Bidden voor Osama bin Laden

Ds. W. Pieters / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Onlangs bad ik aan tafel voor de bekering van Osama bin Laden. Na afloop reageerde mijn vrouw wat verbaasd: Hoe kan je nu voor zo'n man bidden? Dat is toch vast iemand die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft? Mijn reactie was dat een onverschillige cafébaas toch ook bekeerd kan worden en waarom Bin Laden dan niet. Mijn vrouw meent dat dit alleen geldt voor mensen die enigszins onbewust zondigen (hoe vaag dit ook is), maar niet voor bewuste zondaren die massa's mensen willen vernietigen. (Zie I Timotheüs 1:13: "... maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid").

Antwoord

Het antwoord lijkt mij niet moeilijk. Er wordt in de Heilige Schrift één geval genoemd van niet-meer-bidden-voor. We vinden dat in 1 Johannes 5:16: "Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven. Voor hen die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij zal bidden." Wat is nu die zonde tot de dood? De kanttekening zegt het volgende: "Een zonde, die zeker de dood met zich brengt, welke is de lastering tegen de Heilige Geest: wanneer iemand de waarheid van de christelijke leer, waarvan hij door de Heilige Geest is verlicht en overtuigd, loochent; en deze vijandig lastert en vervolgt."

Bin Laden lijkt mij niet de persoon die door de Heilige Geest is verlicht geworden en overtuigd van de waarheid van de christelijke leer. Bin Laden, al is hij een veelvoudige moordenaar, is geen roofmoordenaar of lustmoordenaar. Hij is een idealistische of religieus gedreven moordenaar. Hij meent (of in ieder geval zégt hij dat hij meent) dat hij zo moet handelen om wille van de eer van zijn (af)god. Zo iemand kan zeker bekeerd worden.

Saulus van Tarsen was ook een vervolger van de volgelingen van Jezus, net als Bin Laden. Ook Saulus deed het in onwetendheid. Wat betekent eigenlijk "onwetend"? Wist hij niet wat hij deed? Zeker wel. Maar hij wist niet dat Jezus werkelijk de Christus was. Als hij dat had geweten en hij zou dan nóg de Christenen hebben vervolgd en gedood, dán zou hij niet onwetend hebben gezondigd.
Natuurlijk is het allervreselijkst om duizenden te doden, zoals in Amerika op 11 september vorig jaar geschiedde. Maar de moord op Jezus van Nazareth, Gods Eigen Zoon, is dat minder erg? Toch zegt Petrus van deze moord op Jezus dat mensen het onwetend deden. We lezen dat in Handelingen 3:15: "De Vorst des levens hebt gij gedood." In vers 17 zegt Petrus verder: "En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, zoals ook uw oversten."

Hebben de oversten (of in ieder geval sommigen) van het joodse volk onwetend Jezus gekruisigd? Ja. Lees maar wat Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 2:8: "Niemand van de oversten van deze wereld heeft de wijsheid Gods gekend; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben."

En wat zegt Jezus Zelf in Johannes 16:2 en 3? "Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt dat een ieder die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen." Waarom doen ze zo? "Deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch Mij." Daarom bad Hij aan het kruis: "Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen."

Heel anders is het met de mensen van Hebreeën 6:4-5. Zij zijn afvalligen die als volgt worden omschreven: "... die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw." Of iemand die in Hebreeën 10:29 wordt genoemd: "... die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest der genade smaadheid heeft aangedaan." Daar hoort Bin Laden niet bij.

Nog één zo'n voorbeeld, speciaal met betrekking tot voorgangers/ambtsdragers/predikanten. 2 Petrus 2:20-22: "Indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, en daarin weer ingewikkeld zijnde, overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het was hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, die gekend hebbende, weer afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, wat met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is weergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk."

O God, bewaar Gij mij!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend is verslaafd aan zelfbevrediging en pornografie. We praten er samen erg veel over en zoeken steeds naar mani...
12 reacties
30-11-2010

SOA

Ik heb onveilig seks gehad en de dag erna direct een Morning Afterpil ingenomen, maar ik heb momenteel last van een onaa...
geen reacties
01-12-2016
Welke stappen kun je het beste ondernemen als je denkt dat je kind hoogbegaafd is? Zijn hier bepaalde testen voor om dit...
20 reacties
30-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering