Waarom zo'n diepe weg?

P.C.H. Kleinbloesem / 2 reacties

28-06-2011, 08:14

Vraag

Ik begrijp niet waarom de Heere zo'n grote prijs vraagt voor het volgen van Hem. Er is een grote liefde en veel verlangen in mijn hart om de Heere te volgen. Dwars door alles heen. Maar het doet zo'n pijn als ik merk dat het alles kost. Als er dingen gebeuren die moeilijk zijn om te aanvaarden. Waarom laat de Heere Zijn kinderen zo'n diepe weg gaan? Ik ben vaak bang het niet vol te houden. Hoewel ik weet dat ik in Zijn genade staande zal blijven, komt de twijfel zo snel boven. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Toch zou ik in de eerste plaats willen zeggen dat Gods genade ‘gratis’ is. Daarom zegt de Heere (Jes. 55:1):  "O alle gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!" Gods genade is om niet te verkrijgen, door het geloof in de Heere Jezus Christus alleen. Gods schenkt zondaren uit genade alleen het eeuwige leven. Daar hoef je, om zo te zeggen, dus ‘niets’ voor te doen.
 
Wat een ruimte ligt hier al in! Ik ben verlost door het dierbaar bloed van Christus! Wij (Gods kinderen) gaan ten hemel in, en erven koninkrijken! Jezus volgen is niet makkelijk! We struikelen dikwijls; dikwijls gaan we toch weer onze eigen weg. Maar het hangt er niet meer van af! God zij dank. Want uit genade alleen, daar heb ik niets voor gedaan, ben ik overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. En Hij heeft gezegd dat Hij niet zal toestaan dat ook maar één van Zijn kinderen verloren zal gaan. "En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken" (Joh. 10:28). Beste vraagsteller, de christelijke strijd is zoveel gemakkelijker te strijden als je toegerust bent met "de helm der zaligheid" (Ef. 6:17)! Dat is vast te mogen geloven dat je straks bij Hem zal zijn, ondanks je eigen falen! Niets kan een kind van God meer terneerdrukken en meer ontmoedigen dan de gedachte uiteindelijk de prijs mis te lopen! God geve dat je zekerheid mag hebben, uit genade, door het geloof.

Maar ik zei al, het volgen van de Heere Jezus is, vanuit onszelf gezien, niet gemakkelijk. Jezus volgen is niet de makkelijkste weg! Daar hangt om zo te zeggen een prijskaartje aan. Het kost veel, het kan je zelfs alles kosten. Waarom dan?

Ik noem een paar dingen:

-De Heere Jezus zegt in Joh. 15:20: "Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; (…)." De wereld moest niets van Christus hebben, en daarom moet de wereld ook niets van ons hebben. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt van de Heere Jezus dat Hij het kruis verdragen heeft en schande veracht en dat Hij het tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen. Deze woorden zeggen veel over de weg van de Heere Jezus toen Hij hier op aarde was. Maar laat duidelijk zijn: als wij Hem willen volgen staat ons in principe niets anders te wachten.

-De apostel Petrus schrijft: "Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden" (1 Petr. 5:8). De duivel stelt alles in het werk om onze weg naar de heerlijkheid te blokkeren! Daarvoor kan hij mensen gebruiken (zie het vorige punt), maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de geschiedenis van Job!

-Je kunt je, na bovenstaande punten gelezen te hebben, afvragen waarom de Heere dat allemaal laat gebeuren. Daarop zijn verschillende antwoorden te geven. Maar het belangrijkste vind ik nu dit: al de dingen die ons overkomen, hoe zwaar en moeilijk ook, zullen meewerken ten goede zegt de Heere (Rom. 8:28). Wat is dat goede dan? Dat staat in het volgende vers (Rom. 8:29): God is bezig Zijn kinderen te veranderen naar het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8:29, 2 Kor. 3:18, e.a.). Opdat wij zouden zijn "tot prijs der heerlijkheid Zijner genade" (vgl. Ef. 1:6). Het strekt tot verheerlijking van Gods Naam als wij, gered van onze zonden, heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.

Dat willen we als het goed is ook, dat we omgevormd worden naar het beeld van Gods Zoon. Maar ons vlees (dat is onze oude zondige natuur) keert zich daartegen. De Schrift zegt immers dat het bedenken (de gerichtheid / de gezindheid) van ons vlees vijandschap is tegen God. Met andere woorden: ons vlees blijft tegensputteren (en dat is dan nog maar zeer licht uitgedrukt).

Alleen al daardoor ervaren wij dat het volgen van de Heere Jezus ons zeer veel (zo niet alles) kost. Want ons vlees, aangemoedigd door de duivel en de wereld, zegt: je kunt ook een makkelijkere weg kiezen: de weg van de zonde, de weg van de vriendschap met deze wereld, enz.

God is dus met Zijn kinderen bezig… Hij wil dat we het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig worden. Maar wat houdt dat dan in? Dat we gaan leven naar het Woord van God? Jazeker, maar denk dan niet alleen aan de tien geboden! Heel belangrijk is ook het volgende. Van de Heere Jezus staat geschreven dat Hij zei: "Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen" (Hebr. 2:13). De Heere Jezus leefde hier op aarde in vertrouwen op Zijn Vader in de hemel. Toen alles tegenzat, toen de mensen van Hem zeiden: "Ziet daar, een Mens, een vraat en wijnzuiper, een Vriend van tollenaren en zondaren", toen heeft Hij gezegd: "Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U" (Matt. 11).

De Heere wil ons veranderen naar het beeld van Zijn Zoon. Hij kastijdt (straft) ons als we van Hem afdwalen, als we onze eigen zondige wegen gaan (opdat we Zijner heiligheid deelachtig worden (Hebr. 12:11!), dus met een positief doel! Maar Hij brengt ons ook in allerlei beproevingen (niet als straf!), om ons te leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen. Wij leren dat namelijk niet buiten beproevingen om! Misschien denken wij een groot Godsvertrouwen te hebben, maar wat gebeurt er met ons als we in bepaalde (zeer) moeilijke omstandigheden terechtkomen? Psalm 46:2 zegt: "Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in de benauwdheden." Hij is "bevonden" een Hulp in de benauwdheden. Dat is dus niet alleen maar theorie, maar ervaring! In beproevingen zouden wij (met vallen en opstaan) moeten leren dat God te vertrouwen is!  En ons vertrouwen wordt daardoor (als het goed is) gesterkt.

Denk aan Deut. 8:3: "En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat."

Ik zou je ten slotte graag de volgende tekst uit Gods Woord willen meegeven: "Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen" (1 Kor. 10:13). Dat betekent dat God precies weet wat Zijn kinderen kunnen verdragen. Hij meet onze schouders voor Hij er een last op legt… En er staat dat Hij met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Dat betekent niet zozeer dat de verzoeking ophoudt, maar er is een uitweg: verdragen! God wil ons dat leren, Hij wil ons dat geven… Wat dan? Dat wij kunnen verdragen!

Dat betekent dat Gods kind niet bang hoeft te zijn dat hij het niet volhoudt. Wel begrijpelijk trouwens hoor, dat je soms denkt het niet vol te houden. Zo voelt dat dikwijls aan. Maar wat zal het groot zijn als je je hand op Gods Woord mag leggen, en mag zeggen: Heere, u heeft beloofd (!) dat ik er niet onder zal bezwijken, en daar vertrouw ik dan op. Ook wat dit betreft geldt dat we moeten leven door geloof! Hij laat niet varen wat Zijn hand begon… Als Hij een goed werk in iemand begint, voleindigt Hij dat ook. Wat een troost is daarin gelegen!

Jezus volgen is niet de gemakkelijkste weg, maar het is wel de beste weg! Ik noem maar één Schriftwoord: Rom. 8:17! "En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden."

Nu lijden, straks verheerlijkt worden! En zegt de apostel: Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden! Strijd daarom de goede strijd van het geloof. Dikwijls op hoop tegen hoop! Vergeet niet dat God Zijn kinderen altijd vasthoudt. Zie uit naar de rust die overblijft voor het volk van God.

Gods zegen toegewenst,
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

kruis
2 reacties
adriano313
28-06-2011 / 12:34
Beste vragensteller, ter bemoediging
Het pad van Christus is het pad van een rechtvaardige die uit geloof leeft…
En dit allemaal begint en gebeurt door maar 1 ding. Genade!

Het pad wat wij vaak gaan is het pad wat we vaak vanuit onze eigen ervaringen en kunde proberen te bewandelen. De een is hier wat flexibeler in dan een ander.
Dit komt ook maar door 1 ding tot stand. Eigen kracht!

De twee voorbeelden zijn dan ook een tegenstelling van elkaar. Eigen kracht versus genade=> goddelijke kracht.
Eigen kracht is door 20, 30 of meer jaar opgebouwd. Het zijn vernuftige mechanismen geworden om te leven en te overleven. Maar het is steeds niet genoeg
Genade hiertegen is helemaal GRATIS. Je krijgt het kado! een 100% Godskado!

Genade van God is als basis nodig zodat een geestelijk leven kan worden opgebouwd. Dit geestelijke leven zal zich moeten gaan ontwikkelen van een baby tot aan een volwassen Christen.

Op je pad kan je dus ontzettend veel geestelijke hindernissen of barrières tegenkomen. Leermomenten/ situaties die je jezelf eigen moet gaan maken (denk ook eens aan de leermomenten uit de periode van de woestijn).
Maar het kan soms zomaar dat een mens in zijn “oude” leven “scheef” is gaan groeien. Dingen zijn verkeerd aangeleerd, hij/ zij is innerlijk beschadigd (verwond) of de duisternis oefent, door occulte zaken, invloed uit.

Het is goed om te beseffen dat uw zienswijze hierop niet begint bij u zelf. Hoe ga ik dit doen of hoe moet ik het doen. Nee, Uw vertrekpunt is :
“Ik geef mijn hart (leven) over aan Jezus Christus en Hij mag Heer worden van mijn leven”. Want als Hij Heer is heeft hij een Functie en Rol gekregen. U bent de baby en Hij is de Heer…Hij is de bestuurder van U, begrijpt u een beetje waar ik naar toe ga

Al Christus mag regeren dan zullen we elke dag onze eigen mechanismen moeten afgooien. Aan het kruis, met alle ellenden en zonden en vervolgens op kijken naar Hem.
Heere Jezus U mag het vandaag zeggen! Het is Uw dag!

Echter, de context van deze dag en tijd laat dit vaak niet toe. Het is niet gelijkvormig. Door eigen-geploeter, door een (afgelopen) welzijnstaat, door dubbele hypotheken, door wetteloosheid en normvervaging raakt ons geestelijke systeem steeds meer dichtgeslibd voor de visie van God. Inclusief de kanalen en mechanismen hoe Hij werkt. Daarom moet uw “akker” (waar God op werkt) dus ook schoon zijn en vrij komen van stronken, puinsteen en andere rommel. Als u van God verwacht moet Hij ook de ruimte hebben om Zijn werk te kunnen doen! (op een vuil aanrechtblad of werkbank kan je niet werken)

Hiernaast moet u dingen aanleren. Nieuwe dingen, net zoals vroeger op de basisschool. Vanuit de wetenschap dat u het later zal toepassen! Uw heeft immers een bestemming in Jezus Christus. U kunt de kronen verdienen waarin Zijn woord over gesproken wordt.

De prijs waar u over schrijft is dan te classificeren als de kroon van het leven. (Jac.1:12) “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.”

Denk hiernaast ook maar eens aan de bergrede, en toets dit maar eens aan uw dagelijkse leven. Bidt of de Heilige Geest u overtuigd waar er op en aanmerkingen zijn.(mat 5)

3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

De prijs (als bemoediging op uw vraag)is dus ook de prijs van welgelukzalig zijn. En in vers 12 staat dan ook de reden van diegene die u voor zijn gegaan. (lees het anders maar na)

Als Jezus dit uitlegt aan de mensen, dan bent u vrij om zelf te kiezen wat u gelooft. Gelooft u dat u het niet redt, (hoe moeilijk ook) of gelooft u dat u door de kracht van Gods Woorden en Geest wel redt. Of is het de relatie die u dan zo ontzettend nodig heeft
Gods woorden zijn Woorden van KRACHT. Spreek ze maar eens hardop uit. En niet 1 maal, niet 2 maal maar duizend maal duizend. Want Jericho viel niet omdat het zo stil was (dat was ai) maar omdat heel het volk zijn mond open trok! Kan je voorstellen wat een geluid dat is als een half miljoen mensen (tien x de kuip of arena) het uit schreeuwt

... JEZUS IS HEER!... Hallelujáh.

Het Koninkrijk breekt dwars door de duisternis heen en is niet te stoppen. WAUW!

Ga dieper met God want daar waar je opmerkt dat zaken opeens onduidelijk worden of je tegen zitten betekend dit dat er juist nieuwe zaken aankomen. Laat je schouders en gemoedstoestand niet zakken

Ik zal voor je bidden
Grt
guustje20
28-06-2011 / 14:52
Beste vragensteller,

Het is altijd moeilijk om iets of veel van jezelf prijs te geven wanneer je je wilt conformeren met een geloof.
Ik ben Joods en weet alles van "afzien"... Sla Leviticus eens open en lees aan welke wetten wij ons aan moeten houden. Daarnaast is er zoveel in de Talmud aan regelgeving....
Dan vraag je jezelf wel eens af, waarom doe je het?
Volgens het huidige kabinet doe ik het duidelijk fout, wij eten kosher!
Volgens de geschiedenis doen wij het duidelijk fout: 6 miljoen doden in de Shoa.
Wij doen het trouwens altijd fout maar..... het bindt je met G'd!!!!

Terug in de tijd

Mijn vriend is thuislezer, maar gaat wel regelmatig mee naar de kerk en in ons huwelijk hopen we ook naar de kerk te gaa...
geen reacties
28-06-2003
Is het bijbels verantwoord om avondmaal te vieren met een vriendengroep?
geen reacties
28-06-2013
Ik heb een lichamelijke beperking die mij erg veel energie kost. Daardoor is het niet mogelijk om veel buitenactiviteite...
15 reacties
28-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering