De HEERE rijdt op een snelle wolk

Ds. P. Molenaar / 1 reactie

19-01-2011, 08:35

Vraag

Wat betekent de volgende tekst: "Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen" (Jesaja 19:1)? Dit moet je zeker niet letterlijk opvatten?

Antwoord

Beste vriend,
 
Ik weet niet, hoe je tot deze vraag gekomen bent. Mogelijk heb je gedacht aan de overvallen op de Koptische gemeente in Egypte door de Islamextremisten. De oudste Christelijke kerk in Egypte, de Koptische kerk heeft het nu in 2011 zwaar.

De vraag is dus of je deze woorden letterlijk moet opvatten. Duidelijk is wel dat ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over wolken waarop de HEERE komt tot zijn volk. Zo vind je veel voorbeelden in de Psalmen van de wolken, die de heerlijkheid Gods uitdrukken. We denken daarbij bijvoorbeeld aan Psalm 18:11: "Hij voer op de vleugels van wind"  en Psalm 104: "Die van de wolken zijn wagen maakt en op de vleugels van de wind wandelt." Ook weten we dat de Heere het volk Israël in Egypte met de wolkkolom voorging (Exodus 13, 14).  De wolk  vervulde ook de tabernakel en later de tempel van Salomo (Exodus 33: 2, Kronieken 5:13).

De wolken drukken in de schepping zeker de heerlijkheid Gods uit, maar ook in  het werk van Zijn verlossing. Al zien we de Heere niet boven de wolken,  toch is Hij daar. De wolken geven Zijn heerlijkheid en Zijn verberging aan.

Moeilijk is het inderdaad om een voorstelling hiervan te maken, daar Hij toch de Eeuwige en Alomtegenwoordige is. Toch wordt dat allemaal letterlijk beschreven, zoals het volk Gods dat aan het begin van geschiedenis zag, toen de HEERE door zulke wonderen Zich openbaarde aan Zijn volk Israël. Zo heeft het volk dat letterlijk gezien. Zo weet het dat de wolk de heerlijkheid Gods uitdrukte en ook dat de wolken een voermiddel van de HEERE Zelf zijn. Zo zal Jezus toch ook straks verschijnen op de wolken des hemels, als Hij weerkomt ten oordeel, zoals Hij op een wolk ten hemel is gevaren (Handelingen 1).

Wanneer je een vliegreis maakt en je ziet boven de wolken die prachtige wolkendeken onder je, dan denk je er toch wel eens aan, dat Christus zo straks zal weerkomen op de wolken des hemels in heerlijkheid, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Die wolkenhemel, boven de wolken gezien in een vliegtuig,  is al een zeer indrukwekkend schouwspel. Je wordt er stil van. Hoe de Heere dat straks doet,  weet ik niet, maar dat Hij zo komt in heerlijkheid letterlijk, dat weet ik zeker.
Daarom,  als ik naar de wolken kijk, belijd ik: "Zo rijdt de HEERE op de wolken in de natuur en ook tot verlossing van Zijn volk, zoals Jezus ook eens met een wolk ten hemel is gevaren tot verlossing van Zijn  gemeente." Dat stel ik me dan ook zo letterlijk mogelijk voor, al weet ik dat mijn menselijk en natuurlijke waarneming te beperkt is. 

Maar nu wat Egypte betreft: Egypte was een vijandelijke macht van Israël. Dat was het al vanaf het begin, toen het volk uit Egypte trok. De Heere geeft nu door middel van de profeet Jesaja een geweldige profetie: Hij zal de macht van Egypte te niet doen. Hij rijdt op een snelle wolk om Egypte te vernederen, maar wel om het in die weg Egypte tot bekering te brengen (19:16-22). God heeft aparte aandacht voor Egypte. Nu denk ik dat er wat dit hoofdstuk betreft, mogelijk nog onvervulde beloften zijn en dat er mogelijk een profetische tegoed is.

De profetieën moeten we maar zien als een berglandschap. Wanneer je in een berglandschap verkeert,  dan denk je dat  de verste bergen heel dichtbij zijn, maar in werkelijkheid zijn die vele kilometers verder bij je vandaan, dan je waarneemt i.p.v. een paar kilometer, zoals je dat waarneemt bij helder weer, soms wel tientallen kilometers verder. Zo kun je nu de profetieën van het Oude Testament opvatten. Iets lijkt heel snel te gebeuren, wat je in de Bijbel leest, maar in werkelijkheid kan dat nog wel eeuwen duren. Gods  klok is anders dan de onze. Zo is het ook met de profetie over Egypte. Maar de Heere heeft wel haast met Egypte. Dat zie je met die snelle wolk, waarop de Heere naar Egypte komt. Daarom is het beeld van die wolk veelzeggend: de macht van Egypte wordt afgebroken.  Ze zal beven vanwege de hand van de HEERE der heerscharen, die tegen haar bewegen zal.

Maar wat belangrijker is: de HEERE zal voor de Egyptenaren bekend worden. De Egyptenaren zullen zich bekeren tot de HEERE. De profetieën staan niet in een chronologische volgorde, maar wel zijn zij als flitsen uit de eeuwigheid van de Heere Zelf, die in de tijd vervuld zullen worden. God is te heilig dan dat we Hem daarin kunnen of willen narekenen, maar wel zien we met verwachting en verbazing uit naar wat de Heere  doen zal met het oog op de eindtijd en wat Hij al gedaan heeft in de geschiedenis, waarvoor ik misschien wel geen oog heb gehad. Daarom geloven we, dat er nog een tegoed ligt voor Egypte, al willen we geen veronderstellingen maken hoe de Heere dat doen zal en hoeveel mensen  tot bekering zullen komen.

Anderzijds kan het ook zijn dat deze profetie misschien al eerder in de geschiedenis ten dele voor dit volk in vervulling is gegaan in de bekering van Egyptenaren. In een berglandschap zie je immers vele bergen als een grote verrassing voor je opdoemen. Zo is het ook met de profetieën uit de Bijbel. Dat we maar biddend en verwachtend uitzien met het oog op de bekering van zondaren en dus ook met het oog op de bekering van de Egyptenaren!

Lunteren,
Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
1 reactie
Betuwe
19-01-2011 / 20:30
Ds. J.J. Knap schrijft op in zijn dagboek 'Uit de Psalmen' over de aangehaalde tekst uit Psalm 18:11 'En Hij voer op eenen cherub en vloog; ja, Hij vloog snellijk op de vleugelen des winds' o.a. het volgende: David bezingt in deze psalm de wonderbare redding uit de amcht van zijn vijanden, die het hem bitter benauwd maakten... Maar hij kende zijn God, die hij met een opeenhoping van namen in de psalm verheerlijkt als zijn steenrots, burg, uithelper, zijn schild, de hoorn zijns heils, zijn hoog vertrek. Tot die God had hij, als hem bange was zijn toevlucht in 't gebed genomen. En dan verhaalt hij, hoe die God hem onder majestueuze natuurverschijnselen te hulp gekomen was: aardbeving, donder, bliksem, zware wolkengevaarten, God boog zijn hemel naar de aarde toe om zijn benarde kind te bereiken.... De gehele schepping dient Hem in de verhoring der gebeden. Donder en bliksem, aardbevingen en stormen maakt Hij, zo het nodig is, tot zijn knechten om hulp en redding te brengen. Ja, ook de gehele engelenwereld staat voor dit doel tot zijn beschikking.... Gedachte vol van troost! De verhoring komt op meerder wijzen. Soms toeft de Heere er mede, en stelt haar uit, om uw geloof te beproeven en uw bidden ootmoediger en inniger te maken. Soms komt de verhoring met langzame schreden. Maar soms vliegt de Heere de bidder als op cherubsvleugelen ter hulpe, zodat hij verrast en dankbaar fluistert: Terwijl ik nog sprak, zo heeft Hij geantwoord!

Terug in de tijd

Sinds ruim een jaar heb ik verkering met een hele lieve jongen en het gaat heel goed tussen ons. Maar soms kom ik andere...
geen reacties
19-01-2004
Ik maak me ernstig zorgen over de toenemende antipathie ten aanzien van het geloof in Jezus. In de media worden steeds v...
9 reacties
19-01-2012
Ik ken iemand van wie de tante zelfmoord heeft gepleegd. Ze heeft het er erg moeilijk mee. Dat is natuurlijk heel begrij...
geen reacties
19-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering