Het groene (vale) paard uit Openbaring

Ds. M. Pronk / 4 reacties

05-03-2011, 10:42

Vraag

Onlangs hoorde ik iemand vertellen dat het groene paard in Egypte is gezien. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik hiermee moet, wat dit te betekenen heeft en of het echt is of niet. Kunt u daar wat over zeggen?

Antwoord

Kijk de uitzending na 1:20 minuten.
 

Laat ik beginnen met het vermelden van het groene paard in je vraag. Deze vermelding brengt ons bij het laatste Bijbelboek, de Openbaring.  In hoofdstuk 6 komen we vier paarden tegen. De vierde is het geelgroene paard waarop je doelt.

Johannes heeft  het boek Openbaring als een visioen ontvangen toen hij op het eiland Patmos vertoefde. Het doel van dit Bijbelboek is:  “….om Zijn dienstknechten te tonen die dingen  die haast geschieden moeten” (Op.1:1). Wat Johannes hoort en ziet moet hij opschrijven en als een brief richten aan de zeven gemeenten in Klein Azië en in hen aan alle dienstknechten van God, dat is aan alle gelovigen, dus aan heel de kerk.  God houdt de geschiedenis in Zijn handen en leidt deze tot de volle openbaring van Zijn Koninkrijk.

Het vierde hoofdstuk toont ons tot rijke troost dat boven alles wat er in deze wereld gebeurt Gods troon staat. De Heere regeert. Johannes ziet een open deur in de hemel. Hij wordt uitgenodigd omhoog te komen. Hij wordt door de Heilige Geest bij die open deur gebracht. Hem wordt gegeven een blik te werpen in de hemelse troonzaal.
 
De hemel wordt beheerst door de troon. En door Hem Die daarop zit, de Heere God. Van de troon gaat een indrukwekkende openbaring van Gods majesteit uit. Als het ware is de troon omringd door een hemelse hofhouding en lijfwacht.  In een  halve cirkel staan de 24 tronen met de 24 ouderlingen. Wanneer er sprake is van ouderlingen moet je niet denken aan de huidige ouderlingen als kerkenraadsleden. Nee, ouderlingen wil zeggen ouden of oudsten. We mogen denken aan bijzondere persoonlijkheden uit het OT die geleefd hebben in geloof en nu de strijd te boven zijn en delen in de hemelse glorie. Zij vertegenwoordigen  de kerk uit het OT. Binnen deze cirkel staan de vier dieren, vier wezens die de schepping vertegenwoordigen.  Zowel de vier dieren als de 24 ouderlingen prijzen en loven de Schepper.

Hoofdstuk 5 toont ons dat in de rechterhand van Hem Die op de troon zit een boekrol ligt. Deze boekrol is van binnen en van  buiten beschreven en is verzegeld met zeven zegels. Om de boekrol bevinden zich op gelijke afstand touwtjes  waarvan de uiteinden verbonden zijn met zegels. Deze boekrol bevat Gods raad. Daarvan wordt niets afgedaan noch toegevoegd. Op de boekrol staan geschreven de daden van de Heere om te komen tot de volle verwerkelijking en openbaring van Zijn heerlijk koninkrijk.  Hij zal op een rechtvaardige wijze alle goddelozen straffen en afrekenen met alle vijanden en Hij zal Zijn beloften van heil vervullen aan Zijn dienstknechten, de gelovigen. Het gaat dus over het oordeel over de wereld en het heil voor Zijn kerk.

Totaal niemand is in staat de boekrol te nemen en te openen. Johannes weent daarover zeer.  Wat zal er dan van Gods raad worden? De goddelozen worden dan niet gestraft, de belofte niet vervuld, het heil zal niet komen.  Uit de mond van een van de ouderlingen klinkt een heerlijke boodschap: Weent niet. De Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om het boek t e openen. En wat ziet Johannes ? In het midden tussen de troon en de kring van ouderlingen en van de vier dieren een Lam staande als  geslacht. Dat Lam is niemand minder dan de Heere Jezus. Hij is Het Lam Gods. Staande als geslacht. Het is nog te zien hoe het mes de keel van het lam heeft doorsneden, maar het staat weer op de poten. Het gaat over de Heere Jezus, Die gestorven is en weer opgestaan. Hij is de overwinnaar van de doodsmachten. Hij is waardig de boekrol te openen. Hij volvoert Gods raad. God regeert de wereld in en door Christus.  Johannes is getuige van een groot lofzang in de hemel. Alles wat adem heeft, love de Heere.

In hoofdstuk 6 lezen we dat de zegels van de boekrol worden verbroken, stuk voor stuk. Het Lam heeft de boekrol genomen en gaat een voor een de zegels verbreken.  Dan pas kan de boekrol geopend en gelezen worden. De Heere neemt om zo te zeggen de tijd. Hij heeft geduld. De oordelen  komen wel, maar  de Heere geeft de wereld nog de tijd zich te bekeren voor het te laat is. God is er wel met Zijn oordelen over de zonden, maar nog niet ten volle.

Bij het openen van de eerste vier zegels treden er vier ruiters op paarden gezeten tevoorschijn.  Het paard werd in die tijd gebruikt in de oorlog. Het paard staat voor macht. Achtereenvolgens komt er een wit, een  rood, een zwart en een vaal paard. De drie laatste paarden zijn gerichtspaarden. Steeds wanneer Het Lam een zegel openbreekt roept één van de dieren: Kom en zie.  Let dus goed op. En dan ziet Johannes een ruiter te paard.

Wanneer Het lam het tweede zegel openbreek treedt er een rood paard te voorschijn. Aan de ruiter op het rode paard is de macht, de bevoegdheid, gegeven de vrede op aarde weg te nemen zodat mensen elkaar afslachten. Hij krijgt daartoe een groot  zwaard. Dit rode paard stelt voor de verschrikkelijke  macht van de oorlog. Wanneer het Lam het derde zegel openbreekt treedt er een zwart paard te voorschijn. Dit zwarte paard beeldt uit voedselschaarste en honger. Zowel tarwe als gerst zijn alleen te koop tegen een  buitengewoon hoge prijs. Wel tempert de Heere dit oordeel. Want de olie en de wijn mogen niet beschadigd worden, daarvan is dus nog overvloed. En wanneer Het lam het vierde zegel openbreekt komt er een vaal paard.  Een paard met een lijkbleke kleur, groengeel. Dit paard stelt voor de dood. De ruiter op dat paard draagt de naam dood. De hel, dat is het dodenrijk, volgt hem. Aan deze drie ruiters is de macht, de bevoegdheid, geven om te doden tot het vierde deel der aarde,  door oorlog, honger, de dood. 

De Heere laat ons zien hoe in deze wereld in de tijd tussen de Hemelvaart en de Wederkomst  deze machten werken. Er zijn oorlogen waarin de mensen elkaar afslachten. Mensen zijn hiervoor helemaal verantwoordelijk. Oorlog heeft honger tot gevolg en honger de dood van velen.

We lezen in vers 8 dat aan deze drie ruiters deze macht, deze bevoegdheid, gegeven is. De Heere staat er boven. Hij bestuurt ook dit alles. We kunnen dit niet doorgronden of ten volle verstaan, wel aanbidden. Te geloven dat de Heere alles bestuurt geeft aan de gelovigen een rijke troost. 

Wanneer Het Lam het vijfde zegel  openbreekt ziet Johannes  in het hemels heiligdom het altaar en onder dat altaar de zielen die gedood zijn vanwege het Woord en omdat zij getuigden van Jezus Christus. Martelaren vanwege het geloof.   Zoals in het OT het bloed van offerdieren aan de voet van het brandofferaltaar werd gesprengd zo hebben  deze martelaren  hun leven als een offer aan de Heere gewijd.  Zij roepen, bidden hoe lang het nog duurt dat de kerk vervolgd wordt en de Heere hun bloed niet wreekt. Zij krijgen witte kleren van hemelse glorie.  Zij moeten  nog een kleine tijd wachten, want er worden nog gelovigen toegebracht en er zullen  ook nog martelaren vanwege het geloof sterven. De getallen zijn nog niet vol.

Wanneer Het Lam het zesde zegel openbreekt gebeuren er aangrijpende zaken.  Er geschiedt  een grote  aardbeving. Heel de aarde beeft en schudt op haar fundamenten omdat de Heere, de Rechter nadert. De hemellichten, zon en maan en sterren, gaan uit. De hemel wordt als een tentdoek opgerold. Bergen en eilanden bewegen. De Heere maakt een einde aan de eerste schepping. Het einde van de wereld is aangebroken. De bewoners van de wereld, alle rangen en standen, roepen uit  tot de bergen en de steenrotsen: Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van Hem Die op de troon zit en van de troon van het Lam.  De grote  dag van Zijn toorn is gekomen. Wie kan bestaan?

Je hebt intussen gemerkt dat ik het openen van het eerste zegel tot nu toe heb laten rusten.  Wanneer Het Lam dat eerste zegel opent hoort Johannes de stem van het eerste dier als de stem van een donderslag. Dat staat alleen hier. Dit wijst het bijzondere van wat nu komt aan. Johannes ziet een Ruiter op een wit paard. Het wit geeft de hemelse heerlijkheid en glorie aan. De Ruiter op dat paard  heeft een boog en Hem is een kroon op het hoofd gegeven en Hij gaat uit als Overwinnaar, van overwinning tot overwinning.  Deze Ruiter is de Heere Jezus Christus, de grote Overwinnaar. Hij trekt de wereld door. Hij laat het evangelie verkondigen. Hij brengt zondaren tot geloof en bekering. Hij vergadert Zijn kerk door Woord en Geest. Deze Ruiter komt eerst, gaat als het ware voorop. Dit is het allerbelangrijkste in de wereldgeschiedenis.  

Bij dit openen van de zes zegels laat de Heere ons zien wat Hij doet naar Zijn raad in de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst tot  de volle openbaring van Zijn koninkrijk. Het openen van de zes zegels loopt uit op het laatste gericht. In deze tijd gaat het evangelie de wereld door. Ook werken er de doodsmachten van oorlog en honger en dood.  Vele gelovigen worden vervolgd en sterven als martelaar. Maar het getal is nog niet vol. Er worden nog mensen toegebracht.  Maar wie niet gelooft moet straks bij de wederkomst uitroepen:  Wie kan bestaan?!

Je begrijpt nu wat de Bijbel bedoelt met het vale, geelgroene paard.  De macht van de dood  ten gevolge van oorlog en honger als oordelen Gods over deze wereld. 

De uitleg van het boek Openbaring is nogal onderscheiden. Sommigen lezen het als een blauwdruk van elkaar opvolgende gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk. Men leest allerlei concrete gebeurtenissen in de beelden van het boek.  Anderen lezen het boek als een letterlijke weergave van gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen. Ik denk aan de aanhangers van de bedelingenleer, het dispensationalisme. Volgens hen zijn er drie bedelingen, die van Israel, van de gemeente en van het koninkrijk. De bedeling van de gemeente is een intermezzo.  Deze bedeling eindigt met de opname in de hemel van de gemeente. Deze gaat stil, geruisloos. Na de opname breekt de laatste jaarweek aan uit het boek Daniel. Een periode van zeven jaren. Dit lezen we in de hoofdstukken 4–19.  In de eerste helft van drie en een half jaar wordt de tempel herbouwd, de derde tempel. Dan breekt de grote verdrukking aan waarvan Openbaring spreekt. Deze duurt ook drie en een half jaar. Dan komt Christus terug en breekt het duizendjarig rijk aan. Christus regeert duizend jaar op aarde in Jeruzalem. De tempel in Jeruzalem wordt herbouwd, de vierde tempel.

Op het filmpje van de journalisten op het Tahrirplein te Cairo zie je op een gegeven moment een geelgroen paard met ruiter van de aarde hemelwaarts stijgen. Dit komt mij voor als een bewust gemanipuleerde actualisering van het vale paard uit Openbaring 6. Dit berust echter op menselijke fantasie en speculatie.

Ik moet je eerlijk zeggen dat het bijgevoegde verhaal over de eindtekenen mij niet aanspreekt. Dit tendeert duidelijk naar de leer der bedelingen. Volgens deze leer past dit geelgroene paard in de laatste jaarweek. Dan zouden we niet ver af zijn van de wederkomst van Christus en het aanbreken van het duizendjarig rijk.

Een dergelijke uitleg van het boek Openbaring acht ik niet juist. Op deze wijze drukt men een systeem over de tekst heen en laat deze buikspreken. Ik meen dat de Bijbel geen ruimte laat om te denken aan de genoemde opname van gelovigen  in de hemel voor de tijd van de grote verdrukking.

Ik ben trouwens geen voorstander van het chiliasme. We lezen het boek Openbaring als een profetisch boek. Het rijk van duizend jaren (Op.20)  omvat  de  periode vanaf de hemelvaart tot aan de wederkomst. Openbaring schuift als het ware het gordijn  weg en laat ons zien wat er plaats vindt achter de geschiedenis en welke machten er werken in deze wereld.

In drie  parallelle reeksen  krijgen we een doorkijk in de tijd tussen hemelvaart tot aan de  wederkomst. De reeks van de zeven zegelen en van de zeven bazuinen en van de zeven fiolen of schalen. Steeds wordt het oordeel geïntensiveerd. In de reeks van de zegels  wordt een vierde deel  der aarde getroffen (Op. 6:8). In de reeks van de bazuinen wordt een derde deel van de aarde getroffen (Op. 8:7–10). In de reeks van de fiolen wordt heel de aarde getroffen  (Op. 16). 

Je proeft hierin hoe de Heere geduid heeft en geen lust heeft aan de dood van de goddeloze, maar daarin dat deze zich bekeert. Tot het volle oordeel komt. 

Het is zeker dat Christus terug komt voor het laatste oordeel en de volheerlijke openbaring van Zijn koninkrijk. Wanneer? Dat weten we niet. “Gij dan, zijt ook bereid, want in welke ure gij het niet meent zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). Verlies je niet in loze speculaties, maar zoek de Heere terwijl Hij nog te vinden is. Wel mogen wij de gebeurtenissen ,  ook de huidige in het middenoosten, volgen bij het licht van Gods Woord. Ben je bereid? Mag je door geloof uit de Heere Jezus Christus  leven?

Ds. M. Pronk

Naschrift redactie: Lees ook het artikel in het Reformatorisch Dagblad

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

Openbaringwederkomst
4 reacties
Gian
05-03-2011 / 12:27
Ik heb ergens een verhaal gelezen met een mi juiste verklaring van de groene schim. Het heeft iets te maken met een spiegeling. De vorm van het zogenaamde paard komt overeen met een vlam op de achtergrond.
Verder blijft het wat vreemd om onze tijd het vrederijk te noemen. Ook is het vreemd om over een rijk van duizend jaren te spreken.
Ik lees wel dat de satan duizend jaar gebonden wordt. Die gaat nu nog rond als een briesende leeuw.
plderoos
05-03-2011 / 12:45
Ik heb ff gekeken maar het is een gewone lensflare. Je kent dat wel, als je camera in de richting van de zon gaat, maar de zon is nog buiten beeld, dan komen er allemaal van die verschillend gekleurde transparante nepzonnen in beeld. Als je dan vlakbij de zon komt verdwijnt die flare met een gang uit je beeld (wat komt omdat die flare een vanuit de zon gezien cirkelvormige beweging maakt) Dat is hier ook zo. Er is geheid net buiten beeld iemand op een paard aan het rijden die, door dat felle licht op de achtergrond, in het beeld wordt geprojecteerd.

Ik zou zeggen, trap er niet in. Want tegen de tijd dat Jezus terug komt zullen er stemmen opgaan die zeggen, Hij is hier! Of, Hij is hier! Maar als Hij komt wet je het echt wel, dan weet iedereen het!
Omega
07-03-2011 / 08:20
Het originele filmpje staat gewoon op NBC News.

Als er sprake is van lensflare, vraag ik me af wat een man op een paard te zoeken heeft tijdens een demonstratie. Je ziet tijdens de hele demonstratie nergens politie te paard.

Bovendien, waarom bestaat de flare dan alleen uit een man te paard en niet uit andere bewegende zaken/personen. Tijdens de hele uitzending is er zelfs nergens sprake van andere lensflare. Vreemd.

In de Bijbel wordt gesproken van een vaal paard. De grondtekst spreekt echter van vaalgroen.
henkie
07-03-2011 / 08:43
"Het is na meer dan een week van protesten tegen Mubarak de eerste keer dat ook duizenden aanhangers van de omstreden Egyptische president de straat op zijn gegaan. Sommigen reden op paarden of kamelen het Tahrirplein op."

http://www.nu.nl/buitenland/2437419/confrontatie--en-tegenstanders-mubarak.html

;-)

Terug in de tijd

Ik had een mooie relatie met God en kon zonder zonden verder, tot ik opeens werd verleid door porno. Dan heb ik er spijt...
2 reacties
06-03-2018
Persoonlijkheidsstoornis. Als je daarvan last hebt, wie kan daar iets over vertellen en zijn er voorbeelden in de Bijbel...
2 reacties
05-03-2012
Hoelang leefde Adam voor Eva geschapen werd? En hoelang hebben zij samen in het paradijs geleefd? Ik kan in de Bijbel ni...
geen reacties
05-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering