youtube.com/watch?v=yOC9GjiexWI"> 2. Bert de Haan over de Glorie van God (klik hier)</a>

Het verwoord zo 2 realiteiten van Het Licht en de duisternis, met een constante strijd! Zo ook met het nageslacht van de midjan, zoon van abraham. Daar waar God zegent heerst er strijdt vanuit de duisternis. Hetzij gewelddadig, listig, leugenachtig, terroriserend, aanstootgevend, etc.

Deze realiteit wordt aan een ieder Christen zeer duidelijk als hij/ zij verzegeld wordt aan de H.Geest. Je kiest tegen de duisternis, je kiest voor Jezus Christus als nieuwe Heer, dat is stelling innemen. Kleur bekennen en een lichtgevende geest hebben.
Het OT geeft daarom tot in detail vaak weer hoe het pad verloopt van Egypte tot in het beloofde land. Mensen worden liefdevol ontfermt, geholpen, gekweld, onderwezen, gereinigd, overvallen, echt alle facetten krijgen zo een verhaal. You tube in real life zal ik maar zeggen. Elke Christen kan zijn of haar probleem hier traceren waardoor hij/ zij gehinderd wordt om in zijn Christelijke wandel verder tot bloei te komen.

Maar er is tegengas, we lezen dat moab de tovenaar bileam inhuurt om de hele boel te vervloeken .Weg met dat volk, te gevaarlijk en ze geven hem geld maar het lukt hem niet. Balak is razend… i.p.v. dat je de duisternis over ze afroept, zegen je ze!!! maar Bileam begreep zelf dat Hij niet anders kon. Maar mensen met duistere bedoelingen leven door de duisternis. Want later zegt Hij met een list,(num 31) (even met eigen woorden)
“Als jij je mooiste vrouwen stuurt naar de mannen van Israël en ze hebben sex met deze baalaanbidsters, dan komt de vloek God wel over hen! “

Ter info: baal-peor aanbidden is niet alleen een beeld aanbidden, Baal-peor kent een sexuele cultus. Peor betekend opening en baal heer of heerser (mannelijk) welke hand in hand gaat met asherah/ geweide palen (vrouwelijk). Tempelprostitutie had hierbij ook als doel om vruchtbaarheid af te roepen over je leven, land , etc. Alleen door sexuele gemeenschap kan je aan baal-peor gewijd/ gekoppeld worden.Dat is ook waarom God enorm toornig is. Want er staat geschreven "wie zich aan een hoer hecht, wordt één". En deze eenwording geeft juist zonden en vrijspel voor de duisternis in 24.000 mannenlevens! Schaamteloos gingen ze hun gang, zelfs voor de ogen van mozes totdat Pineas er een einde aan maakt. De strijd tussen duisternis en licht is weer opgedoken en het kost Israël 24.000 zielen! Hoe meer sexuele kontakten, hoe meer legale grond de duisternis krijgt door deze afgodencultus en hoe minder plaats God hierdoor overhoudt.

Het gaat dus om de toorn die God over deze afgoderij heeft welke van duisternis is doorspekt. Kinderen werden hierdoor verwekt en vele eindigde in de brandende handen van vuur van de afgod moloch…de gruwel der ammonieten. Als een abortusoplossing

Ter vergelijking met vandaag, de sexuele revolutie heeft de sexuele empowerment van (jonge)vrouwen anno 2011 helemaal ingewijd. Het gaat niet meer om de flowerpower getinte voorbeelden. Het gaat echt mijlen verder. Kijk maar een naar een avondje mtv , niets anders dan het begin van een baal-peor getinte entertainment. Lesbische verhoudingen (van uit sexuele lust i.t.t geaardheid) groeien met de dag als nieuwe trend (onlangs had vpro er nog een docu over). Abortus blijft het lopende band product met een verwerking van 33.000 geregistreerde NL bezoeken….

Beste vragensteller, we zijn zover heen dat we nu discussiëren of het wel human is als God zegt dood alle kinderen. Alsof je nu moet nadenken als je lieve buurjongetje als kannibaal opgroeit, alsof je niet weet wat jou te wachten staat…
Het rare is vele denken ohhh dat loopt zo vaart nog niet… ziet er zo lief uit! We behandelen ze naar verloop van tijd gewoon als gremlins. Beetje vreemd maar wel zachtharig…En vele kijken kijken naar deze gremlins, met open ogen en denken gewoon, ach het is niet echt, het valt echt mee (kijk anders het einde van de film maar)

Maar in midjan valt het niet mee! Daar was het geen film maar pure realiteit. Kinderen die opgroeien in een sexcultuur van afgoderij. Ik weet niet hoe jij denkt, maar wat je er in giet komt er ook uit. Waar je mee omgaat wordt je mee besmet en de bijbel leert:
Wat je op je akker zaait, zal je oogsten. Dus wat een vader en moeder zaaien en een voorbeeld in zijn, daar zullen kinderen in opgroeien (oogsten). Als slaaf buit gemaakt worden is misschien met het moreel 2011 niet te rijmen, maar het is zo 3500 jaar geleden wel een totaal ander cultuur. Hiernaast is het de man (=>jongen) die de autoriteit heeft t.o.v een vrouw. Mi i ziens is dit een cruciale factor als het gaat om richting en koers m.b.t. afgoderij versus de bestemming die het volk (Christen) voor ogen had.

Samengevat wil ik dit er allemaal mee zeggen. Daar waar een Christen(en) optrekt naar zijn beloofde land (bestemming), daar komt de duisternis ook in beweging om op alle terreinen terreur en tegenstand (proberen) op te werpen. Zodat je niet aankomt. Baal-peor was een valstrik van de bovenste plank daarom moest alles uitgeroeid worden

Zielig…lees Richteren 6. Gideon moest stiekem zijn tarwe in de wijnpersbak dorsen omdat anders de (zielige) midjanieten alles kwamen roven en stelen. Het volk (de sexuele baal-peor cultus) is er weer ,en terroriseert Israël 7 jaar lang en plundert alles…

Begrijp je wat ik bedoel ?
adriano313
13-12-2011 / 16:23
opnieuw de linkjes

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=n0tYP0sDbBY"> 1. zachtjes de naam van Jezus aanroepen (klik hier)</a>
<a href=" http://www.youtube.com/watch?v=yOC9GjiexWI"> 2. Bert de Haan over de Glorie van God (klik hier)</a>

Terug in de tijd

Wij zitten thuis in een complexe situatie. Er zijn in ons gezin grote zorgen vanwege ziekten. Hierdoor zijn wij puur aan...
4 reacties
09-12-2015
Dear Pastor A. T. Vergunst. My friend asked me to forward her question to you. Below you can read it... My dearest mommy...
11 reacties
07-12-2012
In Wilhelmus a Brakels’ Redelijke Godsdienst deel 1b staat op bladzijde 529 hoofdstuk 16: het onderscheid tussen belofte...
1 reactie
08-12-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering