Geloven zonder kerk

Ds. A.J. Schalkoort / 3 reacties

09-04-2011, 09:18

Vraag

Mijn man vindt dat je ook kan geloven zonder naar de kerk te gaan. Ik heb het daar nogal moeilijk mee. Ik vind dat je op zondag gewoon naar de kerk moet gaan, maar hij zegt: ik hoor toch niks, dus waarom zou ik gaan, ik geloof wel op mijn eigen manier. Hij zegt dat ik alleen maar naar de kerk ga om dat ik me anders schaam voor de mensen als ik niet ga of zonder goede reden afwezig ben. Staat er in de Bijbel iets over de kerkgang en of het echt verplicht is om naar een kerk te gaan? Of kunnen we thuis ook geloven?

Antwoord

Eén van de duidelijkste teksten in de Bijbel als het gaat over kerkgaan is Hebreeën 10:25: “En laat ons onze onderlinge bijeekomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer. Als gij ziet, dat de dag nadert.” En met die dag bedoelt de apostel de dag van het oordeel, waarin de Heere Jezus  ieder mens die ooit op aarde geleefd rechtvaardig zal oordelen, naardat wij gedaan hebben, hetzij goed of kwaad. Denk aan de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer in Mattheus 7. Wie is wijs? Die het woord van Christus hoort en doet. Wat doen?  Doen wat de Heere van ons vraagt en zelf ook geeft geloof en bekering.

Verder valt het op met name in de psalmen hoe b.v. David steeds verlangd heeft om op te gaan naar Gods heiligdom. Het was voor hem een groot gemis en een diepe smart als hij dat niet kon door omstandigheden. Lees b.v. Psalm 27, 42, 84, 92 en 122. Van de gemeente te Jeruzalem lezen we in Handelingen 1 en 2 dat zij eendrachtelijk bijeen waren volhardende in het bidden en smeken, en daarna als de Heilge Geest is uitgestort komt men bij elkaar om te volharen in de leer van de apostelen, de gemeenschap, de gebeden, enz. Door heel het boek Handelingen heen merken we dat de gemeente wekelijks samenkwam rondom het Woord dat door de apostelen verkondigd werd in Naam van de Heere.

De Heere bindt ons aan Zijn huis ook nu, want daar wil Hij in het bijzonder tot ons spreken middels de verkondiging van het Woord. Het heeft de Heere behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Hoe komen we aan het geloof? Door het woord dat ons verkondigd wordt. Dat wil de Heere gebruiken, net als bij Lydia (Hand.16), om ons hart te openen zodat wij acht nemen op het woord en we daardoor tot geloof en bekering komen.

Het is dus niet vol te houden dat je echt kunt geloven zonder naar de kerk te gaan. En wat betekent dan geloven op je eigen manier? Ik ben bang dat we dan vaag geloven dat er een God is en we het beeld voor ogen hebben dat Hij liefde is en straks komt het allemaal wel terecht ook al ga je nooit naar de kerk. Is dat niet een list van de duivel om ons zo te laten geloven en straks komen we voor eeuwig bedrogen uit? Want wie niet echt van harte gelooft, zegt Jezus Zelf, die heeft het eeuwige leven niet maar wandelt in de duisternis.

Uw man zegt dat hij niets hoort. Daar heeft gelijk in want de Bijbel zegt dat we allemaal van nature doof en blind zijn, geestelijk bedoeld. Maar als uw man dan niet naar de kerk gaat, is hij dan thuis in het gebed en onderzoekt hij dan wel de Bijbel en praten jullie daar samen over als u thuis komt uit de kerk? Ik ben bang dat dit waarschijnlijk niet het geval is.  We hebben uitleg nodig. De kerk is een leerschool. We gaan naar school omdat we het niet weten en we willen onderwezen worden omdat we het willen weten. Juist in Gods huis is de plaats waar de Heere ons wil onderwijzen en wonderen werken zodat wij gaan horen en zien. Wat dan? Kijk maar naar wat Jezus zegt en belooft: “de doden zullen de stem van de Zoon van God horen en die ze gehoord hebben zullen eeuwig leven.” En wanneer dat gebeurt, is het niet meer de vraag of wij wel naar de kerk zullen gaan. Dan doen we het van harte ook als die kerk op aarde en  zijn de mensen die daar naar toegaan niet volmaakt. Maar de Heere is wel volmaakt en Hij roept zondaren tot Zich. Ik zou zeggen: Kom ga met ons en doe als wij… Psalm 122.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

3 reacties
schaapje
09-04-2011 / 10:45
Ik lees nergens in het NT dat God Zijn huis aan ons bindt, waar een leraar zijn onmondige leerlingen
zou moeten leren.
Wel lees ik dat de gemeente een lichaam van Christus is waar allen een taak of een gave van de Geest Gods
hebben gekregen en dat er oudsten zijn aangesteld om een woord te verkondigen tot opbouw van dat
lichaam n.l. de gelovigen tot volwassenheid in het geloof.

Naar de gemeente/kerk gaan doe je in de eerste plaats om God te eren, om samen met de andere gelovigen,
Hem groot te maken en te loven en te prijzen.
Geloven zonder bij het lichaam van Christus te horen gaat altijd mis.

Als er een vuur is met vele houtsblokken dan zal dat veel warmte geven en lang branden.
Als er een vuur is met maar één blok gaat dat vuur snel uit, we hebben andere gelovigen nodig
om te blijven geloven.
Gerard
09-04-2011 / 19:28
"ik geloof wel op mijn eigen manier"

Miljoenen mensen geloven op hun eigen manier, zowel binnen de kerken als buiten de kerken: tradities, bedenksels, nieuwe leren enz. Waar het op aan komt is of je geloof een basis heeft.

Geloven zoals dat in de Bijbel staat is een relatie begrip. Er zijn 3 voorwaarden:
- Er moet een Persoon staan achter hetgeen je gelooft. Deze Persoon moet de dingen hebben gezegd die je geloofd. Dingen geloven die deze Persoon niet heeft gezegd is dwaas.
- Deze Persoon moet in staat zijn het geen Hij heeft gezegd ook tot stand te brengen
- Deze Persoon moet 100% betrouwbaar zijn.

In de Bijbel vind je keer op keer dat God iets beloofd en dat mensen zoals Noach, Abraham, Mozes, David, Petrus, Paulus enz Hem geloven. Dit is de basis voor hun leven. Voor ons geldt dat God ons één weg heeft gegeven: Jezus Christus. Jezus zegt: "Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven." (Joh 6:47)
Jezus is de Persoon die de dingen zegt, Hij is in staat te doen wat Hij zegt en Hij is 100% betrouwbaar.

Geloven betekent geloven in deze belofte, hetgeen betekent te leven in afhankelijkheid van Hem en niet te geloven in (vertrouwen op) jezelf, je eigen werken, je gevoelens, eigen bedenksels, emoties, ervaringen. Alleen geloven en vertrouwen op Jezus. Zonder deze relatie is elk geloof zonder nut, het is geen zaligmakend geloof.

Als deze relatie er is komt het verlangen deze relatie te versterken en meer te weten te komen over deze Persoon en Zijn beloften. Als je meer te weten komen wil over een persoon uit een ver land of uit een verre tijd en je hebt brieven van deze persoon ga je uiteraard deze brieven lezen. Zo gaat iedereen die God en Jezus beter wil leren kennen, de Bijbel lezen en studeren. Niet om 'theologische kennis' of traditie maar om deze Persoon beter te leren kennen en de relatoies te versterken. Soms kan dit tegen het vlees in gaan en heb je er geen zin en de duivel kan je hier aanvechten maar dit besef en dit verlangen om meer te weten te komen moet er enige mate zijn, genoeg om je tegenzin te overwinnen en die Bijbel te pakken en niet meer los te laten tot het einde van je leven (je vastklampen aan het Woord dat Jezus heeft gesproken ,zoals Petrus die zegt: "Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven." (Joh 6:68).

Iemand die zegt te geloven maar niet de Bijbel studeert moet ernstig nadenken over wat zijn of haar geloof dan inhoud. Hoe kan je Iemand geloven zonder geinterreseerd te zijn in de Persoon die er achter staat?

Volgend uit het lezen ga je tot Hem spreken (bidden) omdat Hij heeft belooft heeft dat Hij je zal horen en naar je luisteren en je gebed zal verhoren.

Uit zo'n leven komt dan ook het verlangen om met anderen te zijn die ook dit geloof delen. De Bijbel noemt deze mede gelovigen 'het lichaam van Christus'. Deze zijn mijn broeders en zusters die ik lief heb boven alle anderen, waar ze ook zijn in de wereld, in welk land of welke kerk dan ook.

Het kan zijn dat je in een situatie bent dat dit niet gaat, dat zulke mede gelovigen moeilijk te vinden zijn en je (tijdelijk) alleen verder moet gaat. Veel wereldse kerkorganisaties zijn helaas zo zwaar doorziekt met allerlei dwaarleren, valse tradities en menselijke bedenksels dat een kerk waar voorgangers en gelovigen zijn die leven uit hetzelfde geloof als Abraham en Noach soms moeilijk te vinden kan zijn. In dat geval moet je alleen verder, de kerkgang is geen voorwaarde.
Bijbelstudie en gebed is dan zo meer nodig, denk niet dat je stand houdt als je niets of niemand hebt die je corrigeert, vermaant en aanmoedigt en ondersteunt om het enige ware geloof vast te houden en het einddoel te halen en de krans van de rechtvaardigheid te ontvangen.
Lalage
13-04-2011 / 18:10
Ik begrijp helemaal dat het je pijn doet als je alleen naar de kerk gaat, maar ik begrijp je man ook goed. Deelt hij op andere manieren wel het geloof met andere mensen? Misschien vindt hij een bijbelkring wel interessant. De zondagse eredienst is niet de enige manier om kerk te zijn. Dat passieve en massale ligt nu eenmaal niet iedereen. Sommige mensen gaan liever samen met andere christenen wandelen of vrijwilligerswerk doen of praten in een kring of theologie studeren. Het gaat erom dat je je geloof op één of andere manier levend houdt. Niet iedereen wordt gevoed in een kerkdienst. Ik vind het erger als je elke week naar de kerk gaat terwijl het je niets doet dan dat je nooit naar de kerk gaat maar op een andere manier wel actief met geloven bezig bent.

Terug in de tijd

Mogen een man en vrouw die samenwonen aan het avondmaal? Is samenwonen voldoende grond om een belijdenis in twijfel te t...
3 reacties
09-04-2014
Ik ben 25 jaar en gelovig. Altijd heb ik God ervaren als een Bron van onvoorwaardelijke liefde, maar volgde ik niet prec...
geen reacties
10-04-2020
Ik heb een tijdje terug iemand ontmoet, een meisje, die een jaar jonger is dan ik. We kunnen het goed met elkaar vinden ...
geen reacties
09-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering