In huwelijk mastuberen

Eleos / 4 reacties

20-12-2010, 12:00

Vraag

Mag je als man en vrouw allebei mastuberen als je er beiden van houdt? We doen het soms samen, maar ook alleen. Mag je samen zo genieten? We hebben ook regelmatig seks met elkaar.

Antwoord

Je vraagt naar of iets MAG. Als hulpverlener draag ik aan deze rubriek bij. En hulpverleners gaan niet over wat MAG. Daarvoor moet je bij anderen zijn. Volgens mij zijn er ook predikanten die in deze rubriek vragen beantwoorden. En die zouden, op grond van hun deskundigheid op het gebied van ethiek, daar iets over kunnen zeggen.

Als hulpverlener houden wij ons wel bezig met gedrag. Gedrag in de brede zin van het woord, dus ook beleving. Wanneer gedrag in botsing komt met de geboden, dan is er een probleem. En dan komt dat aan de orde. Masturbatie is mijns inziens niet zoiets. Althans niet per definitie.

En als zodanig vraag ik me af waardoor die vraag bij je is gerezen. Hoe ben je op het idee gekomen dat masturberen misschien niet zou mogen? Heb je er slechte ervaringen mee? Of heb je zelf richtlijnen meegekregen waardoor je in conflict komt hierover?

Het gaat om een gevoel van genot dat je je zelf verschaft. En om genot een goede plaats in je leven te geven, moet je het aan regels onderwerpen. Regels zoals de volgende. Wanneer het genieten van iets niet in strijd is met het bereiken van een hoger doel in je leven, dan is het geoorloofd. Wanneer het genot geen schade toebrengt aan anderen in hun rechten, dan is het geoorloofd. Wanneer het genieten van iets je leven niet uit balans brengt dan is het geoorloofd. Vergelijk maar met eten, met drinken, met genieten van de zon, en zo voort. Wanneer het niet gereguleerd wordt, dan wordt het een probleem, en kan het ondermijnend werken op alles wat je lief is.

Zo zou het een probleem kunnen worden wanneer masturbatie de gemeenschappelijke seksualiteit verdringt. Bij masturbatie heb je zelf de controle, bedien je jezelf van wat je genot geeft. Als je samen vrijt heb je een goede afstemming nodig. Daar ligt dan ook meteen de uitdaging, en de mogelijkheid van groei in intimiteit. Maar het kan ook moeilijk zijn. En dat kan je ertoe brengen om maar liever te masturberen voor seksueel genot dan dit te verwachten van samen vrijen.

Dit zijn zo wat losse gedachten hierover. Ik weet niet of het voldoende is. Anders zou je nauwkeuriger moeten formuleren wat het probleem is.

Els de Bruin

Eleos

Eleos

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Nieuwegein
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit in het huwelijk
4 reacties
Gerteke
20-12-2010 / 19:52
Uitstekend antwoord. Origineel ook.
43843
20-12-2010 / 23:29
De vraag was allereerst of het mag. Mag het, mag het, mag....?
Ik zou hier - met vraagsteller - dan ook graag een Bijbels antwoord van een predikant die meewerkt aan deze rubriek willen horen.
Orchidee
21-12-2010 / 10:28
Denk dat aan een bijbels inzicht er toch genoeg geschreven is over masturbatie en tot hoever je met sexualiteit mag gaan in een huwelijk door alie hoek van kooten,
zou even in het archief kijken!
scfbuddy
23-12-2010 / 13:41
Sommige leidinggevende christenpsychologen hebben gezegd dat masturbatie een normale functie is en, tenzij doorgevoerd in het huwelijk, normaal gesproken onschadelijk is. Ikzelf geloof echter dat de reden voor deze uitspraken slechts een verlichten is van het gevoel van schuld en veroordeling die gepaard gaat met masturbatie. Maar je kunt iets niet vergoelijken omdat het mensen schuldig doet voelen. God gaf ons schuldgevoelens voor dezelfde reden als dat Hij de pijnprikkel gaf. Deze waarschuwt ons dat we iets verkeerds doen dat het ons zal beschadigen.

Je kan masturbatie ook niet vergoelijken om de eenvoudige reden 'dat iedereen het doet'. We zijn van nature zondaren en het is natuurlijk voor ons om te zondigen. Maar juist omdat masturbatie zo normaal is voor de gevallen mens, maakt het nog niet acceptabel in de ogen van een heilige God.

Al wordt masturbatie niet specifiek aangehaald in de schrift, toch geeft de bijbel ons principes voor een puur en heilig leven. Het refereert ook duidelijk naar de immorele kant van masturbatie.

Normale seks
De meest duidelijke reden waarom masturbatie verkeerd is, is omdat het tegen Gods doel voor seks in gaat. Al heeft onze maatschappij seks zodanig laten ontaarden in een egoïsti-sche daad, God schiep het als een functie van het huwelijk. Er is geen plaats voor seks bui-ten het huwelijk.

Aan de andere kant verkondigen leraren met een meer seculiere kijk, dat we verlangens hebben die zich opbouwen en “gelucht” moeten worden. Zij zeggen dat God ons geschapen heeft met een noodzaak voor seks en Hij niet van ons verwacht dat we het ons ontzeggen. Wat ze niet realiseren is dat seks een gave van God is, niet een behoefte. Sinds duizenden jaren hebben mensen geleerd om in de Geest te wandelen en deze verlangens te overwinnen.

Paulus heeft ook het antwoord gegeven voor dit probleem toen hij zei: “Als ze zichzelf niet kunnen beheersen, dan kunnen ze beter trouwen, want het is beter getrouwd te zijn dan van begeerte te branden.” In deze woorden wordt het duidelijk dat de schrift maar twee al-ternatieven biedt voor dit probleem. De persoon moet of zelfbeheersing oefenen of trouwen. God staat zonde niet toe als derde alternatief.

De menselijke natuur voeden
Een andere reden waardoor we weten dat masturbatie verkeerd is, is omdat het een vorm van zelfbevrediging is. Door de hele schrift heen wordt zelfbevrediging afgewezen. Telkens weer worden we erop gewezen dat we niet mogen toestaan dat onze menselijke natuur ons denken en handelen domineert. De volgende bijbelgedeelten zijn slechts een selectie:

6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet beha-gen. (Romeinen 8:6-8)

16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: immoraliteit, onreinheid en sensualiteit, afgoderij...(Galaten 5:16-20)

Erotische fantasieën
Het is bijna onmogelijk om te masturberen zonder te fantaseren. Waaraan zou een persoon die probeert een orgasme te krijgen, anders denken dan aan erotische gedachten over een ander persoon? Ik wil niet lacherig doen, maar kun je je voorstellen dat je denkt aan het repareren van de koelkast terwijl je masturbeert? Natuurlijk niet! Personen die masturberen, moeten lustgevoelens hebben over een andere persoon om een orgasme te krijgen. Jezus zegt: “Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Pleeg geen overspel' Maar ik zeg je dat als iemand met seksueel verlangen naar een vrouw kijkt hij al overspel met haar heeft ge-pleegd in zijn hart.”

Open deur voor andere zonden
Een van de gevolgen van de gewoonte om te masturberen is dat het een open deur creëert voor de vijand om een persoon dieper in de zonde te leiden. Zonde is nooit tevreden. Het vraagt altijd meer van de persoon. Zoals God aan Kaïn zei: ”(...) dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.”

Een masturbatiegewoonte creëert een mentaliteit van toegeven aan de eisen van de menselijke natuur. Deze mentaliteit wordt gemakkelijk overgenomen in andere zonden. De persoon raakt letterlijk 'in de ban' om toe te geven aan elke verleiding en begeerte van de menselijke natuur. Telkens als de persoon zijn gedachte vult met erotische fantasieën met andere mensen, versterkt hij de gedachte dat de waarde van vrouwen alleen gevonden wordt in hun seksualiteit. Dit gedachteproces leidt de persoon steeds verder in zonde.

Overheerst door zonde
Een andere reden waarom masturbatie verkeerd is, is omdat het mensen beheerst. Het is een gewoonte die mensen in haar macht houdt. Christenen worden niet geacht overheerst te worden dan alleen door de liefde voor Christus. Paulus leerde dat we door niets over-heerst moeten worden. Masturbatie is een overheersende gewoonte die de neiging heeft een persoon in haar macht te houden.

Maar meer nog, het is ook een zaak van onszelf scharen aan de kant van het zondige do-mein van de vijand. Paulus sprak ook over de keuze die we hebben inzake wie we willen dienen:

12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeer-ten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. (Romeinen 6:12-13)

16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorza-men? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. (Romeinen 6:16)

Masturbatie is niets minder dan erotische zelfbevrediging. Het is het toppunt van zelfgerichtheid en dit past niet bij de christen. Als je moeite hebt met een gewoonte van mastur-batie, begrijp alsjeblieft dat, al is dit verkeerd, het niet betekent dat God niet meer van je houdt of je niet zou willen helpen veranderen!

Diegenen die intense veroordeling voelen, mogen beseffen dat de Heer nooit iemand ver-oordeelt die Hij lief heeft. Satan is de aanklager van de broeders en van degene die pro-beert de mensen zich veroordeelt te laten voelen. Diegenen die dingen gedaan hebben zoals het afhakken van handen of andere lichaamsdelen kunnen getuigen van de wreedheid van Satans veroordeling.

De heilige Geest aan de andere kant, is altijd een 'heer'. Hij overtuigt ons van zonde op een zachtaardige en stille manier en leidt ons geleidelijk naar hartgrondig berouw.

De tiener
Wanneer een ouder erachter komt dat zijn kind of tiener betrokken is geraakt bij masturbatie, dan is het belangrijk daar verstandig mee om te gaan.

De meeste kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hun eigen seksualiteit. Het exploreren van zichzelf is een normaal onderdeel van het opgroeien. Het beste wat een ouder kan doen is geduldig afwachten en zien of het zich ontwikkelt tot een echt probleem. Als het echt alleen maar nieuwsgierigheid is, zal het binnen afzienbare tijd weer overwaaien.

Als het erop lijkt dat een jong persoon een gewoonte van masturbatie aan het ontwikkelen is, is het het beste om er met ze over te praten. Het is heel belangrijk dat je ze niet om hun gedrag veroordeelt. Het is een geweldig moment om hun je vriendschap te tonen! Heb een gesprek erover als vrienden onder elkaar en adresseer het op een niet bedreigende manier. Zorg dat je na je gesprek tijd met elkaar spendeert in gebed, om God te zoeken voor zijn kracht en hulp om deze gewoonte te overwinnen

Je kunt niet van een kind verwachten dat hij op een probleem met zonde hetzelfde zal rea-geren als een volwassen christen.

Iets anders om je bewust van te zijn is dat je je kinderen waarden en normen in het leven leert door middel van je eigen leven. Als je eigen leven alleen maar draait om activiteiten die met bevredigen van genot te maken hebben -- zelfs als het niets met seks te maken heeft – zal je eigen kind hieruit concluderen dat het daar alleen om draait in het leven.

Aan de andere kant, als je leven draait om de dingen van God, dan zal je kind geestelijke zaken zien als belangrijke doelen om na te jagen in dit leven. Het beste wat je kunt doen om je kind voor te bereiden op een leven met God in een gevallen en gebroken wereld, is om zelf een christelijke levenstijl voor te leven.

zie voor meer info ook www.settingcaptivesfree.nl

Terug in de tijd

In de Bijbel kunnen we meerdere malen lezen dat de doodstraf wordt toegepast wanneer men de regels overtreedt. In Deuter...
1 reactie
20-12-2013
In de drie synoptische evangeliën wordt vermeld dat de vrouwen en andere bekenden van Jezus in de verte naar de kruisigi...
2 reacties
21-12-2016
Ik heb een vraag over hoe je gekleed moet aan Heilig Avondmaal? Deze vraag wil ik graag stellen aan een dominee van de G...
34 reacties
22-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering