Tweede overgave

ds. D.M. Elsman / 4 reacties

12-11-2010, 15:30

Vraag

Klopt het dat na de wedergeboorte je jezelf helemaal moet overgeven, zodat Jezus Zijn leven in jou kan leven? Ik dacht altijd dat je jezelf bij de wedergeboorte al helemaal overgegeven had. Als het echt een soort tweede overgave is, wat gebeurt er dan als die tweede overgave nooit komt? Ik las pas ergens dat je dan je ziel zou verliezen. Bij de wedergeboorte word je geestelijk levend maar de ziel zou dan nog gered moeten worden.

Antwoord

Beste vraagsteller, dank je wel voor je vraag, die tegelijk weer vragen oproept. Want je schrijft dat je ergens hebt gelezen dat een mens zijn ziel zou verliezen als hij na zijn wedergeboorte niet tot een tweede overgave komt? Wie schrijft zoiets en waar staat dat in de Bijbel? De ware gelovige kent toch de Naam van God als Bewaarder: de HEERE is uw Bewaarder (…) uw ziel zal Hij bewaren (Psalm 121). Op je eerste vraag of het klopt dat na de wedergeboorte je jezelf helemaal moet overgeven aan de Heere Jezus, is mijn antwoord: ja, van harte. Tegelijk: dat ‘moeten’ klinkt me nog zo wettisch in de oren. Het is toch een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar Zijn wil te leven? Een wedergeboren mens ként ten diepste toch niet die vraag, want hij is door God in Christus gegrepen, gearresteerd, tot overgave gebracht en moet het met de profeet uitroepen: “Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht” (Jer. 20).

Als ik je vraag lees, heb ik de neiging om een uitleg en een verhandeling te geven over de wedergeboorte, maar ik zal het niet doen. Ik zal je wijzen op Jezus. Zie toch: al wat aan Hem is, is gans begeerlijk, Hij lokt en trekt, wil uitdelen uit Zijn volheid, genade voor genade. Waar God ons de ogen opent voor Hem, al zijn we nog als een pas(weder)geboren kind, dat het eerste levenslicht knipperend aanschouwen mag, dan gaan wij verlangend leven om in Zijn licht kinderen van het licht te zijn.

Dan toch nog iets over de wedergeboorte, omdat het je misschien kan helpen: geboren worden is een éénmalige gebeurtenis, waardoor wij uit de (geestelijke) dood overgaan tot het leven, het waarachtige leven in Christus; lees eens 2 Korinthe 5:17 en 18: “Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus…” Daarmee is dan wel het nieuwe leven begonnen! Elke dag hebben wij ons als getrouwe dienstknechten van de Meester aan Hem over te geven, strijdend tegen de zonde (Hebr. 12: 4) naar Zijn werking die in ons werkt met kracht. Door het geloof. En elke dag weer hebben wij door de knieën te gaan met een hartelijk leedwezen over de zonde; dat wij de Heilige Geest Gods nog zo vaak bedroeven.

En weet je wat nu het heerlijke wonder is? Hij staat er Zelf voor in dat je nooit meer verliezen zal wat je door Zijn genade mocht ontvangen. “Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus” (Fil. 1:6). Vriend, vriendin, zie je uit naar die dag?

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
4 reacties
kneusi
13-11-2010 / 14:46
Hij geeft moed en krachten die hopend op Hem wachten,al is het op de puinhopen van je bestaan.en als Hij komt brengt Hij alles mee.
johan11213
13-11-2010 / 23:26
Na de wedergeboorte weet je wat de Heere aan je ziel heeft gedaan. Je begrijpt de bijbel, er staat nu veel/alles in wat voor je is. Je hebt dan veel vragen en vindt antwoorden in de bijbel door de leiding van Gods Geest die in je woont. Je leeft dicht bij de Heere en wil elke keer weer bevestigingen hebben van Gods wegen met je, die krijg je dan ook wel. Maar als ware gelovige moet je wel gaan leren om uit het geloof alleen te gaan leven. En dat heeft te maken met overgave en vertrouwen. Door ontvangen genade weet je wie de Heere voor je is, dan mag je ook op dat werk vertrouwen. Maar omdat er in het begin vaak veel bestrijdingen zijn kan er ook wel eens twijfel ontstaan, daartegen moet worden gestreden omdat je weet wie de Heere voor je is geweest. Met Petrus moeten je misschien weleens uitroepen: Heere, behoud mij!, Jezus zegt daarna tegen Petrus: Gij kleingelovige! waarom hebt gij getwijfeld?
Overgave/vertrouwen is niet iets doen, maar het is terugkijken op wat er met je is gebeurd en daarop gelovig vertrouwen: Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren hand.
Ik denk niet dat je je ziel kan verliezen, maar het gevaar van terugvallen in de wet is wel mogelijk. Dat kun je nalezen in Galaten 3:3:
Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
'met het vlees': Dat is, met de werken der wet en met de ceremoniën, die uiterlijk gedaan en gezien worden; hetwelk de valse leraars van de Galaten leerden.
Bij de wedergeboorte wordt je geestelijk levend en IS je ziel ook gered. Het is wel zo dat de heiligmaking (levensheiliging) ervoor zorgt dat je steeds meer op Christus zal gaan lijken. Je ziel is al gered en klaar voor het eeuwige leven, maar in dit leven wil je ook steeds heiliger (heiligmaking) leven. Dat is geen geforceerd wettisch leven, maar een overgave aan Christus en een hartelijke navolging (met alle strijd die dat kan opleveren).
sydneylover
15-11-2010 / 09:40
Ik denk dat de vraagsteller doelt op de 'vierschaarervaring' die onder andere door sommige predikanten binnen de Gergem als theologie min of meer is geponeerd en die wat mij betreft vooral een vierschaardwaling is. Mooi antwoord!
Gian
21-12-2011 / 20:56
We kunnen 'bekeerd' zijn, en toch helemaal voor ons zelf leven. Dan heeft de Heer niets aan ons, en stellen we ons zelf niet beschikbaar om zo als werktuig voor de gerechtigheid (Rom6vs13) in Gods hand Hem te dienen. In die zin is een tweede overgave nodig. Niet ik maar Christus. Dat is geestelijk leven tegenover vleselijk leven (1Kor.3).
'Tweede overgave' is een bepaalde terminologie. Daar hoef je niet teveel gewicht aan te hangen, het gaat immers om het leven door de Geest. (Gal.5vs16).
Je eigen beschikbaar stellen is een keuze en plicht, nl gehoorzaamheid aan God. Dat heeft niets met wetticisme te maken, wel met heiligmaking.

Terug in de tijd

Wij, een jongen van 20 en een meisje van 21, zijn goede vrienden. We weten veel van elkaar, delen lief en leed en zeggen...
geen reacties
12-11-2007
Voor het straatevangelisatiewerk in Rotterdam waarin mensen mij spreken over hun leven als een lot dat soms slecht geval...
geen reacties
12-11-2018
(Hoe) kun je als onbekeerde studente iets uitdragen naar onkerkelijke medestudenten?
6 reacties
12-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering