Leren kennen van Heere Jezus

Ds. H. Korving / 5 reacties

02-07-2011, 16:01

Vraag

Kan het dat zo zijn dat je gelooft dat je zonden vergeven zijn, terwijl je niet weet of je Hem gevonden/leren kennen hebt?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraag gaat over het verband tussen de vergeving van zonden en het leren kennen van de Heere Jezus Christus. Ik neem tenminste aan dat je met "Hem" de Heere Jezus bedoelt, de Middelaar tussen God en mensen. Als je met "Hem" God bedoelt, moet wel duidelijk zijn dat God geen zonden kan vergeven buiten Christus om. Alleen als Hij ons aanziet in Christus, kan Hij en wil Hij uit genade om Christus’ verdiensten al onze zonden vergeven, de schuld bedekken en ons leven vernieuwen. Als je dus met "Hem" God bedoelt, moet je dat als volgt preciseren: God, zoals Hij nu verzoend is door het offer van Christus en uit genade nooit meer zal toornen op degenen die door Christus tot Hem de toevlucht hebben genomen.

Aan de ene kant ben ik geneigd te zeggen dat het me wat vreemd en onlogisch voorkomt, dat iemand wel weet dat zijn zonden vergeven zijn, maar niet weet door Wie. De weldaden worden dan wel erg losgemaakt van de Weldoener.  Aan de andere kant beluister ik in je vraag een zekere weifeling, onzekerheid, beschroomdheid die kan betekenen dat je wel graag zou willen zeggen maar niet durft te zeggen: Hij is de mijne en ik ben de Zijne.

Tegen die achtergrond is mijn advies in de Bijbel na te speuren of je ergens de vergeving der zonden tegenkomt, los van de Gever. Na te speuren of wij ergens in de Bijbel worden aangemoedigd om vergeving der zonden te zoeken, zonder de Heere Zelf te zoeken. Het is nog sterker: de bedoeling van de vergeving der zonden is juist om de door ons verbroken relatie te herstellen, zodat we God Zelf weer leren kennen.

In het Nieuwe Testament lezen we tal van voorbeelden waarbij de Heere Jezus iemands zonden vergeeft, met als gevolg dat die persoon de Heere Jezus leert kennen als de Messias! God schenkt in de weldaad van de vergeving der zonden ten diepste Zichzelf aan de zondaar, opdat we niet zouden zeggen: wat ben ik blij dat mijn zonden vergeven zijn, maar zouden zeggen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer’...

Haal dus de gave en de Gever niet te ver uit elkaar en doe de Gever geen oneer aan, door genoegen te nemen met het geschenk, zonder Hem Zelf daarvoor te (er-)kennen. De vergeving der zonden is de verlovingsring die het onderpand is van de liefde van de Heere voor Zijn bruid. Is het dan niet vreemd en ongepast als de bruid zich wel in de ring verblijdt, maar niet in de Persoon? Als de gave al zo rijk is, hoe groot en heerlijk moet dan die Persoon niet zijn...?

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Lees meer artikelen over:

Christuskennisvergeving
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
196 artikelen
Ds. H. Korving

Bijzonderheden:

Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

En kijk/luister:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
5 reacties
Race406
04-07-2011 / 11:48
Weer een voorbeeld van dwalingen die de kerk zijn binnengeslopen!
Vraagsteller: Als je weet dat je zonden vergeven zijn dan ben je een kind van God. Als je geen kind van God bent, zijn je zonden niet vergeven.
Laat je niet misleiden door allerlei onbijbels gezwatel over Gerechtvaardigd maar nog niet verzoend of gerechtvaardigd maar nog niet vrijgesproken.
Laat je niet vergiftigen met die onbijbelse leer! Als dat is wat je geleerd is, of wat je zondags hoort: Vertrek vandaar en zoek een plek waar je echt gezond geestelijk voedsel krijgt!
adriano313
04-07-2011 / 18:44
Beste vragensteller, Kan je honger verdwenen zijn terwijl je de bakker niet kent/ gevonden hebt? Nee, dat gaat ook niet ......

Gods Woord (Jezus) zeg: "Zoekt en gij zult vinden" (=> dan heb je ook iets gevonden) klopt en er zal worden opengedaan (=> er gebeurt echt iets). Je hoeft daarom niet te twijfelen.
Jezus Christus is geen mysterie of raadsel? Dat is wat mensen (door de tijd heen) vanuit eigen denken ervan gemaakt hebben. Het zijn gedachten van de wereld! Het vertroebeld het doel, het verlossende werk van Christus, n.l.:
HIJ is Opgestaan uit de dood (satan en dood overwonnen) en opgevaren ten hemel (functie van HEER en Christus gekregen) zodat wij erfgenaam kunnen worden, opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft!

Maar ik voel niets ik merk niet zeggen velen, ik moet mij ellendig voelen...
Als het gaat over bekeren dan is Paulus zo duidelijk als hij staat voor koning agrippa.
Zijn getuigenis hierover is (hand 26:18):

"Om hun (de onbekeerden) ogen te openen ter bekering(!) uit de DUISTERNIS (zondig leven) tot het licht (Heilig LEVEN in JEZUS CHRISTUS) en van de MACHT (Domein van legale grond en zondebereik) van de satan tot God (KONINKRIJK van God), opdat zij VERGEVING van zonden(geen aanklacht meer) en een ERFDEEL onder de geheiligden zouden ontvangen door het GELOOF IN MIJ".

Jou (erf)zonden kunnen alleen vergeven worden als jij je
- bekeert van de duisternis tot het licht, uit de macht van satan tot de macht van God
- gelooft dat Jezus Christus voor jou zonden aan het kruis genageld is. Dat hij deze straf voor jou AL heeft gedragen!

Als je dit gelooft, zal je dit moeten belijden en zal je Jezus Christus moeten aannemen als HEER van je leven
Rom 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij BEHOUDEN worden;

Misschien heb je dit nog nooit zo gezien, dat je een geliefd kind bent van God. Dat Hij je zonden wil vergeven. Het Hem niet uit maakt hoe groot of klein je zonden zijn, zolang jij je er maar van bekeert!
Misschien heb je nog nooit bewust die keuze voor Jezus Christus gemaakt
Bewust gezegd, “Heer Jezus ik geloof dat U voor mijn zonden bent gestorven”
Ik geloof dat U bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken in mijn leven.
Ik wil U aannemen als mij Heiland en verlosser
Als je dit zo herkent en je hart schreeuwt zo om verlossing
Bidt dan het onderstaande gebed maar hardop

Heere Jezus Christus hier ben ik,
Vandaag geef ik mijn leven over aan U
U bent de enige die mijn leven kan redden
Omdat U gestorven bent, aan het kruis voor mij
Dank U wel dat U gestorven bent voor mijn zonden
Want ik besef dat ik een zondaar ben

Ik nodig u uit Heere Jezus om mijn Herder te zijn
Ik buig voor U, kom in mijn hart
Want ik open mijn hart voor U en neem U en Uw waarheid aan
Vul mijn hart en vergeef mijn zonden,
Dank U wel dat u mij reinigt met uw kostbare bloed
Dank U wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als uw kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader
Vul mijn leven Heere Jezus
Leidt mijn weg, open mijn ogen, vul mijn hart
Omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er bent

Ik zal voor je bidden
43843
05-07-2011 / 08:32
De vraagsteller zit met een probleem. Nergens lees ik dat het in zijn /haar kerk zo geleerd wordt. Nee, het is een vraag een worsteling van vraagsteller.
En wat gebeurd?
Dwalingen, onbijbels gezwatel, vergiftiging met onbijbelse leer, zo'n kerk moet je verlaten.
Jammer race406. Ik vind je reactie volkomen misplaatst.
Ik vraag me af of dit iets toevoegt en of niet in strijd is met het antwoord van de deskundige, in dit geval ds H Korving.
Wat een mooi, zuiver Bijbels antwoord, door... de Kerk.
Heel evenwichtig.
Ik denk dat vraagsteller hier echt wat aan heeft.
Race406
05-07-2011 / 15:06
@43843: Ik heb dit soort dingen zo vaak van heel nabij gezien.... Er wordt geroepen dat de Zoon je gerechtvaardigd heeft, maar dat je dan door de Vader nog moet worden vrijgesproken en dat soort dingen. De mensen worden hiermee voor eeuwig het bos ingestuurd, omdat dat namelijk intens onbijbels is! En ik proef uit de vraag dat hij/zij dat soort zaken leert in de kerk. En zo'n leer met allerlei niet uit de Bijbel (alleen met heeel veel inlegkunde) blijkende regeltjes en voorwaarden en theologische hoogstandjes noem ik vergif. Omdat het de mensen afhoudt van het dienen en loven van mijn God. Hij is zo waard om geëerd en aanbeden te worden. En zolang dat nog niet gebeurt omdat mensen worden afgehouden door onbijbelse bekeringsvolgorden etc, blijf ik daartegen in het geweer komen.
1a2b3c
06-07-2011 / 08:15
@43843, er staat wel niet in de vraag waar er gekerkt wordt maar zo gek is het niet om te denken dat je de taal spreekt waar je vandaan komt.

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Er is al eens eerder de vraag gesteld over een herstel van de breuk in 1953. Nu gaat mijn vraag niet zozeer over deze breuk, maar in hoeverre de Gereformeerde Gemeente en a...
14 reacties
02-07-2012
Hoe moet ik het verschil zien tussen Lukas 11:9 en Mattheüs 7:21? Misschien is het zo lastig niet, maar voor mij was de eerste tekst een echte troost. Daarna las ik de tweede tekst, waarin het lijkt a...
3 reacties
02-07-2010
Ik begrijp niet zo goed waarom God nooit geamputeerden geneest. Hij geneest mensen met kanker, dankzij gebed. Hij geneest mensen die een hartaanval hebben door het hart weer te laten slaan, dankzij ge...
15 reacties
02-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering