Tweet van Islam Nederland

Ds. W.G. Hulsman / 2 reacties

08-03-2011, 16:00

Vraag

Via twitter kom je nogal eens tekstjes tegen waarvan ik bij één opmerking toch vraagtekens kreeg. Het gaat om het Bijbelgedeelte Marcus 12:28-29 (NBG Marcus 12:28-30) HSV: 28. "Eén van de Schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? Het grote gebod. 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één." NBG:28-30: "En een der Schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht." King James: 28-30: "And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israël; The Lord our God is one Lord." Het gaat me erom dat King James erg duidelijk en ook de HSV/NBG aardig duidelijk zegt dat God één is. Het was een tweet van Islam Nederland. Dit was hun tweet: “Of all the commandments, which is the most important”? Jesus replied: “The LORD our God is the one and only LORD (Mark 12:28-29).”  Het komt nogal eens voor dat ze tweets versturen die de Islam nogal verheerlijkt. Zodra ik kansen zie, zet ik daar de heerlijkheid van Jezus er tegenover. Meestal krijg ik daar geen commentaar op dan, maar nu zat ik toch te denken: hoe leg ik dit nu uit! Want de Bijbelgedeelten zeggen toch behoorlijk rechttoe dat Jezus zelf aangeeft dat God de enige God is en dat Jezus Zelf dus geen God is. Mij is altijd geleerd dat God een Drie-enig God is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Mij is bekend dat de Islam Jezus niet erkend als de Zoon van God die is gestorven voor al onze zonden. Dank alvast voor uw antwoord!

Antwoord

Inderdaad is er maar één God. En het is belangrijk om daar nadruk op te leggen.  Tegelijk merk je in de Bijbel ook dat Jezus echt God is.  Misschien kunnen de volgende gegevens je wat verder helpen.

Jezus draagt goddelijke namen.

De Schrift spreekt op meerdere plaatsen van de godheid van Christus. Rom.9:5: "Welke is God boven allen, te prijzen in eeuwig¬heid’. 1Joh.5:20: ‘Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven’. Verder heeft Jezus ook de betekenisvolle naam: Immanuël, d.i. God met ons (Jes. 7:14, Matth.1:23). In Openbaring 1:4 wordt gezegd van God de Vader: "genade en vrede van hem, Die is, en Die was, en Die komen zal." In Openbaring 1:8 zegt Christus Zelf: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was, en Die komen zal, de Almachtige" (Verg. Openb. 22:13).

Jezus is almachtig

Aan het eind van het Mattheusevangelie zegt Jezus: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."  Jezus wil met deze woorden laten voelen dat de toestand met Pasen veranderd is. Voorheen had Hij ook grote macht (over ziekten, over wind en water, over demonen, over de dood). Nu heeft Hij alle macht. En die is Hem gegeven. Hij heeft die wetig verkregen, itt wat voorgesteld werd door de satan (4:8,9). Zie Ef.1:22 en Hebr.2:8. Christus is ook degene die alle dingen "draagt door het woord Zijner kracht" (Hebr.1:3). Dat zou nooit kunnen als Hij niet almachtig was.

Jezus is alwetend

"Ik weet uw werken" is het steeds weer terugkerende refrein in Openbaring. (Openb.2:2,9,19; 3:1,8,15).

Jezus vergeeft de zonden

Jezus vergaf de zonden. De Schriftgeleerden vroegen zich toen af: "Wie kan de zonden vergeven dan alleen God" (Markus 2:7).

Jezus is straks de Rechter van hemel en aarde

In Matth. 25:32 vertelt Jezus hoe Hij de schapen van de bokken zal scheiden. In Rom 14:10 staat "wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden" 2 Kor 5:10. "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad’. Een dergelijk oordeel kan alleen door een goddelijk Persoon worden uitgesproken.

Jezus is de Zoon van God

Als Jezus de Zoon van God genoemd wordt in het Nieuwe Testament, dan zegt dit iets over het geheim van zijn persoon. Dit blijkt uit de woorden van de Vader bij de doop van Jezus in de Jordaan en bij de verheerlijking op de berg, waar Jezus in beide gevallen als "Mijn geliefde Zoon" wordt aange¬duid (Mark.1:11 en 9:7). De geliefde zoon is in het Oude Testament de enige zoon (Bijv. Gen.22:2,12,16).
In Matth. 11:27 noemt Jezus zich de Zoon aan wie door zijn Vader alle dingen overgegeven zijn en Hij zegt: niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Met name het vierde Evangelie getuigt op allerlei wijze van de bijzondere betekenis van de aandui¬ding "Zoon van God." Johannes 1:18 spreekt over "de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is". Heel het eerste gedeelte van Johannes 1 spreekt over de heer¬lijkheid van Christus. Joh.1:1 "In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God" ("Wat heeft men niet een moeite gedaan om Joh.1:1 zo te verklaren, dat het geen bewijsplaats meer is voor de godheid van het Woord") Joh.1:12 "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven." Schriftgeleerden en Farizeeërs beschuldigen Jezus van Godslastering om Zijn aanspraak de Zoon van God te zijn (vgl. Mark.2:7; Joh.5:18; 10:33, Matth.¬26:65vv.). Ze hebben zich verzet tegen de pretentie dat in Hem God Zelf tot ons komt. Kortom: als Jezus de Zoon van God genoemd wordt houdt dat niet minder in dan dat Hij Zelf ook God is.

Jezus vóórbestaan

De Schrift leert duidelijk het vóórbest¬aan (Prae-existentie) van Christus. Johannes zegt: "Het Woord was bij God" (Joh.1:1). Zelf zegt Christus tegen de Joden: "Eer Abraham was, ben Ik (Joh.8:5¬8). En Jezus geeft ook meerdere malen aan dat hij gekómen is. Micha zegt: "Zijn uitgan¬gen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid" (5:1). En Hij is de meerdere Melchizedek, die "zonder beginsel der dagen en zonder einde des levens is". Zie ook 2.Kor.8:9; Filip.2:5vv; Gal.4:4; Kol.1:15-17; Hebr.1:1-13.

Jezus eenheid met de Vader

In Johannes 5:17 komt de eenheid tussen Jezus' werk en de Vader opvallend naar voren in de woorden: "Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook".  En in Johannes 10:30 lezen we: "Ik en de Vader zijn één". Daarom: Wie Jezus ziet, ziet de Vader (14:9).

Geloof in God én geloof in Jezus

Wij moeten geloven in God. Hoe kan Christus dan zeggen: "Gijlie¬den gelooft in God, gelooft ook in Mij" (Joh.1¬4:12). En hoe kan Christus dan zeggen: "Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven" (Joh.3:36)? Zie ook Joh.3:16. Joh.6:29, Joh.16:9, Joh.8:24, Joh.17:20. "Als Christus niet waarachtig God is, dan is Hij alleen een mens. En hoe  hoog Hij ook ge¬plaatst zij, Hij kan noch in Zijn persoon, noch in Zijn werk inhoud en voorwerp zijn van het geloof" (Bavinck).

De Zoon van God heeft zich vernederd.

"Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden" (Fil2;6,7). Bavinck zegt over deze tekst het volgende: "Vóór zijn menswording was Christus aan de Vader niet alleen in wezen en deugden gelijk, maar Hij had ook de gestaltenis Gods. Hij zag er uit als God. Hij was het afschijnsel Zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld Zijner zelfstandig¬heid. Wie Hem had kunnen zien, zou Hem terstond als God erkend hebben. Maar dit veranderde bij Zijn menswording; toen nam Hij de gedaante van een mens, de gestalte van een dienstknecht aan. Wie Hem nu zag, kon in Hem niet meer de eniggeboren Zoon des Vaders zien, anders dan door het oog des geloofs. Hij had zijn goddelijke Gestalte en heerlijkheid afgelegd; Hij verborg Zijn Goddelijke natuur achter de gestalte van een dienstknecht; op aarde was Hij en zag Hij er uit als onzer één."

Hartelijke groeten,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
2 reacties
adriano313
08-03-2011 / 17:16
Beste vragensteller, misschien éen bijdrage in uw antwoord
Als een lamp licht geeft dan verdringt dit licht alle duisternis....
Zo ook is het met mensen die Jezus Christus niet kunnen uitstaan,
het licht is (geestelijk) gewoon te confronterend
Maar Jezus Christus gaf gelukkig zijn H.Geest en die werkt ook in harten van moslim mensen om te overtuigen. Want God heeft immers alle mensen lief en daarom heeft Hij Zijn zoon gegeven zodat een ieder die gelooft gered wordt (joh3:16)

Als uw licht blijft schijnen als een lamp waar geen korenmaat overheen is gezet, dan bent u het lichtende voorbeeld (Mat.5:14) en juist voor mensen met een ander geloof.
Want andere geloven (in beginsel voortkomend uit een Godsbesef) hebben een duidelijke andere geestelijke macht achter zich als drijfsveer dan de liefdekoorden van de God van Abraham, Izak en Israel.

Hiernaast zullen er genoeg mensen beweren dat zaken anders zijn, al dan niet op een brute of brutale manier. Zo ook de de tweet maar hiernaast zijn er genoeg andere acties te noemen.
In de koepelmoskee in jeruzalem staat het geproclameerd op de muur. Allah heeft geen zoon!

Maar hoe hard mensen door de duisternis worden opgejut om te povoceren of te protesteren, het is God die Almachtig is en het laatste woord heeft. Hij dring zonder twijfel door in het bolwerk van Mekka. Er zijn getuigenissen van moslims met een oprecht hart die een openbaring hadden van Jezus Christus, waarin Hij zich bekend maakt. “Ik ben Issa (jezus) van het boek (de bijbel). Een film hierover is Ali (turkse man op bedevaart).
http://video.google.nl/videoplay?docid=7256366120989310427#
En om een ander voorbeeld te geven, is Anne van der Bijl, oprichter van open doors. Met een Bijbel in zijn hand gaat hij op pad in "talibanland". Ik kom 'Jezus brengen', en hij is al op vele koranscholen in de wereld geweest.
quotte: "Als je gaat doen wat Jezus zegt, dan kun je ook bovennatuurlijke resultaten verwachten! zo kom ik binnen bij hamas, hizbollah en de taliban".
( http://www.opendoors.nl/ons-werk/over-ons/magazine/niets-doen-is-levensgevaarlijk/)
( http://www.youtube.com/watch?v=U0GMoryxgVE)

Waarom geef ik dit voorbeeld, Jezus geeft de opdracht om van hem te getuigen. Daarom is het belangrijk dat je ook KAN getuigen. Bid daar maar eens om. Heere Jezus, ik wil getuigen maar ik weet niet wat? Wilt u mij getuigenisen geven?
Want door een getuigenis en het werk van de H.Geest zullen mensen in hun hart geraakt worden. En ik vertrouw hier meer op dan een gesprek waar jij moet uitleggen waarom God een zoon heeft...Wat zou beter zijn, een hele studie aan een leek of een getuigenis waar iemand helemaal van onder de indruk is omdat hij/zij in zijn/haar hart wordt geraakt?

Let daarom gewoon op wat je zegt (er is geestelijke strijd die er woedt) want ondanks alle ontlokkende discusie krijgt de H.Geest mensen bewogen! vertrouw daar maar op. Want het is de Geest der waarheid die de mensen zal overtuigen! Dat is zijn Heilige Werk en zijn Heilige Functie en daar mag je op vertrouwen.

Veel wijsheid en getuigenissen toegewenst
franska
08-03-2011 / 19:39
Het woord "een" uit de tekst van Deuteronomium die je aanhaalde is in het Hebreeuws een meervoudsvorm. Je kan dit nalezen op de volgende site:
mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/49158-drie-eenheid-in-oude-tesament-echad-in-deuteronomium-64.html
Maar de Heere Jezus centraal in je leven hebben is idd vele malen belangrijker dan discussies voeren.

Terug in de tijd

Wij hadden afgelopen zondag Heilig Avondmaal. We lazen Lucas 22, het gedeelte wat handelt over de paasmaaltijd. Daar sta...
geen reacties
08-03-2008
Wat is een reden/wat zijn redenen om het invoeren van gezangen en meer instrumenten dan het orgel af te wijzen? In de Ge...
22 reacties
09-03-2018
Ik ben een meisje van 19 en dooplid van de Gereformeerde Gemeente. Sinds kort heb ik verkering met een jongen die Gerefo...
18 reacties
08-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering