Christenen onderling

J.W.N. van Dooijeweert / 7 reacties

16-11-2011, 16:00

Vraag

Allereerst een compliment aan Refoweb dat hier zo vrijuit vragen gesteld kunnen worden en dat deze ook beantwoord worden! Maar dan nu de vraag, of eigenlijk meer een probleem. Hier op Refoweb zijn mensen van veel kerkverbanden vertegenwoordigd. Dat is mooi: dat we als verdeelde christenen toch op de een of andere manier eenheid met elkaar zoeken. Uit nog meer verschillende kerkverbanden komen er bezoekers op deze site. Als ik soms antwoorden lees dan raak ik toch verontrust: hoe kan ik, als zondig mens, later bij Jezus in de hemel komen? Sommige dominees veroordelen de EO(-jongerendag). Daaruit volgt de conclusie dat ik me maar beter verre kan houden van evangelische kringen. De evangelischen (om even alles op één hoop te gooien) zeggen echter weer dat de gereformeerden de plank enorm mis slaan. En dan heb je ook nog Roomsen en Jehovagetuigen en weet ik allemaal niet wat. Hoe weet ik nou wat goed is en wat niet? Elke kerk zegt van zichzelf dat zij de juiste leer heeft. Hoe moet ik nou weten wat God precies van mij wil? Hoe weet ik of ik behouden ben of niet, als zelfs christenen onderling elkaar beschuldigen van een valse leer aan te hangen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik haast me om je vraag te beantwoorden. Je hebt 100 procent gelijk met je commentaar richting christenen. Waarom moeten christenen elkaar veroordelen? Ik kan het ook niet begrijpen. Het is vaak een gebrek aan liefde, een tekort aan kennis van de ander, een gebrek aan behoefte tot eenheid, jezelf boven die ander plaatsen, een stuk zelfgenoegzaamheid… Ja, of wat dan ook. Heel vaak is het ook vanuit een brok hoogmoed: "Wij zijn het!" Hoe dacht Jezus hier Zelf over?

We hebben een prachtig voorbeeld in Lukas 9:49,50. Statenvertaling: "En Johannes antwoordde en zei: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem: Verbied het niet; want wie tegen ons niet is, die is voor ons."

NBG vertaling 1951: "Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt.
Jezus zei tot hem: Belet het niet, want wie niet tegen u is, is voor u."

Wilibrordvertaling: "Nu nam Johannes het woord en zei: Meester, we hebben iemand in uw Naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: Belet het hem niet; want wie niet tegen u is, is voor u."

Grondtaal: "Omdat niet hij volgt met ons – want wie niet is tegen ons (jullie) , voor ons (jullie) is.

Als we dit onbevangen lezen kunnen we dus met een gerust hart alle angst voor de andere groep van ons afzetten. De reformatorische christen hoeft geen angst te hebben voor de evangelische christen. Nog veel minder is het gepast om elkaar uit te schelden voor "vals" of iets dergelijks. Soms krijg ik bij het lezen van een artikel het gevoel dat mensen alleen maar strijden voor hun eigen 'club'. Klinkt wat negatief, maar het is vaak in het taalgebruik tegenover elkaar zo laag bij de grond. Denk maar aan de openlijke strijd tussen veel kerken en de verschillende jongerengroepen. De ander wordt zo gemakkelijk neergezet als een sektariër, met verkeerde bedoelingen. En dat kan en mag niet!
 
De Heiland Zelf was zeker niet benauwd van geest. Hij stond open voor iedereen. Maar het is ook waar dat Hij lette wel op de achtergrond en de leer van de ander. Matt. 16:6: "En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen …
dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen." Hoor je ook Johannes de Doper nog roepen: Matt. 3:7: "Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomende toorn?"

Zo zien we dat er in de Bijbel wel degelijk grond te vinden is om de sekten en valse leraars uit ons leven te weren en te zoeken naar de echte waarheid. Heel moeilijk wordt het dan als je de mensen van het Wachttorengenootschap hoort beweren dat zij de waarheid hebben. Terwijl zij een organisatie zijn en geen gemeente van Christus. En zo zijn er meerderen. Ik denk dat we sektarisch beginnen te worden als we andere bijbelse (!) groepen uit gaan sluiten van de "mogelijkheid van zalig worden." Ik denk dat we dan ook niet de weg van Jezus Zelf volgen. Maar ik denk ook dat we helemaal in strijd zijn met de Bijbel als we alles goed praten. Het samengaan met onbijbelse groepen en gedachten staat onze zaligheid in de weg.

Genoeg hierover. Het andere gedeelte van je vraag staat nog open. "Hoe moet ik nou weten wat God precies van mij wil? Hoe weet ik of ik behouden ben of niet?" Dit is de grote levensvraag! Ben ik in Christus of niet? Paulus schrijft: "Wie in Christus is, is een nieuw schepsel." Ben je een nieuw schepsel? Ken je die nieuwe geboorte die uit God is? Dat is de vraag die alleen jij maar kunt beantwoorden. Jij weet hoe het in je leven is. Hoe je staat tegenover God en tegenover Zijn Woord. Jij alleen weet waar je leven naar uitgaat.

Waar gaat het ons om? Om de zekerheid dat IK in de hemel kom? En dus niet in de hel!! Want dat is toch ook maar een heel nare gedachte. We hebben in het leven graag zekerheden. Daar doen we heel veel voor. Maar wat doen we voor dat eindeloze dat na dit leven komt? Het vragen naar zekerheid levert ons niets op! Het gaat niet om zekerheid, maar om geloof. In de NBG-vertaling van 1951 staat het zo: "Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk," 2 Kor. 13:5. Paulus schrijft niet: Hebt u zekerheid? Nee, maar "bent u wel in het geloof?"
 
Er schiet één ding slechts over: GELOOF. Geloof in Jezus Christus en Zijn volbrachte werk. Wil je in Hem zijn? In Hem gevonden worden in het uur dat het er op aan komt? Zoek Hem dan nu in Zijn woord. Dat alleen is de weg tot behoud en geborgenheid. Lezen en bidden. Overdenken en vragen. Mediteren en zoeken om met en door en uit dat Woord te leven. Dan zul je eenmaal ervaren dat het "zoekt en gij zult vinden", werkelijkheid word in je leven. Rust niet voor je Hem persoonlijk hebt leren kennen. Gods zegen op je zoektocht.

Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

7 reacties
matthew
16-11-2011 / 18:29
mooi antwoord
Annet76
16-11-2011 / 21:02
Wat een mooi antwoord; helder en concreet!
SecorDabar
17-11-2011 / 02:42
Ik heb nog een boek van wijlen Ds. G. van Reenen (Geref.Gemeente) met de titel: Bart en Kees over het boek Ruth.

In mijn uitgave lees ik op bladzijde 101 van dit boek de volgende samenspraak:

Kees: Zeg, Bart, ik heb een vriend die bij hem in de buurt niets kan beluisteren.
Als hij dan thuis in die verre landstreek woont, dan blijft bij zijn boeken, hij heeft gelukkig nog een schat van oude en nieuwe boeken, die zuiver de leer en de ervaring van Gods volk vertolken, boeken die niet alleen spreken tot zijn hoofd, maar ook zijn hart verklaren, Zeg mij wat moet mijn vriend doen?
Bart: Welnu, dan is Boaz veld, en dan zijn Boaz maaiers [u]bij hem thuis.[/u]
Boaz veld is een wonderlijk veld. Meest is het in een kerkgebouw, maar soms is het op een zoldertje, of in een schuurtje, of binnenkamer.
Kees: Dat meent mijn vriend ook!
Als hij (vanwege de verre afstand naar Gods huis) dan thuis blijft bij zijn boeken, is hij dan, wat jij noemt: een anti-kerkist?
Bart: Als jouw vriend het tekort voelt en het betreurt dat hij niet kan opgaan naar Gods huis, en met schuldgevoel tot God gaat en Hem smeekt dat de Heere uit genade de weg nog eens mocht banen, om naar de wille Gods op te kunnen gaan, dan is hij geen anti-kerkist, maar een zeer nuttig lid van Christus Kerk op aarde. Als je vriend onder een halve waarheid neerzat, dan was hij op een ander veld, begrijp je?
Op het veld van Boaz - of zonder beeldspraak - in de Kerk des Heeren, wordt de volle raad Gods tot zaligheid verkondigd.
Hetzij dan gepreekt in de kerk of thuis gelezen.
SecorDabar
17-11-2011 / 02:52
Laten we maar veel op het veld van Boaz begeven. Dat behoeft niet beperkt te blijven tot een bepaald kerkverband, dat kan zelfs zonder kerkverband. Dan houdt het onderlinge geruzie ook gewoon op. Ik ben een vriend en metgezel van allen die Uw naam vrezen. De genadetijd is al zo kort.
Bert
17-11-2011 / 10:54
@SecorDabar: hoe kan jij het thuislezen gaan verheerlijken?? Heb jij niet gelezen wat in de Hebreeën brief staat over de onderlinge bijeenkomsten. Om over artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar te zwijgen.
SecorDabar
17-11-2011 / 18:05
Verdiep je eerst maar eens wat Ds. G. van Reenen zegt.
Natuurlijk, heeft deze dominee niet het thuislezen verheerlijkt.
De strekking van Ds. van Reenen is: Als het echt niet anders kan vanwege de verre afstand, dan zijn de onderlinge samenkomsten thuis.
Dan is het veld van Boaz thuis.
Je zou ook Ds. Gisbertus Voetius kunnen raadplegen over het houden van huisgemeenten.
Ik sluit hierbij mijn discussie hierover.
Bert
17-11-2011 / 22:45
@SecorDabar: verre afstanden zijn nu niet meer van toepassing nu iedereen mobiel is en je anders via andere media kan meeleven met je gemeente.

Terug in de tijd

Kan het gebrek aan lust in seksualiteit in de genen zitten? Onlangs kwam ik er bij mijn zus achter dat zij (we zijn alle...
geen reacties
16-11-2006
Ik werk in de zorg, maar nu is het al de tweede keer dat ik te horen krijg dat ik stil/verlegen ben. Cliënten voelen zic...
2 reacties
16-11-2012
Onze predikant zei laatst dat de bloedmanen van dit jaar een teken zijn dat de laatste dag snel komt. Maar hoe kan hij d...
3 reacties
17-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering