Helwaardigheid beleven

Ds. A.K. Wallet / 3 reacties

01-04-2011, 10:00

Vraag

Kan deze vraag door een Christelijk Gereformeerde dominee beantwoord worden? Vaak hoor ik dat helwaardigheid beleven/erkennen de weg is waarlangs je komt voordat je Christus leert kennen. Niet als voorwaarde, maar omdat het zo gaat. Ik heb dat voor mijn idee nog nooit gevoeld/erkend, omdat het me terug doet denken aan: “Dat ik in Adam gevallen ben en daarom niets anders meer kan doen als zonde.” Voor mij is het heel moeilijk te erkennen dat ik daarom de straf (hel)waardig ben. Vaak wordt er dan gezegd: jij zou het ook gedaan hebben. Maar dan denk ik weer: nu wel (“in zonde ontvangen en geboren”), maar als ik nou eens nog was in “ware kennis, gerechtigheid en heiligheid”? Dan kon ik het goede kiezen. Ik weet dat God nergens de schuld van heeft, al is er verder niet in de Bijbel te vinden waarom het nageslacht ook de hel heeft verdiend. Dat is dan denk ik iets wat wij niet mogen weten. Ik kan er weinig over vinden in de Bijbel, alleen de Psalm “Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.” Ik meen echt dat ik er naar op zoek ben, en ik heb er ook om gevraagd en gezegd dat ik het erg vind dat ik helwaardigheid mis. Ik wil wel graag dat Jezus Zich weer aan mij laat zien. Hij spreekt wel tot mij en als ik over het kruis hoor preken dan denk ik: “Zou het dan ook zonder helwaardigheid een goede manier zijn?” En zo niet, ik zou dan graag willen dat iemand me dit kan uitleggen zodat ik dat erkennen kan.

Antwoord

Beste vrager,

Ik deel jouw vraag maar even in vier delen.

1. Zijn wij helwaardig? 2. is dit nodig om Christus te  leren kennen? 3. Wat is in Adam gevallen zijn? 4. Op welke manier heb ik daarmee te maken?

1. Zijn wij helwaardig? Hebben wij de hel verdiend? Dat er een hel is, is duidelijk. Niemand minder dan Jezus Christus spreekt daarover in  Matth.5:29: "Indien dan uw rechteroog u ergert, houw ze af en werpt ze van u; want het is u nut dat een van uw leden verga, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt." Er is tweeërlei uitkomst aan het einde van ons leven, Matth 25:46: "En deze zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven." De Bijbel spreekt in beelden over de hel: plaats van vuur; plaats van duisternis; en het buiten zijn. Hebben wij de hel verdiend? Wat is de hel? Het is de plaats zonder God. Denk aan de hel van Jezus: van God verlaten aan het kruis. Als we zien op onze zonden dan hebben wij het verdiend om buiten gesloten te worden. Om buiten de gemeenschap van God te zijn. Dat is het allerergste, wat er kan gebeuren. Alleen de genade leert ons daar amen op te zeggen. Ik ben o Heer’uw gramschap dubbel waard.

2. Is de kennis van onze vloek en helwaardigheid nodig om Christus te leren kennen? Wat is het kennen van Christus? Waarmee begint dat in je leven? Je leert Hem eerst kennen als profeet. Dat betekent dat je dan zit aan Zijn voeten. Dan heb je de Bijbel open en luister je naar het onderwijs dat je ontvangt. Dan weet je nog niet dat je helwaardig bent, maar je wordt getrokken door het Woord. Jezus zegt: Mijn schapen horen Mijn stem en zij volgen Mij. Daarmee begint het kennen van Christus. De discipelen zeggen dan: U hebt de woorden van eeuwig leven. Dan krijg je het Woord lief en ook als er over de Heere Jezus gesproken wordt krijg je Hem lief. Maar er is meer van Christus te kennen: Hij is niet alleen profeet, maar ook priester. Als priester leer je Hem kennen als je bekend gemaakt bent met je zonden en als je leert door de kruisverdiensten van de Heere Jezus dat al je zonden van je afgenomen worden. Dan leer je ook, zoals het Avondmaalsformulier zegt: dat Hij Zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel  met lichaam en ziel… opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmermeer van Hem verlaten worden.  We zouden ook niet meer buiten God kunnen leven. Hij is ons een verzoend God geworden in Christus. We moeten altijd oppassen met zoveel  begrippen van het evangelie dat we ze niet op een verkeerde plaats neerzetten. Je leert wel dat je de hel verdiend hebt, maar in het licht van het kruis nog veel dieper. Hij heeft mij er van verlost.

3. Wat is in Adam gevallen zijn? Adam was de eerste mens. Als eerste mens was hij ons geslachtshoofd.  Wat hij deed had gevolgen voor ons. Hij was ons verbondshoofd. Hij was hoofd van het verbond der werken. Toen hij viel was dat verbond verbroken. Niemand kan meer in de weg van het werkverbond zalig worden. Als iemand bij een bedrijf werkt dan geniet hij de voordelen van het bedrijf. Hij krijgt bijvoorbeeld een huis van dat bedrijf. Maar als die persoon de zaak oplicht dan wordt hij per staande voet ontslagen en moet hij ook zijn huis verlaten. Hij alleen? Nee, ook zijn vrouw en kinderen. Die kunnen niet zeggen: wat hebben wij met onze vader te maken? Zij horen bij hem en daarom verlaten zij ook het huis. Zo is het veel meer met Adam: Hij is gevallen en wij zijn met hem gevallen. Wij worden geboren als gevallen mensen.

4. Wat is ons aandeel in de val van Adam? Je vraagt: zou ik het ook gedaan hebben als ik was in de staat van de rechtheid? Die vraag is niet aan de orde. Je zou evengoed kunnen zeggen: als ik nu eens uit andere ouders geboren was. Dat is niet zo, dus daar kun je niet van uit gaan. Maar als de Heere ons bekend maakt met de weg van de zaligheid dan begint hij niet bij Adam in ons leven. Hij begint bij jou. Hij begint bij de zonden die jij doet. Hij stelt onze zonden die we doen voor ons. Jij krijgt die rekening voor je. Daarover krijg je berouw en vlucht je tot Christus. Maar als je meer leert kennen van Christus en de Vader krijg je ook met Adam te maken. Want je leert niet alleen dat je zonde doet maar zondaar bent, reeds van het uur van je ontvangenis af. En dan leer je dat ook erkennen. Je weet jezelf in Adam en zijn zonde is jouw zonde. Je bent  radicaal verdorven. Maar tegenover Adam is er de tweede Adam: In Hem word ik door het geloof helemaal zonder zonde voor God gerekend. Er is een toerekening vanuit Adam maar ook een toerekening vanuit Christus. Wat we van Hem krijgen is onverliesbaar. Dan belijd ik met Paulus in Galaten 2: Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar ik leef niet meer maar Christus leeft in mij. Richt je dus op de persoon en het werk van Christus, dan brengt Hij alles wat je moet weten mee.

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
3 reacties
Race406
01-04-2011 / 10:53
Vraagsteller: Als jou zondags geleerd wordt dat je een vaste volgorde moet doorlopen in je bekeringsweg; ga daar dan maar snel weg. God is zo oneindig veel groter dan wij, en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten, en Zijn wegen zijn niet onze wegen( Jes 55 : 8)!
Laat God God zijn! Hij is geen verantwoording schuldig aan ons over Zijn manier van handelen!
kneusi
02-04-2011 / 08:48
vragensteller, lees en herlees en doe iets met bovenstaande wat ds schrijft!de H.G.zal overtuigen van zonde ....enz..... dan leer je ps. 51 verstaan[dan bedoel ik de inhoud persoonlijk]als de H.G. je gaat overtuigen ,kom je vanzelf waar je wezen moet
1a2b3c
02-04-2011 / 10:03
Ik heb ook jarenlang met die vragen gelopen en het leek wel alsof het in elke preek die ik hoorde aan de orde kwam “Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.” (Uw straf ben ik dubbel waardig)
En ik vond het helemaal niet eerlijk, tenslotte zijn de nakomelingen van Adam met een verdorven natuur geboren, en doen daarom ook alleen maar zonden omdat dat 'natuurlijk' voor ons is.
Adam echter had geen verdorven natuur, dus toen hij zondigde ging hij tegen zijn natuur in.

Maar ten eerste heeft David psalm 51 geschreven toen hij al lang een kind van God was en ten tweede vraagt God niet van ons dat we alles begrijpen, maar Hij wil dat we het geloven.
Geloof in Hem en in alles wat Hij zegt, dat vraagt Hij van ons.
Dan verdwijnen niet alle vragen maar het zijn ook geen blokkades meer.
Er is niets wat eerst 'moet' voor we tot Jezus komen, let op zijn onvoorwaardelijk uitnodigingen.
Die wil, die kome (opb.22) Die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen (Joh.6:37) Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Rom.10:13) enz.
Kijk eens naar de bekering van Levi, Jezus zei: volg Mij en hij stond op en volgde Hem.
Niets van: eerst dit kennen of daar iets van beleven of ....noem maar op.
Geloofsgehoorzaamheid, zonder uitstel, eerst iets (wat dan ook) betekent uitstel van geloof en ongeloof is de grootste zonde, dus dat kan nooit de bedoeling zijn.

Verder is het ook niet zo dat we verloren gaan om Adams zonde: 2 Kor.5:10 10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij (niet Adam) gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ezch.18:20 De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

Als je erover door wilt praten mag je me gerust mailen hoor: mariannezh@live.nl

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de sluier van een bruid. Wat me opvalt is dat in de Bijbel de bruid altijd met een sluier beschrev...
1 reactie
01-04-2016
Mag de vrouw van een ouderling bellen om een afspraak te maken voor de ouderling? Ze lijkt wel de secretaresse van de ou...
6 reacties
01-04-2019
In Mattheus 21 staan deze twee verzen, hoe moet ik dit zien? Bij ons in de kerk doen ze altijd verkopingen voor een goed...
geen reacties
01-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering