Graag echt geloven

Ds. G. Kater / 14 reacties

01-12-2011, 16:27

Vraag

Ik zou zo graag echt geloven, maar ik ben bang voor een verstands, historisch of gevoelsgeloof. Hoe weet je of je geloof echt is? En hoe kun je God zoeken? En daarnaast nog een vraag: In een preek wordt regelmatig gezegd: "Hij is blank en Hij is rood, en Hij draagt de banier over tienduizend." Wat betekent dit?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je stelt verschillende vragen, die allemaal te maken hebben met "echt geloven". Dat betekent dat het vragen zijn die direct te maken hebben met het allerbelangrijkste in jouw en mijn leven. Denk maar aan de woorden van Christus in Joh. 3:36: "Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." Of, aan de woorden van Hebr. 11:6: "Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen." Echt geloven in de HEERE Jezus Christus is dus iets waar onze zaligheid direct van afhangt.

Nu schrijf jij dat je graag echt zou geloven, maar dat je tegelijkertijd bang bent voor een verstandsgeloof, historisch geloof, of gevoelsgeloof. In het Woord van God lezen we inderdaad dat er verschillende vormen van geloof zijn, die niet het ware of zaligmakende geloof zijn. Je kunt denken aan de gelijkenis van de zaaier in Matth. 13. Er is zaad wat opkomt, maar wat geen stand houdt en vrucht voort brengt. Zo weten we inderdaad vanuit de Schrift te spreken over een wondergeloof (denk aan de negen melaatse mannen in Lukas 17:11-19, een tijdgeloof (denk aan Demas, 2 Tim. 4:10), enz. Zelfs de duivelen hebben een bepaalde vorm van geloof, zo leert Jacobus in Jacobus 2:19. Het is dus inderdaad mogelijk dat wij denken een kind van God te zijn, terwijl we het ware geloof in Christus nog steeds missen (Matth. 7:21-23). Daarom is het nodig dat wij onszelf onderzoeken, de apostel Paulus roept ons daar toe op in 2 Kor. 13:5.
 
Er zou nog heel veel te zeggen zijn over al die vormen van geloof, die geen waar geloof zijn. Maar jouw vraag is vooral: Hoe weet je of je geloof echt is? Mijn eerste antwoord is: door het te toetsen aan datgene wat de HEERE in Zijn Woord over waar geloof ons leert. Wij worden geboren als mensen die vol zijn van ongeloof, een en al vijandschap tegen God en Zijn Woord en Zijn Zoon. Waar geloof is daarom in de eerste plaats een gave van God (Efeze 2:8), de Heilige Geest werkt het in de wedergeboorte (Joh. 1:12-13). Ons verstand wordt verlicht, onze wil wordt vernieuwd, en ons hart wordt geopend.

De HEERE heeft verschillende wegen waarin Hij dat wonder van de wedergeboorte in ons leven uitwerkt, maar de kern is hetzelfde. Door Zijn trekkende liefde gaan we van harte onze schuld en zonde aan Zijn voeten belijden en bewenen. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt (2 Kor. 7:10), is werkelijkheid in ons leven. We kunnen de HEERE niet meer missen, en tegelijkertijd zien we dat we door eigen zondeschuld buiten Hem leven. Dat Zijn heilige toorn over de zonde op ons leven rust, en dat Hij rechtvaardig is als Hij mij voorbij zou gaan.

In die nood van ons hart laat de Heilige Geest op Zijn tijd de nodiging van het evangelie van Christus klinken. We zien in Hem de van God gegeven Zaligmaker, en in Zijn offerbloed zien we de vergeving van al onze zonden. We horen Zijn nodiging klinken in ons hart, en je kunt niet anders dan geloven dat Hij ook jou roept. Getrokken door Zijn liefde kunnen we niet anders dan komen tot Hem, rusten op Hem, vertrouwen op Hem. En zo mogen we Zijn liefde proeven en smaken in ons hart. En dan kan het niet anders, of we verlangen er ook naar om naar Zijn wil en wet te gaan leven. Niet alleen naar sommige, maar naar al Gods geboden. Uit liefde voor Hem. Herken je dat uit jouw eigen leven?
 
Waar geloof heeft dus alles te maken met wat de Heidelbergse Catechismus leert: kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. In Zondag 7 wordt er trouwens heel in het bijzonder ingegaan op wat een waar geloof is, lees het eens rustig na.
 
Maar als je nu voor jezelf geen zekerheid kunt krijgen of dat ware geloof in je hart is? Waar geloof wordt altijd aangevochten, en dan kan het zijn dat je voor jezelf die bijbelse eigenschappen niet in je hart kunt aanwijzen. Zou het wel waar zijn? Zou ik me niet bedrogen hebben? Hoe kan ik weten of mijn geloof waar is?
 
Het tweede antwoord is daarom: wanneer Christus Zelf weer in je hart spreekt en je Zijn stem weer hoort. Het spreken van Hem zelf, geeft de meeste zekerheid! Als Christus in je hart spreekt, vraag je jezelf op dat moment niet meer af of het echt is, maar zingt het in je ziel: "Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare Woord, ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord!"
 
Je tweede vraag is: hoe kun je God zoeken? Het antwoord is: door het gebed, en het onderzoek van Zijn Woord. Onderzoek biddend de Schriften, die zijn het die van Hem getuigen. Ga biddend op onder de prediking van Zijn Woord, bezoek trouw elke kerkdienst. Dat is immers het belangrijkste middel wat de HEERE gebruikt om waar geloof te werken in zondaarsharten (Rom. 10:17, 1 Kor. 1:21). Graaf in de goudmijn van Gods Woord, en bidt om de verlichting van de Heilige Geest! Christus heeft je beloofd: een ieder die zoekt, die vindt!
 
Je laatste vraag is: In een preek wordt regelmatig gezegd: "Hij is blank en Hij is rood, en Hij draagt de banier over tienduizend." Wat betekent dit? Het antwoord is: het is een verwijzing naar de tekst Hooglied 5:10. De verhouding tussen bruidegom en bruid in het boek Hooglied mogen we lezen als een beeld van de verhouding tussen Christus en Zijn Kerk (Efeze 5:32). De bruid belijdt in deze beeldende woorden haar diepe verwondering en liefde voor haar bruidegom, die alle andere mannen ver overtreft. Het is tegelijk een uitroep van diepe verwondering, aanbidding en liefde, van Gods kinderen voor de grote Bruidegom Jezus Christus. Herken je dat vanuit je hart? Dat is tegelijk het meest kenmerkend voor waar geloof: U dan die gelooft, is Hij dierbaar! (1 Petr. 2:7). Wie is Hij voor jou? Nog steeds roept Hij, ook jou: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden!
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofwedergeboorte
14 reacties
1a2b3c
01-12-2011 / 19:12
- Ik zou zo graag echt geloven, maar ik ben bang voor een verstands, historisch of gevoelsgeloof.

Een historisch geloof is niet genoeg maar daarom nog niet verkeerd, iedereen die Jezus heeft aangenomen heeft ook een verstand, historisch geloof waarbij hij wat voelt.
Hij wil dat we Hem liefhebben en in Hem geloven met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand.
Het begint doorgaans met het verstand, dan gaan we inzien dat we zonder Hem verloren liggen.
Als we dan geloven dat Jezus de straf gedragen en de wet vervuld heeft voor een ieder die tot Hem komt (= geloven/vertrouwen) dan volgt het gevoel: - vrede, blijdschap, dankbaarheid, liefde .... -
En als we dan vanuit die liefde gaan leven dan volgens de vruchten vanzelf: uit de vruchten kent men de boom.
plderoos
01-12-2011 / 19:36
En zo is dat! 1a2b3c heeft volkomen gelijk! Aan de vrucht ken je de boom, Jezus heeft die vergelijking persoonlijk gemaakt. Dus als je bij jezelf opmerkt dat je de wil hebt om tot Gods eer te leven, ook al mislukt dat iedere dag maar de wil heb je wel, dan ben je een gelovig mens. De wil ertoe is al een bewijs van je geloof. Het zou mooi zijn als je in staat bent die wil om te zetten in daden maar de wil om, zoals je het zelf zegt, 'graag te geloven' is al een bewijs van het geloof zelf.

Laat je dus niet in twijfel brengen door termen als historisch, verstands of wondergeloof. Dat zijn wel termen die terug te leiden zijn op bijbelse situaties maar ze zijn geen voorwaarde voor het verkrijgen van een waar geloof. Van Johannes de doper is bekend dat hij bekeerd geboren is. Heeft hij dus ooit een historisch geloof gehad? Als hij het bij zichzelf na zou gaan vast wel, maar God heeft het anders laten vastleggen.

In 2 Kor. 13:5 waarin Paulus tot zelfonderzoek aanspoort komt dat onderzoek als het goed is ook niet voort uit twijfel, of je wel een zogenaamd zaligmakend geloof hebt, maar, schrijft hij erbij: "Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij niet verwerpelijk zijn". Hij zegt dus "onderzoek uzelf" met de bedoeling dat jij tot de conclusie komt dat "Christus in jou is". Geloof dat dan ook!

In de gelijkenis van de zaaier worden die verschillende "soorten" van geloof niet genoemd alsof ze op jouw van toepassing zijn, slechts om aan te geven dat het bestaat. Maar omdat jij bij jezelf al opmerkt dat je graag wilt geloven kun je er zeker van zijn dát je gelooft. Dus vergeet vanaf nu het bestaan van een historisch, verstands, en wondergeloof, en zorg dat jouw echte geloof vrucht gaat dragen, 30, 60 en 100 voud ... ...

Wat ik wel heel erg vind is dat jou twijfel wordt aangepraat door zo de nadruk te leggen op die verschillende soorten van geloof. Er is maar één soort geloof en dat is het geloof in Jezus Christus. Ander geloof bestaat niet, dat is geen geloof. Dus hou het goed in de gaten, het enige bewijs van een waar geloof is dat het vrucht draagt, en die vrucht hoeft maar heel klein te zijn, zelfs de wil vrucht te dragen is al een bewijs van je geloof.
Discipel
01-12-2011 / 21:01
Beetje jammer dit antwoord.
Zekerheid van het geloof krijg je echt niet door na te gaan of je geloofsbeleving/ervaring voldoet aan wat dominee hier beschrijft. Zekerheid krijg je juist door af te zien van jezelf en rustig te vertrouwen op Jezus en Zijn beloften. Wie in Hem gelooft / op Hem vertrouwd zal niet beschaamd worden!
stien
01-12-2011 / 22:05
.ik kan me vinden in het antwoord omdat het ook mijn beleving is geweest. De Bijbel waarschuwt ons zelf voor onderzoek omdat er vele zullen zijn die zich zullen vergissen....Die zullen Hem aanroepen, Heere Heere, doe ons open, maar Hij zal zeggen, Ik ken u niet...De 'wil' om te geloven wordt gewerkt door de Heilige Geest en brengt ons, als het goed is, tot CHristus. Maar Hij moet in ons hart geopenbaard worden, ook alleen door het werk van de Heilige Geest en niet anders. We moeten aangeraakt worden door God zelf, dmv de werking van de Heilige Geest, daar moet je om bidden en smeken! zonder dat kan het niet.
Als God persoonlijk in je leven komt, dan vallen al je vragen weg...dan heb je op dat moment geen twijfel meer in je hart omdat je de eerste Liefde mag ervaren...en dan kun je wel jubelen, Looft den Heere, mijn ziel....!!.Dan herken je de woorden 'welkom in de strijd....'En als je de aanvallen van de satan dan moet ervaren mag dit ook als troost zijn, want de kapers komen niet op een leeg schip.....!
Zoek Hem...en leef!! Hij heeft nog nooit een bidder laten staan......
Zoek je antwoord niet bij de mens, maar merk op welk antwoord God u geeft! (psalm 85:3).
1a2b3c
02-12-2011 / 09:11
@stien: De Bijbel waarschuwt ons zelf voor onderzoek omdat er vele zullen zijn die zich zullen vergissen....Die zullen Hem aanroepen, Heere Heere, doe ons open, maar Hij zal zeggen, Ik ken u niet...

Jammer dat deze tekst zo vaak misbruikt wordt om mensen onzekerheid en angst aan te jagen.
En vrijwel altijd wordt hij uit de context gehaald en wordt het laatste gedeelte van die tekst weggelaten. Luk.13:27 Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.
Hier worden mensen gewaarschuwd die belijden een christen te zijn maar intussen de werken van wetteloosheid bedrijven.
Het gaat hier niet over struikelen in de zonde maar over leven in de zonde, uiterlijk godsdienstig maar in het hart is er niets veranderd.

Het geloof moet op feiten (Gods Woord) gegrond zijn en niet op ervaringen, niets is zo bedrieglijk als het eigen gevoel.
Jer.17: 9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

Vergelijk dat maar eens met het slot van Luk.13:27: Ga weg van Mij allen die de ongerechtigheid bedrijven.
Gerard
02-12-2011 / 19:22
Verstands, historisch of gevoelsgeloof zijn niet direct Bijbelse termen maar voorzover dit in de bijbel voorkomt is dit niet iets dat wordt afgewezen. Mensen komen in de Bijbel op vele manieren en door vele oorzaken tot geloof.
Geschiedenis en verstand zijn twee belangrijke fundamenten in de Bijbel, alles is gefundeerd op wat werkelijk gebeurd in ruimte en tijd en waar oogegetuigen van getuigen. Het zijn geen verzinselen maar waar gebeurde dingen. In de tijd van het oude Testament is vele malen en op vele wijzen de komst van Jezus voorzegd. In de tijd van het nieuwe Testament is Jezus gekomen, heeft Hij gepredikt, is gekruisigd en is opgestaan uit de doden. Apostelen hebben Hem verkondigd en vele dingen over Hem doorgegeven. Dat is het begin en hierdoor kan je leren dat Jezus betrouwbaar is. En als je leert dat Hij betrouwbaar kan je gaan je vertrouwen op Hem.

Hoe weet je of je geloof echt is? Dat weet je als je er naar handelt.
Mensen geloven vele dingen, elke dag. Als de conducteur op het station zegt dat een bepaalde trein naar Amsterdam gaat en je moet naar Amsterdam en je stapt in de trein dan geloof je de conducteur. Je vertrouwt hem en handelt naar wat hij zegt.
Als het KNMI zegt dat het gaat regenen en je neemt een paraplu mee dan geloof het het KNMI.
Als de arts zegt dat je bepaalde medicijnen moet nemen voor een bepaalde ziekte en je neemt ze dan geloof je de arts. Zo zijn er dag in dag uit allerlei mensen die je gelooft. Je gelooft hun woorden, je neemt ze aan voor waar en betrouwbaar en je handelt er naar.
Andersom, mensen die dit horen maar er niet naar handelen geven er blijk van dat ze het niet geloven, of op zijn minst dat ze vinden het niet belangrijk voor hun is. Veel mensen geloven andere mensen die zeggen dat er geen God is en daar handelen ze naar. Anderen geloven wat de profeten, de apostelen en Jezus zelf hebben doorgegeven aan ons in de Bijbel en handelen daar naar.

Zo zijn er vele geloven, kleine en grote. Waar het op aan komt is het ware geloof te hebben en dus hier naar te handelen. En het gaat niet om het geloof op zich maar om de Persoon die je gelooft. Niet jouw geloof (op zich) maakt zalig maar het is Jezus die zalig maakt (door jouw geloof in Hem).

Wat is het ware geloof?
Joh 3:14-15: "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".

Het volk Israël kwam in opstand tegen God omdat ze ontevreden waren in de woestijn. God stuurde hen toen giftige slangen zodat velen stierven. Maar God gaf een uitweg: Mozes moest een koperen slang maken en op een staf bevestigen. Iedereen die daar naar zou kijken zou in leven blijven. En dat gebeurde, degenen die dit geloofden en deden bleven in leven. Degenen die dit niet geloofden en niet deden stierven. (Num 21:9)

Jezus maakt in Joh 3 een vergelijking met zichzelf. Hij zegt: op dezelfde manier als bij Mozes de slang werd verhoogd moet ik verhoogd worden. Ik zal aan een kruis worden gehangen. Kijk naar Mij en je zal het eeuwige leven hebben. Vertrouw op Mij, stel je vertrouwen en hoop geheel en alleen op Mij, dat is alles wat je moet doen. Niet op iets in jezelf, niet op wat je doet of laat, niet op je doop, niet op je belijdenis, niet op je ervaringen, niet op werken, niet op je kerkgang of kerklidmaatschap, niet op je inzet of vroomheid, niet op je strijden tegen de zonde, niet op je 'tot eer van God leven', niets, niets, absoluut niets van jezelf, zelfs niet op je mate van geloof of ongeloof. Vestig je hoop voor 100% op Jezus.
En omgekeerd ook: val je in zonde, dwaal je af, maak je er een puinhoop van: stel je vertrouwen alleen op Jezus. Pak het schild van het geloof (Ef 6) en zeg: "Heere Jezus, er is geen goed in mij, ik ben zwaar ziek en aangetast, er is niets aantrekkelijks in mij. Maar ik vertrouw op U want U hebt gezegd dat iedereen die in U gelooft het eeuwige leven heeft en een kind van God is en dat dat genoeg is. Dat wil ik geloven en daar wil op vertrouwen, niet op iets van mijzelf of in mijzelf".

Geloven is vertrouwen, voor waar aannemen. Wat daar voor nodig is is kennis, want hoe zal je geloven als je niet weet wat te geloven. Je kan wel iets geloven, maar als dat niet gezegd is heeft dat geen betekenis. Geloof is altijd een reaktie. Iemand zegt iets en jij reageert met 'dat geloof ik' (of 'dat geloof ik niet').
Daarom is het belangrijk om Jezus beter te leren kennen en om meer geloof te krijgen is het nodig te horen naar wat Hij heeft gezegd, elke dag opnieuw want we vergeten het zo snel weer. Daarom is het nodig elke dag de Bijbel te lezen en te studeren en te overdenken.

Luister naar wat Jezus zegt in de Bijbel. Hij zegt vaak: let er op hoe je hoort! Laat het werking hebben. Handel er naar. Maak je keuzes gebaseerd op wat Hij zegt, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is.

Nogmaals: vergeet alles van jezelf, hoe goed of slecht je bent. Dat doet er niet toe. Met Jezus is de oude mens gestorven, die doet er niet meer toe. Alleen Jezus doet er toe. Rom 6. "Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere."

Geloof dit en laat het werking hebben in je leven, elke dag, tot je setrfdag of de dag dat Jezus terug komt en we eindelijk bij Hem zullen zijn voor eeuwig.
1a2b3c
03-12-2011 / 11:19
@plderoos: ..... maar de wil om, zoals je het zelf zegt, 'graag te geloven' is al een bewijs van het geloof zelf.

Hoewel wij het m.b.t. dit onderwerp altijd roerend eens zijn zou ik deze uitspraak toch niet voor mijn rekening durven nemen.
In Opb.22:17 staat: ... en die wil die kome ... Hij moet dus nog komen, en komen is geloven.
Toen de 'verloren zoon' bij de varkens zat wilde hij op een gegeven moment terug naar zijn Vader. Maar als hij de wil voor de daad had gehouden dan had hij er nu nog gezeten.
Nee, hij stond op en ging! Ik ben het met Gerard eens dat het geloof blijkt uit wat je doet.
Luk.6 Wie Mijn woorden hoort en doet .... dat geldt m.i. niet alleen voor de vruchten van het geloof maar ook voor het geloven zelf.
Al zeg ik er meteen bij dat 'de wil om te geloven' ook van God komt Rom.3:11.
Maar de wil om te geloven kan er ook zijn omdat je niet verloren wilt gaan (daar is niets mis mee want God wil ook niet dat we verloren gaan, dus dat komt ook van God)
De rijke jongeling wilde graag zalig worden maar toch had hij zijn geld liever dan de zaligheid.

Wel ben ik het met je eens dat het een vrucht van geloof is als je in je hart merkt dat je graag tot Gods eer wilt leven.
adriano313
03-12-2011 / 13:16
<i>Als de conducteur op het station zegt dat een bepaalde trein naar Amsterdam gaat en je moet naar Amsterdam en je stapt in de trein dan geloof je de conducteur. Je vertrouwt hem en handelt naar wat hij zegt.<i>

Mooi voorbeeld van 'het op pad' gaan! @gerard, sluit zeker aan bij opb 22:17 (1a2b3c) en bij de verloren zoon!

Vragensteller, ter bewustwording
Het is de Heere Jezus die door de Heilige Geest, deze honger (of beter gezegd Liefde) in je legt. Probeer dit telkens te herinneren

"Het is de Heilige geest die aan MIJ trekt, duwt, bemoedigt met al doel:
De Liefde van God in mij kenbaar te maken"

Laat je dan ook <b>niet</b> (met klem) ontmoedigen door:
- schuld,
- schaamte,
- angst
- pijn.

Want voor deze grote valkuilen heeft Jezus de prijs, voor ons allemaal, AL betaald

Let op je tong, flap er geen rare dingen uit, want zo zetten veel Christenen zichzelf vast, het is een strik van vloek, roddel niet, klets niet over anderen maar probeer maar 1 ding:

Jezus is mijn Heer en ik wil het op Zijn manier (het juk is zacht en licht) doen en mijn lamp wil ik vol hebben met olie en een uitdeler zijn van Levend brood en water

Ik zal voor je bidden

Hooglied 5:10 Mijn Liefste is blank en rood,Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit.
wit = de betekenis van 100% rein (we krijgen ook witte klederen)(Het Licht)
Rood = de betekenis van 100% reiniging=> bloed (we zijn gewassen door Zijn bloed) (priesterambt)
Banier over 10.000, Hij is hoog verheven boven alle anderen (steekt boven alle schepping uit)
Banier=>geeft identiteit, en die identiteit is OVERWINNAAR, Jezus Christus, Koning der koningen, Heer der heerscharen. 10.000=> veelal aanduiding voor oneindig, maar ook in de context van slagvaardig/ slagkracht in relatie tot gezag en heerschappij (autoriteit)
Gerard
03-12-2011 / 15:17
</i></i>Een ding kwam me nog in gedachte en wil ik graag nog zeggen.
Geloof blijkt uit wat je doet, maar ook uit wat je besluit niet te doen.
Bijvoorbeeld dat ik niet probeer mezelf rein te maken voor God.Mezelf mooi en rechtvaardig te laten schijnen. Mezelf probeer schoon te poetsen en mezelf probeer aangenaam te maken voor God.
Zoals de Farizeeër in Lukas 18 die God dankte dat de dingen bij hem er toch zo goed en mooi uitzagen. Maar hij was niet gerechtvaardigd want hij keek naar zichzelf en vertrouwde op hoe het er bij hem zelf uitzag. Maar de tollenaar die zei: "wees mij zondaar genadig" werd wel gerechtvaardigd. Deze vertrouwde alleen op Gods genade. Voor mij betekend dat ik niet naar mezelf kijk maar alleen vertrouw op de woorden van Jezus, dat ik met Zijn gerechtheid wordt overkleed en dat Zijn gerechtigheid mij zal worden toegerekend.
Oefen jezelf hierin dit schild van het geloof te hanteren en bid dat je het telkens beter begrijpen mag en dat dat de basis voor al je doen en laten wordt. Dan komt de verdere vrucht vanzelf want die komt uit de wijnstok en niet uit de rank (Joh 15)
plderoos
03-12-2011 / 19:38
@ Gerard, ik vind dat je het allemaal uitstekend en evenwichtig verwoord. Ook je laatste reactie. Het is mij ook al vaker te binnen geschoten: er word vaak van Christenen gezegd dat ze van alles niet mogen, gij zult niet dit en gij zult niet dat. Maar laten we wel wezen, God zegt ons alleen maar een aantal heel normale dingen na te laten. Dus je geloof blijkt inderdaad uit wat je doet en uit wat je nalaat.
plderoos
03-12-2011 / 20:12
@1a2b3c ik kan me goed voorstellen dat je dat wat te ver vind gaan. Ik heb er ook wel een tijdje over na zitten denken voordat ik dat opschreef.

Het is natuurlijk ook lastig, wat is nou precies het begin van het geloof. Ik heb een paar overwegingen om het toch zo te zeggen. Het geloof is behalve een daad van jezelf, ook een gave Gods (mat 16:17, ef. 2:8). God is ook Degene die beide het willen en het werken in ons werkt (fil. 2:13). Ook laat Hij niet varen wat Zijn hand begon (ps. 138:8)

Ook ben ik, net als iedere mens, natuurlijk gewoon een enorme reactionair. En je weet dat ik mij altijd fel verzet tegen een prediking, of bijbeluitleg, die twijfel zaait, want zeg ik altijd, twijfel is het tegenovergestelde van geloven. Dus ik wil dat mensen zekerheid in hun geloof hebben omdat hun behoud feitelijk buiten henzelf omgaat. Als je meent dat je zelf nog iets als een schuldgevoel of een wandeling over de toeleidende weg moet inbrengen doe je van het offer van Jezus af. Als een bepaalde uitspraak "op het randje" zit zal ik dus altijd overhellen richting zekerheid, dus ook als het gaat over "de wil tot geloven".

Je kunt het inderdaad zo uitleggen dat het komen in "wie wil die kome" het geloof is en dan komt de wil dus voor geloven. Je kunt het echter ook zo uitleggen dat de wil zelf, het geloven is want dat is dé voorwaarde om tot God te kúnnen komen. (zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, en, wie tot God wil komen moet geloven dat Hij bestaat ...) En vervolgens krijg je, omdat je gelooft het levende water om niet. Hoewel jouw uitleg zeker wel kan lijkt me de laatste toch consequenter.

Maar mocht het toch zo zijn dat de wil voor geloven aan komt dan nog is die wil dus door God gewerkt. En omdat Hij afmaakt wat Hij begonnen is, en Hij dus diegene ook de gave van het geloof zal geven, is het beter ook de wil tot geloven als geloof te bestempelen dan daaraan te (doen) twijfelen)

En toch is het ook voor mijzelf goed het nog eens uit te schrijven, mijn vader zei al, dat dwingt je je gedachten te ordenen :)
1a2b3c
04-12-2011 / 13:35
'Willen/wensen' en 'geloven/vertrouwen' zijn toch echt twee verschillende dingen. (v. Dale ;))
Stel je een arme bedelaar voor zonder opleiding en capaciteiten voor wat dan ook, en bovendien is zijn verschijning ook niet aantrekkelijk.
Je hebt een goede kans dat hij erg gewillig is rijk te zijn, maar je maakt mij niet wijs dat hij werkelijk geloofd dat dat gebeuren zal. Dus zal de wil er wel zijn maar het geloof niet.

Opb.22:17 ... die wil die kome ... Komen is geloven, degene die wil laat die komen!
Naardense vert: wie wil, laat hij het levenswater nemen om niet.
Dit is niet iets dat al gedaan is maar is een nodiging om te doen.

Jij vind het consequenter om te zeggen dat de wil zelf, het geloven is want dat is dé voorwaarde om tot God te kúnnen komen.
Als je dan consequent bent betekent vermoeid en belast zijn, honger en dorst hebben óók geloven en zijn dat óók dé voorwaarden, want hen roept Hij óók om tot Hem te komen.

Net als jij ben ik ook tegen Bijbeluitleg die geloofsonzekerheid in de hand werkt maar ik vind het ook gevaarlijk om iets te zeggen dat mensen laat rusten terwijl daar (nog) geen grond voor is. Zoals jij het zegt zou je de zekerheid halen uit je eigen wil om te geloven.

1. Je redeneert van achteren naar voren, van Gods kant vandaan, om zo tot je conclusie te komen terwijl iemand er nog voor staat. (als ik de vraagsteller tenminste goed begrijp)
Dat komt een beetje op hetzelfde neer als met de uitverkiezing beginnen, positief benaderd dan.
De twee lijnen die we in de Bijbel kunnen vinden worden op die manier vermengt.

2. Het is prima om dieper over teksten na te denken door andere gedeelten van de Bijbel erbij te halen, maar het mag nooit de primaire betekenis aantasten.
Door jouw redenering (het lijkt op een systeem) kun je Opb.22:17 niet meer lezen zoals het er staat. Als je moet gaan redeneren om goed verstaanbare teksten te gaan verklaren zit je m.i. niet meer goed. (hoe zou het dan nog begrijpelijk zijn voor de kinderkens?)

3. Je haalt teksten aan die voor gelovigen bedoelt zijn, niet voor mensen die nog geen geloof (zekerheid) hebben. In Fil.2:13 worden gelovigen aangesproken m.b.t. de levensheiliging, die teksten staan niet in de context van de rechtvaardigmaking.
Mensen die Jezus nog niet kennen moeten simpelweg komen/geloven/vertrouwen op Zijn Woord zonder iets van henzelf in aanmerking te nemen.

Wel moet iemand die God zoekt en geloven wil erkennen dat hij dat niet van zichzelf heeft Rom.3:11. maar niet om daar dan op te gaan rusten.
Het zal hem nog meer motiveren om tot Hem te gaan. Hij is niet alleen door Gods genade onder het evangelie geboren maar het laat hem ook niet los. Terwijl zoveel anderen het evangelie niet kennen, of die het wel kennen maar er niets mee doen.

Groet!
1a2b3c
05-12-2011 / 08:26
Vergat ik nog, maar door de tekst: God laat niet varen wat Zijn hand begon in het verband te brengen met 'als iemand wil geloven komt dat van God en dus ...'
Je vergeet dan dat er in de twee redenen staan waarom mensen die onder het evangelie verloren gaan: onwil en ongeloof. Gij hebt niet gewild Mat.23:37 die niet gelooft zal hebben Mak.16:16.
Daarom vind ik het gevaarlijk wat je zegt.
1a2b3c
05-12-2011 / 08:39
Vergeet ik nog wat ;((( Die tekst Ps.138:8 spreekt David uit in geloofsvertrouwen.
Iemand die daar nog voor staat moet maar één ding: geloven, dan kan hij het David nazeggen.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag waar ik me erg voor schaam. Ik durf en kan het lijden en sterven van de Heere Jezus niet lezen. Vroeger...
geen reacties
01-12-2015
Ongeveer een jaar geleden viel mij opeens een jongen op, die ik al iets langer van gezicht kende. Niet om zijn uiterlijk...
1 reactie
01-12-2015
Mijn vriend en ik hebben al een paar jaar verkering. We hebben allebei een beperking en psychische problemen. Vaak zat/z...
geen reacties
01-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering