Onze wil

Ds. D. Breure / 7 reacties

06-01-2011, 11:00

Vraag

Hoe zit het nu met onze wil? God werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen en aan de andere kant de oproep: Bekeert u en kom tot Mij!

Antwoord

De vraag benoemt een spanningsveld. Aan de éne kant is het God die alles werkt in een mens. Aan de andere kant worden wij er toe opgeroepen. Logisch inzichtelijk kunnen wij mensen die niet maken. Het wordt wel eens vergeleken met twee spoorrails. Een trein heeft ze beide nodig om te rijden. Als je ze elkaar laat kruisen ontspoort de trein.

Maar om er goed mee om te gaan laten we dan erop letten op welke manier en wanneer de Bijbel beide elementen noemt. Dan valt op dat de prediking tot mensen begint met de oproep: bekeert u! Met de oproep, het bevel dus. Zo spreekt God mensen aan. Dan worden wij verantwoordelijk gesteld. Wij zijn niet vrijblijvend. Wij doen altijd iets. Geen gehoor geven is ongehoorzaam zijn. Dus de vraag is: wat doet die oproep, dat bevel, met ons? Leggen we dat naast ons neer, of schuiven we het voor ons uit. Kunnen we ermee blijven leven dat we tegen God in gaan en elke oproep naast ons neer leggen en vijand van God zijn? Of geven we er gehoor aan? Doordat we komen tot Christus, schuld belijden, begeren te gaan strijden tegen de zonde. Dan heeft de Bijbel altijd twee lijnen: wie niet gehoorzaam is, dat is eigen schuld, wie mag komen heeft dat alleen aan Gods genade en Heilige Geest te danken.

Dan kan er wel verschil zijn. De één mag komen tot Christus, schuld belijden, begeren zijn zonden te bestrijden en komt er naderhand achter: dat heb ik niet van mijzelf. Ik val steeds terug, ik ben geneigd weer de zonde te zoeken. Het is enkel aan het werk van de HEERE te danken dat ik tot bekering ben gekomen. Een ander zal het om zo te zeggen tevoren leren. Die probeert zich te bekeren, aan Christus over te geven, maar het lukt niet. Het komt er niet van. Wat een troost is het dan dat er staat het Gods werk is. Als ik er geen begin aan krijgen kan, de HEERE doet het van begin tot eind. Maar uiteindelijk belijdt ieder die de HEERE leerde dienen: het is omdat Hij het heeft gewerkt, omdat Hij mij van dood levend heeft gemaakt. Mijn wil was als een vis zo thuis in het water van het leven zonder God. Maar God heeft dat anders gemaakt. Dat ontneemt me aan de ene kant alle eer voor mezelf, maar het geeft juist ook alle hoop voor mensen zoals wij zijn.
Je kunt hierover ook lezen in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4, met name paragraaf 11 t/m 14.

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
7 reacties
1a2b3c
06-01-2011 / 12:39
Toch vind ik dat je een beetje moet oppassen met het steeds voorhouden van 'de mens wil niet'.
Ja, het staat in de Bijbel dat de mens niet wil: Mat.23:37 Gij hebt niet gewild…Rom.3:11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
Je kunt blijven geloven dat je onwillig bent terwijl God je al lang gewillig en zoekend heeft gemaakt.
Als iemand wel gered wilt worden dan komt dat van God omdat we het vanuit onszelf niet willen en niet zoeken.
Zelfs als je het alleen maar vanuit je verstand wilt komt het al van God (er is niemand die verstandig is…)
Ik vind het belangrijk dat we zien dat God op deze manier al bezig om mensen tot Zich te trekken.
Dan zien we ook beter dat het ongeloof is als we Hem wederstaan .
kneusi
07-01-2011 / 18:52
de Heere zegt''Ik wil en zij zullen"''' Fijn antwoord van ds. Niets uit ons ,alles uit Hem. door U door U alleen! om het eeuwig welbehagen.
1a2b3c
07-01-2011 / 20:54
Waar staat dat kneusi???
Ria123
08-01-2011 / 08:53
@1a2b3c

Zefanja 3 vers 12: Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.

Psalm 89 vers 8 berijmd 4e regel: door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.

Op www.statenvertaling.net/Bijbel kun je heel gemakkelijk Bijbelteksten opzoeken. Daarmee kunnen antwoorden onderbouwd worden.

In Mattheus 23 vers 37 zegt de Heere Jezus: Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

Filippenzen 2 vers 12 en 13:
werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Efeze 1 vers 8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.

Ik ben het helemaal eens met het antwoord van ds. Breure
jan_we
08-01-2011 / 13:30
Dit is de heilige paradox waar de Bijbel vol van is. De Heere eist bekering, want hij had de mens volmaakt met een vrije wil geschapen. Dit is bij onze val verloren gegaan. De Heere eist wat wij niet kunnen en willen. Het is te hopen dat dit ons op de knieen brengt, en het gebed levend maakt: "Heere bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, vernieuw onze dagen als van ouds. Heere geef mij wat u beveelt, zo zal ik U geven wat Gij vraagt. Op uw noodgeschrei, deed Ik grote wonderen.
kneusi
10-01-2011 / 13:09
@1a2b3c begin bij genesis. de hele Bijbel staat vol met wat de Heere zegt, wil of beloofd en doet.k,vind persoonlijk fijner om het hoofdstuk in zijn verband te lezen, toch een paar teksten: deutr. 29 :4 of ex 3 : 14 t/m....psalm 87 .psalm 89 rom 9 :16 of fil. 2 : 13 en rom 9 :15. of het Hoogepriesterlijk gebed joh.17 bv. vers 9Ik bid voor hen;Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen,die Gij Mij gegeven hebt.enz. of Joh. 3 :3. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. als de Heere dit schenkt dan komen we vanzelf bij vers 16 uit en zijn we eeuwig gelukkig. fil 2:13 want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn Welbehagen....ps 89 kan je ook zingen. de laatste regel Den HEER zij eeuwig lof, en elk zegg '"Ámen, Amen.
1a2b3c
16-01-2011 / 14:08
Kneusi, je zegt: De Heere zegt: Ik wil en zij zullen.

Dat staat nergens in de Bijbel en het is eenzijdig terwijl de Bijbel absoluut niet eenzijdig is. God 'dwingt een mens niet ps.110:3 Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht.
En Ria123,De teksten die jullie aanhalen daar gaat het over mensen die al wedergeboren zijn. Tot de ongelovigen komt de oproep tot geloof en bekering en wordt je aangesproken op je eigen verantwoordelijkheid.
Ga eens tellen hoe vaak er staat bekeerd u en gelooft, heel wat meer keer dan er staat dat God het doet. (ruim 300 keer) Als God daar zoveel nadruk op legt moeten we het niet beter willen weten dan Hij door de paar teksten er tussenuit te halen die de andere kant belichten, een kant die geen opdracht aan ons is, maar die gaat over Gods kinderen.
Je kan moeilijk zeggen dat het onze verantwoordelijkheid is dat God het ons geeft.
Tot de ongelovige zegt God: bekeerd u en gelooft het evangelie en niet het moet je gegeven worden dus bidt daar maar voor, want het geloof is niet alleen een gave maar komt tot ons allereerst als een opgave.
Pas als je gelooft zie je dat het is "door U door U alleen, om het eeuwig welbehagen". Je moet de zaken niet om gaan draaien want dan zou het wel eens kunnen zijn dat je je leven lang aan het bidden bent om de gave van het geloof terwijl je al die tijd je eigen verantwoordelijkheid ontloopt en zo in feite God de schuld geeft, ook al klinkt het nog zo nederig en vroom.
Bijbels is het niet want de Bijbel leert een andere volgorde. Het moment dat de mens geloofd is hetzelfde moment dat God het geloof geeft. Alleen kun je dat achteraf pas zien.

Jan_we: Heere bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn...Lees eens in het verband!!

Terug in de tijd

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik begrijp iets niet helemaal. Tijdens de laatste synode is er het volgende o...
21 reacties
06-01-2010
Op oudejaarsdag wilden we 's avonds naar de kerk gaan en dit wilde ik ook heel graag, omdat ik dan God zou kunnen horen ...
geen reacties
07-01-2020
Wij gebruiken de HSV vrijwel elke dag aan tafel, dit tot groot genoegen. Nu lazen we deze week echter in Matt. 8 en 9 ov...
geen reacties
06-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering